ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "สึนามิ" ในจังหวัด "สมุทรสาคร"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 74012006 590116 กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) 13.65491 100.24922 ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
2 74012008 590117 กุศลวิทยา 13.64535 100.209 บางยาง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
3 74010107 590107 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 13.60631 100.21503 อำแพง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
4 74010087 590094 ทํานบแพ้ว 13.55033 100.10937 ยกกระบัตร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
5 74010059 590072 บ้านคลองกระทุ่มแบน 13.63758 100.29728 คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
6 74010032 590059 บ้านคลองซื่อ 13.53373 100.15205 บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
7 74010080 590099 บ้านคลองตัน 13.67211 100.14154 เกษตรพัฒนา บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
8 74010094 590106 บ้านคลองสําโรง 13.62633 100.20824 สวนส้ม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
9 74010109 590109 บ้านคลองหลวง 13.59279 100.2002 อำแพง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
10 74010077 590061 บ้านคลองแค 13.68724 100.2835 อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
11 74010003 590046 บ้านชายทะเลกาหลง 13.45088 100.15031 กาหลง เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
12 74010029 590014 บ้านชายทะเลบางกระเจ้า 13.47298 100.22227 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
13 74010063 590073 บ้านดอนไก่ดี 13.62397 100.27327 ดอนไก่ดี กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
14 74010098 590081 บ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ) 13.56498 100.05637 หนองสองห้อง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
15 74010093 590105 บ้านดําเนินสะดวก(กิมลี้มณีฉาย) 13.62132 100.1689 สวนส้ม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
16 74010017 590004 บ้านท่าทราย 13.55668 100.25047 ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
17 74010067 590065 บ้านท้องคุ้ง 13.62425 100.22229 ท่าเสา กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
18 74010021 590047 บ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์) 13.4789 100.10196 นาโคก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
19 74010038 590034 บ้านบางนํ้าจืด 13.60525 100.36155 บางน้ำจืด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
20 74010025 590002 บ้านบางปิ้ง 13.60088 100.31077 นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
21 74010068 590066 บ้านปลายคลองน้อย 13.6103 100.25657 ท่าเสา กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
22 74010019 590023 บ้านยกกระบัตร 13.55595 100.21735 ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
23 74010081 590098 บ้านรางสายบัว 13.6323 100.155 คลองตัน บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
24 74010104 590089 บ้านวังจรเข้ 13.56077 100.12835 หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
25 74010073 590067 บ้านสวนหลวง 13.6689 100.30669 สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
26 74010007 590030 บ้านสันดาบ 13.53852 100.34671 โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
27 74010037 590036 บ้านหนองหาดใหญ่ 13.62515 100.32591 บางน้ำจืด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
28 74010045 590018 บ้านอ้อมโรงหีบ 13.57467 100.21077 บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
29 74010106 590110 บ้านเจริญสุข 13.58416 100.17796 อำแพง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
30 74010061 590070 บ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร 13.64697 100.32454 แคราย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
31 74010054 590029 บ้านโคก 13.5557 100.36149 พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
32 74010091 590087 บ้านโรงเข้ 13.5258 100.04173 โรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
33 74010076 590078 วังนกไข่ 13.68127 100.17583 หนองนกไข่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
34 74010052 590015 วัดกระซ้าขาว 13.46685 100.2064 บ้านบ่อ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
35 74010101 590101 วัดกระโจมทอง 13.64271 100.11734 หลักสอง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
36 74010001 590044 วัดกาหลง ( พึ่งสุนทรอุทิศ ) 13.48997 100.13586 กาหลง เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
37 74010020 590003 วัดคลองครุ 13.57326 100.27296 ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
38 74010079 590097 วัดคลองตันราษฎร์บํารุง 13.65976 100.16666 เกษตรพัฒนา บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
39 74010011 590053 วัดชัยมงคล 13.55938 100.15339 หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
40 74010014 590011 วัดชีผ้าขาว 13.52974 100.23901 ท่าจีน เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
41 74010095 590093 วัดดอนโฆสิตาราม 13.63966 100.07841 หนองบัว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
42 74010071 590075 วัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร) 13.66357 100.2224 บางยาง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
43 74010069 590064 วัดท่าเสา 13.63818 100.25288 ท่าเสา กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
44 74012009 590119 วัดธรรมจริยาภิรมย์ 13.58345 100.10251 หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
45 74010083 590103 วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ 13.63482 100.10274 บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
46 74010090 590086 วัดธรรมโชติ 13.50171 100.11262 โรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
47 74010108 590108 วัดธัญญารามราษฎร์บํารุง 13.59933 100.1649 อำแพง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
48 74010002 590045 วัดนาขวาง 13.48243 100.12219 กาหลง เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
49 74010066 590062 วัดนางสาว 13.66798 100.26832 ท่าไม้ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
50 74010012 590054 วัดน่วมกานนท์ 13.55714 100.18253 ชัยมงคล เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
51 74010030 590055 วัดบางกระเจ้า 13.51438 100.19703 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
52 74010051 590052 วัดบางขุด 13.48916 100.18407 บ้านบ่อ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
53 74010035 590058 วัดบางน้ำวน(รอดพิทยาคม) 13.50895 100.17545 บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
54 74010044 590017 วัดบางปลา 13.58465 100.2339 บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
55 74010024 590001 วัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) 13.59892 100.28549 นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
56 74010034 590042 วัดบางพลี 13.49938 100.14571 บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
57 74010072 590076 วัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร) 13.6439 100.20799 บางยาง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
58 74010042 590009 วัดบางหญ้าแพรก 13.51679 100.26473 บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
59 74010055 590039 วัดบ้านไร่(ประชานุกูล) 13.58055 100.36458 พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
60 74010022 590048 วัดปัจจันตาราม 13.48548 100.05453 นาโคก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
61 74010013 590022 วัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บํารุง) 13.54783 100.19298 ชัยมงคล เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
62 74010057 590024 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม 13.54798 100.27183 มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
63 74010046 590019 วัดพันธุวงษ์ 13.60272 100.22969 บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
64 74010085 590095 วัดยกกระบัตร 13.54247 100.11848 ยกกระบัตร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
65 74010023 590049 วัดราษฎร์ธรรมาราม 13.42929 100.07842 นาโคก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
66 74010060 590063 วัดราษฎร์บํารุง(ไสวราษฎร์อุปถัมภ์) 13.6506 100.27858 คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
67 74010004 590033 วัดราษฎร์รังสรรค์ 13.59142 100.32986 คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
68 74010105 590090 วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 13.6002 100.13015 หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
69 74010031 590056 วัดวิสุทธาราม 13.51796 100.20979 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
70 74010041 590026 วัดศรีสุทธาราม 13.5205 100.2764 บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
71 74010018 590005 วัดศรีเมือง 13.5728 100.2414 ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
72 74010047 590020 วัดศิริมงคล 13.58439 100.23907 บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
73 74010092 590104 วัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสรณ์) 13.63184 100.18898 สวนส้ม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
74 74010040 590025 วัดสามัคคีศรัทธาราม 13.53009 100.28039 บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
75 74010062 590071 วัดสุวรรณรัตนาราม 13.63028 100.31355 แคราย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
76 74010075 590077 วัดหนองนกไข่ 13.66932 100.1886 หนองนกไข่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
77 74010096 590091 วัดหนองบัว 13.61049 100.09327 หนองบัว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
78 74010099 590082 วัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) 13.61266 100.06225 หนองสองห้อง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
79 74010102 590100 วัดหลักสองราษฎร์บํารุง 13.60844 100.13996 หลักสอง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
80 74012011 590121 วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 13.57184 100.07793 ยกกระบัตร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
81 74010070 590074 วัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร) 13.64481 100.22594 บางยาง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
82 74010036 590043 วัดเกตุมดีศรีวราราม 13.51171 100.15414 บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
83 74010048 590021 วัดเกาะ(สําลีราษฎร์อุปถัมภ์) 13.59462 100.22163 บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
84 74010028 590013 วัดเจริญสุขาราม 13.53428 100.23182 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
85 74010082 590102 วัดเจ็ดริ้ว 13.66543 100.12168 เจ็ดริ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
86 74010006 590038 วัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) 13.56786 100.34357 โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
87 74010039 590035 วัดโพธิ์แจ้ 13.62156 100.3511 บางน้ำจืด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
88 74010088 590084 วัดโรงเข้ 13.52589 100.04195 โรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
89 74010005 590037 วัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 13.56425 100.31376 โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
90 74010050 590051 วัดใต้บ้านบ่อ 13.51315 100.18912 บ้านบ่อ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
91 74010016 590006 วัดใหญ่จอมปราสาท 13.53895 100.24677 ท่าจีน เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
92 74010049 590050 วัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง) 13.51258 100.18316 บ้านบ่อ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
93 74010074 590068 วัดใหม่หนองพะอง 13.67412 100.3222 สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
94 74010043 590010 สมุทรมณีรัตน์ 13.50619 100.24834 บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
95 74012002 590112 สมุทรสาครบูรณะ 13.54814 100.27555 มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
96 74012001 590111 สมุทรสาครวิทยาลัย 13.54975 100.26506 มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
97 74012005 590115 สมุทรสาครวุฒิชัย 13.58465 100.2353 บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
98 74010053 590028 สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล 13.5168 100.3842 พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
99 74010010 590027 สหกรณ์นิคมเกลือ 13.51668 100.32496 โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
100 74010089 590085 หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ 13.54643 100.07304 โรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
101 74010015 590012 หลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ 13.53611 100.25547 ท่าจีน เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
102 74012010 590120 หลักสองส่งเสริมวิทยา 13.61176 100.14052 หลักสอง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
103 74010103 590088 อนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) 13.5846 100.10174 หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
104 74010058 590007 อนุบาลสมุทรสาคร 13.54834 100.27647 มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
105 74012003 590113 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 13.51011 100.15626 บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
106 74010026 590008 เทพนรรัตน์ 13.58344 100.29215 นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
107 74010033 590041 เมืองสมุทรสาคร 13.4957 100.15974 บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
108 74010056 590016 เอกชัย 13.54794 100.26606 มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
109 74010084 590096 ไทยรัฐวิทยา 9 (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) 13.58918 100.09968 บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด