ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "แผ่นดินไหว" ในจังหวัด "เชียงราย"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 57040120 120578 ขุนขวากพิทยา 20.05878 100.50668 ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย
2 57042010 120731 ขุนตาลวิทยาคม 19.85747 100.27393 ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย
3 57032001 120717 จันจว้าวิทยาคม 20.21 99.95 จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
4 57040064 120184 จำไฮบ้านเหล่า 19.63502 100.07782 ปล้อง เทิง เชียงราย
5 57012007 120700 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 19.92216 99.88279 รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
6 57020181 120475 ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 19.34777 99.51037 เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย
7 57040146 120625 ชุมชนบ้านต้าตลาด 19.81565 100.24333 ต้า ขุนตาล เชียงราย
8 57020023 120285 ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 19.56547 99.70753 ป่าหุ่ง พาน เชียงราย
9 57020214 120647 ชุมชนบ้านป่าก่อดำ 19.76922 99.73888 ป่าก่อดำ แม่ลาว เชียงราย
10 57030065 120159 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน 20.30525 100.2313 แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย
11 57030061 120155 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย 20.2694 99.98865 ป่าสัก เชียงแสน เชียงราย
12 57040022 120104 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย 20.14427 100.41548 ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
13 57040110 120546 ชุมชนบ้านสบเปา 19.88889 100.10951 แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย
14 57020123 120383 ชุมชนบ้านสันจำปา 19.62323 99.51375 แม่พริก แม่สรวย เชียงราย
15 57020096 120234 ชุมชนบ้านสันมะค่า 19.45483 100.00822 สันมะค่า ป่าแดด เชียงราย
16 57010045 120046 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 20.00806 99.90857 แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย
17 57020115 120389 ชุมชนบ้านโป่ง 19.64883 99.47473 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย
18 57030112 120433 ชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169 20.43959 99.88665 แม่สาย แม่สาย เชียงราย
19 57030152 120609 ชุมชนศึกษา(บ้านแม่สะแลป) 20.18062 99.70664 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
20 57040030 120099 ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 20.21253 100.40046 สถาน เชียงของ เชียงราย
21 57020072 120307 ชุมชนสันมะเค็ด 19.78738 100.0415 สันมะเค็ด พาน เชียงราย
22 57010100 120537 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 19.91555 100.03983 ผางาม เวียงชัย เชียงราย
23 57012006 120699 ดอนชัยวิทยาคม 19.84759 99.76214 ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
24 57012009 120704 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 19.84488 100.0386 ผางาม เวียงชัย เชียงราย
25 57022005 120714 ดอยงามวิทยาคม 19.53303 99.82028 ดอยงาม พาน เชียงราย
26 57010003 120085 ดอยลานพิทยา 19.64519 99.94665 ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
27 57032009 120736 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 20.12199 100.10103 โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย
28 57020183 120479 ดอยเวียงผาพิทยา 19.40062 99.43849 เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย
29 57020138 120431 ดอยเวียงวิทยา 19.72534 99.40859 วาวี แม่สรวย เชียงราย
30 57030154 120611 ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) 20.20745 99.75919 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
31 57012002 120695 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 19.90995 99.83406 เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
32 57030178 120737 ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) 20.29464 99.56335 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
33 57030180 120739 ตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์ 20.2633 99.73935 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
34 57030179 120738 ตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 (ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 4) 20.25101 99.6474 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
35 57030181 120740 ตำรวจตะเวนชายแดนบำรุงที่ 87 20.24925 99.67741 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
36 57020017 120282 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 19.48 99.82 ทานตะวัน พาน เชียงราย
37 57020196 120471 ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 19.3917 99.51866 สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย
38 57020107 120410 ท่าก๊อพลับพลาพิทยา 19.48239 99.48096 ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย
39 57030039 120322 ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 20.1435 99.8832 แม่จัน แม่จัน เชียงราย
40 57020021 120239 ธารทองวิทยา(ป่ารวก) 19.70758 99.71918 ธารทอง พาน เชียงราย
41 57022003 120712 นครวิทยาคม 19.60967 99.8466 สันมะเค็ด พาน เชียงราย
42 57030020 120338 นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 20.18121 99.77112 ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
43 57040133 120587 บรรพตวิทยา 19.9356 100.51019 ปอ เวียงแก่น เชียงราย
44 57020210 120650 บัวสลีวิทยา 19.81625 99.76017 บัวสลี แม่ลาว เชียงราย
45 57042002 120706 บุญเรืองวิทยาคม 19.99155 100.33253 บุญเรือง เชียงของ เชียงราย
46 57010133 120693 บ้านกกน้อยวิทยา 19.99268 99.58994 ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย
47 57040112 120552 บ้านกระแล 19.90492 100.10883 แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย
48 57030147 120614 บ้านกลาง 20.15732 99.65673 แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
49 57020075 120310 บ้านกล้วย 19.62835 99.87235 สันมะเค็ด พาน เชียงราย
50 57030010 120357 บ้านกิ่วพร้าว 20.2075 99.93891 จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
51 57040046 120219 บ้านก๊อ 19.60636 99.98921 เชียงเคี่ยน เทิง เชียงราย
52 57040043 120180 บ้านขอนซุง 19.70644 100.08687 งิ้ว เทิง เชียงราย
53 57010028 120020 บ้านขัวแคร่ 19.94905 99.84765 บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย
54 57030141 120593 บ้านขาแหย่งพัฒนา 20.27398 99.8022 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
55 57030002 120356 บ้านขี้เหล็กดอยดินแดง 20.19183 99.92217 จอมสวรรค์ แม่จัน เชียงราย
56 57020177 120505 บ้านขุนลาว 19.02642 99.39122 แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
57 57020140 120424 บ้านขุนสรวย 19.62125 99.48186 วาวี แม่สรวย เชียงราย
58 57040048 120198 บ้านขุนห้วยไคร้ 19.73069 100.37405 ตับเต่า เทิง เชียงราย
59 57030161 120686 บ้านขุนแม่บง ตชด. 20.16281 100.20938 โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย
60 57040003 120118 บ้านครึ่ง 20.02914 100.37266 ครึ่ง เชียงของ เชียงราย
61 57040004 120119 บ้านครึ่งใต้ 20.03477 100.36399 ครึ่ง เชียงของ เชียงราย
62 57040040 120177 บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) 19.69238 100.1063 งิ้ว เทิง เชียงราย
63 57040039 120176 บ้านงิ้วใหม่ 19.68304 100.09605 งิ้ว เทิง เชียงราย
64 57010094 120526 บ้านจอเจริญ 19.80831 99.98644 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
65 57010077 120011 บ้านจะคือ 20.03266 99.53531 ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย
66 57030132 120599 บ้านจะตี 20.2919 99.70747 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
67 57020006 120303 บ้านจำคาวตอง 19.56273 99.82531 ดอยงาม พาน เชียงราย
68 57010007 120089 บ้านจำบอน 19.6935 99.92041 ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
69 57020049 120293 บ้านจำผักกูด 19.61266 99.81261 แม่อ้อ พาน เชียงราย
70 57010006 120088 บ้านจำหวาย 19.67503 99.90496 ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
71 57030107 120453 บ้านจ้อง 20.36962 99.88428 โป่งผา แม่สาย เชียงราย
72 57040157 120632 บ้านชมภู 19.92484 100.30684 ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
73 57010092 120524 บ้านชัยพฤกษ์ 19.77084 100.00774 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
74 57010093 120525 บ้านช่องลม 19.84537 99.98046 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
75 57020047 120278 บ้านดง 19.45569 99.73154 แม่เย็น พาน เชียงราย
76 57020190 120497 บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 19.2168 99.53936 เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย
77 57010084 120077 บ้านดงป่าเหมี้ยง 19.76965 99.9499 ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
78 57020203 120634 บ้านดงมะดะ 19.73495 99.70025 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
79 57020018 120283 บ้านดงเวียง 19.55041 99.76135 ทานตะวัน พาน เชียงราย
80 57010091 120523 บ้านดอน 19.82419 100.02147 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
81 57030160 120685 บ้านดอนงาม 20.12917 100.18741 โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย
82 57040061 120181 บ้านดอนดินแดง 19.67274 100.09401 ปล้อง เทิง เชียงราย
83 57040017 120094 บ้านดอนมหาวัน 20.22371 100.45006 เวียง เชียงของ เชียงราย
84 57020116 120390 บ้านดอนสลี 19.62528 99.47097 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย
85 57040086 120201 บ้านดอนแยง 19.70443 100.27067 หงาว เทิง เชียงราย
86 57040089 120195 บ้านดอนไชย 19.66654 100.28627 หงาว เทิง เชียงราย
87 57030159 120684 บ้านดอย 20.13249 100.11849 โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย
88 57010096 120528 บ้านดอยงาม 19.8062 100.004 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
89 57030070 120130 บ้านดอยจัน 20.25449 100.06996 โยนก เชียงแสน เชียงราย
90 57020147 120422 บ้านดอยช้าง 19.82037 99.55712 วาวี แม่สรวย เชียงราย
91 57030088 120143 บ้านดอยสะโง๊ะ 20.34865 100.03306 ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
92 57010011 120044 บ้านดอยฮาง 19.92196 99.76333 ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย
93 57020103 120406 บ้านดินดำ 19.51838 99.45511 ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย
94 57010027 120019 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 19.96409 99.85414 บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย
95 57030100 120463 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 20.29225 99.94649 บ้านด้าย แม่สาย เชียงราย
96 57040006 120115 บ้านตองม่วงชุม 20.11454 100.41465 ครึ่ง เชียงของ เชียงราย
97 57040058 120200 บ้านตีนเป็ด 19.76737 100.32207 ตับเต่า เทิง เชียงราย
98 57040041 120178 บ้านตุ้มเหนือ 19.69858 100.10053 งิ้ว เทิง เชียงราย
99 57020209 120652 บ้านต้นง้าว 19.81452 99.73355 บัวสลี แม่ลาว เชียงราย
100 57040009 120113 บ้านต้นปล้องแดนเมือง 19.98042 100.32381 บุญเรือง เชียงของ เชียงราย
101 57020211 120651 บ้านต้นยาง 19.79839 99.75271 บัวสลี แม่ลาว เชียงราย
102 57040057 120199 บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 19.74195 100.30072 ตับเต่า เทิง เชียงราย
103 57040148 120627 บ้านต้านาล้อม 19.8232 100.22326 ต้า ขุนตาล เชียงราย
104 57040147 120626 บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 19.81868 100.23204 ต้า ขุนตาล เชียงราย
105 57030101 120449 บ้านถ้ำ 20.32749 99.88299 โป่งงาม แม่สาย เชียงราย
106 57020063 120254 บ้านถ้ำ 19.61289 99.68455 สันกลาง พาน เชียงราย
107 57030103 120451 บ้านถ้ำ ตชด. 20.32786 99.86648 โป่งงาม แม่สาย เชียงราย
108 57030104 120452 บ้านถ้ำปลา 20.3225 99.87552 โป่งงาม แม่สาย เชียงราย
109 57010018 120031 บ้านถ้ำผาตอง 20.08036 99.89851 ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย
110 57040134 120588 บ้านทรายทอง 19.95996 100.45173 ปอ เวียงแก่น เชียงราย
111 57030012 120373 บ้านทับกุมารทอง 20.20298 100.06346 ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
112 57030158 120683 บ้านทุ่งกวาง 20.1207 100.12269 โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย
113 57010125 120653 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) 19.97857 100.02448 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
114 57040141 120574 บ้านทุ่งคำ 20.08357 100.47106 หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย
115 57040026 120100 บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 20.20948 100.40296 สถาน เชียงของ เชียงราย
116 57040024 120106 บ้านทุ่งซางดงหลวง 20.15491 100.42507 ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
117 57040016 120093 บ้านทุ่งนาน้อย 20.26392 100.34125 เวียง เชียงของ เชียงราย
118 57040156 120631 บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 19.95439 100.31189 ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
119 57020145 120420 บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) 19.75525 99.49917 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย
120 57030072 120132 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 20.23449 100.04631 โยนก เชียงแสน เชียงราย
121 57020189 120496 บ้านทุ่งม่าน 19.23009 99.54104 เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย
122 57010098 120535 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 19.90856 100.0726 ผางาม เวียงชัย เชียงราย
123 57020170 120512 บ้านทุ่งยาว 19.18773 99.43333 แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
124 57010054 120034 บ้านทุ่งหลวง 19.97039 99.77038 แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
125 57040028 120102 บ้านทุ่งอ่าง 20.18843 100.42803 สถาน เชียงของ เชียงราย
126 57040108 120544 บ้านทุ่งเจ้า 19.85068 100.14105 แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย
127 57040074 120167 บ้านทุ่งโห้ง 19.71901 100.23162 เวียง เทิง เชียงราย
128 57040121 120579 บ้านท่าข้าม 20.03448 100.48952 ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย
129 57030011 120368 บ้านท่าข้าวเปลือก 20.15299 100.04306 ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
130 57020200 120643 บ้านท่ามะโอ 19.76667 99.68805 จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย
131 57010013 120069 บ้านท่าสาย 19.85397 99.83889 ท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย
132 57030176 120162 บ้านธารทอง 20.28697 100.25928 แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย
133 57010023 120024 บ้านนางแล 19.99613 99.86522 นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย
134 57010022 120027 บ้านนางแลใน 20.02783 99.84684 นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย
135 57030106 120444 บ้านน้ำจำ 20.38684 99.8858 โป่งผา แม่สาย เชียงราย
136 57010123 120656 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) 19.98145 100.0598 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
137 57040029 120103 บ้านน้ำม้า 20.13308 100.17472 สถาน เชียงของ เชียงราย
138 57010064 120014 บ้านน้ำลัด 19.92782 99.81745 ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย
139 57040085 120192 บ้านบุญนาค 19.67507 100.26805 หงาว เทิง เชียงราย
140 57040008 120112 บ้านบุญเรือง 20.00556 100.33838 บุญเรือง เชียงของ เชียงราย
141 57010019 120032 บ้านบ่อทอง 20.10006 99.87479 ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย
142 57040107 120556 บ้านบ่อแสง 19.93797 100.22924 แม่ต๋ำ พญาเม็งราย เชียงราย
143 57030064 120158 บ้านปงของ(ธรรมราษฎร์นุกูล) 20.30666 100.21356 แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย
144 57010119 120660 บ้านปงเคียน 20.0612 100.00045 ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
145 57040063 120183 บ้านปล้องตลาด 19.65668 100.09144 ปล้อง เทิง เชียงราย
146 57040066 120186 บ้านปล้องส้าน 19.64229 100.10773 ปล้อง เทิง เชียงราย
147 57040065 120185 บ้านปล้องใต้ 19.6487 100.09667 ปล้อง เทิง เชียงราย
148 57020055 120301 บ้านปอเรียง 19.66493 99.87729 แม่อ้อ พาน เชียงราย
149 57040019 120110 บ้านปากอิง 20.18926 100.44868 ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
150 57020135 120418 บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) 19.96312 99.51643 วาวี แม่สรวย เชียงราย
151 57010075 120009 บ้านปางขอน 19.89859 99.618 ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย
152 57010040 120057 บ้านปางคึก 19.83467 99.70709 แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย
153 57020193 120478 บ้านปางมะขามป้อม 19.45426 99.58127 สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย
154 57030135 120602 บ้านปางมะหัน 20.32431 99.54388 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
155 57010038 120054 บ้านปางริมกรณ์ 19.84733 99.66801 แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย
156 57010042 120052 บ้านปางลาว 20.04683 99.94673 แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย
157 57030030 120330 บ้านปางสา 20.10728 99.70332 ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
158 57020109 120412 บ้านปางหก 19.64517 99.43863 ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย
159 57030059 120153 บ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา) 20.28226 100.01946 ป่าสัก เชียงแสน เชียงราย
160 57020108 120411 บ้านปางหลวง 19.4885 99.58954 ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย
161 57030093 120439 บ้านปางห้า 20.41251 99.99608 เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
162 57020174 120502 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู 19.14746 99.4997 แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
163 57020120 120386 บ้านปางอ้อย 19.61171 99.56406 แม่พริก แม่สรวย เชียงราย
164 57020028 120290 บ้านปางเกาะทราย 19.51183 99.6617 ป่าหุ่ง พาน เชียงราย
165 57010033 120064 บ้านปุยคำ 19.7721 99.80341 ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
166 57030044 120350 บ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย 20.24817 99.85475 แม่ไร่ แม่จัน เชียงราย
167 57010082 120081 บ้านป่าก๊อ 19.78294 99.92004 ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
168 57020079 120315 บ้านป่าคา 19.54038 99.76682 หัวง้ม พาน เชียงราย
169 57020187 120499 บ้านป่าจั่น 19.23253 99.49769 เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย
170 57010128 120663 บ้านป่าซาง 20.0695 100.13283 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
171 57040103 120547 บ้านป่าซาง 19.90791 100.22482 เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
172 57030022 120340 บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) 20.17718 99.85263 ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
173 57030173 120679 บ้านป่าซางงาม 20.16007 100.12373 หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย
174 57030142 120594 บ้านป่าซางนาเงิน 20.3324 99.73391 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
175 57010132 120667 บ้านป่าซางเหนือ 20.0605 100.1386 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
176 57020003 120249 บ้านป่าตึง 19.60112 99.78463 เจริญเมือง พาน เชียงราย
177 57020157 120492 บ้านป่าตึง 19.30917 99.40911 บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย
178 57030032 120323 บ้านป่าตึง (วิทยประสาท) 20.13489 99.83229 ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
179 57020097 120396 บ้านป่าตึงงาม 19.60647 99.50865 เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย
180 57040076 120214 บ้านป่าตึงงาม 19.59199 100.1056 ศรีดอนไชย เทิง เชียงราย
181 57020065 120252 บ้านป่าต้าก 19.59581 99.73573 สันกลาง พาน เชียงราย
182 57020105 120408 บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) 19.52815 99.48462 ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย
183 57010101 120538 บ้านป่าบง 19.85457 100.03809 ผางาม เวียงชัย เชียงราย
184 57020004 120250 บ้านป่าบง 19.63646 99.78396 เจริญเมือง พาน เชียงราย
185 57030009 120364 บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 20.23268 99.94786 จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
186 57020129 120380 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ 19.65415 99.51214 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย
187 57030024 120324 บ้านป่าบงแม่จัน 20.14789 99.84763 ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
188 57040105 120557 บ้านป่าม่วง 19.9271 100.24228 แม่ต๋ำ พญาเม็งราย เชียงราย
189 57030115 120466 บ้านป่ายาง 20.42369 99.89071 แม่สาย แม่สาย เชียงราย
190 57010059 120006 บ้านป่ายางมน 19.91313 99.88022 รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
191 57010063 120018 บ้านป่ายางหลวง 19.98636 99.95217 ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย
192 57040077 120211 บ้านป่ารวก 19.58811 100.083 ศรีดอนไชย เทิง เชียงราย
193 57010020 120028 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 20.03288 99.87383 นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย
194 57030165 120670 บ้านป่าลัน 20.08777 100.06547 ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย
195 57020045 120276 บ้านป่าสัก 19.45314 99.75601 แม่เย็น พาน เชียงราย
196 57020160 120484 บ้านป่าสัก 19.30072 99.5191 ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย
197 57010029 120021 บ้านป่าสักไก่ 19.97342 99.86817 บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย
198 57020039 120266 บ้านป่าส้าน 19.5521 99.72161 ป่าหุ่ง พาน เชียงราย
199 57020024 120286 บ้านป่าหัดป่าแขม 19.55598 99.70944 ป่าหุ่ง พาน เชียงราย
200 57010031 120062 บ้านป่าอ้อดอนชัย 19.84449 99.75561 ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
201 57030038 120347 บ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย 20.24025 99.8384 แม่คำ แม่จัน เชียงราย
202 57020121 120387 บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 19.59853 99.61369 แม่พริก แม่สรวย เชียงราย
203 57020083 120229 บ้านป่าเส้า 19.55384 99.95282 ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
204 57030119 120467 บ้านป่าเหมือด 20.41275 99.88651 เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย
205 57020082 120228 บ้านป่าแงะ 19.55556 99.96981 ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
206 57020169 120511 บ้านป่าแงะ อำเภอเวียงป่าเป้า 19.24471 99.43296 แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
207 57030090 120436 บ้านป่าแดง 20.44173 99.95094 เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
208 57020077 120312 บ้านป่าแดงงาม 19.58171 99.8813 สันมะเค็ด พาน เชียงราย
209 57040158 120633 บ้านป่าแดงห้วยหลวง 19.93605 100.3129 ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
210 57020114 120388 บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 19.64248 99.49212 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย
211 57030109 120446 บ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล 20.35749 99.90067 โป่งผา แม่สาย เชียงราย
212 57010085 120078 บ้านป่าแหย่ง 19.80487 99.9161 ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
213 57030058 120152 บ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9) 20.19573 100.28128 บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย
214 57030139 120606 บ้านผาจี 20.30038 99.6599 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
215 57020205 120636 บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 19.7275 99.68706 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
216 57010076 120010 บ้านผาลั้ง 19.93075 99.56947 ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย
217 57030105 120469 บ้านผาฮี้ 20.34814 99.83121 โป่งงาม แม่สาย เชียงราย
218 57030153 120610 บ้านผาเดื่อ 20.17143 99.74358 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
219 57010008 120040 บ้านผาเสริฐ 19.95822 99.69205 ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย
220 57020144 120430 บ้านผาแดงหลวง 19.87127 99.54156 วาวี แม่สรวย เชียงราย
221 57040124 120581 บ้านผาแล 19.93693 100.42666 ปอ เวียงแก่น เชียงราย
222 57020036 120271 บ้านฝั่งตื้น 19.48435 99.7241 ม่วงคำ พาน เชียงราย
223 57040155 120630 บ้านพญาพิภักดิ์ 19.86855 100.33663 ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
224 57030129 120596 บ้านพญาไพร 20.3217 99.61925 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
225 57030148 120615 บ้านพนาสวรรค์ 20.14411 99.64559 แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
226 57030151 120608 บ้านมนตรีวิทยา 20.22837 99.69497 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
227 57020133 120415 บ้านมังกาล่า 19.93995 99.46141 วาวี แม่สรวย เชียงราย
228 57030092 120438 บ้านม่วงคำ 20.41865 99.97934 เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
229 57020034 120269 บ้านม่วงคำ 19.50268 99.74738 ม่วงคำ พาน เชียงราย
230 57040138 120568 บ้านม่วงยาย 20.10627 100.51615 ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย
231 57040092 120188 บ้านม่อนป่ายาง 19.61598 100.10833 หนองแรด เทิง เชียงราย
232 57010050 120039 บ้านรวมมิตร 19.9596 99.71259 แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
233 57010135 120045 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ 19.96427 99.69861 แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
234 57030023 120332 บ้านรวมใจ 20.11868 99.59614 ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
235 57040053 120208 บ้านรักแผ่นดิน 19.82322 100.3662 ตับเต่า เทิง เชียงราย
236 57040055 120210 บ้านราษฎร์ภักดี 19.86568 100.4005 ตับเต่า เทิง เชียงราย
237 57010030 120061 บ้านริมลาว 19.82619 99.77726 ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
238 57030037 120346 บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ 20.24188 99.89866 แม่คำ แม่จัน เชียงราย
239 57040149 120620 บ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) 19.86954 100.26109 ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย
240 57020016 120281 บ้านร่องคตสันปูเลย 19.46896 99.76743 ทานตะวัน พาน เชียงราย
241 57010087 120080 บ้านร่องปลาขาว 19.78272 99.9669 ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
242 57010120 120661 บ้านร่องหวาย 20.01134 100.01248 ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
243 57010099 120536 บ้านร่องห้า 19.88534 100.07146 ผางาม เวียงชัย เชียงราย
244 57010089 120075 บ้านร่องเผียว 19.75407 99.91621 ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
245 57040073 120166 บ้านร่องแช่ 19.62597 100.18519 เวียง เทิง เชียงราย
246 57020098 120397 บ้านร้องบง 19.59861 99.50761 เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย
247 57020155 120482 บ้านลังกา 19.33179 99.49653 บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย
248 57040023 120105 บ้านลุงท่าเจริญ 20.13744 100.42486 ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
249 57020095 120236 บ้านวังวิทยา 19.66232 99.58623 สันมะค่า ป่าแดด เชียงราย
250 57020132 120414 บ้านวาวี 19.93266 99.48721 วาวี แม่สรวย เชียงราย
251 57030057 120151 บ้านศรีกองงาม 20.21809 100.14314 บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย
252 57030086 120141 บ้านศรีดอนมูล 20.30781 99.99353 ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
253 57030091 120437 บ้านศรีป่าแดง 20.43423 99.96825 เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
254 57040001 120116 บ้านศรีลานนา 20.07316 100.39638 ครึ่ง เชียงของ เชียงราย
255 57010108 120517 บ้านศรีเวียง 19.85788 99.90328 เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
256 57020027 120289 บ้านศาลา 19.57256 99.69487 ป่าหุ่ง พาน เชียงราย
257 57030074 120129 บ้านสบคำ 20.24553 100.10574 เวียง เชียงแสน เชียงราย
258 57030076 120126 บ้านสบรวก 20.34729 100.08296 เวียง เชียงแสน เชียงราย
259 57010097 120529 บ้านสมานมิตร 19.81925 99.95724 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
260 57030053 120147 บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี 20.28737 100.17255 บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย
261 57040011 120098 บ้านสองพี่น้อง 20.37839 100.30974 ริมโขง เชียงของ เชียงราย
262 57020089 120222 บ้านสักพัฒนา 19.49433 100.00143 ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย
263 57020154 120481 บ้านสัน 19.31917 99.52041 บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย
264 57010034 120065 บ้านสันกลาง 19.83017 99.7647 ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
265 57020131 120376 บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) 19.66726 99.54553 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย
266 57030042 120348 บ้านสันกอง 20.2592 99.85579 แม่ไร่ แม่จัน เชียงราย
267 57020101 120400 บ้านสันก้างปลา 19.58648 99.48898 เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย
268 57040045 120218 บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 19.59798 99.96298 เชียงเคี่ยน เทิง เชียงราย
269 57030145 120612 บ้านสันติคีรี 20.15823 99.62372 แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
270 57020068 120258 บ้านสันติวัน 19.57542 99.74571 สันติสุข พาน เชียงราย
271 57030031 120331 บ้านสันติสุข 20.1036 99.58782 ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
272 57010024 120025 บ้านสันต้นขาม 19.98342 99.8786 นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย
273 57020074 120309 บ้านสันต้นดู่ 19.6203 99.85018 สันมะเค็ด พาน เชียงราย
274 57020035 120270 บ้านสันต้นผึ้ง 19.49261 99.73871 ม่วงคำ พาน เชียงราย
275 57030069 120163 บ้านสันต้นเปา 20.34042 100.24018 แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย
276 57020048 120279 บ้านสันต้นแหน 19.46352 99.73447 แม่เย็น พาน เชียงราย
277 57030121 120454 บ้านสันถนน 20.38269 99.95276 ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย
278 57030113 120434 บ้านสันทราย 20.43899 99.91129 แม่สาย แม่สาย เชียงราย
279 57030110 120447 บ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) 20.34738 99.8801 โป่งผา แม่สาย เชียงราย
280 57040079 120170 บ้านสันทรายมูล 19.70842 100.17962 สันทรายงาม เทิง เชียงราย
281 57030073 120133 บ้านสันธาตุ 20.21477 100.09829 โยนก เชียงแสน เชียงราย
282 57030094 120440 บ้านสันนา 20.3916 100.00593 เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
283 57030095 120441 บ้านสันบุญเรือง 20.40548 99.95514 เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
284 57020032 120267 บ้านสันผักแค 19.50763 99.75944 ม่วงคำ พาน เชียงราย
285 57030114 120435 บ้านสันมะนะ 20.4394 99.92358 แม่สาย แม่สาย เชียงราย
286 57020188 120495 บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 19.25284 99.52505 เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย
287 57020020 120238 บ้านสันมะแฟน 19.70894 99.68743 ธารทอง พาน เชียงราย
288 57030126 120459 บ้านสันยาว สันลิดไม้ 20.2712 99.8629 ห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย
289 57020197 120472 บ้านสันสลี 19.38413 99.5089 สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย
290 57030096 120442 บ้านสันหลวง 20.40907 99.9687 เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
291 57040113 120553 บ้านสันหลวงสามัคคี 19.85151 100.14354 แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย
292 57030124 120457 บ้านสันโค้ง 20.37117 99.92578 ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย
293 57030025 120325 บ้านสันโค้ง 20.15167 99.82416 ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
294 57010069 120001 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) 19.90035 99.82739 เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
295 57020005 120302 บ้านสิบสอง 19.57398 99.83254 ดอยงาม พาน เชียงราย
296 57040005 120114 บ้านส้าน 20.01824 100.35983 ครึ่ง เชียงของ เชียงราย
297 57020038 120265 บ้านหนองบัว 19.54869 99.73491 เมืองพาน พาน เชียงราย
298 57040081 120172 บ้านหนองบัว 19.78758 100.17871 สันทรายงาม เทิง เชียงราย
299 57040099 120550 บ้านหนองบัวคำ 19.88971 100.1736 เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
300 57010102 120539 บ้านหนองบัวผาบ่ม 19.85161 100.01351 ผางาม เวียงชัย เชียงราย
301 57010047 120048 บ้านหนองบัวแดง 20.01475 99.92806 แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย
302 57030170 120676 บ้านหนองป่าก่อ 20.17204 100.11494 หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย
303 57020128 120379 บ้านหนองผำ 19.55979 99.58008 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย
304 57020182 120476 บ้านหนองยาว 19.34303 99.51983 เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย
305 57010036 120067 บ้านหนองหม้อ 19.85586 99.76543 ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
306 57020078 120314 บ้านหนองฮ่างสันหลวง 19.53779 99.77097 หัวง้ม พาน เชียงราย
307 57020207 120638 บ้านหนองเก้าห้อง 19.75396 99.69168 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
308 57040129 120589 บ้านหนองเตา 19.90407 100.41878 ปอ เวียงแก่น เชียงราย
309 57040100 120541 บ้านหนองเสา 19.79966 100.15025 เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
310 57030041 120321 บ้านหนองแว่น 20.1435 99.88321 แม่จัน แม่จัน เชียงราย
311 57030034 120343 บ้านหนองแหย่ง 20.22246 99.83384 แม่คำ แม่จัน เชียงราย
312 57020165 120489 บ้านหม้อ 19.27561 99.51104 ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย
313 57040002 120117 บ้านหลวง 20.04636 100.38248 ครึ่ง เชียงของ เชียงราย
314 57040136 120571 บ้านหลู้ 20.09023 100.50954 ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย
315 57040020 120108 บ้านหวาย 20.12703 100.33551 ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
316 57010083 120082 บ้านหัวดง 19.78448 99.93582 ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
317 57010014 120070 บ้านหัวดอย 19.83902 99.87799 ท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย
318 57020117 120391 บ้านหัวฝาย 19.64166 99.46593 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย
319 57040013 120090 บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 20.27317 100.40509 เวียง เชียงของ เชียงราย
320 57020143 120429 บ้านห้วยกล้า 19.84796 99.52991 วาวี แม่สรวย เชียงราย
321 57040119 120566 บ้านห้วยก้าง'รัฐประชาสงเคราะห์' 19.75621 100.11983 ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย
322 57010056 120036 บ้านห้วยขม 19.98521 99.76177 แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
323 57010131 120666 บ้านห้วยขี้เหล็ก 20.03085 100.10819 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
324 57020149 120425 บ้านห้วยขี้เหล็ก 19.78028 99.51811 วาวี แม่สรวย เชียงราย
325 57040127 120584 บ้านห้วยคุ 19.86717 100.44118 ปอ เวียงแก่น เชียงราย
326 57010074 120005 บ้านห้วยชมภู 19.96863 99.51413 ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย
327 57040034 120122 บ้านห้วยซ้อ 20.01839 100.27168 ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย
328 57040042 120179 บ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) 19.70321 100.10679 งิ้ว เทิง เชียงราย
329 57010032 120063 บ้านห้วยทราย 19.79657 99.82959 ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
330 57010049 120038 บ้านห้วยทรายขาว 19.93699 99.75457 แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
331 57030003 120365 บ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) 20.25026 99.97479 จันจว้า แม่จัน เชียงราย
332 57020142 120427 บ้านห้วยน้ำเย็น 19.83924 99.50401 วาวี แม่สรวย เชียงราย
333 57030155 120607 บ้านห้วยผึ้ง 20.23119 99.67421 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
334 57020148 120423 บ้านห้วยมะซาง 19.69949 99.50455 วาวี แม่สรวย เชียงราย
335 57030029 120329 บ้านห้วยมะหินฝน 20.10936 99.73285 ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
336 57020112 120394 บ้านห้วยมะแกง 19.64663 99.41823 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย
337 57020173 120507 บ้านห้วยม่วง 19.09989 99.45704 แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
338 57040135 120573 บ้านห้วยลึก 20.15433 100.5406 ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย
339 57020113 120395 บ้านห้วยสะลักวิทยา 19.71207 99.38547 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย
340 57040153 120628 บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 19.88411 100.27755 ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
341 57020215 120646 บ้านห้วยส้านพลับพลา 19.78488 99.65875 โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย
342 57030174 120604 บ้านห้วยหก 20.21499 99.61533 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
343 57020118 120392 บ้านห้วยหญ้าไซ 19.76412 99.40407 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย
344 57020100 120399 บ้านห้วยหมอเฒ่า 19.5645 99.49403 เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย
345 57010129 120664 บ้านห้วยหมากเอียก 20.04734 100.10077 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
346 57030175 120605 บ้านห้วยหยวกป่าโซ 20.25245 99.58196 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
347 57040125 120582 บ้านห้วยหาน 19.88831 100.44119 ปอ เวียงแก่น เชียงราย
348 57020158 120493 บ้านห้วยหินลาดใน 19.29498 99.37679 บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย
349 57040150 120621 บ้านห้วยห้อม'ราษฏร์สามัคคี' 19.87123 100.26564 ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย
350 57010130 120665 บ้านห้วยห้างป่าสา 20.02045 100.09489 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
351 57030136 120603 บ้านห้วยอื้น 20.26824 99.64972 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
352 57030078 120128 บ้านห้วยเกี๋ยง 20.28883 100.0837 เวียง เชียงแสน เชียงราย
353 57040018 120095 บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 20.29759 100.38587 เวียง เชียงของ เชียงราย
354 57040142 120575 บ้านห้วยเอียน 20.18137 100.47994 หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย
355 57020151 120402 บ้านห้วยเฮี้ย 19.59384 99.45512 ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย
356 57010081 120037 บ้านห้วยแม่ซ้าย 19.98647 99.72994 แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
357 57010078 120055 บ้านห้วยแม่เลี่ยม 19.91972 99.62284 ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย
358 57020172 120506 บ้านห้วยโป่ง 19.13074 99.4382 แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
359 57040143 120622 บ้านห้วยโป่ง 19.77655 100.22811 ต้า ขุนตาล เชียงราย
360 57030125 120458 บ้านห้วยไคร้ 20.27603 99.86189 ห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย
361 57020141 120426 บ้านห้วยไคร้ 19.81757 99.4994 วาวี แม่สรวย เชียงราย
362 57040075 120168 บ้านห้วยไคร้ 19.7512 100.2313 เวียง เทิง เชียงราย
363 57030166 120671 บ้านห้วยไร่ 20.10706 100.07447 ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย
364 57030143 120591 บ้านห้วยไร่สามัคคี 20.27031 99.82866 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
365 57030127 120460 บ้านฮ่องแฮ่ 20.26084 99.88905 ห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย
366 57020161 120485 บ้านฮ่างต่ำ 19.29123 99.4992 ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย
367 57040032 120121 บ้านเกี๋ยง 20.06971 100.30458 ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย
368 57040067 120213 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 19.57842 100.0475 แม่ลอย เทิง เชียงราย
369 57040069 120216 บ้านเกี๋ยงใต้ 19.56704 100.04115 แม่ลอย เทิง เชียงราย
370 57040025 120107 บ้านเขียะ 20.1489 100.35225 ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
371 57020002 120248 บ้านเจริญเมือง 19.60569 99.75843 เจริญเมือง พาน เชียงราย
372 57040027 120101 บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) 20.2004 100.39238 สถาน เชียงของ เชียงราย
373 57040044 120217 บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 19.61648 99.99678 เชียงเคี่ยน เทิง เชียงราย
374 57020191 120473 บ้านเด่นศาลา 19.42809 99.4929 สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย
375 57030128 120595 บ้านเทอดไทย 20.2415 99.66224 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
376 57040010 120097 บ้านเมืองกาญจน์ 20.36573 100.35342 ริมโขง เชียงของ เชียงราย
377 57010106 120519 บ้านเมืองชุม 19.89326 99.9513 เมืองชุม เวียงชัย เชียงราย
378 57020176 120504 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 19.0687 99.46811 แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
379 57020134 120417 บ้านเลาลี 19.96021 99.49941 วาวี แม่สรวย เชียงราย
380 57010043 120050 บ้านเวียงกลาง 20.10025 99.94948 แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย
381 57010066 120016 บ้านเวียงกือนา 19.96274 99.94397 ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย
382 57010110 120514 บ้านเวียงชัย 19.88389 99.92534 เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
383 57030118 120465 บ้านเวียงพาน 20.43339 99.88001 เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย
384 57040035 120123 บ้านเวียงหมอก 20.11037 100.29864 ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย
385 57040098 120549 บ้านเวียงหวาย 19.88229 100.22817 เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
386 57010116 120531 บ้านเวียงเดิม 19.94039 99.94641 เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย
387 57030080 120135 บ้านเวียงแก้ว 20.37804 100.02751 ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
388 57020066 120261 บ้านเหมืองง่า 19.57405 99.78951 สันติสุข พาน เชียงราย
389 57030116 120432 บ้านเหมืองแดง 20.43743 99.89395 แม่สาย แม่สาย เชียงราย
390 57030097 120443 บ้านเหมืองแดงน้อย 20.42677 99.94425 เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
391 57040031 120120 บ้านแก่นวิทยา 20.04831 100.29547 ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย
392 57040139 120569 บ้านแจมป๋อง 20.14701 100.5089 หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย
393 57032005 120720 บ้านแซววิทยาคม 20.28816 100.22464 บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย
394 57040054 120209 บ้านแผ่นดินทอง 19.84244 100.37599 ตับเต่า เทิง เชียงราย
395 57010037 120053 บ้านแม่กรณ์ 19.85046 99.73886 แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย
396 57010017 120030 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 20.0646 99.87538 ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย
397 57020061 120255 บ้านแม่คาวหลวง 19.58979 99.70361 สันกลาง พาน เชียงราย
398 57030066 120160 บ้านแม่คำ 20.29816 100.23534 แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย
399 57030062 120156 บ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) 20.3038 100.00938 ป่าสัก เชียงแสน เชียงราย
400 57030033 120342 บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 20.23081 99.85573 แม่คำ แม่จัน เชียงราย
401 57030008 120360 บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 20.24005 99.91041 จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
402 57030018 120341 บ้านแม่คี-หนองอ้อ 20.164 99.85816 ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
403 57030040 120319 บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 20.14684 99.85494 แม่จัน แม่จัน เชียงราย
404 57020119 120393 บ้านแม่ตาช้าง 19.7289 99.42352 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย
405 57020102 120404 บ้านแม่ตาแมว 19.54357 99.56336 เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย
406 57020106 120409 บ้านแม่ต๋ำ 19.49677 99.47958 ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย
407 57040106 120555 บ้านแม่ต๋ำกลาง 19.94364 100.25064 แม่ต๋ำ พญาเม็งราย เชียงราย
408 57020184 120490 บ้านแม่ปูนหลวง 19.23 99.2 เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย
409 57020213 120649 บ้านแม่ผง 19.77948 99.70612 ป่าก่อดำ แม่ลาว เชียงราย
410 57020104 120407 บ้านแม่ผักแหละ 19.5415 99.42529 ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย
411 57020122 120382 บ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) 19.63834 99.5186 แม่พริก แม่สรวย เชียงราย
412 57020090 120223 บ้านแม่พุง 19.49378 99.97902 ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย
413 57020152 120403 บ้านแม่ยางมิ้น 19.5777 99.42853 ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย
414 57040068 120215 บ้านแม่ลอยไร่ 19.59197 100.06308 แม่ลอย เทิง เชียงราย
415 57030017 120372 บ้านแม่ลากเนินทอง 20.16906 100.01172 ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
416 57030019 120333 บ้านแม่สลองใน 20.20281 99.79929 ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
417 57030130 120597 บ้านแม่หม้อ 20.32762 99.63406 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
418 57030014 120369 บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม 20.16091 99.97881 ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
419 57020057 120300 บ้านแม่อ้อ 19.68839 99.86284 แม่อ้อ พาน เชียงราย
420 57020056 120299 บ้านแม่อ้อนอก 19.67277 99.85861 แม่อ้อ พาน เชียงราย
421 57020178 120500 บ้านแม่เจดีย์ 19.18173 99.50511 แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
422 57030150 120617 บ้านแม่เต๋อ 20.14044 99.59778 แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
423 57040109 120545 บ้านแม่เปา 19.90731 100.10901 แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย
424 57020051 120295 บ้านแม่แก้วเด่นชัย 19.64944 99.83761 แม่อ้อ พาน เชียงราย
425 57020052 120296 บ้านแม่แก้วเหนือ 19.66194 99.83551 แม่อ้อ พาน เชียงราย
426 57020054 120298 บ้านแม่แก้วใต้ 19.64957 99.861 แม่อ้อ พาน เชียงราย
427 57030015 120370 บ้านแม่แพง 20.10906 99.99117 ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
428 57020136 120419 บ้านแม่โมงเย้า 19.95643 99.45508 วาวี แม่สรวย เชียงราย
429 57020146 120421 บ้านแสนเจริญ 19.73065 99.52441 วาวี แม่สรวย เชียงราย
430 57030050 120353 บ้านแหลว-นาล้อม 20.16298 99.88729 สันทราย แม่จัน เชียงราย
431 57030102 120450 บ้านโป่ง 20.3131 99.88083 โป่งงาม แม่สาย เชียงราย
432 57010122 120658 บ้านโป่ง 20.01553 100.06622 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
433 57020092 120225 บ้านโป่ง 19.49639 99.97203 โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย
434 57010002 120084 บ้านโป่งช้าง 19.64845 99.94808 ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
435 57020194 120480 บ้านโป่งนก 19.27096 99.40568 สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย
436 57010009 120042 บ้านโป่งนาคำ 19.94791 99.72241 ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย
437 57010026 120023 บ้านโป่งน้ำตก 19.99966 99.82178 บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย
438 57010012 120060 บ้านโป่งน้ำร้อน 19.93223 99.68646 ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย
439 57030026 120326 บ้านโป่งน้ำร้อน 20.12055 99.79918 ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
440 57020126 120377 บ้านโป่งปูเฟือง 19.71028 99.58911 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย
441 57010025 120022 บ้านโป่งพระบาท 19.98341 99.8465 บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย
442 57020212 120648 บ้านโป่งมอญ 19.79519 99.71942 ป่าก่อดำ แม่ลาว เชียงราย
443 57010086 120079 บ้านโป่งฮึ้ง 19.79904 99.90319 ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
444 57010001 120083 บ้านโป่งเกลือ 19.69111 99.92189 ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
445 57020156 120483 บ้านโป่งเทวี 19.31907 99.50107 บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย
446 57020195 120470 บ้านโป่งเหนือ 19.41992 99.50144 สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย
447 57020013 120245 บ้านโป่งแดง 19.65068 99.73933 ทรายขาว พาน เชียงราย
448 57010004 120086 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม 19.68072 99.97456 ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
449 57010048 120049 บ้านโล๊ะป่าห้า 20.08927 99.971 แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย
450 57040123 120577 บ้านโล๊ะวังผา 20.02711 100.49389 ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย
451 57020179 120501 บ้านโฮ่ง 19.17032 99.51324 แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
452 57040072 120165 บ้านใหม่ 19.67865 100.21012 เวียง เทิง เชียงราย
453 57020071 120306 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 19.58112 99.80838 สันมะเค็ด พาน เชียงราย
454 57030172 120678 บ้านใหม่พัฒนา 20.19905 100.13747 หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย
455 57020084 120230 บ้านใหม่พัฒนา 19.57241 99.95044 ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
456 57030146 120613 บ้านใหม่สันติ 20.17195 99.64456 แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
457 57030021 120339 บ้านใหม่สามัคคี 20.18642 99.82449 ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
458 57040094 120560 บ้านใหม่สุขสันต์ 19.99676 100.16744 ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย
459 57040096 120558 บ้านใหม่โชคชัย 19.97057 100.23593 ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย
460 57020087 120226 บ้านใหม่ใต้ 19.48142 99.99718 ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย
461 57040137 120572 บ้านไทยสมบูรณ์ 20.0732 100.52481 ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย
462 57030168 120674 บ้านไทรทอง 20.12411 100.0479 ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย
463 57040116 120563 บ้านไม้ยามิตรภาพที่168 19.72828 100.10291 ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย
464 57030067 120161 บ้านไร่ 20.30425 100.25854 แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย
465 57030028 120328 ประชารัฐพัฒนา 20.11264 99.76986 ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
466 57042005 120709 ปล้องวิทยาคม 19.66509 100.09902 ปล้อง เทิง เชียงราย
467 57040128 120576 ปอวิทยา 20.01737 100.48972 ปอ เวียงแก่น เชียงราย
468 57020171 120513 ปางมะกาดวิทยา 19.12829 99.33713 แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
469 57040122 120580 ปางหัดสหศาสตร์ 19.98805 100.46679 ปอ เวียงแก่น เชียงราย
470 57020044 120275 ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 19.46 99.75 แม่เย็น พาน เชียงราย
471 57020164 120488 ป่างิ้ววิทยา 19.29715 99.51078 ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย
472 57030051 120145 ป่าตึงพิทยานุกูล 20.23065 100.17003 บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย
473 57020080 120313 ป่าแดงวิทยา 19.53472 99.77336 หัวง้ม พาน เชียงราย
474 57022006 120715 ป่าแดดวิทยาคม 19.50686 99.99792 ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย
475 57010051 120041 ผาขวางวิทยา 20.01945 99.60668 แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
476 57010136 120692 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำ 19.9753 99.6573 แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
477 57030167 120672 ผ่านศึกสงเคราะห์ ๑ 20.13779 100.06764 ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย
478 57030013 120374 ผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ 20.17393 100.0639 ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
479 57042006 120727 พญาเม็งราย 19.84994 100.15713 เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
480 57030131 120598 พญาไพรไตรมิตร 20.32855 99.61422 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
481 57020043 120256 พานพสกสวัสดิ์ 19.55639 99.74052 เมืองพาน พาน เชียงราย
482 57022001 120710 พานพิทยาคม 19.53459 99.74212 เมืองพาน พาน เชียงราย
483 57022002 120711 พานพิเศษพิทยา 19.5771 99.7449 สันติสุข พาน เชียงราย
484 57042011 120732 ยางฮอมวิทยาคม 19.91303 100.2993 ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
485 57030133 120600 รัฐราษฎร์วิทยา 20.27486 99.5905 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
486 57030075 120125 ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 20.27517 100.08637 เวียง เชียงแสน เชียงราย
487 57030149 120616 ราษฎร์พัฒนา 20.13205 99.68322 แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
488 57020030 120292 ริมวัง ๒ 19.40803 99.62781 ป่าหุ่ง พาน เชียงราย
489 57020029 120291 ริมวัง๑ 19.44447 99.63552 ป่าหุ่ง พาน เชียงราย
490 57040012 120096 ริมโขงวิทยา 20.36846 100.25328 ริมโขง เชียงของ เชียงราย
491 57020010 120242 ร่องธารวิทยา 19.68078 99.69817 ทรายขาว พาน เชียงราย
492 57010090 120076 ร่องเบ้อวิทยา 19.72304 99.9229 ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
493 57032007 120722 วัดถ้ำปลาวิทยาคม 20.333 99.86482 โป่งงาม แม่สาย เชียงราย
494 57040070 120169 วัดพระเกิดคงคาราม 19.68934 100.18315 เวียง เทิง เชียงราย
495 57022008 120724 วาวีวิทยาคม 19.91267 99.48037 วาวี แม่สรวย เชียงราย
496 57040078 120212 ศรีดอนไชยวิทยา 19.61326 100.08706 ศรีดอนไชย เทิง เชียงราย
497 57020150 120401 ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 19.11987 99.83385 ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย
498 57040037 120174 ศรีสว่าง 19.68768 100.14195 งิ้ว เทิง เชียงราย
499 57020094 120235 ศรีโพธิ์เงินวิทยา 19.44376 99.96806 ศรีโพธิ์เงิน ป่าแดด เชียงราย
500 57032002 120718 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 20.142 99.85624 แม่จัน แม่จัน เชียงราย
501 57040161 120742 สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ต.ช.ด.อนุสรณ์) 20.0233 100.48392 ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย
502 57040038 120175 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม 19.67816 100.12302 งิ้ว เทิง เชียงราย
503 57020062 120253 สันกลางวิทยา 19.5962 99.72661 สันกลาง พาน เชียงราย
504 57032008 120733 สันติคีรีวิทยาคม 20.1656 99.64111 แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
505 57030048 120351 สันทราย(พรหมณีวิทยา) 20.18853 99.89063 สันทราย แม่จัน เชียงราย
506 57040080 120171 สันทรายงามวิทยา 19.74219 100.17502 สันทรายงาม เทิง เชียงราย
507 57030046 120335 สันสลีหลวง-สันนายาว 20.21034 99.83778 ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย
508 57040102 120543 สันสะลีกวิทยา 19.83912 100.16042 เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
509 57020007 120304 สันหนองควาย 19.5395 99.81592 ดอยงาม พาน เชียงราย
510 57030134 120601 สามัคคีพัฒนา 20.33889 99.52053 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
511 57012001 120694 สามัคคีวิทยาคม 19.90581 99.82724 เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
512 57012008 120701 สามัคคีวิทยาคม 2 19.87664 99.78349 รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
513 57040091 120187 หนองแรดวิทยา 19.62183 100.11275 หนองแรด เทิง เชียงราย
514 57040114 120567 ห้วยก้างราษฎร์วิทยา 19.76471 100.12562 ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย
515 57042003 120707 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 20.08021 100.30923 ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย
516 57020110 120413 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา 19.49793 99.32703 ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย
517 57010016 120029 ห้วยพลูพิทยา 20.04643 99.87572 ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย
518 57012004 120697 ห้วยสักวิทยาคม 19.643 99.959 ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
519 57020206 120637 ห้วยส้านยาววิทยา 19.74447 99.64853 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
520 57010046 120047 ห้วยเจริญวิทยา 20.06327 99.95325 แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย
521 57040151 120618 อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 19.84447 100.26944 ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย
522 57030001 120354 อนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง) 20.19495 99.90264 จอมสวรรค์ แม่จัน เชียงราย
523 57020198 120641 อนุบาลจอมหมอกแก้ว 19.75734 99.73359 จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย
524 57010118 120659 อนุบาลดงมหาวัน 20.02311 100.02022 ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
525 57030164 120669 อนุบาลดอยหลวง 20.1121 100.09379 ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย
526 57040056 120197 อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 19.72126 100.29158 ตับเต่า เทิง เชียงราย
527 57040093 120559 อนุบาลตาดควัน 19.97633 100.22015 ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย
528 57040015 120092 อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 20.26119 100.36672 เวียง เชียงของ เชียงราย
529 57010021 120026 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 20.00338 99.87035 นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย
530 57040144 120623 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 19.78532 100.23042 ต้า ขุนตาล เชียงราย
531 57020042 120264 อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 19.76557 99.82901 เมืองพาน พาน เชียงราย
532 57040154 120629 อนุบาลยางฮอม 19.90881 100.2974 ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
533 57030047 120336 อนุบาลศรีค้ำ 20.20833 99.85688 แม่จัน แม่จัน เชียงราย
534 57010057 120003 อนุบาลหัวฝาย 19.88137 99.79573 รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
535 57010088 120074 อนุบาลห้วยสัก 19.7797 99.90976 ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
536 57010058 120004 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 19.9071 99.80457 รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
537 57040014 120091 อนุบาลเชียงของ 20.25605 100.40599 เวียง เชียงของ เชียงราย
538 57010068 120002 อนุบาลเชียงราย 19.91044 99.83173 เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
539 57010071 120068 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 19.85589 99.81647 สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย
540 57010111 120515 อนุบาลเวียงชัย 19.87882 99.89437 เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
541 57020180 120474 อนุบาลเวียงป่าเป้า 19.36014 99.50688 เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย
542 57010126 120654 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 20.00321 100.04151 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
543 57040140 120570 อนุบาลเวียงแก่น 20.12339 100.49762 หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย
544 57020168 120510 อนุบาลแม่ขะจาน 19.20272 99.51851 แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
545 57030144 120592 อนุบาลแม่ฟ้าหลวง 20.29882 99.81474 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
546 57020204 120635 อนุบาลแม่ลาว 19.71906 99.71685 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
547 57020130 120375 อนุบาลแม่สรวย 19.65489 99.54193 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย
548 57030120 120464 อนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) 20.43498 99.88169 เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย
549 57030156 120681 อนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง) 20.1064 100.16081 โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย
550 57020099 120398 เจดีย์หลวงพิทยา 19.58086 99.49299 เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย
551 57020001 120247 เจริญเมืองวิทยา 19.60725 99.74851 เจริญเมือง พาน เชียงราย
552 57030117 120468 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ 20.39882 99.85181 เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย
553 57042001 120705 เชียงของวิทยาคม 20.24423 100.41208 เวียง เชียงของ เชียงราย
554 57013001 120702 เชียงรายปัญญานุกูล 19.808 99.7809 ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
555 57032004 120719 เชียงแสนวิทยาคม 20.2814 100.07865 เวียง เชียงแสน เชียงราย
556 57012005 120698 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย 19.89879 99.84989 รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
557 57042004 120708 เทิงวิทยาคม 19.68592 100.2015 เวียง เทิง เชียงราย
558 57040159 120691 เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 19.79821 100.43742 ตับเต่า เทิง เชียงราย
559 57040049 120204 เพียงหลวง 16 19.78432 100.40397 ตับเต่า เทิง เชียงราย
560 57040050 120205 เพียงหลวง 16 สาขาบ้านขุนต้า 19.79249 100.2928 ตับเต่า เทิง เชียงราย
561 57040052 120207 เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 19.74732 100.39306 ตับเต่า เทิง เชียงราย
562 57040051 120206 เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย 19.84408 100.44183 ตับเต่า เทิง เชียงราย
563 57040160 120741 เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว 19.75648 100.38001 ตับเต่า เทิง เชียงราย
564 57012003 120696 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 20.0001 99.87142 นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย
565 57020186 120498 เวียงกาหลงวิทยา 19.24161 99.51291 เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย
566 57012010 120703 เวียงชัยวิทยาคม 19.87509 99.93024 เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
567 57022009 120726 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 19.36692 99.51063 เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย
568 57020153 120405 เวียงผาวิทยา 19.62945 99.35824 ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย
569 57020058 120316 เวียงห้าววิทยา 19.52081 99.85434 เวียงห้าว พาน เชียงราย
570 57010127 120655 เวียงเชียงรุ้งวิทยา 19.95523 100.00458 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
571 57012011 120735 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 20.00622 100.0368 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
572 57040071 120164 เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 19.68765 100.19096 เวียง เทิง เชียงราย
573 57042009 120730 เวียงแก่นวิทยาคม 20.10411 100.49795 หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย
574 57010107 120520 เวียงแก้ววิทยา 19.91471 99.98851 เมืองชุม เวียงชัย เชียงราย
575 57032003 120716 แม่จันวิทยาคม 20.16932 99.85469 ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
576 57020192 120477 แม่ตะละวิทยา 19.46964 99.56127 สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย
577 57042007 120729 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 19.95781 100.24003 ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย
578 57010079 120059 แม่มอญวิทยา 19.86195 99.60823 ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย
579 57010053 120033 แม่ยาววิทยา 19.95066 99.78398 แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
580 57022011 120734 แม่ลาววิทยาคม 19.74542 99.70511 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
581 57022007 120723 แม่สรวยวิทยาคม 19.65895 99.52728 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย
582 57032006 120721 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 20.42979 99.88051 แม่สาย แม่สาย เชียงราย
583 57040111 120551 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 19.96399 100.13439 แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย
584 57020053 120297 แม่อ้อประชารัฐ 19.66067 99.85249 แม่อ้อ พาน เชียงราย
585 57022004 120713 แม่อ้อวิทยาคม 19.67737 99.84993 แม่อ้อ พาน เชียงราย
586 57022010 120725 แม่เจดีย์วิทยาคม 19.20127 99.5058 แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
587 57030056 120150 แม่แอบวิทยาคม 20.19175 100.22155 บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย
588 57020139 120416 โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 19.88052 99.46599 วาวี แม่สรวย เชียงราย
589 57020050 120294 โป่งทะลายใหม่เจริญ 19.63734 99.82786 แม่อ้อ พาน เชียงราย
590 57020175 120503 โป่งน้ำร้อนวิทยา 19.1212 99.47793 แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
591 57020216 120645 โป่งแพร่วิทยา 19.80674 99.67685 โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย
592 57030071 120131 โยนกวิทยา 20.23508 100.05994 โยนก เชียงแสน เชียงราย
593 57020091 120224 โรงช้างวิทยา 19.49928 99.95668 โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย
594 57040132 120586 ไตรมิตรวิทยา 19.87801 100.38281 ปอ เวียงแก่น เชียงราย
595 57020167 120509 ไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 19.19995 99.52631 แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
596 57030006 120358 ไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) 20.2251 99.94889 จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
597 57042008 120728 ไม้ยาวิทยาคม 19.75303 100.12214 ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด