ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม" ในจังหวัด "สระบุรี"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 19020019 600031 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 14.5968 101.08747 ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี
2 19020001 600024 ชุมชนวัดบำรุงธรรม 14.4068 101.10094 ชะอม แก่งคอย สระบุรี
3 19022009 600319 ซับน้อยเหนือวิทยาคม 14.92178 101.42694 ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี
4 19010090 600189 ท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68) 14.71668 100.78598 พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี
5 19010083 600174 ธารเกษม 14.73269 100.79706 ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี
6 19020013 600033 นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 14.58987 101.06794 ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี
7 19010096 600175 นิคมสงเคราะห์ 2 14.72573 100.84671 พุคำจาน พระพุทธบาท สระบุรี
8 19020129 600227 บ้านคลองม่วงเหนือ 14.86816 101.4256 ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี
9 19010139 600282 บ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง) 14.70432 100.86279 หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
10 19010082 600176 บ้านซับชะอม 14.69794 100.84547 เขาวง พระพุทธบาท สระบุรี
11 19020133 600229 บ้านซับดินดำ 15.00517 101.41775 ลำสมพุง มวกเหล็ก สระบุรี
12 19020130 600228 บ้านซับน้อยเหนือ 14.9363 101.42331 ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี
13 19020014 600034 บ้านซับบอน 14.63616 101.11267 ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี
14 19022006 600305 บ้านท่ามะปรางวิทยา 14.45542 101.07587 ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี
15 19010097 600177 บ้านธารทองแดง 14.7104 100.83503 พุคำจาน พระพุทธบาท สระบุรี
16 19020030 600045 บ้านป่าวังกวาง 14.64995 101.02069 บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี
17 19010017 600008 บ้านป่าไม้พระฉาย 14.44316 100.99596 หนองปลาไหล เมืองสระบุรี สระบุรี
18 19010084 600188 บ้านพุซาง 14.76838 100.83543 ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี
19 19010120 600160 บ้านม่วงฝ้าย 14.65573 100.85314 หัวปลวก เสาไห้ สระบุรี
20 19020131 600232 บ้านลำพญากลาง 14.89236 101.44681 ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี
21 19020135 600233 บ้านลำสมพุง 14.97008 101.42454 ลำสมพุง มวกเหล็ก สระบุรี
22 19010137 600283 บ้านหนองจาน 14.70658 100.93171 หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
23 19020016 600036 บ้านหนองผักบุ้ง 14.59218 101.04551 ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี
24 19020139 600238 บ้านหนองมะค่า 14.80556 101.22046 หนองย่างเสือ มวกเหล็ก สระบุรี
25 19020126 600239 บ้านหนองเอี่ยว 14.88792 101.30295 ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี
26 19020043 600048 บ้านหินซ้อน 14.74141 101.04955 หินซ้อน แก่งคอย สระบุรี
27 19020128 600226 บ้านเขานมนาง 14.91421 101.43235 ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี
28 19010138 600281 บ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา) 14.70566 100.89755 หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
29 19020115 600243 บ้านเขาไม้เกวียน 14.68421 101.12238 มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี
30 19020008 600067 บ้านโคกสะอาด 14.56695 101.00553 ตาลเดี่ยว แก่งคอย สระบุรี
31 19020113 600237 บ้านโป่งเกตุ 14.94037 101.28458 ซับสนุ่น มวกเหล็ก สระบุรี
32 19020148 600270 บ้านโป่งเก้ง 14.84422 101.21191 วังม่วง วังม่วง สระบุรี
33 19020132 600231 บ้านโป่งไทร 14.9811 101.36898 ลำสมพุง มวกเหล็ก สระบุรี
34 19010091 600184 ประชาสงเคราะห์รังสรรค์ 14.7375 100.77409 พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี
35 19010079 600181 พระพุทธบาท 14.72146 100.80293 ขุนโขลน พระพุทธบาท สระบุรี
36 19020006 600061 วัดชำผักแพว 14.51407 101.05453 ชำผักแพว แก่งคอย สระบุรี
37 19010098 600190 วัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์) 14.69973 100.7488 หนองแก พระพุทธบาท สระบุรี
38 19020022 600057 วัดถ้ำเต่า 14.70045 100.97184 ท่าคล้อ แก่งคอย สระบุรี
39 19020021 600041 วัดท่าคล้อ 14.67567 101.0202 ท่าคล้อ แก่งคอย สระบุรี
40 19020028 600026 วัดท่ามะปราง 14.46865 101.06197 ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี
41 19020009 600062 วัดนาบุญ 14.54653 101.00321 ตาลเดี่ยว แก่งคอย สระบุรี
42 19020032 600053 วัดบ่อโศรก 14.66895 100.95548 สองคอน แก่งคอย สระบุรี
43 19020007 600063 วัดบ้านดง 14.53106 101.07178 ชำผักแพว แก่งคอย สระบุรี
44 19020119 600245 วัดบ้านหมาก 14.68114 101.19826 มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี
45 19010101 600170 วัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ 132) 14.65241 100.78642 ห้วยป่าหวาย พระพุทธบาท สระบุรี
46 19010055 600136 วัดปัญจาภิรมย์ 14.64964 100.7584 สร่างโศก บ้านหมอ สระบุรี
47 19020141 600280 วัดปากน้ำ 14.78917 101.07793 คำพราน วังม่วง สระบุรี
48 19020017 600037 วัดป่าไผ่ 14.61391 101.04401 ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี
49 19010020 600004 วัดพระพุทธฉาย 14.45881 100.94597 หนองปลาไหล เมืองสระบุรี สระบุรี
50 19020121 600246 วัดมวกเหล็กใน 14.58151 101.20594 มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี
51 19020041 600029 วัดศรัทธาเรืองศรี 14.47346 101.03762 ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี
52 19020004 600030 วัดสุนทริกาวาส 14.672 101.07023 ชำผักแพว แก่งคอย สระบุรี
53 19010099 600191 วัดส้มป่อย 14.69972 100.74844 หนองแก พระพุทธบาท สระบุรี
54 19020039 600065 วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) 14.47474 100.98555 ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี
55 19020024 600046 วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) 14.67784 101.04144 ท่าคล้อ แก่งคอย สระบุรี
56 19020040 600066 วัดห้วยคงคาวราวาส 14.49018 101.00833 ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี
57 19010018 600002 วัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 14.46394 100.96536 หนองปลาไหล เมืองสระบุรี สระบุรี
58 19010081 600168 วัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์ 14.66986 100.82317 เขาวง พระพุทธบาท สระบุรี
59 19010053 600134 วัดโคกงาม 14.65085 100.74526 สร่างโศก บ้านหมอ สระบุรี
60 19010019 600003 วัดโคกหนามแท่ง 14.46475 100.93015 หนองปลาไหล เมืองสระบุรี สระบุรี
61 19010003 600012 วัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 14.49311 100.97168 กุดนกเปล้า เมืองสระบุรี สระบุรี
62 19020027 600038 วัดโป่งก้อนเส้า 14.4969 101.13845 ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี
63 19012001 600314 สุธีวิทยา 14.73655 100.77656 พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี
64 19010078 600180 อนุบาลวัดพระพุทธบาท 14.72595 100.79494 ขุนโขลน พระพุทธบาท สระบุรี
65 19020116 600225 ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) 14.70886 101.18895 มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด