ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "ดินถล่ม" ในจังหวัด "สุราษฎร์ธานี"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 84010105 640221 บ้านคลองคราม 9.057 99.71566 ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
2 84020056 640278 บ้านคลองรอก 9.52257 98.92658 ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
3 84020057 640279 บ้านคลองสงค์ 9.59292 98.92579 ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
4 84020014 640188 บ้านคลองไม้แดง 9.41659 98.88417 ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี
5 84030031 640295 บ้านช่องช้าง 8.70325 99.38607 พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
6 84020214 640537 บ้านท่าใหม่ 9.49445 98.90713 ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
7 84020116 640343 บ้านเขานาใน 8.76531 98.95551 ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี
8 84030069 640178 บ้านเขาสามยอด 8.79307 99.01281 บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี
9 84020215 640586 บ้านเคี่ยมเพาะ 9.37106 98.92658 ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
10 84030035 640314 บ้านเหมืองทวด 8.76587 99.42186 เพิ่มพูนทรัพย์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
11 84022012 640564 พนมศึกษา 8.96986 98.63937 พนม พนม สุราษฎร์ธานี
12 84020084 640150 มหาราชบ้านแสงอรุณ 8.88629 99.02591 บ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด