ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม" ในจังหวัด "อุบลราชธานี"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 34050141 710496 ตชด.บ้านค้อ 14.42358 105.16017 โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี
2 34052002 711125 นาจะหลวย 14.52454 105.24705 นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
3 34050095 710451 นาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) 14.51899 105.24122 นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
4 34052009 711127 น้ำยืนวิทยา 14.49723 104.99746 สีวิเชียร น้ำยืน อุบลราชธานี
5 34050136 710519 บ้านค้อ 14.50058 104.94901 โซง น้ำยืน อุบลราชธานี
6 34050250 711076 บ้านซำสะกวยน้อย 14.55157 104.94181 ตาเกา น้ำขุ่น อุบลราชธานี
7 34050160 710514 บ้านดงกระชู 14.55742 105.14395 ยางใหญ่ น้ำยืน อุบลราชธานี
8 34050100 710460 บ้านดงขวางคำโทน 14.5815 105.30425 นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
9 34050135 710518 บ้านดวน 14.48233 104.9616 โซง น้ำยืน อุบลราชธานี
10 34050146 710505 บ้านตายอย 14.45783 105.06323 โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี
11 34050247 711077 บ้านตาเกาตาโกย 14.52613 104.88862 โคกสะอาด น้ำขุ่น อุบลราชธานี
12 34050116 710469 บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) 14.55577 105.19429 บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
13 34050114 710455 บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 14.49523 105.17051 บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
14 34050122 710463 บ้านทุ่งเพียง 14.60265 105.30965 โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี
15 34050120 710465 บ้านบุ่งคำ 14.61993 105.16996 พรสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
16 34050107 710478 บ้านป่าก้าว 14.65481 105.18961 โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
17 34050102 710464 บ้านป่าพอก 14.65275 105.2113 โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
18 34050255 711091 บ้านหนองดุม 14.56079 104.83313 ไพบูลย์ น้ำขุ่น อุบลราชธานี
19 34050216 710523 บ้านหนองเม็ก 14.59466 105.37772 ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี
20 34050215 710522 บ้านห้วยข่า 14.63316 105.36084 ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี
21 34050208 710552 บ้านแก้งสว่าง 14.70025 105.41674 ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี
22 34050149 710509 บ้านแก้งโตน 14.54008 105.10256 บุเปือย น้ำยืน อุบลราชธานี
23 34050251 711081 บ้านแสนถาวร 14.56406 104.87223 ไพบูลย์ น้ำขุ่น อุบลราชธานี
24 34050097 710454 บ้านโคกใหญ่ 14.49187 105.21731 นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
25 34050179 710555 บ้านโนนค้อ 14.68972 105.3008 โนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี
26 34050177 710557 บ้านโนนหมากเดือย 14.70511 105.30694 โนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี
27 34050246 711080 ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด) 14.5123 104.86147 โคกสะอาด น้ำขุ่น อุบลราชธานี
28 34050249 711075 อนุบาลน้ำขุ่น 14.56341 104.91695 ตาเกา น้ำขุ่น อุบลราชธานี
29 34050165 710504 เจริญศึกษา 14.49886 105.01427 สีวิเชียร น้ำยืน อุบลราชธานี
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด