ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม" ในจังหวัด "อุตรดิตถ์"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 53020113 690287 ชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 18.11001 101.04001 ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์
2 53010022 690053 ชายเขาวิทยา 17.71385 100.11066 น้ำริด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
3 53020052 690172 ชุมชนบ้านนากล่ำ 17.58596 100.48962 น้ำไคร้ น้ำปาด อุตรดิตถ์
4 53020036 690097 ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 17.71329 100.4027 ท่าปลา ท่าปลา อุตรดิตถ์
5 53010162 690270 ชุมชนวัดบรมธาตุ 17.59938 100.05419 ทุ่งยั้ง ลับแล อุตรดิตถ์
6 53010010 690039 ชุมชนเมืองปากฝาง 17.66593 100.19689 งิ้วงาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
7 53010169 690273 ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 17.58675 100.07306 ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์
8 53012013 690332 ด่านแม่คำมันพิทยาคม 17.52783 99.95298 ด่านแม่คำมัน ลับแล อุตรดิตถ์
9 53010156 690269 ด่านแม่คํามัน 17.53742 99.94886 ด่านแม่คำมัน ลับแล อุตรดิตถ์
10 53012007 690318 ทุ่งกะโล่วิทยา 17.57843 100.14604 ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
11 53020006 690139 ท่าแฝกอนุสรณ์ 4 17.65549 100.1519 จริม ท่าปลา อุตรดิตถ์
12 53010121 690209 นาอินวิทยาคม 17.22459 100.20084 นาอิน พิชัย อุตรดิตถ์
13 53022004 690324 น้ำปาดชนูปถัมภ์ 17.72466 100.67571 แสนตอ น้ำปาด อุตรดิตถ์
14 53010021 690052 น้ำริดราษฎร์บำรุง 17.68285 100.1241 น้ำริด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
15 53010075 690079 บ้านข่อยสูง 17.48999 99.98903 ข่อยสูง ตรอน อุตรดิตถ์
16 53010129 690211 บ้านคลองกะพั้ว 17.21253 100.13888 บ้านโคน พิชัย อุตรดิตถ์
17 53010123 690181 บ้านคลองละวาน 17.31465 100.13236 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์
18 53010128 690213 บ้านคลองเรียงงาม 17.21089 100.11341 บ้านโคน พิชัย อุตรดิตถ์
19 53010005 690014 บ้านคุ้งตะเภา 17.65285 100.14096 คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
20 53010011 690040 บ้านงิ้วงาม 17.66698 100.17791 งิ้วงาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
21 53010154 690267 บ้านชําผักหนาม 17.56726 99.95746 ด่านแม่คำมัน ลับแล อุตรดิตถ์
22 53010185 690297 บ้านท่าช้าง 17.46219 100.30333 บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
23 53010190 690309 บ้านนาป่าคาย 17.517 100.26793 ป่าคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
24 53010115 690225 บ้านนายาง 17.30874 100.18945 นายาง พิชัย อุตรดิตถ์
25 53020087 690245 บ้านนาหน่ำ 18.01946 100.89049 ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์
26 53010117 690227 บ้านนาอิซาง 17.34309 100.22074 นายาง พิชัย อุตรดิตถ์
27 53010183 690295 บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 17.40237 100.3073 บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
28 53020114 690288 บ้านน้ำลัดสามัคคี 18.1634 101.04534 ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์
29 53010193 690300 บ้านน้ำหมีใหญ่(ประชาชนอุทิศ) 17.56114 100.43723 ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
30 53010196 690303 บ้านปางวุ้น 17.56393 100.39503 ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
31 53010027 690030 บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 17.5794 100.11033 บ้านเกาะ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
32 53010197 690304 บ้านผักขวง 17.53751 100.41513 ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
33 53020063 690157 บ้านม่วง 17.77689 100.72956 บ้านฝาย น้ำปาด อุตรดิตถ์
34 53010195 690302 บ้านร้องลึก 17.4903 100.38772 ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
35 53020023 690121 บ้านวังหัวดอย 17.78088 100.29477 น้ำหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์
36 53010071 690070 บ้านวังแดง 17.68059 100.34347 หาดงิ้ว เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
37 53010056 690044 บ้านหนองป่าไร่ 17.70076 100.24708 วังดิน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
38 53010116 690226 บ้านหลักร้อย 17.29614 100.19983 นายาง พิชัย อุตรดิตถ์
39 53010008 690017 บ้านหัวหาด 17.65817 100.157 คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
40 53010004 690013 บ้านหาดเสือเต้น 17.65823 100.18649 คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
41 53020109 690282 บ้านห้วยครั่ง 18.01323 101.10177 บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์
42 53010015 690007 บ้านห้วยฉลอง 17.64331 100.37674 ถ้ำฉลอง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
43 53010155 690268 บ้านห้วยทราย 17.54662 99.97008 ด่านแม่คำมัน ลับแล อุตรดิตถ์
44 53010179 690313 บ้านห้วยปลาดุก 17.5708 100.33186 น้ำพี้ ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
45 53020083 690238 บ้านห้วยลึก 17.93151 100.84321 บ้านเสี้ยว ฟากท่า อุตรดิตถ์
46 53020053 690173 บ้านห้วยแมง 17.60778 100.53187 น้ำไคร้ น้ำปาด อุตรดิตถ์
47 53010182 690294 บ้านแพะ 17.40771 100.32328 บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
48 53010181 690293 บ้านแสนขัน 17.46083 100.35056 บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
49 53010072 690076 บ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี) 17.50546 99.97165 ข่อยสูง ตรอน อุตรดิตถ์
50 53010039 690048 ประชาชนอุทิศ 17.76812 100.1103 บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
51 53010007 690016 ป่ากล้วยเสริมวิทยา 17.62949 100.12405 คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
52 53010006 690015 ป่าขนุนเจริญวิทยา 17.6468 100.13217 คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
53 53010019 690036 พิชัยดาบหัก 1 17.66289 100.13787 ท่าเสา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
54 53022001 690325 ฟากท่าวิทยา 18.00015 100.88186 ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์
55 53012012 690330 ลับแลศรีวิทยา 17.58714 100.07521 ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์
56 53010194 690301 วังโป่งดํารงวิทย์ 17.5274 100.41078 ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
57 53010049 690059 วัดคลองนาพง 17.64556 100.2567 ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
58 53010025 690031 วัดคุ้งวารี 17.58932 100.10486 บ้านเกาะ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
59 53010068 690005 วัดช่องลม 17.66389 100.33405 หาดงิ้ว เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
60 53010017 690034 วัดดอย 17.65395 100.12054 ท่าเสา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
61 53010043 690025 วัดทุ่งเศรษฐี 17.59295 100.1624 ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
62 53010151 690259 วัดนาทะเล 17.63768 100.03462 ชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถ์
63 53010051 690003 วัดพระฝาง 17.63677 100.22595 ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
64 53010044 690057 วัดวังยาง 17.66453 100.22295 ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
65 53010167 690275 วัดสว่าง 17.5747 100.06825 ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์
66 53010016 690033 วัดอรัญญิการาม 17.63934 100.08405 ท่าเสา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
67 53020086 690244 วัดโพธิ์ชัย 18.0017 100.88257 ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์
68 53010166 690274 วัดโพธิ์ทอง 17.57891 100.07446 ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์
69 53010174 690253 วัดใหม่ 17.67764 100.02939 ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ์
70 53010074 690078 ศรีอุทิศ 17.51935 99.93567 ข่อยสูง ตรอน อุตรดิตถ์
71 53010058 690066 สามัคคีวิทยา 17.72548 100.27372 วังดิน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
72 53020108 690281 อนุบาลบ้านโคก 18.02162 101.06883 บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์
73 53020092 690241 อนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 17.99442 100.877 ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์
74 53010020 690032 อนุบาลอุตรดิตถ์ 17.61742 100.09701 ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
75 53012001 690315 อุตรดิตถ์ 17.63361 100.09684 ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
76 53012004 690316 อุตรดิตถ์ดรุณี 17.62788 100.09722 ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
77 53012002 690317 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 17.67934 100.23162 ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
78 53010187 690299 เลอเดชประชานุสรณ์ 17.46965 100.33332 บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
79 53012008 690319 แสนตอวิทยา 17.65938 100.32214 แสนตอ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
80 53010119 690212 แหลมนกแก้ว 17.21848 100.18736 นาอิน พิชัย อุตรดิตถ์
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด