ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "แผ่นดินไหว" ในจังหวัด "สุราษฎร์ธานี"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 84012010 640546 กาญจนดิษฐ์ 9.14943 99.48114 กะแดะ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
2 84022011 640557 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 9.35334 99.17136 เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี
3 84032009 640576 คลองฉนวนวิทยา 8.51391 99.33088 คลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
4 84030009 640315 ควนสุบรรณ 8.88837 99.3841 ควนสุบรรณ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
5 84032011 640569 ควนสุบรรณวิทยา 8.88608 99.38167 ควนสุบรรณ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
6 84020081 640120 คีรีรัฐนิคม 9.03329 98.94856 ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
7 84022005 640560 คีรีรัฐวิทยาคม 9.04908 98.98215 บ้านยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
8 84030065 640174 จิตประชาราษฎร์ 8.78014 99.0838 บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี
9 84032013 640583 ชัยบุรีพิทยา 8.50111 99.09071 สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
10 84020133 640336 ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 8.86393 98.816 พังกาญจน์ พนม สุราษฎร์ธานี
11 84010099 640215 ชุมชนบ้านนางกำ 9.30159 99.75411 ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
12 84010141 640087 ชุมชนบ้านใต้ 9.69875 100.0266 บ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
13 84020148 640240 ชุมชนวัดจันทาราม 9.26771 99.19624 ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
14 84020120 640348 ชุมชนวัดปากตรัง 8.88236 98.8723 ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี
15 84010090 640219 ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 9.30999 99.73395 ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
16 84010030 640021 ชุมชนวัดสุนทรนิวาส 9.11596 99.2919 วัดประดู่ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
17 84020058 640282 ตชด.ราษฎร์พิทักษ์ 9.54661 99.08887 ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
18 84020044 640258 ตลาดหนองหวาย 9.5686 99.17495 ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
19 84022017 640584 ตะกุกใต้ศึกษา 9.14247 98.9661 ตะกุกใต้ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี
20 84020103 640487 ตาขุน 8.90702 98.88785 เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
21 84030040 640514 ทรัพย์ทวี 8.90197 99.20846 ทรัพย์ทวี บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
22 84012017 640553 ทีปราษฎร์พิทยา 9.56974 100.01607 แม่น้ำ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
23 84022002 640565 ท่าฉางวิทยาคาร 9.27399 99.19662 เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
24 84022004 640558 ท่าชนะ 9.60445 99.16318 ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
25 84032012 640570 ท่าชีวิทยาคม 8.75917 99.3004 น้ำพุ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
26 84022015 640581 ท่าสะท้อนวิทยา 9.01046 99.27039 ท่าสะท้อน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
27 84012012 640548 ท่าอุแทพิทยา 9.21787 99.60626 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
28 84012013 640549 ท่าเฟืองวิทยา 9.06943 99.5298 กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
29 84030026 640308 นาสาร 8.80551 99.361 นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
30 84010001 640001 นิคมสร้างตนเอง 9.07756 99.35356 ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
31 84030124 640362 นิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 8.55143 99.07464 ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี
32 84022014 640580 น้ำรอบวิทยา 9.07798 99.1044 น้ำรอบ พุนพิน สุราษฎร์ธานี
33 84032010 640578 บางสวรรค์วิทยาคม 8.62105 98.98303 บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี
34 84022016 640582 บางเดือนสถิตย์พิทยาคม 9.03972 99.09668 บางเดือน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
35 84010068 640070 บ้านกงหนิง 9.05078 99.66227 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
36 84030089 640466 บ้านกลาง 8.56091 99.40377 เขานิพันธ์ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
37 84020033 640283 บ้านกลาง 9.6058 99.05973 คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
38 84030034 640309 บ้านกอบแกบ 8.81798 99.40361 เพิ่มพูนทรัพย์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
39 84010080 640039 บ้านกำสนประชาสรรค์ 9.05983 99.59778 ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
40 84010035 640040 บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ 9.09684 99.56933 กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
41 84020038 640272 บ้านขวัญพัฒน์ 9.63436 98.98137 คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
42 84030023 640322 บ้านขุนราษฎร์ 8.94325 99.36461 ทุ่งเตาใหม่ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
43 84020149 640238 บ้านคชาธาร 9.26774 99.15272 ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
44 84010077 640059 บ้านคลองกรูด 9.08485 99.4052 ทุ่งรัง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
45 84030090 640454 บ้านคลองกา 8.51494 99.35801 คลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
46 84010105 640221 บ้านคลองคราม 9.057 99.71566 ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
47 84030057 640171 บ้านคลองจัน 8.87264 99.25634 เขาตอก เคียนซา สุราษฎร์ธานี
48 84020121 640349 บ้านคลองชะอุ่น 8.81958 98.8321 คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี
49 84010069 640071 บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 9.1559 99.59405 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
50 84030001 640310 บ้านคลองปราบ 8.75076 99.35774 คลองปราบ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
51 84030169 640523 บ้านคลองพังกลาง 8.43973 99.0852 ชัยบุรี ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
52 84020034 640284 บ้านคลองพา 9.60301 99.10044 คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
53 84030045 640511 บ้านคลองยา 8.92139 99.29771 นาใต้ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
54 84020056 640278 บ้านคลองรอก 9.52257 98.92658 ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
55 84020196 640417 บ้านคลองราง 9.21451 99.29086 ลีเล็ด พุนพิน สุราษฎร์ธานี
56 84020145 640245 บ้านคลองวัว 9.248 99.13564 ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
57 84020057 640279 บ้านคลองสงค์ 9.59292 98.92579 ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
58 84010039 640041 บ้านคลองสระ 9.03421 99.62189 คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
59 84010019 640022 บ้านคลองสุข 9.19966 99.31957 บางชนะ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
60 84030038 640318 บ้านคลองหาเหนือ 8.85258 99.40431 ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
61 84030077 640159 บ้านคลองโร 8.70414 99.2614 พ่วงพรมคร เคียนซา สุราษฎร์ธานี
62 84030139 640374 บ้านคลองโหยน 8.69486 98.971 บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี
63 84020014 640188 บ้านคลองไม้แดง 9.41659 98.88417 ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี
64 84030087 640450 บ้านควนกลาง 8.58472 99.36914 เขานิพันธ์ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
65 84030024 640323 บ้านควนกองเมือง 8.96525 99.39043 ทุ่งเตาใหม่ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
66 84030078 640160 บ้านควนคีรีวงศ์ 8.68406 99.18379 พ่วงพรมคร เคียนซา สุราษฎร์ธานี
67 84010076 640080 บ้านควนนิมิต 9.0077 99.39801 ทุ่งรัง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
68 84030156 640384 บ้านควนนิยม 8.48575 99.22985 สินปุน พระแสง สุราษฎร์ธานี
69 84030092 640456 บ้านควนปราง 8.53172 99.29912 คลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
70 84030004 640291 บ้านควนพรุพี 8.70963 99.29331 ควนศรี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
71 84030165 640518 บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ 8.52104 99.01241 คลองน้อย ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
72 84030157 640385 บ้านควนมหาชัย 8.52907 99.23065 สินปุน พระแสง สุราษฎร์ธานี
73 84030005 640292 บ้านควนมหาชัย 8.68258 99.32245 ควนศรี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
74 84030131 640370 บ้านควนยอ 8.56651 99.10955 ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี
75 84010002 640002 บ้านควนยูง 9.02968 99.36079 ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
76 84020135 640239 บ้านควนรา 9.31973 99.15322 เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
77 84010048 640081 บ้านควนราชา 9.02766 99.47683 ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
78 84030174 640524 บ้านควนสระ 8.40932 98.99478 ไทรทอง ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
79 84030128 640366 บ้านควนสว่างวัฒนา 8.55386 99.11041 ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี
80 84030079 640161 บ้านควนสามัคคี 8.69489 99.22381 พ่วงพรมคร เคียนซา สุราษฎร์ธานี
81 84030173 640528 บ้านควนสินชัย 8.40317 99.17485 ไทรทอง ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
82 84020138 640246 บ้านควนสุวรรณ 9.1799 99.13403 คลองไทร ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
83 84030091 640455 บ้านควนสูง 8.87676 99.20442 คลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
84 84020039 640266 บ้านควนสูง 9.69019 99.0798 คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
85 84030006 640293 บ้านควนเนียง 8.75054 99.35821 พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
86 84030030 640299 บ้านควนใหม่ 8.78452 99.29866 น้ำพุ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
87 84010102 640233 บ้านคอกช้าง 9.22512 99.69003 ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
88 84020040 640268 บ้านคันธุลี 9.67039 99.14285 คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
89 84010079 640042 บ้านคีรีรอบ 9.01649 99.51851 ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
90 84020117 640344 บ้านจำปาทอง 8.86088 98.90677 ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี
91 84020035 640285 บ้านชายท่า 9.58138 99.14389 คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
92 84030031 640295 บ้านช่องช้าง 8.70325 99.38607 พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
93 84020104 640488 บ้านช่องไม้งาม 8.9357 98.92861 เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
94 84010004 640004 บ้านซอย 10 8.99513 99.38476 ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
95 84010003 640003 บ้านซอย 2 9.0694 99.37915 ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
96 84030048 640503 บ้านดอนงาม 8.89351 99.33819 นาใต้ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
97 84030029 640300 บ้านดอนทราย 8.80088 99.36367 น้ำพุ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
98 84010124 640097 บ้านดอนธูป 9.49267 99.9453 ลิปะน้อย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
99 84020050 640274 บ้านดอนมะกอก 9.50895 99.1805 ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
100 84010057 640065 บ้านดอนสน 9.21336 99.54956 ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
101 84020073 640137 บ้านดอนสุวรรณ 9.05244 99.02132 ท่ากระดาน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
102 84010070 640072 บ้านดอนหลวง 9.21741 99.60015 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
103 84010103 640234 บ้านดอนเสาธง 9.19349 99.68153 ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
104 84020061 640259 บ้านดินก้อง 9.54705 99.19942 วัง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
105 84010107 640222 บ้านดินแดงสามัคคี 9.15197 99.67456 ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
106 84020003 640202 บ้านตะกรบ 9.45943 99.24909 ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี
107 84020066 640121 บ้านตะเคียนทอง 9.01265 98.89831 กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
108 84020110 640489 บ้านตาขุน 8.92055 98.8788 พะแสง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
109 84022006 640562 บ้านตาขุนวิทยา 8.9191 98.9105 เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
110 84020070 640145 บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 9.01541 99.05015 ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
111 84020122 640350 บ้านต้นยวน 8.71675 98.81095 คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี
112 84020118 640345 บ้านถ้ำผึ้ง 8.80043 98.86602 ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี
113 84030049 640504 บ้านทรายทอง 8.91252 99.31947 นาใต้ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
114 84020079 640122 บ้านทรายแก้ว 9.0491 98.91699 ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
115 84010013 640016 บ้านทอนหญ้าปล้อง 9.09362 99.17393 คลองน้อย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
116 84010072 640060 บ้านทับท้อน 9.10756 99.41403 ทุ่งกง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
117 84030070 640179 บ้านทับใหม่ 8.70768 99.01219 บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี
118 84020086 640131 บ้านทำเนียบ 8.95271 99.00266 บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
119 84030058 640172 บ้านทุ่งจูด 8.84504 99.24794 เขาตอก เคียนซา สุราษฎร์ธานี
120 84030013 640301 บ้านทุ่งตำเสา 8.79767 99.2648 ท่าชี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
121 84020025 640182 บ้านทุ่งนางเภา 9.43773 99.08494 โมถ่าย ไชยา สุราษฎร์ธานี
122 84020062 640286 บ้านทุ่งพลับ 9.58314 99.0832 สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
123 84030148 640390 บ้านทุ่งหญ้าแดง 8.4784 99.25992 สินเจริญ พระแสง สุราษฎร์ธานี
124 84020063 640287 บ้านทุ่งเสียน 9.58026 99.10649 สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
125 84020192 640424 บ้านทุ่งโพธิ์ 9.11133 99.20374 พุนพิน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
126 84030017 640324 บ้านทุ่งในไร่ 8.91689 99.38848 ทุ่งเตา บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
127 84020080 640129 บ้านท่าขนอน 9.03034 98.96884 ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
128 84020211 640531 บ้านท่านหญิงวิภา 9.24235 98.91841 ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี
129 84020188 640428 บ้านท่าม่วง 9.04406 99.11068 บางมะเดื่อ พุนพิน สุราษฎร์ธานี
130 84010028 640009 บ้านท่าเพชร 9.11431 99.36841 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
131 84010081 640066 บ้านท่าเสาเภา 9.18364 99.50699 พลายวาส กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
132 84020140 640248 บ้านท่าแซะ 9.22973 99.13761 คลองไทร ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
133 84010059 640073 บ้านท่าโพธิ์ 9.25588 99.53971 ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
134 84020214 640537 บ้านท่าใหม่ 9.49445 98.90713 ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
135 84020094 640130 บ้านท่าไคร 8.59132 99.01526 ย่านยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
136 84020037 640267 บ้านท่าไท 9.67411 98.96603 คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
137 84010139 640088 บ้านท้องนายปาน 9.77119 100.05518 บ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
138 84030050 640505 บ้านธารอารี 8.85745 99.30243 บ้านนา บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
139 84020010 640183 บ้านนา 9.43973 99.00877 ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี
140 84030014 640302 บ้านนาควน 8.73655 99.27836 ท่าชี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
141 84020176 640412 บ้านนาค้อ 9.00614 99.24236 ท่าสะท้อน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
142 84030109 640476 บ้านนาชุมเห็ด 8.61616 99.36273 บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
143 84032003 640571 บ้านนาวิทยาคม 8.88045 99.31619 บ้านนา บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
144 84032002 640567 บ้านนาสาร 8.8033 99.37585 นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
145 84020008 640203 บ้านนาแค 9.41692 99.23012 ทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี
146 84020171 640441 บ้านนาใหญ่ 9.05307 99.17042 ท่าโรงช้าง พุนพิน สุราษฎร์ธานี
147 84010095 640235 บ้านน้ำฉา 9.2514 99.7033 ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
148 84020085 640147 บ้านน้ำราด 8.86651 98.98295 บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
149 84020162 640395 บ้านบนไร่ 8.90557 99.14783 ตะปาน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
150 84020083 640148 บ้านบางขนุน 8.89615 98.97622 บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
151 84030073 640162 บ้านบางดี 8.65735 99.22924 พ่วงพรมคร เคียนซา สุราษฎร์ธานี
152 84030129 640367 บ้านบางน้ำเย็น 8.61737 99.11845 ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี
153 84020189 640430 บ้านบางประชาภิบาล 9.04091 99.14231 บางมะเดื่อ พุนพิน สุราษฎร์ธานี
154 84030060 640152 บ้านบางประสามัคคี 8.80378 99.19831 เคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี
155 84020112 640337 บ้านบางปรุ 8.89248 98.53445 คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี
156 84030171 640525 บ้านบางปาน 8.39986 99.06938 ไทรทอง ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
157 84020095 640132 บ้านบางพระ 9.02247 98.96889 ย่านยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
158 84010118 640104 บ้านบางรักษ์ 9.556 100.05508 บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
159 84030151 640393 บ้านบางรูป 8.41281 99.24453 สินเจริญ พระแสง สุราษฎร์ธานี
160 84020126 640330 บ้านบางสาน 8.78757 98.79303 พนม พนม สุราษฎร์ธานี
161 84010062 640062 บ้านบางสำโรง 9.16704 99.39009 ท่าทองใหม่ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
162 84030161 640355 บ้านบางหยด 8.53166 99.2059 อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี
163 84030166 640519 บ้านบางหอย 8.46619 99.05267 คลองน้อย ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
164 84020123 640351 บ้านบางหิน 8.71519 98.79864 คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี
165 84030149 640391 บ้านบางเหรียง 8.33021 99.26388 สินเจริญ พระแสง สุราษฎร์ธานี
166 84030145 640356 บ้านบางใหญ่ 8.63692 99.17633 สาคู พระแสง สุราษฎร์ธานี
167 84010027 640007 บ้านบางใหญ่ 9.1089 99.34284 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
168 84030080 640153 บ้านบางใหญ่สามัคคี 8.73886 99.15681 อรัญคามวารี เคียนซา สุราษฎร์ธานี
169 84030150 640392 บ้านบางใหญ่สินปุน 8.36123 99.23314 สินเจริญ พระแสง สุราษฎร์ธานี
170 84020177 640413 บ้านบ่อกรัง 9.0085 99.27087 ท่าสะท้อน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
171 84020071 640146 บ้านบ่อน้ำผุด 8.94543 99.04931 ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
172 84010033 640035 บ้านบ่อน้ำร้อน 9.13429 99.49867 กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
173 84010117 640103 บ้านบ่อผุด 9.55862 100.03406 บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
174 84030164 640354 บ้านบ่อพระ 8.57472 99.21508 อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี
175 84010073 640061 บ้านบ่อโฉลก 9.12943 99.38736 ทุ่งกง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
176 84030134 640375 บ้านประตูพลิก 8.57729 99.08344 ไทรโสภา พระแสง สุราษฎร์ธานี
177 84030168 640521 บ้านปลายคลอง 8.48005 99.01821 คลองน้อย ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
178 84020161 640397 บ้านปลายคลอง 8.86698 99.14495 ตะปาน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
179 84030039 640319 บ้านปลายน้ำ 8.87685 99.41298 ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
180 84030167 640520 บ้านปลายศอก 8.49529 99.0491 คลองน้อย ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
181 84030162 640357 บ้านปลายสาย 8.60448 99.23326 อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี
182 84010119 640105 บ้านปลายแหลม 9.57109 100.0659 บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
183 84010083 640067 บ้านปากกะแดะ 9.2016 99.48052 พลายวาส กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
184 84010092 640216 บ้านปากดอนสัก 9.31042 99.68193 ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
185 84030044 640512 บ้านปากด่าน 8.92479 99.27214 ท่าเรือ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
186 84020067 640124 บ้านปากทำเรียง 8.9859 98.89918 กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
187 84020045 640260 บ้านปากน้ำท่ากระจาย 9.60439 99.20625 ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
188 84030101 640482 บ้านปากสาย 8.62113 99.26935 ทุ่งหลวง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
189 84030094 640458 บ้านปากหาน 8.50039 99.30784 คลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
190 84020090 640139 บ้านปากหาร 9.08899 98.96933 บ้านยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
191 84020077 640123 บ้านปากโตน 9.05548 98.95514 ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
192 84020119 640346 บ้านป่าตง 8.71931 98.87368 ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี
193 84030074 640163 บ้านพรหมรังสิต 8.68286 99.23761 พ่วงพรมคร เคียนซา สุราษฎร์ธานี
194 84020012 640185 บ้านพรุยายชี 9.41389 98.99568 ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี
195 84030112 640468 บ้านพรุแชง 8.59953 99.41199 บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
196 84020134 640338 บ้านพังกาญจน์ 8.88604 98.83822 พังกาญจน์ พนม สุราษฎร์ธานี
197 84020100 640500 บ้านพัฒนา 8.97258 98.84176 เขาพัง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
198 84020101 640501 บ้านพัฒนา 2 8.97975 98.84503 เขาพัง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
199 84020036 640288 บ้านมะม่วงงาม 9.60231 99.15444 คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
200 84010042 640053 บ้านมะม่วงหวาน 9.10085 99.47467 ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
201 84010135 640093 บ้านมะเดื่อหวาน 9.72956 100.00118 เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
202 84020096 640149 บ้านมะเลาะ 8.97357 99.01826 ย่านยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
203 84010040 640043 บ้านม่วงลีบ 8.98829 99.60134 คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
204 84030170 640526 บ้านยวนปลา 8.42266 99.08112 ชัยบุรี ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
205 84020088 640133 บ้านยาง 9.04718 98.9781 บ้านยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
206 84020203 640425 บ้านยางงาม 9.10613 99.15398 หนองไทร พุนพิน สุราษฎร์ธานี
207 84030028 640304 บ้านยางอุง 8.77655 99.31855 น้ำพุ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
208 84030097 640452 บ้านยูงงาม 8.51853 99.34192 คลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
209 84030015 640305 บ้านยูงงาม 8.77452 99.26042 ท่าชี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
210 84030159 640359 บ้านยูงทอง 8.56065 99.21918 อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี
211 84030163 640358 บ้านย่านดินแดง 8.5698 99.24899 อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี
212 84020074 640140 บ้านย่านยาว 9.04344 98.99914 บ้านยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
213 84020160 640402 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ 8.83649 99.11045 ตะปาน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
214 84020181 640405 บ้านราษฎร์ประสานจิต 9.14645 99.05789 บางงอน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
215 84030135 640376 บ้านราษฎร์พัฒนา 8.63212 99.07881 ไทรโสภา พระแสง สุราษฎร์ธานี
216 84030102 640483 บ้านลานเข้ 8.60509 99.31827 ทุ่งหลวง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
217 84020015 640189 บ้านลุ่มชุมแสง 9.44047 99.16908 ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี
218 84020127 640333 บ้านลูกเดือน 8.86576 98.83243 พนม พนม สุราษฎร์ธานี
219 84020102 640496 บ้านวังขุม 8.96841 98.91608 เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
220 84010071 640074 บ้านวังทองสามัคคี 9.19992 99.59791 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
221 84020208 640533 บ้านวังผักแว่น 9.16049 98.91009 ตะกุกใต้ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี
222 84020092 640134 บ้านวังพลาย 9.00491 98.95033 ย่านยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
223 84010075 640063 บ้านวังหวาย 9.05294 99.40423 ทุ่งรัง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
224 84030036 640311 บ้านวังหิน 8.79828 99.41561 เพิ่มพูนทรัพย์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
225 84030103 640484 บ้านวังใหญ่ 8.58833 99.27792 ทุ่งหลวง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
226 84010088 640228 บ้านศรีชัยคราม 9.19879 99.62988 ไชยคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
227 84010136 640094 บ้านศรีธนู 9.75607 99.96765 เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
228 84020190 640431 บ้านศรีปทุมวัลย์ 8.99579 99.10925 บางมะเดื่อ พุนพิน สุราษฎร์ธานี
229 84020051 640275 บ้านศรีพนม 9.48453 99.14185 ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
230 84010064 640075 บ้านศิลางาม 9.1057 99.63776 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
231 84030054 640513 บ้านสวยศรี 8.90379 99.26591 บ้านนา บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
232 84020155 640399 บ้านสหกรณ์ 8.92164 99.11436 กรูด พุนพิน สุราษฎร์ธานี
233 84010017 640011 บ้านสันติสุข 9.17172 99.37789 บางกุ้ง เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
234 84030147 640368 บ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 8.55927 99.16652 สาคู พระแสง สุราษฎร์ธานี
235 84020031 640190 บ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง) 9.39362 99.15161 เวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี
236 84030075 640164 บ้านสี่แยกคลองศิลา 8.66548 99.19307 พ่วงพรมคร เคียนซา สุราษฎร์ธานี
237 84030059 640173 บ้านสี่แยกสามัคคี 8.82633 99.26925 เขาตอก เคียนซา สุราษฎร์ธานี
238 84010025 640018 บ้านสุชน 9.09956 99.31926 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
239 84030116 640472 บ้านส้อง 8.63818 99.37432 บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
240 84030113 640469 บ้านส้องเหนือ 8.64233 99.38502 บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
241 84020113 640339 บ้านหญ้าปล้อง 8.91006 98.59494 คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี
242 84020175 640414 บ้านหนองจอก 9.02208 99.22878 ท่าสะท้อน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
243 84020046 640261 บ้านหนองปรือ 9.60683 99.17658 ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
244 84020009 640204 บ้านหนองมน 9.40897 99.20834 ทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี
245 84030046 640507 บ้านหนองหญ้าปล้อง 8.92625 99.33473 นาใต้ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
246 84010082 640037 บ้านหนองเปล 9.16261 99.50966 พลายวาส กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
247 84030047 640508 บ้านหนองเรียน 8.90732 99.29268 นาใต้ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
248 84020064 640289 บ้านหนองเหรียง 9.56186 99.0734 สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
249 84030119 640462 บ้านหนองโสน 8.66147 99.31534 เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
250 84010120 640112 บ้านหน้าค่าย 9.43726 100.01886 มะเร็ต เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
251 84020150 640253 บ้านหน้าซึง 9.26607 98.98695 ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
252 84030143 640382 บ้านหน้าเขา 8.46354 98.34756 บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี
253 84030071 640180 บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 8.75414 99.0471 บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี
254 84030136 640377 บ้านหมาก 8.62697 98.94328 บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี
255 84030118 640477 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 8.62804 99.34914 เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
256 84010049 640082 บ้านหัวหมากบน 9.08409 99.46394 ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
257 84010046 640083 บ้านหัวหมากล่าง 9.08977 99.44018 ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
258 84010115 640106 บ้านหาดงาม 9.52066 100.05277 บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
259 84010140 640089 บ้านหาดริ้น 9.67656 100.06656 บ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
260 84030104 640485 บ้านหานเพชร 8.55594 99.29636 ทุ่งหลวง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
261 84020076 640142 บ้านหินดาน 9.06633 99.01073 ท่ากระดาน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
262 84030022 640327 บ้านห้วยชัน 8.94457 99.43238 ทุ่งเตาใหม่ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
263 84010050 640084 บ้านห้วยด่าน 9.07637 99.49079 ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
264 84030020 640328 บ้านห้วยตอ 8.93462 99.40015 ทุ่งเตาใหม่ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
265 84020011 640184 บ้านห้วยตาหมิง 9.47608 98.95789 ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี
266 84020163 640396 บ้านห้วยทรายขาว 8.8162 99.04893 ตะปาน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
267 84030095 640459 บ้านห้วยทรายทอง 8.50085 99.32518 คลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
268 84020004 640205 บ้านห้วยพุน 9.45766 99.20885 ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี
269 84030110 640478 บ้านห้วยมะนาว 8.65488 99.37607 บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
270 84030081 640154 บ้านห้วยมุด 8.7698 99.20723 อรัญคามวารี เคียนซา สุราษฎร์ธานี
271 84030032 640296 บ้านห้วยล่วง 8.67615 99.33881 พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
272 84030052 640509 บ้านห้วยห้าง 8.8513 99.28147 บ้านนา บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
273 84010096 640236 บ้านห้วยเสียด 9.27419 99.71122 ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
274 84030144 640383 บ้านห้วยแห้ง 8.70781 98.92408 บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี
275 84010047 640085 บ้านห้วยโศก 9.05408 99.43838 ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
276 84030053 640510 บ้านห้วยใหญ่ 8.86395 99.32814 บ้านนา บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
277 84020016 640191 บ้านห้วยไผ่ 9.45261 99.13722 ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี
278 84020125 640353 บ้านอรุโณทัย 8.67427 98.7845 คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี
279 84020054 640276 บ้านอู่ตะเภา 9.49615 99.11913 ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
280 84010132 640098 บ้านอ่างทอง 9.5421 99.93731 อ่างทอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
281 84020201 640442 บ้านอ่างทอง 9.10599 99.15299 หนองไทร พุนพิน สุราษฎร์ธานี
282 84010098 640213 บ้านเกาะนกเภา 9.39398 99.66385 ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
283 84030138 640373 บ้านเกาะน้อย 8.60054 99.01885 บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี
284 84010131 640096 บ้านเกาะพลวย 9.31594 99.69097 อ่างทอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
285 84020049 640273 บ้านเกาะมุกด์ 9.50822 99.15875 ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
286 84030056 640170 บ้านเขาตอก 8.84925 99.22706 เขาตอก เคียนซา สุราษฎร์ธานี
287 84020116 640343 บ้านเขานาใน 8.76531 98.95551 ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี
288 84030084 640447 บ้านเขานิพันธ์ 8.57509 99.35013 เขานิพันธ์ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
289 84030037 640317 บ้านเขาน้อย 8.8806 99.43381 ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
290 84030085 640448 บ้านเขาปูน 8.5303 99.37861 เขานิพันธ์ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
291 84030068 640177 บ้านเขารักษ์ 8.73062 98.97089 บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี
292 84030069 640178 บ้านเขาสามยอด 8.79307 99.01281 บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี
293 84020098 640498 บ้านเขาเทพพิทักษ์ 8.95127 98.82285 เขาพัง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
294 84020215 640586 บ้านเคี่ยมเพาะ 9.37106 98.92658 ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
295 84020107 640494 บ้านเชี่ยวขวาน 8.93574 98.89699 พรุไทย บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
296 84020206 640530 บ้านเชี่ยวมะปราง 9.16132 98.95647 ตะกุกใต้ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี
297 84020091 640136 บ้านเชี่ยวหมวง 9.09779 98.97839 บ้านยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
298 84020210 640529 บ้านเชี่ยวเฟือง 9.22321 98.94252 ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี
299 84020131 640332 บ้านเบญจา 8.76345 98.75947 พลูเถื่อน พนม สุราษฎร์ธานี
300 84030154 640387 บ้านเมรัย 8.49621 99.25552 สินปุน พระแสง สุราษฎร์ธานี
301 84032001 640574 บ้านเสด็จพิทยาคม 8.73796 99.02194 บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี
302 84020020 640209 บ้านเหนือน้ำ 9.40147 99.25772 พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี
303 84030035 640314 บ้านเหมืองทวด 8.76587 99.42186 เพิ่มพูนทรัพย์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
304 84020154 640398 บ้านแม่แขก 8.91249 99.18101 กรูด พุนพิน สุราษฎร์ธานี
305 84010034 640036 บ้านแม่โมกข์ 9.13131 99.53377 กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
306 84020124 640352 บ้านแสนสุข 8.77253 98.82703 คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี
307 84010123 640107 บ้านแหลมหอย 9.57708 99.96107 แม่น้ำ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
308 84030158 640386 บ้านโคกมะม่วง 8.54429 99.26427 สินปุน พระแสง สุราษฎร์ธานี
309 84010134 640092 บ้านโฉลกหลำ 9.78491 100.0062 เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
310 84020078 640128 บ้านโตนยาง 9.0869 98.91214 ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
311 84020207 640532 บ้านโพธิ์พนา 9.17906 99.01242 ตะกุกใต้ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี
312 84010016 640010 บ้านโพหวาย 9.15321 99.33671 บางกุ้ง เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
313 84030066 640175 บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ 8.72791 99.08877 บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี
314 84020129 640340 บ้านใหญ่ 8.84766 98.75692 พนม พนม สุราษฎร์ธานี
315 84010100 640224 บ้านใหม่สามัคคี 9.19276 99.68926 ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
316 84020030 640196 บ้านไทรงาม 9.36901 99.17653 เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี
317 84020170 640440 บ้านไทรงาม 8.98198 99.20742 ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี
318 84030123 640475 บ้านไทรห้อง 8.63447 99.35153 เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
319 84030072 640168 บ้านไร่ยาว 8.69387 99.11211 พ่วงพรมคร เคียนซา สุราษฎร์ธานี
320 84030018 640325 บ้านไร่เหนือ 8.90782 99.43299 ทุ่งเตา บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
321 84030160 640360 บ้านไสขรบ 8.62235 99.25092 อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี
322 84010052 640054 บ้านไสขาม 9.10912 99.50601 ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
323 84030133 640372 บ้านไสดง 8.43152 99.15896 ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี
324 84030021 640326 บ้านไสดง 8.97165 99.41712 ทุ่งเตาใหม่ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
325 84010043 640055 บ้านไสตอ 9.11308 99.46829 ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
326 84030130 640369 บ้านไสท้อน 8.53174 99.17957 ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี
327 84010037 640056 บ้านไสใน 9.11737 99.50343 กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
328 84030155 640388 ประชาอุทิศ 8.52209 99.2273 สินปุน พระแสง สุราษฎร์ธานี
329 84030141 640380 ปัญญาประชาอุทิศ 8.66695 98.95109 บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี
330 84012015 640551 ปากแพรกวิทยาคม 9.13433 99.68331 ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
331 84022012 640564 พนมศึกษา 8.96986 98.63937 พนม พนม สุราษฎร์ธานี
332 84032006 640577 พระแสงวิทยา 8.56586 99.22926 อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี
333 84032007 640568 พรุพีพิทยาคม 8.7053 99.34134 พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
334 84022013 640579 พุนพินพิทยาคม 9.11228 99.23732 ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี
335 84032008 640573 พ่วงพรมครวิทยา 8.76905 99.1468 พ่วงพรมคร เคียนซา สุราษฎร์ธานี
336 84030108 640479 มหาราช ๒ 8.67916 99.37512 บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
337 84020084 640150 มหาราชบ้านแสงอรุณ 8.88629 99.02591 บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
338 84022010 640561 มัธยมบ้านทำเนียบ 8.95175 98.99423 บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
339 84012006 640542 มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี 9.01376 99.37185 ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
340 84022018 640585 มัธยมวิภาวดี 9.24365 98.97439 ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี
341 84030082 640166 มิตรประชาราษฎร์ 8.73868 99.20936 อรัญคามวารี เคียนซา สุราษฎร์ธานี
342 84022007 640563 รัชชประภาวิทยาคม 8.96991 98.83909 เขาพัง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
343 84030033 640297 ราชประชานุเคราะห์ 12 8.70687 99.35187 พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
344 84010051 640086 วัดกงตาก 8.96802 99.46455 ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
345 84010127 640113 วัดกลาง 9.42719 99.98486 หน้าเมือง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
346 84010026 640019 วัดกลางใหม่ 9.11815 99.30801 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
347 84010038 640038 วัดกาญจนาราม 9.1649 99.47571 กะแดะ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
348 84020055 640277 วัดกาฬสินธุ์ 9.48593 99.08648 ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
349 84020060 640262 วัดขจรบำรุง 9.51822 99.22734 วัง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
350 84010041 640045 วัดคงคาล้อม 9.01227 99.59055 คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
351 84030096 640460 วัดคลองฉนวน 8.52762 99.34667 คลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
352 84030120 640463 วัดคลองตาล 8.63052 99.34632 เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
353 84030041 640515 วัดควนท่าแร่ 8.94 99.25 ทรัพย์ทวี บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
354 84030008 640298 วัดควนศรี 8.7061 99.31382 ควนศรี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
355 84010101 640225 วัดคีรีวง 9.20372 99.67423 ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
356 84010112 640115 วัดคีรีวงการาม 9.45711 99.93684 ตลิ่งงาม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
357 84010128 640116 วัดคุณาราม 9.44914 100.00062 หน้าเมือง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
358 84020186 640432 วัดจันทร์ประดิษฐาราม 9.06122 99.09278 บางเดือน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
359 84020027 640197 วัดจาย(สุทธบุรราษฎร์) 9.37499 99.20892 เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี
360 84020001 640198 วัดชยาราม 9.38414 99.19918 ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎร์ธานี
361 84010085 640229 วัดชลคราม 9.23732 99.62232 ชลคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
362 84010020 640024 วัดชลธาร 9.18114 99.30625 บางไทร เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
363 84020047 640263 วัดชัยธาราวาส 9.58139 99.1859 ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
364 84030061 640155 วัดดอนพยอม 8.79775 99.18232 เคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี
365 84010060 640076 วัดดอนยาง 9.24385 99.52342 ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
366 84020169 640415 วัดตรณาราม 9.11137 99.23085 ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี
367 84020197 640419 วัดตรีธาราราม 9.17795 99.2363 ลีเล็ด พุนพิน สุราษฎร์ธานี
368 84020114 640341 วัดถ้ำวราราม 8.88322 98.668 คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี
369 84020072 640151 วัดถ้ำสิงขร 9.04454 99.03914 ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
370 84030107 640464 วัดทุ่งหลวง 8.60891 99.32019 ทุ่งหลวง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
371 84020172 640443 วัดทุ่งเซียด 9.00663 99.17219 ท่าโรงช้าง พุนพิน สุราษฎร์ธานี
372 84020165 640422 วัดท่าตลิ่งชัน 9.10181 99.20355 ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี
373 84010015 640012 วัดท่าทอง 9.14683 99.38592 บางกุ้ง เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
374 84030016 640306 วัดท่าเจริญ 8.74577 99.27568 ท่าชี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
375 84010063 640064 วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 9.1478 99.39206 ท่าทองใหม่ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
376 84020130 640334 วัดธัญญาราม 8.71238 98.72939 พลูเถื่อน พนม สุราษฎร์ธานี
377 84020028 640199 วัดธารน้ำไหล (แคล้วประชานันท์) 9.36149 99.17188 เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี
378 84010008 640013 วัดนทีคมเขต 9.18255 99.34881 คลองฉนาก เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
379 84010086 640230 วัดนทีวัฒนาราม 9.26248 99.58594 ชลคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
380 84010087 640226 วัดนอก 9.16802 99.63691 ไชยคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
381 84020141 640249 วัดนันทาราม 9.21856 99.1626 ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
382 84020173 640444 วัดนาคาวาส 9.0774 99.16563 ท่าโรงช้าง พุนพิน สุราษฎร์ธานี
383 84010125 640100 วัดนาราเจริญสุข 9.48198 99.93187 ลิปะน้อย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
384 84010056 640050 วัดนิกรประสาท 9.13337 99.45781 ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
385 84020087 640144 วัดนิลาราม 9.07085 98.97774 บ้านยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
386 84020136 640241 วัดน้ำพุ 9.28849 99.19749 เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
387 84030027 640307 วัดน้ำพุ 8.76303 99.30459 น้ำพุ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
388 84020178 640407 วัดน้ำรอบ 9.07301 99.1216 น้ำรอบ พุนพิน สุราษฎร์ธานี
389 84020082 640143 วัดน้ำหัก 9.11467 98.97393 น้ำหัก คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
390 84030152 640394 วัดบางกำยาน 8.44825 99.25174 สินเจริญ พระแสง สุราษฎร์ธานี
391 84020151 640256 วัดบางคราม 9.2929 99.02086 ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
392 84020137 640242 วัดบางน้ำจืด 9.28926 99.19792 เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
393 84020144 640250 วัดบางปอ 9.21878 99.22537 ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
394 84020198 640420 วัดบางพลา 9.18895 99.25274 ลีเล็ด พุนพิน สุราษฎร์ธานี
395 84030137 640378 วัดบางพา 8.58081 99.06328 บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี
396 84020187 640433 วัดบางมะเดื่อ 9.06639 99.11822 บางมะเดื่อ พุนพิน สุราษฎร์ธานี
397 84030140 640379 วัดบางสวรรค์ 8.6214 98.97707 บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี
398 84010022 640026 วัดบางใบไม้ 9.14991 99.30681 บางใบไม้ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
399 84010012 640033 วัดบุญบันเทิง 9.17519 99.27734 คลองน้อย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
400 84010116 640108 วัดบุณฑริการาม 9.5359 100.065 บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
401 84020146 640243 วัดบ่อมะปริง 9.26022 99.1866 ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
402 84030114 640470 วัดบ้านส้อง 8.63177 99.37824 บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
403 84010065 640077 วัดบ้านใน 9.14152 99.6653 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
404 84020156 640400 วัดประชาวงศาราม 8.95623 99.16225 กรูด พุนพิน สุราษฎร์ธานี
405 84020152 640257 วัดประตูใหญ่ 9.3259 99.10907 เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
406 84010061 640078 วัดประสพ 9.19686 99.46456 ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
407 84010129 640117 วัดประเดิม 9.44415 99.99146 หน้าเมือง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
408 84010053 640057 วัดปากคู 9.11412 99.48472 ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
409 84020128 640335 วัดพนม 8.82281 98.824 พนม พนม สุราษฎร์ธานี
410 84020032 640194 วัดพระบรมธาตุไชยา 9.38546 99.18344 เวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี
411 84020143 640251 วัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์) 9.24075 99.1767 ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
412 84020108 640497 วัดพรุศรี 8.95452 98.90258 พรุไทย บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
413 84020109 640502 วัดพะแสง 8.91734 98.83642 พะแสง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
414 84010044 640058 วัดพุฒ 9.12683 99.45168 ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
415 84020022 640211 วัดพุมเรียง 9.38225 99.25647 พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี
416 84010084 640069 วัดพ่วง 9.18531 99.48222 พลายวาส กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
417 84010122 640109 วัดภูเขาทอง 9.56659 99.99369 แม่น้ำ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
418 84020029 640200 วัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล) 9.37826 99.19114 เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี
419 84020184 640409 วัดรัษฎาราม 9.07727 99.05647 บางงอน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
420 84020159 640401 วัดราษฎร์บำรุง 8.87579 99.1697 ตะปาน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
421 84010138 640090 วัดราษฎร์เจริญ 9.71105 99.99476 เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
422 84010054 640051 วัดวชิรประดิษฐ์ 9.18586 99.44764 ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
423 84010078 640046 วัดวังไทร 9.04352 99.54249 ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
424 84020005 640208 วัดวิชิตธาราราม 9.47176 99.21353 ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี
425 84030019 640329 วัดวิเวการาม 8.91768 99.40712 ทุ่งเตา บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
426 84020013 640186 วัดวิโรจนาราม 9.423 99.03789 ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี
427 84020065 640290 วัดศรีสุวรรณ 9.56389 99.14612 สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
428 84010031 640020 วัดสมหวัง 9.08073 99.31058 วัดประดู่ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
429 84010137 640095 วัดสมัยคงคา 9.74235 99.98651 เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
430 84030175 640522 วัดสมัยสุวรรณ 8.50799 99.09459 สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
431 84020191 640427 วัดสระพัง 9.11318 99.18361 พุนพิน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
432 84010114 640110 วัดสว่างอารมณ์ 9.5567 100.0341 บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
433 84020115 640342 วัดสองพี่น้อง 8.85376 98.72902 คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี
434 84030172 640527 วัดสองแพรก 8.36494 99.06459 ไทรทอง ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี
435 84020041 640269 วัดสังขประดิษฐ์ 9.63344 99.15684 คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
436 84020158 640416 วัดสันติคีรีรมย์ 9.06006 99.25089 เขาหัวควาย พุนพิน สุราษฎร์ธานี
437 84010113 640119 วัดสันติวราราม 9.41995 99.95924 ตลิ่งงาม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
438 84030132 640371 วัดสามพัน 8.54795 99.13978 ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี
439 84020200 640437 วัดสามัคคีธรรมาราม 9.19284 99.21971 ศรีวิชัย พุนพิน สุราษฎร์ธานี
440 84010097 640237 วัดสิงขร 9.25274 99.68564 ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
441 84020026 640187 วัดสุทธาวาส 9.39499 99.10083 โมถ่าย ไชยา สุราษฎร์ธานี
442 84020048 640264 วัดสุมังคลาราม 9.5854 99.20197 ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
443 84020202 640446 วัดหนองไทร 9.11457 99.17674 หนองไทร พุนพิน สุราษฎร์ธานี
444 84020205 640438 วัดหัวเตย 9.14465 99.17075 หัวเตย พุนพิน สุราษฎร์ธานี
445 84020195 640435 วัดห้วยกรวด 9.15008 99.11656 มะลวน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
446 84030083 640167 วัดอรัญคามวารี 8.7515 99.22874 อรัญคามวารี เคียนซา สุราษฎร์ธานี
447 84020212 640535 วัดอรัญญาราม 9.18985 98.95579 ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี
448 84020142 640252 วัดอัมพาราม 9.21228 99.14177 คลองไทร ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
449 84020059 640265 วัดอัมพาวาส 9.54906 99.2001 วัง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
450 84030043 640517 วัดอินทการาม 8.97139 99.29211 ท่าเรือ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
451 84020069 640127 วัดอินทราวาส 8.98219 98.92058 กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
452 84010066 640079 วัดอุทยาราม 9.18564 99.6036 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
453 84020182 640406 วัดเกษมบำรุง 9.09376 99.08125 บางงอน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
454 84010036 640044 วัดเขานางเภา 9.09043 99.52269 กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
455 84020017 640192 วัดเขาพนมแบก 9.46952 99.17461 ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี
456 84010058 640068 วัดเขาพระนิ่ม 9.23574 99.50718 ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
457 84020199 640418 วัดเขาศรีวิชัย 9.1561 99.22463 ศรีวิชัย พุนพิน สุราษฎร์ธานี
458 84010074 640049 วัดเขาแก้ว 9.15379 99.41606 ทุ่งกง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
459 84020018 640193 วัดเดิมเจ้า 9.46063 99.15131 ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี
460 84030062 640156 วัดเพ็งประดิษฐาราม 8.84173 99.20301 เคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี
461 84030121 640465 วัดเวียงสระ 8.64768 99.2968 เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
462 84010130 640099 วัดแจ้ง 9.52911 99.93728 อ่างทอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
463 84010055 640052 วัดแสงประดิษฐ์ 9.18625 99.41235 ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
464 84010009 640028 วัดแหลมทอง 9.185 99.32721 คลองฉนาก เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
465 84020193 640439 วัดแหลมไผ่ 9.16892 99.16215 มะลวน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
466 84020068 640126 วัดโกศาวาส 9.00159 98.92774 กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
467 84020023 640212 วัดโพธาราม(โพธิพิทยากร) 9.38574 99.25253 พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี
468 84010014 640014 วัดโพธิ์นิมิต 9.15413 99.35014 บางกุ้ง เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
469 84020209 640534 วัดโพธิ์น้อย 9.14866 98.96375 ตะกุกใต้ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี
470 84030105 640486 วัดโสภณประชาราม 8.57657 99.27557 ทุ่งหลวง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
471 84020006 640207 วัดไตรรัตนากร 9.40906 99.19435 ทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี
472 84030012 640321 วัดไทรโพธิ์งาม 8.85199 99.37605 ควนสุบรรณ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
473 84030063 640157 ศึกษาประชาคม 8.78541 99.16101 เคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี
474 84012009 640544 ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 9.00439 99.3451 ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
475 84030076 640165 สมบูรณ์ประชาสรรค์ 8.65301 99.11701 พ่วงพรมคร เคียนซา สุราษฎร์ธานี
476 84020213 640536 สหกรณ์นิคม 9.23599 98.97807 ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี
477 84012008 640545 สอนคนตาบอดภาคใต้ 9.01464 99.3767 ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
478 84030115 640471 สามัคคีอนุสรณ์ 8.63397 99.41832 บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
479 84020002 640201 สารภีอุทิศ 9.38732 99.20779 ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎร์ธานี
480 84030064 640158 สุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130 8.8327 99.1617 เคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี
481 84012002 640538 สุราษฎร์ธานี 9.13257 99.33016 ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
482 84012007 640543 สุราษฎร์ธานี 2 9.10612 99.37125 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
483 84012003 640539 สุราษฎร์พิทยา 9.14114 99.32632 ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
484 84012005 640541 สุราษฎร์พิทยา 2 9.1135 99.29667 วัดประดู่ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
485 84030153 640389 หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 8.45723 99.23084 สินเจริญ พระแสง สุราษฎร์ธานี
486 84030146 640361 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 8.58663 99.18492 สาคู พระแสง สุราษฎร์ธานี
487 84010106 640227 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้9 9.12951 99.68138 ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
488 84010093 640217 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 9.32094 99.68856 ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
489 84010029 640015 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 9.14485 99.34614 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
490 84030142 640381 อุดมมิตรพัฒนา 8.57625 99.01297 บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี
491 84012018 640554 เกาะพะงันศึกษา 9.70733 100.00534 บ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
492 84012016 640552 เกาะสมุย 9.49411 99.94625 ลิปะน้อย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
493 84022009 640556 เขาพนมแบกศึกษา 9.4476 99.15167 ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี
494 84032004 640572 เคียนซาพิทยาคม 8.84109 99.18926 เคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี
495 84012011 640547 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 9.14942 99.44199 ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
496 84012004 640540 เมืองสุราษฎร์ธานี 9.13667 99.34096 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
497 84032005 640575 เวียงสระ 8.64481 99.34849 เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
498 84022008 640566 เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก 9.33126 99.11173 เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
499 84022003 640555 ไชยาวิทยา 9.38299 99.19014 ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎร์ธานี
500 84030067 640176 ไทยรัฐวิทยา 22 (ใต้ร่มเย็น) 8.74073 98.99893 บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี
501 84010067 640034 ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 9.15256 99.57994 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด