ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำท่วมซ้ำซาก" ในจังหวัด "สิงห์บุรี"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 17010052 610060 ชุมชนบ้านไม้ดัด 14.89349 100.31878 สิงห์ บางระจัน สิงห์บุรี
2 17010108 610116 ชุมชนวัดดงยาง 15.0253 100.36627 ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี
3 17010002 610011 ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133 14.86128 100.39019 จักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
4 17010086 610097 ชุมชนวัดเทพมงคล 14.79346 100.45099 โรงช้าง พรหมบุรี สิงห์บุรี
5 17010093 610049 ชุมชนวัดเสาธงหิน 14.79878 100.38819 โพประจักษ์ ท่าช้าง สิงห์บุรี
6 17012010 610150 ทองเอนวิทยา 15.02521 100.36517 ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี
7 17012001 610148 ท่าช้างวิทยาคาร 14.75328 100.3963 ถอนสมอ ท่าช้าง สิงห์บุรี
8 17012003 610143 บางระจันวิทยา 14.88215 100.32556 สิงห์ บางระจัน สิงห์บุรี
9 17010076 610085 บ้านเก่า 14.75232 100.4622 บ้านหม้อ พรหมบุรี สิงห์บุรี
10 17012009 610147 บ้านแป้งวิทยา 14.80318 100.45008 บ้านแป้ง พรหมบุรี สิงห์บุรี
11 17010007 610015 วัดกระดังงา 14.93942 100.36521 บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
12 17010126 610102 วัดกระทุ่มปี่ 14.9957 100.42432 โพธิ์ชัย อินทร์บุรี สิงห์บุรี
13 17010104 610112 วัดกลาง 15.01913 100.36886 ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี
14 17010073 610086 วัดกลางธนรินทร์ 14.8087 100.44132 บ้านแป้ง พรหมบุรี สิงห์บุรี
15 17010131 610133 วัดการ้อง 14.98993 100.2957 ห้วยชัน อินทร์บุรี สิงห์บุรี
16 17010023 610021 วัดข่อย 14.94652 100.4434 หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
17 17010105 610113 วัดคลองโพธิ์ศรี 15.04213 100.3656 ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี
18 17010001 610010 วัดจักรสีห์ 14.83012 100.40539 จักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
19 17010122 610119 วัดดอกไม้ 15.03207 100.32176 ประศุก อินทร์บุรี สิงห์บุรี
20 17010053 610032 วัดตะโกรวม 14.82633 100.31258 คอทราย ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
21 17010020 610003 วัดตึกราชา 14.87772 100.41682 ม่วงหมู่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
22 17010118 610107 วัดตุ้มหู 15.05147 100.31885 ท่างาม อินทร์บุรี สิงห์บุรี
23 17010089 610044 วัดถอนสมอ 14.75901 100.39858 ถอนสมอ ท่าช้าง สิงห์บุรี
24 17010120 610127 วัดทอง 14.9776 100.34626 น้ำตาล อินทร์บุรี สิงห์บุรี
25 17010115 610108 วัดท่าอิฐ 15.03163 100.32874 ท่างาม อินทร์บุรี สิงห์บุรี
26 17010100 610131 วัดน้อย 14.99948 100.35981 งิ้วราย อินทร์บุรี สิงห์บุรี
27 17010101 610109 วัดบางปูน 15.06691 100.30273 ชีน้ำร้าย อินทร์บุรี สิงห์บุรี
28 17010063 610034 วัดบ้านกลับ 14.80712 100.26688 โพทะเล ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
29 17010127 610103 วัดบ้านลำ 15.02558 100.45444 โพธิ์ชัย อินทร์บุรี สิงห์บุรี
30 17010135 610123 วัดประศุก 15.02033 100.32849 อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี
31 17010084 610095 วัดประสาท 14.76886 100.44002 พระงาม พรหมบุรี สิงห์บุรี
32 17010050 610061 วัดประสิทธิ์คุณากร 14.86941 100.34348 สิงห์ บางระจัน สิงห์บุรี
33 17010008 610016 วัดประโชติการาม 14.92036 100.3701 บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
34 17010123 610120 วัดปลาไหล 15.04321 100.31767 ประศุก อินทร์บุรี สิงห์บุรี
35 17010092 610050 วัดพิกุลทอง 14.78044 100.40326 พิกุลทอง ท่าช้าง สิงห์บุรี
36 17010112 610138 วัดยาง 14.95351 100.34698 ทับยา อินทร์บุรี สิงห์บุรี
37 17010102 610110 วัดระนาม 15.06981 100.29624 ชีน้ำร้าย อินทร์บุรี สิงห์บุรี
38 17010015 610002 วัดราษฎร์ประสิทธิ์ 14.93891 100.37013 โพกรวม เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
39 17010110 610118 วัดล่องกะเบา 15.04917 100.35516 ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี
40 17010038 610053 วัดวังขรณ์ 14.94481 100.2613 โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี
41 17010095 610051 วัดวิหารขาว 14.79936 100.39746 วิหารขาว ท่าช้าง สิงห์บุรี
42 17010022 610005 วัดศรัทธาภิรม 14.86535 100.43219 ม่วงหมู่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
43 17010005 610014 วัดศรีสาคร 14.85718 100.41446 ต้นโพธิ์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
44 17010125 610122 วัดสว่างอารมณ์ 15.03454 100.28882 ประศุก อินทร์บุรี สิงห์บุรี
45 17010010 610018 วัดสะอาดราษฎร์บำรุง 14.8998 100.3529 บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
46 17010016 610006 วัดสังฆราชาวาส 14.90114 100.40543 บางมัญ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
47 17010072 610081 วัดหลวง 14.77285 100.4634 บางน้ำเชี่ยว พรหมบุรี สิงห์บุรี
48 17010081 610092 วัดอัมพวัน 14.82328 100.44351 พรหมบุรี พรหมบุรี สิงห์บุรี
49 17010106 610114 วัดเชียงราก 15.07189 100.36052 ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี
50 17010107 610115 วัดเซ่าสิงห์ 15.03107 100.41562 ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี
51 17010083 610094 วัดเตย 14.76116 100.43966 พระงาม พรหมบุรี สิงห์บุรี
52 17010098 610100 วัดเพิ่มประสิทธิผล 15.00302 100.39089 งิ้วราย อินทร์บุรี สิงห์บุรี
53 17010124 610121 วัดเสือข้าม 15.06009 100.29834 ประศุก อินทร์บุรี สิงห์บุรี
54 17010041 610063 วัดแหลมคาง 14.94533 100.33059 แม่ลา บางระจัน สิงห์บุรี
55 17010013 610027 วัดโคกพระ 14.94429 100.40299 โพกรวม เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
56 17010078 610083 วัดโคปูน 14.7347 100.44154 บ้านหม้อ พรหมบุรี สิงห์บุรี
57 17010119 610126 วัดโฆสิทธาราม 14.95521 100.36303 น้ำตาล อินทร์บุรี สิงห์บุรี
58 17010090 610045 วัดโบสถ์ 14.76334 100.39129 ถอนสมอ ท่าช้าง สิงห์บุรี
59 17010136 610134 วัดโบสถ์ 14.99422 100.3343 อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี
60 17010025 610023 วัดโพธิ์ชัย 14.97593 100.42785 หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
61 17010056 610039 วัดโพธิ์ศรี 14.80598 100.37348 ท่าข้าม ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
62 17010097 610099 วัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด) 14.97803 100.38324 งิ้วราย อินทร์บุรี สิงห์บุรี
63 17010071 610080 วัดโภคาภิวัฒน์ 14.78712 100.46656 บางน้ำเชี่ยว พรหมบุรี สิงห์บุรี
64 17010094 610047 วัดโสภา 14.78037 100.36386 โพประจักษ์ ท่าช้าง สิงห์บุรี
65 17010109 610117 วัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183) 15.01868 100.37458 ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี
66 17012012 610151 ศรีวินิตวิทยาคม 14.99829 100.33963 อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี
67 17012008 610144 ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 14.92822 100.26919 เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี
68 17012011 610142 สิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์) 14.861 100.39005 จักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
69 17012007 610141 สิงห์บุรี 14.89207 100.41041 บางมัญ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
70 17012002 610140 หัวไผ่วิทยาคม 14.97727 100.42784 หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
71 17010091 610046 อนุบาลท่าช้าง 14.7675 100.38006 ถอนสมอ ท่าช้าง สิงห์บุรี
72 17010069 610078 อนุบาลพรหมบุรี 14.78913 100.4532 บางน้ำเชี่ยว พรหมบุรี สิงห์บุรี
73 17010134 610130 อนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี) 14.99838 100.34025 อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี
74 17010026 610024 อนุบาลเมืองสิงห์บุรี 14.97171 100.42835 หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
75 17012006 610149 อินทร์บุรี 14.99267 100.33051 อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี
76 17010043 610067 เรืองเดชประชานุเคราะห์ 14.84441 100.32232 ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด