ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำท่วมซ้ำซาก" ในจังหวัด "สุพรรณบุรี"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 72010065 630199 กฤษณา 14.30398 100.18289 กฤษณา บางปลาม้า สุพรรณบุรี
2 72012007 630451 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 14.47728 100.16143 ไผ่ขวาง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
3 72022005 630478 ดอนคาวิทยา 14.47958 99.93824 ดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุรี
4 72032004 630455 ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 14.90206 100.19636 โคกช้าง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
5 72032003 630473 ทุ่งแฝกพิทยาคม 14.762 100.17042 วังลึก สามชุก สุพรรณบุรี
6 72032008 630453 ธรรมโชติศึกษาลัย 14.84932 100.09083 เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
7 72010071 630183 บรรหารแจ่มใสวิทยา 2 14.40185 100.16291 โคกคราม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
8 72010054 630001 บรรหารแจ่มใสวิทยา 4 14.49584 100.13098 สนามชัย เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
9 72022006 630470 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 14.15793 100.14695 บางตาเถร สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
10 72032006 630456 บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 14.81651 100.11463 นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
11 72010077 630205 บางปลาม้า 14.39128 100.1698 ตะค่า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
12 72012009 630459 บางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ 14.41025 100.15591 โคกคราม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
13 72022011 630468 บางลี่วิทยา 14.22662 100.02766 สองพี่น้อง สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
14 72010087 630214 บางแม่หม้าย 14.29028 100.13431 บางใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
15 72012011 630461 บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ 14.289 100.12971 บางใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
16 72020123 630413 บ้านดอนพุทรา 14.34034 99.93978 ยุ้งทะลาย อู่ทอง สุพรรณบุรี
17 72010055 630049 บ้านท่าเสด็จ 14.49516 100.01936 สระแก้ว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
18 72020002 630066 บ้านนเรศ 14.62726 99.95592 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
19 72020034 630295 บ้านบัวขาว 14.14905 99.97218 ทุ่งคอก สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
20 72010028 630016 บ้านบางกุ้ง 14.45491 100.00808 บางกุ้ง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
21 72020085 630284 บ้านประทุนทอง 14.21074 99.98832 หัวโพธิ์ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
22 72010089 630220 บ้านรางทอง 14.31604 100.10461 บางใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
23 72030130 630437 บ้านหนองจิกยาว 14.80881 99.94236 หนองโพธิ์ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
24 72020013 630069 บ้านหนองจิกรากข่า 14.59619 99.96737 ไร่รถ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
25 72010060 630053 บ้านหนองบอน 14.47851 99.9917 สระแก้ว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
26 72030091 630362 บ้านหนองบัวทอง 14.79464 100.07809 กระเสียว สามชุก สุพรรณบุรี
27 72010058 630054 บ้านหนองปรือ 14.51059 99.96456 สระแก้ว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
28 72030098 630351 บ้านหนองแขม 14.70748 100.12866 ย่านยาว สามชุก สุพรรณบุรี
29 72020135 630379 บ้านหนองแหน 14.42844 99.89466 หนองโอ่ง อู่ทอง สุพรรณบุรี
30 72020111 630410 บ้านหัวทำนบ 14.33176 99.95932 บ้านดอน อู่ทอง สุพรรณบุรี
31 72030014 630143 บ้านแหลมสะแก 14.90277 100.062 เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
32 72020052 630317 บ้านโคก 7 ลูก 14.20472 100.18368 บางตาเถร สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
33 72020033 630281 บ้านโคกงูเห่า 14.25781 100.07672 ต้นตาล สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
34 72020025 630083 บ้านโคกหม้อ 14.66702 100.00569 หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
35 72010080 630187 บ้านโพธิ์ศรี 14.42997 100.24348 จรเข้ใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
36 72020059 630316 บ้านไผ่ตาโม้ 14.18909 100.15601 บางตาเถร สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
37 72010062 630044 บ้านไผ่แปลกแม่ 14.38215 100.00208 สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
38 72020096 630376 พานิชชีวะอุปถัมภ์ 14.37032 99.96301 เจดีย์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
39 72012006 630464 วังหว้าราษฎร์สามัคคี 14.61043 100.07775 วังหว้า ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
40 72010123 630189 วัดกระทุ่มทอง 14.39827 100.27051 องครักษ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
41 72020112 630408 วัดกลางบ้านดอน 14.31264 99.93258 บ้านดอน อู่ทอง สุพรรณบุรี
42 72020138 630369 วัดคณฑี 14.41003 99.92267 หนองโอ่ง อู่ทอง สุพรรณบุรี
43 72010122 630188 วัดคลองโมง 14.37394 100.22117 องครักษ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
44 72020137 630368 วัดคอกวัว 14.40367 99.8886 หนองโอ่ง อู่ทอง สุพรรณบุรี
45 72020098 630381 วัดคีรีรัตนาราม 14.46673 99.93433 ดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุรี
46 72010108 630233 วัดคูบัว 14.3472 100.09132 วัดดาว บางปลาม้า สุพรรณบุรี
47 72030016 630175 วัดคูเมือง 14.85529 100.21487 ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
48 72010074 630184 วัดจระเข้ใหญ่ 14.42234 100.22684 จรเข้ใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
49 72020090 630373 วัดจันทราวาส 14.35431 99.92677 กระจัน อู่ทอง สุพรรณบุรี
50 72010048 630055 วัดจำปี 14.52028 100.02535 สนามคลี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
51 72030042 630148 วัดฉวาก 14.91007 100.0442 หัวเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
52 72010076 630204 วัดชีปะขาว 14.37136 100.15548 ตะค่า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
53 72010094 630207 วัดช่องลม 14.33656 100.24021 ไผ่กองดิน บางปลาม้า สุพรรณบุรี
54 72010090 630239 วัดดอนกระเบื้อง 14.30337 100.08151 บางใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
55 72010109 630229 วัดดอนขาด 14.32228 100.01708 วัดโบสถ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
56 72010107 630232 วัดดอนตาจีน 14.31949 100.08476 วัดดาว บางปลาม้า สุพรรณบุรี
57 72010007 630009 วัดดอนตาล 14.4811 100.18656 ดอนตาล เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
58 72020103 630405 วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) 14.25425 99.96481 ดอนมะเกลือ อู่ทอง สุพรรณบุรี
59 72020083 630279 วัดดอนสงวน 14.26193 100.01097 หัวโพธิ์ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
60 72010009 630017 วัดดอนโพธิ์ทอง 14.42763 100.03147 ดอนโพธิ์ทอง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
61 72010110 630230 วัดดอนไข่เต่า 14.32997 99.99355 วัดโบสถ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
62 72030114 630337 วัดดอนไร่ 14.80366 100.01005 หนองสะเดา สามชุก สุพรรณบุรี
63 72010075 630203 วัดดารา 14.33117 100.14702 ตะค่า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
64 72010106 630219 วัดดาว 14.34419 100.11836 วัดดาว บางปลาม้า สุพรรณบุรี
65 72010098 630224 วัดตปะโยคาราม 14.40186 100.06945 มะขามล้ม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
66 72010099 630225 วัดตะลุ่ม 14.3791 100.05106 มะขามล้ม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
67 72010120 630213 วัดทรงกระเทียม 14.28116 100.2421 สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
68 72020064 630321 วัดทองประดิษฐ์ 14.20478 100.08209 บางเลน สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
69 72020037 630290 วัดทุ่งเข็น 14.18963 99.98027 ทุ่งคอก สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
70 72020029 630074 วัดท่ากุ่ม 14.65428 100.06929 หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
71 72020058 630314 วัดท่าข้าม 14.21095 100.15849 บางตาเถร สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
72 72020062 630277 วัดท่าจัด 14.24455 100.04232 บางพลับ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
73 72030036 630180 วัดท่ามะนาว 14.82749 100.15229 ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
74 72020086 630283 วัดท่าไชย(ประชานุกูล) 14.3025 99.98905 หัวโพธิ์ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
75 72020011 630068 วัดธัญญวารี 14.65567 99.93703 ไร่รถ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
76 72010003 630013 วัดนิเวศน์ธรรมาราม 14.44318 100.07335 ดอนกำยาน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
77 72030046 630137 วัดน้ำพุ 14.88562 100.02378 หัวเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
78 72010113 630236 วัดบางจิก 14.30502 100.03438 วัดโบสถ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
79 72020087 630278 วัดบางบอน 14.27874 100.04479 หัวโพธิ์ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
80 72020066 630329 วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) 14.23853 100.11863 บ้านกุ่ม สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
81 72020050 630320 วัดบางสาม 14.17174 100.11386 บางตะเคียน สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
82 72010068 630202 วัดบางเลน 14.29783 100.14048 กฤษณา บางปลาม้า สุพรรณบุรี
83 72010088 630215 วัดบางใหญ่ 14.3134 100.14923 บางใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
84 72010118 630211 วัดบึงคา 14.24867 100.2238 สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
85 72020028 630073 วัดบ้านกรวด 14.64629 100.04232 หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
86 72030107 630357 วัดบ้านทึง 14.78164 100.08758 สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี
87 72030092 630360 วัดบ้านสระ 14.71887 100.06587 บ้านสระ สามชุก สุพรรณบุรี
88 72020139 630377 วัดบ้านหนองโอ่ง 14.4498 99.95089 หนองโอ่ง อู่ทอง สุพรรณบุรี
89 72010082 630190 วัดบ้านหมี่ 14.40383 100.13249 บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
90 72010029 630037 วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก 14.50926 100.07105 บ้านโพธิ์ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
91 72010031 630034 วัดประชุมชน 14.55137 100.05846 บ้านโพธิ์ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
92 72030029 630147 วัดประชุมสงฆ์ 14.90717 100.077 ปากน้ำ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
93 72010143 630251 วัดปลายนา 14.64128 100.16015 วังน้ำซับ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
94 72010070 630182 วัดปากคลองกุ่ม 14.38473 100.17934 โคกคราม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
95 72030030 630144 วัดปากน้ำ 14.9262 100.07908 ปากน้ำ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
96 72010130 630241 วัดปู่เจ้า 14.65269 100.12532 บ้านกร่าง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
97 72010093 630221 วัดป่าพฤกษ์ 14.35583 100.14683 บ้านแหลม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
98 72010046 630046 วัดพระธาตุ 14.4312 99.9877 ศาลาขาว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
99 72010145 630249 วัดพังม่วง 14.65643 100.13717 วังน้ำซับ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
100 72010005 630015 วัดพันตำลึง 14.46406 100.06241 ดอนกำยาน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
101 72010025 630022 วัดมเหยงคณ์ 14.44172 100.12985 ท่าระหัด เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
102 72020088 630370 วัดยางยี่แส 14.38987 99.92678 กระจัน อู่ทอง สุพรรณบุรี
103 72020113 630407 วัดยางสว่างอารมณ์ 14.33806 99.94319 บ้านดอน อู่ทอง สุพรรณบุรี
104 72020071 630319 วัดย่านซื่อ 14.22138 100.2246 บ้านช้าง สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
105 72020073 630286 วัดรางกร่าง 14.23049 99.99617 ศรีสำราญ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
106 72020065 630327 วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) 14.2598 100.13395 บ้านกุ่ม สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
107 72020004 630078 วัดราษฎรบำรุง 14.60745 100.05527 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
108 72010095 630208 วัดราษฎร์บำรุง 14.33672 100.25971 ไผ่กองดิน บางปลาม้า สุพรรณบุรี
109 72010045 630045 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 14.45552 99.95834 ศาลาขาว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
110 72010047 630047 วัดลาดกระจับ 14.46054 99.97482 ศาลาขาว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
111 72010117 630210 วัดลาดน้ำขาว 14.52616 100.1283 สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
112 72020069 630331 วัดลาดประทุมทอง 14.25303 100.18676 บ้านช้าง สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
113 72030095 630361 วัดลาดสิงห์ 14.68755 100.05667 บ้านสระ สามชุก สุพรรณบุรี
114 72010073 630196 วัดลานคา 14.40539 100.13555 โคกคราม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
115 72010079 630186 วัดลำบัว 14.42193 100.20305 จรเข้ใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
116 72010039 630027 วัดวรจันทร์ 14.53477 100.12731 โพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
117 72030008 630149 วัดวังกุลา 14.87984 100.12041 เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
118 72010102 630227 วัดวังน้ำเย็น 14.39255 100.02125 วังน้ำเย็น บางปลาม้า สุพรรณบุรี
119 72010004 630014 วัดวังพระนอน 14.42473 100.0693 ดอนกำยาน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
120 72010141 630260 วัดวังพลับใต้ 14.5779 100.10894 มดแดง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
121 72030096 630349 วัดวังหว้า 14.68283 100.10776 ย่านยาว สามชุก สุพรรณบุรี
122 72020110 630409 วัดศรีสร้อยเพชร 14.30083 99.96265 บ้านดอน อู่ทอง สุพรรณบุรี
123 72010078 630185 วัดศาลาท่าทราย 14.41743 100.2365 จรเข้ใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
124 72010030 630038 วัดศีรษะเกษ 14.52187 100.04857 บ้านโพธิ์ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
125 72010091 630216 วัดศุขเกษม 14.3321 100.14442 บ้านแหลม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
126 72020099 630382 วัดสระกร่างเจริญธรรม 14.45997 99.90557 ดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุรี
127 72020026 630070 วัดสระด่าน 14.68406 100.01982 หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
128 72010020 630061 วัดสระประทุม 14.5761 99.95302 ตลิ่งชัน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
129 72020124 630401 วัดสระพังลาน 14.26724 99.91799 สระพังลาน อู่ทอง สุพรรณบุรี
130 72020129 630398 วัดสระยายโสม 14.28706 99.89501 สระยายโสม อู่ทอง สุพรรณบุรี
131 72010063 630041 วัดสวนแตง 14.42857 99.99938 สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
132 72020067 630330 วัดสว่างอารมณ์ 14.2584 100.0971 บ้านกุ่ม สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
133 72020032 630280 วัดสองพี่น้อง 14.21766 100.04987 ต้นตาล สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
134 72010064 630042 วัดสังฆจายเถร 14.4057 99.9815 สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
135 72030104 630356 วัดสามชุก 14.74126 100.09642 สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี
136 72020089 630372 วัดสามัคคีธรรม 14.36714 99.91264 กระจัน อู่ทอง สุพรรณบุรี
137 72010059 630052 วัดสามัคคีธรรม 14.49217 99.98072 สระแก้ว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
138 72010116 630209 วัดสาลี 14.31171 100.20141 สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
139 72020051 630318 วัดสำเภาทอง 14.21413 100.11149 บางตะเคียน สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
140 72010097 630223 วัดสุขเกษม 14.3801 100.06942 มะขามล้ม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
141 72010017 630058 วัดสุวรรณนาคี 14.57262 100.04597 ตลิ่งชัน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
142 72030009 630178 วัดหนองกรด 14.90058 100.16169 โคกช้าง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
143 72020134 630378 วัดหนองหลุม 14.44017 99.91615 หนองโอ่ง อู่ทอง สุพรรณบุรี
144 72010128 630264 วัดหนองเพียร 14.60322 100.09999 บางงาม ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
145 72010049 630062 วัดหนองโสน 14.56086 99.93839 สนามคลี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
146 72010002 630012 วัดหน่อสุวรรณ 14.47307 100.23503 โคกโคเฒ่า เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
147 72020084 630282 วัดหัวโพธิ์ 14.26838 100.01637 หัวโพธิ์ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
148 72010124 630252 วัดห้วยสุวรรณวนาราม 14.7322 100.18975 ดอนปรู ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
149 72010121 630206 วัดองครักษ์ 14.36091 100.20941 องครักษ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
150 72010011 630040 วัดอุทุมพราราม 14.48557 100.05002 ดอนโพธิ์ทอง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
151 72010006 630039 วัดอู่ยา 14.48355 100.07173 ดอนกำยาน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
152 72010150 630246 วัดเกาะ 14.61295 100.07236 วังหว้า ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
153 72030006 630134 วัดเขาพระ 14.849 100.09657 เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
154 72030012 630141 วัดเดิมบาง 14.88163 100.08317 เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
155 72010138 630261 วัดเทพสุธาวาส 14.54514 100.12507 มดแดง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
156 72020040 630288 วัดเนินพระปรางค์ 14.20432 99.99634 เนินพระปรางค์ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
157 72010084 630192 วัดเสาธง 14.40498 100.10664 บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
158 72010119 630212 วัดเสาธงทอง 14.28183 100.21035 สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
159 72010139 630262 วัดเสาธงทอง 14.57298 100.14409 มดแดง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
160 72010021 630023 วัดแก้ว 14.43937 100.12704 ทับตีเหล็ก เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
161 72020095 630375 วัดโคกยายเกตุ 14.3777 99.96627 เจดีย์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
162 72020136 630366 วัดโคกสำโรง 14.42964 99.91078 หนองโอ่ง อู่ทอง สุพรรณบุรี
163 72030089 630339 วัดโคกหม้อ 14.80507 100.03965 กระเสียว สามชุก สุพรรณบุรี
164 72010001 630011 วัดโคกโคเฒ่า 14.46564 100.18322 โคกโคเฒ่า เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
165 72010067 630201 วัดโคกโพธิ์ 14.29522 100.15191 กฤษณา บางปลาม้า สุพรรณบุรี
166 72010096 630222 วัดโบสถ์ 14.36736 100.04295 มะขามล้ม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
167 72010104 630197 วัดโพธิ์ตะควน 14.37882 100.12115 วัดดาว บางปลาม้า สุพรรณบุรี
168 72010032 630035 วัดโพธิ์ท่าทราย 14.53819 100.07324 บ้านโพธิ์ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
169 72010085 630193 วัดโพธิ์ศรี 14.39173 100.12026 บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
170 72020097 630380 วัดโภคาราม 14.47651 99.93985 ดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุรี
171 72020041 630323 วัดใหม่นพรัตน์ 14.18558 100.04908 เนินพระปรางค์ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
172 72020053 630325 วัดใหม่บำรุงธรรม 14.196 100.22525 บางตาเถร สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
173 72020063 630322 วัดใหม่พิบูลย์ผล 14.16792 100.07428 บางเลน สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
174 72010012 630048 วัดใหม่รัตนเจดีย์ 14.40644 100.01184 ดอนโพธิ์ทอง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
175 72030094 630347 วัดใหม่สระพลอย 14.70844 100.01914 บ้านสระ สามชุก สุพรรณบุรี
176 72020074 630287 วัดใหม่เพชรรัตน์ 14.21331 99.98846 ศรีสำราญ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
177 72020057 630315 วัดไชยนาราษฎร์ 14.22438 100.12399 บางตาเถร สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
178 72030043 630138 วัดไทร 14.84853 100.01074 หัวเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
179 72010034 630006 วัดไผ่ขวาง 14.45552 100.15076 ไผ่ขวาง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
180 72020072 630285 วัดไผ่ขาด 14.24253 99.99991 ศรีสำราญ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
181 72010101 630226 วัดไผ่มุ้ง 14.36242 100.01058 วังน้ำเย็น บางปลาม้า สุพรรณบุรี
182 72010061 630043 วัดไผ่ลูกนก 14.35592 99.97844 สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
183 72010111 630234 วัดไผ่เดี่ยว 14.33882 100.06176 วัดโบสถ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
184 72020060 630324 วัดไผ่โรงวัว 14.16443 100.15778 บางตาเถร สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
185 72012010 630449 สวนแตงวิทยา 14.42799 99.99855 สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
186 72020056 630313 สองพี่น้อง 14.20084 100.12814 บางตาเถร สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
187 72022002 630467 สองพี่น้องวิทยา 14.19961 100.13009 บางตาเถร สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
188 72012004 630460 หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 14.38023 100.05375 มะขามล้ม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
189 72020144 630363 อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 14.37415 99.89289 อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี
190 72020001 630065 อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 14.63191 100.02089 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
191 72030004 630132 อนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 14.85899 100.08778 เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
192 72020070 630332 อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว 14.25484 100.15264 บ้านช้าง สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
193 72010019 630060 อินทร์ศรัทธาราษฎร์ 14.56994 100.01024 ตลิ่งชัน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
194 72022003 630476 อู่ทองศึกษาลัย 14.37208 99.89199 อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด