ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "ดินถล่ม" ในจังหวัด "อุบลราชธานี"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 34050150 710510 ชุมชนบ้านบุเปือย 14.54422 105.05393 บุเปือย น้ำยืน อุบลราชธานี
2 34050156 710486 ชุมชนบ้านปลาขาว 14.3929 105.0555 ยาง น้ำยืน อุบลราชธานี
3 34050213 710527 บ้านคำบาก 14.55559 105.34367 ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี
4 34050100 710460 บ้านดงขวางคำโทน 14.5815 105.30425 นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
5 34050137 710520 บ้านตาโม 14.52526 104.93956 โซง น้ำยืน อุบลราชธานี
6 34050153 710493 รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 14.61541 105.07561 ยาง น้ำยืน อุบลราชธานี
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด