ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "ดินถล่ม" ในจังหวัด "อุดรธานี"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 41022013 680852 กุมภวาปีพิทยาสรรค์ 17.12974 102.90101 พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี
2 41020135 680464 คำกุงประชานุกูล 17.08283 103.24918 หัวนาคำ ศรีธาตุ อุดรธานี
3 41020138 680467 คำค้อพิทยศึกษา 17.12947 103.32028 หัวนาคำ ศรีธาตุ อุดรธานี
4 41022016 680867 คำยางพิทยา 17.11754 103.52366 ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี
5 41020134 680463 คำเมยวิทยาคม 17.0803 103.28245 หัวนาคำ ศรีธาตุ อุดรธานี
6 41020159 680698 คำไฮพิทยาคม 17.12724 103.56667 ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี
7 41040145 680768 ชายแดนประชาสรรค์ 18.05751 102.08754 นายูง นายูง อุดรธานี
8 41010119 680473 ชุมชนกุดหมากไฟ 17.08824 102.60727 กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี
9 41020082 680643 ชุมชนทมป่าข่า 16.91331 103.00364 ทมนางาม โนนสะอาด อุดรธานี
10 41010042 680045 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 17.25624 102.51343 นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
11 41040018 680580 ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 17.42156 102.41968 ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี
12 41020091 680626 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 16.96918 102.94639 บุ่งแก้ว โนนสะอาด อุดรธานี
13 41010139 680493 ชุมชนหนองแสง 17.22504 102.57192 หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี
14 41010047 680091 ชุมชนโนนสูง 17.28173 102.87264 โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
15 41040147 680763 ชุมพลนาคลัง 17.91963 102.17953 นายูง นายูง อุดรธานี
16 41020157 680696 ดานใหญ่พิทยาคาร 17.12742 103.46433 ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี
17 41022005 680854 ทมนางามวิทยาคม 16.88846 102.92769 ทมนางาม โนนสะอาด อุดรธานี
18 41020177 680745 ทับกุงประชานุกูล 17.17347 102.77087 ทับกุง หนองแสง อุดรธานี
19 41022015 680866 นานกชุมวิทยาคม 17.07626 103.40829 บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี
20 41012004 680825 นิคมสงเคราะห์วิทยา 17.34231 102.67214 นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
21 41040035 680614 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1 17.46132 102.51669 สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี
22 41040033 680615 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 17.47418 102.52351 สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี
23 41010132 680497 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 17.30106 102.63121 หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี
24 41010008 680046 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 17.32263 102.64944 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
25 41010009 680047 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 17.34203 102.63252 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
26 41040116 680199 น้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 17.76269 102.09955 น้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี
27 41042003 680878 น้ำโสมพิทยาคม 17.76549 102.20747 นางัว น้ำโสม อุดรธานี
28 41020147 680686 บะยาวพัฒนาศึกษา 17.13159 103.38859 บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี
29 41010040 680039 บ้านกุดลิงง้อหนองแก 17.32851 102.72569 นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี
30 41020156 680695 บ้านคำจวง 17.18042 103.49975 ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี
31 41030092 680733 บ้านคำน้ำทิพย์ 17.25883 103.29873 คำเลาะ ไชยวาน อุดรธานี
32 41030093 680734 บ้านคำบอน 17.22846 103.37424 คำเลาะ ไชยวาน อุดรธานี
33 41020137 680466 บ้านคำบอน 17.11532 103.39505 หัวนาคำ ศรีธาตุ อุดรธานี
34 41030104 680728 บ้านคำม่วง 17.19518 103.25906 โพนสูง ไชยวาน อุดรธานี
35 41020152 680691 บ้านคำยาง 17.12252 103.53022 ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี
36 41020042 680183 บ้านคำเจริญ 17.1294 102.88746 พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี
37 41030091 680732 บ้านคำเลาะ 17.23912 103.345 คำเลาะ ไชยวาน อุดรธานี
38 41030206 680795 บ้านคำแคนแก่นคูณ 17.12553 103.13902 คอนสาย กู่แก้ว อุดรธานี
39 41020050 680165 บ้านคำไผ่ 17.10153 103.13167 เวียงคำ กุมภวาปี อุดรธานี
40 41020084 680645 บ้านค้อน้อย 16.89367 102.90101 ทมนางาม โนนสะอาด อุดรธานี
41 41040122 680212 บ้านจำปาทอง 17.72406 102.18868 บ้านหยวก น้ำโสม อุดรธานี
42 41020154 680693 บ้านดงกลาง 17.09615 103.50477 ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี
43 41040002 680596 บ้านดงธาตุ 17.38293 102.48913 กุดจับ กุดจับ อุดรธานี
44 41010144 680480 บ้านดงบัง 17.0922 102.56844 อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี
45 41030095 680736 บ้านดงพัฒนา 17.1622 103.37018 คำเลาะ ไชยวาน อุดรธานี
46 41040114 680198 บ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ 17.7281 102.23352 นางัว น้ำโสม อุดรธานี
47 41010105 680063 บ้านดงมะกรูดทรายทอง 17.29417 102.68337 หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
48 41030142 680267 บ้านดงยาง 17.12527 103.29257 บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี
49 41040060 680311 บ้านดงหมูชัยเจริญ 17.61672 102.53495 คำบง บ้านผือ อุดรธานี
50 41040003 680597 บ้านดงหวาย 17.40839 102.50643 กุดจับ กุดจับ อุดรธานี
51 41040058 680318 บ้านดงเย็นพัฒนา 17.54591 102.50723 คำบง บ้านผือ อุดรธานี
52 41020111 680471 บ้านดูนเลา 17.1002 103.19858 จำปี ศรีธาตุ อุดรธานี
53 41040054 680364 บ้านตาดน้ำพุ 17.91605 102.318 คำด้วง บ้านผือ อุดรธานี
54 41020078 680623 บ้านตาดโตนไร่เดชา 16.90684 102.87467 โคกกลาง โนนสะอาด อุดรธานี
55 41020083 680644 บ้านทมนางาม 16.88818 102.94113 ทมนางาม โนนสะอาด อุดรธานี
56 41020182 680752 บ้านทับไฮ 17.10809 102.77177 แสงสว่าง หนองแสง อุดรธานี
57 41040124 680214 บ้านทุ่งทอง 17.67523 102.18516 บ้านหยวก น้ำโสม อุดรธานี
58 41020184 680754 บ้านท่ายม 17.13779 102.79197 แสงสว่าง หนองแสง อุดรธานี
59 41040125 680215 บ้านท่าลี่ 17.67181 102.17967 บ้านหยวก น้ำโสม อุดรธานี
60 41040153 680760 บ้านท่าโปงทอง 17.98886 102.18822 โนนทอง นายูง อุดรธานี
61 41040127 680194 บ้านท่าโสม 17.77226 102.1883 ศรีสำราญ น้ำโสม อุดรธานี
62 41040157 680771 บ้านนาคำ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 17.87876 102.13667 บ้านก้อง นายูง อุดรธานี
63 41040156 680770 บ้านนาคำน้อย 17.89458 102.15128 บ้านก้อง นายูง อุดรธานี
64 41040113 680193 บ้านนางัว 17.76679 102.19565 นางัว น้ำโสม อุดรธานี
65 41040128 680195 บ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 17.76448 102.17452 ศรีสำราญ น้ำโสม อุดรธานี
66 41020179 680750 บ้านนาดีโคกกลาง 17.11635 102.77538 นาดี หนองแสง อุดรธานี
67 41020148 680687 บ้านนาตาดนาโปร่ง 17.08108 103.42891 บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี
68 41040155 680769 บ้านนาตูม 17.86787 102.10528 บ้านก้อง นายูง อุดรธานี
69 41040148 680757 บ้านนาต้องนาสมนึก 17.95041 102.22795 นายูง นายูง อุดรธานี
70 41020150 680689 บ้านนานกชุมนาชุมพร 17.08917 103.3896 บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี
71 41020180 680751 บ้านนาฝาย 17.0811 102.8599 นาดี หนองแสง อุดรธานี
72 41040149 680762 บ้านนายูง 17.93032 102.21046 นายูง นายูง อุดรธานี
73 41010010 680048 บ้านนาสมบูรณ์ 17.35567 102.64056 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
74 41040056 680366 บ้านนาหลวง 17.87539 102.2996 คำด้วง บ้านผือ อุดรธานี
75 41040118 680201 บ้านนาเมืองไทย 17.75035 102.08185 น้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี
76 41020103 680639 บ้านนาเหล่า 17.06205 102.78468 หนองกุงศรี โนนสะอาด อุดรธานี
77 41020146 680685 บ้านนาแก 17.02998 103.39658 บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี
78 41040146 680764 บ้านนาแค 17.8916 102.0749 นาแค นายูง อุดรธานี
79 41010043 680050 บ้านนิคมพัฒนา 17.35645 102.65776 นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
80 41040123 680213 บ้านน้ำขุ่นโนนผางาม 17.66224 102.26336 บ้านหยวก น้ำโสม อุดรธานี
81 41040129 680203 บ้านน้ำทรง 17.76524 102.15191 ศรีสำราญ น้ำโสม อุดรธานี
82 41040126 680216 บ้านน้ำปู่ 17.68146 102.24252 บ้านหยวก น้ำโสม อุดรธานี
83 41010124 680502 บ้านน้ำพ่น 17.341 102.55932 น้ำพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี
84 41010045 680041 บ้านปากดงส่งเสริมธรรม 17.3614 102.69831 นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
85 41040154 680761 บ้านปากเจียงโนนทอง 17.99022 102.16191 โนนทอง นายูง อุดรธานี
86 41030106 680730 บ้านป่าก้าว 17.15981 103.23886 โพนสูง ไชยวาน อุดรธานี
87 41020106 680642 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ 17.0563 102.74622 หนองกุงศรี โนนสะอาด อุดรธานี
88 41020158 680697 บ้านผาทอง 17.13582 103.47579 ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี
89 41010143 680492 บ้านผาสิงห์ 17.19229 102.6539 หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี
90 41020080 680648 บ้านม่วงดง 16.93996 102.94191 โคกกลาง โนนสะอาด อุดรธานี
91 41020087 680619 บ้านม่วงเฒ่า 16.98871 102.91142 โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี
92 41040055 680365 บ้านลาดหอคำ 17.9489 102.26688 คำด้วง บ้านผือ อุดรธานี
93 41040007 680584 บ้านลำภู 17.37043 102.46207 ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี
94 41030094 680735 บ้านวังชมภู 17.19128 103.33996 คำเลาะ ไชยวาน อุดรธานี
95 41020160 680699 บ้านวังทอง 17.09886 103.62067 ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี
96 41040142 680765 บ้านวังบง 17.8732 102.09181 นาแค นายูง อุดรธานี
97 41040143 680766 บ้านวังแข้ 17.92661 102.07051 นาแค นายูง อุดรธานี
98 41030210 680805 บ้านวังแข้ 17.15043 103.19769 โนนทองอินทร์ กู่แก้ว อุดรธานี
99 41010066 680036 บ้านศรีบุญเรือง 17.3193 102.73878 บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
100 41010102 680043 บ้านศรีสว่าง 17.31853 102.68262 หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
101 41040159 680894 บ้านสมประสงค์ 17.9507 102.15308 โนนทอง นายูง อุดรธานี
102 41040052 680362 บ้านสระคลองพัฒนา 17.88479 102.35263 คำด้วง บ้านผือ อุดรธานี
103 41040038 680612 บ้านสร้างก่อ 17.50553 102.51147 สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี
104 41020028 680124 บ้านสวรรค์ราษฎร์ 16.90469 103.06839 ท่าลี่ กุมภวาปี อุดรธานี
105 41040133 680222 บ้านสวัสดี 17.73858 102.30415 สามัคคี น้ำโสม อุดรธานี
106 41040150 680756 บ้านสว่างปากราง 17.9137 102.23992 นายูง นายูง อุดรธานี
107 41020200 680815 บ้านสะอาดนามูล 17.24015 102.93056 ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
108 41040138 680209 บ้านสาครพัฒนา 17.79891 102.27305 หนองแวง น้ำโสม อุดรธานี
109 41020173 680740 บ้านสามเหลี่ยม 17.17549 102.80362 ทับกุง หนองแสง อุดรธานี
110 41010065 680028 บ้านสุขสมบูรณ์ 17.26345 102.77022 บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
111 41020102 680636 บ้านหนองกุง 17.01138 102.80324 หนองกุงศรี โนนสะอาด อุดรธานี
112 41020165 680683 บ้านหนองกุงทับม้า 17.02822 103.43836 หนองกุงทับม้า วังสามหมอ อุดรธานี
113 41040010 680582 บ้านหนองกุงหนองเจริญ 17.40896 102.45438 ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี
114 41040009 680579 บ้านหนองฆ้องนาสีนวล 17.42112 102.47035 ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี
115 41020140 680453 บ้านหนองท่มคำเจริญ 17.03133 103.27181 หัวนาคำ ศรีธาตุ อุดรธานี
116 41040098 680341 บ้านหนองบอนเวียงชัย 17.46914 102.38756 หนองแวง บ้านผือ อุดรธานี
117 41020178 680749 บ้านหนองบัว 17.10413 102.87804 นาดี หนองแสง อุดรธานี
118 41010131 680496 บ้านหนองบัวบาน 17.31076 102.60859 หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี
119 41010146 680476 บ้านหนองบัวเงิน 17.06521 102.58551 อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี
120 41020174 680741 บ้านหนองประเสริฐ 17.22132 102.79284 ทับกุง หนองแสง อุดรธานี
121 41020032 680136 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 17.0334 102.86857 ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี
122 41020175 680742 บ้านหนองหว้า 17.23141 102.82375 ทับกุง หนองแสง อุดรธานี
123 41010137 680483 บ้านหนองอ้อ 17.1785 102.57041 หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี
124 41010134 680500 บ้านหนองอ้อน้อย 17.357 102.60127 หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี
125 41010128 680485 บ้านหนองเม็กห้วยทราย 17.13788 102.55533 โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี
126 41030100 680718 บ้านหนองแซง 17.24258 103.26551 ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี
127 41010122 680499 บ้านหนองแซงสร้อย 17.32781 102.50779 น้ำพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี
128 41040139 680205 บ้านหนองแวง 17.78383 102.25974 หนองแวง น้ำโสม อุดรธานี
129 41040096 680339 บ้านหนองแวง 17.5048 102.37541 หนองแวง บ้านผือ อุดรธานี
130 41010121 680475 บ้านหนองแวงจุมพล 17.04118 102.62285 กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี
131 41030090 680721 บ้านหนองแวงตาด 17.21545 103.28776 คำเลาะ ไชยวาน อุดรธานี
132 41010140 680494 บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ 17.20619 102.5794 หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี
133 41010123 680501 บ้านหนองแวงเดิดเกษตรสมบูรณ์ 17.31368 102.54152 น้ำพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี
134 41020189 680746 บ้านหนองแสง 17.14331 102.8524 หนองแสง หนองแสง อุดรธานี
135 41010142 680490 บ้านหมากหญ้า 17.24527 102.60278 หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี
136 41040121 680211 บ้านหยวก 17.68349 102.16667 บ้านหยวก น้ำโสม อุดรธานี
137 41010069 680060 บ้านหลุบหวายป่าขาม 17.2646 102.77701 บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
138 41040135 680196 บ้านหัวช้าง 17.82769 102.20491 โสมเยี่ยม น้ำโสม อุดรธานี
139 41020086 680618 บ้านหัวฝาย 16.97084 102.92247 โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี
140 41020081 680646 บ้านหาดสถาพร 16.90939 102.97297 ทมนางาม โนนสะอาด อุดรธานี
141 41030105 680729 บ้านห้วยยางชัยพร 17.15605 103.25296 โพนสูง ไชยวาน อุดรธานี
142 41020072 680169 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' 17.04639 102.93082 ห้วยเกิ้ง กุมภวาปี อุดรธานี
143 41040011 680583 บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 17.401 102.47469 ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี
144 41010148 680478 บ้านห้วยไร่ 17.10243 102.59369 อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี
145 41010147 680477 บ้านอูบมุง 17.11209 102.59342 อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี
146 41040112 680218 บ้านเจริญสุข 17.77271 102.22493 นางัว น้ำโสม อุดรธานี
147 41040152 680759 บ้านเชียงดีกุดเชือม 17.98524 102.21588 โนนทอง นายูง อุดรธานี
148 41040120 680204 บ้านเทพประทาน 17.69692 102.11175 น้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี
149 41040144 680767 บ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) 17.97669 102.07906 นาแค นายูง อุดรธานี
150 41010125 680503 บ้านเลา 17.33749 102.54584 น้ำพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี
151 41010130 680487 บ้านเสาเล้า 17.12566 102.57932 โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี
152 41040019 680581 บ้านเหล่าตำแย 17.46495 102.43972 ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี
153 41020185 680748 บ้านแสงสว่าง 17.126 102.82184 แสงสว่าง หนองแสง อุดรธานี
154 41040097 680340 บ้านแหลมทองพัฒนา 17.51061 102.41823 หนองแวง บ้านผือ อุดรธานี
155 41020075 680617 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 16.9404 102.89973 โคกกลาง โนนสะอาด อุดรธานี
156 41010135 680491 บ้านโคกก่องหนองแวงยาว 17.28786 102.6104 หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี
157 41010149 680479 บ้านโคกผักหอม 17.07979 102.58009 อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี
158 41010106 680064 บ้านโคกลาด 17.22649 102.71813 หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
159 41010120 680474 บ้านโคกล่าม 17.07076 102.62398 กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี
160 41020181 680755 บ้านโคกศรีห้วยยาง 17.04593 102.83618 นาดี หนองแสง อุดรธานี
161 41020079 680647 บ้านโคกสง่า 16.91797 102.90408 โคกกลาง โนนสะอาด อุดรธานี
162 41010011 680049 บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา 17.38414 102.60354 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
163 41010129 680486 บ้านโคกหนองแซง 17.12978 102.58806 โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี
164 41020149 680688 บ้านโคกเล้า 17.05057 103.35896 บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี
165 41040132 680221 บ้านโชคเจริญ 17.70668 102.28881 สามัคคี น้ำโสม อุดรธานี
166 41010145 680481 บ้านโนนชัยศรี 17.10856 102.55487 อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี
167 41040037 680611 บ้านโนนฐานะ 17.46943 102.55221 สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี
168 41020104 680640 บ้านโนนทองคำเจริญ 17.03267 102.77642 หนองกุงศรี โนนสะอาด อุดรธานี
169 41020112 680472 บ้านโนนม่วง 17.07614 103.18843 จำปี ศรีธาตุ อุดรธานี
170 41030107 680731 บ้านโนนสมบูรณ์ 17.1607 103.27012 โพนสูง ไชยวาน อุดรธานี
171 41040119 680202 บ้านโนนสมบูรณ์ 17.74892 102.13029 น้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี
172 41020166 680684 บ้านโนนสวาง 17.05181 103.47653 หนองกุงทับม้า วังสามหมอ อุดรธานี
173 41010104 680062 บ้านโนนสะอาดผาสุข 17.27944 102.70159 หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
174 41010138 680488 บ้านโนนสำราญ 17.18122 102.55767 หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี
175 41020089 680624 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง 16.92159 102.87792 โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี
176 41010127 680484 บ้านโนนหวาย 17.14704 102.57852 โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี
177 41020176 680743 บ้านโนนเชียงค้ำ 17.2123 102.75004 ทับกุง หนองแสง อุดรธานี
178 41020099 680635 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ 16.97772 102.85566 โพธิ์ศรีสำราญ โนนสะอาด อุดรธานี
179 41020088 680620 บ้านโสกรังโนนสว่าง 16.97528 102.87911 โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี
180 41040134 680197 บ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา 17.81079 102.22802 โสมเยี่ยม น้ำโสม อุดรธานี
181 41020164 680681 บ้านไทยสมพร 17.00329 103.49124 หนองกุงทับม้า วังสามหมอ อุดรธานี
182 41020153 680692 ผาสุกประชานุกูล 17.20041 103.48289 ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี
183 41010068 680059 ผ่านศึกสงเคราะห์ 17.29525 102.73381 บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
184 41042004 680840 ภูพานวิทยา 17.41713 102.4632 ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี
185 41042011 680888 ยูงทองพิทยาคม 17.92319 102.22219 นายูง นายูง อุดรธานี
186 41010126 680482 รัฐประชา 509 17.16089 102.57616 โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี
187 41040057 680317 ราษฎร์จุฬาสามัคคี 17.55116 102.54212 คำบง บ้านผือ อุดรธานี
188 41022014 680865 วังสามหมอวิทยาคาร 16.96119 103.43789 วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี
189 41030096 680737 สยามกลการ 3 17.21578 103.40242 คำเลาะ ไชยวาน อุดรธานี
190 41042007 680880 สามัคคีพิทยาคาร 17.76418 102.28161 สามัคคี น้ำโสม อุดรธานี
191 41010133 680498 สิริปุณโณ 17.30504 102.63302 หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี
192 41012018 680843 หนองยางชุมพิทยาคม 17.29093 102.60016 หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี
193 41012017 680842 หนองวัวซอพิทยาคม 17.15963 102.5743 โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี
194 41022017 680887 หนองแสงวิทยศึกษา 17.16928 102.78331 ทับกุง หนองแสง อุดรธานี
195 41010103 680061 หนองไฮวิทยา 17.2739 102.71203 หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
196 41020101 680638 ห้วยแสงอรุณวิทยา 17.01029 102.83397 โพธิ์ศรีสำราญ โนนสะอาด อุดรธานี
197 41040158 680772 อนุบาลบ้านก้องวิทยา 17.80257 102.10165 บ้านก้อง นายูง อุดรธานี
198 41010136 680489 อนุบาลหนองวัวซอ 17.27631 102.60509 หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี
199 41020172 680738 อนุบาลหนองแสง 17.16148 102.7833 ทับกุง หนองแสง อุดรธานี
200 41020085 680616 อนุบาลโนนสะอาด 16.97906 102.89952 โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี
201 41012014 680835 อุดรพัฒนศึกษา 17.32243 102.7338 นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี
202 41040053 680363 อุดรวัฒนานุสรณ์ 17.90167 102.3516 คำด้วง บ้านผือ อุดรธานี
203 41010067 680058 เจ ซี บ้านอินทร์แปลง 17.26321 102.76064 บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
204 41040136 680210 เตชะไพบูลย์ (2) 17.87467 102.23501 หนองแวง น้ำโสม อุดรธานี
205 41012019 680844 แสงอร่ามพิทยาคม 17.05617 102.6266 กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี
206 41020151 680690 โคกสว่างดงง่ามน้อย 17.07104 103.37955 บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี
207 41020105 680641 โนนจำปาประชาสรรค์ 17.03276 102.8086 หนองกุงศรี โนนสะอาด อุดรธานี
208 41040034 680613 โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา 17.49301 102.47127 สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี
209 41022002 680853 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ 16.9676 102.88118 โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี
210 41012006 680827 โนนสูงพิทยาคาร 17.28004 102.88235 โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
211 41032005 680861 โพนสูงพัฒนศึกษา 17.21386 103.26879 โพนสูง ไชยวาน อุดรธานี
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด