ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "แผ่นดินไหว" ในจังหวัด "เชียงใหม่"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 50030118 130474 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) 20.04883 99.51856 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
2 50040155 130958 กรป.กลางอุปถัมภ์ 18.51055 98.80271 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
3 50012004 130987 กาวิละวิทยาลัย 18.7649 99.024 ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
4 50012008 130990 กาวิละอนุกูล 18.7816 99.0137 วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
5 50040026 130647 กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา 18.6364 98.85218 บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
6 50010007 130032 คำเที่ยงอนุสสรณ์ 18.78832 99.00232 ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
7 50052001 130991 จอมทอง 18.43556 98.67706 ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
8 50010062 130151 ชลประทานผาแตก 18.9179 99.1303 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
9 50020238 130608 ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ 18.91572 99.08342 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่
10 50040043 130656 ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 18.6355 98.86311 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
11 50050075 130285 ชุมชนตำบลท่าผา 18.45817 98.37891 ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
12 50030136 130477 ชุมชนบ้านคาย 20.00714 99.35358 แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
13 50050064 130335 ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 18.50087 98.3618 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
14 50020142 130519 ชุมชนบ้านดง 18.8483 98.73195 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
15 50050167 130864 ชุมชนบ้านดอยเต่า 17.89062 98.73447 ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่
16 50050154 130818 ชุมชนบ้านท่าข้าม 18.1928 98.61222 หางดง ฮอด เชียงใหม่
17 50010030 130004 ชุมชนบ้านบวกครกน้อย 18.78576 99.03202 หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
18 50050071 130323 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 18.50188 98.35831 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
19 50030009 130098 ชุมชนบ้านวังจ๊อม 19.38429 98.96999 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
20 50050227 130772 ชุมชนบ้านอมก๋อย 17.79808 98.35676 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
21 50050220 130778 ชุมชนบ้านอมก๋อย สาขาบ้านสบอมแฮด 17.80267 98.33445 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
22 50030026 130111 ชุมชนบ้านเมืองงาย 19.46188 98.96421 เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่
23 50050156 130820 ชุมชนบ้านแม่ทัง 18.15984 98.60749 หางดง ฮอด เชียงใหม่
24 50020140 130517 ชุมชนบ้านแม่สาบ 18.85261 98.69892 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
25 50020125 130523 ชุมชนบ้านแม่สาบสาขาวัดแม่ขาน 18.86583 98.63855 แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่
26 50030091 130183 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 19.82993 99.16861 แม่สูน ฝาง เชียงใหม่
27 50030198 131066 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวงสาขาบ้านเด่นเวียงไชย (ไร่ส้ม) 19.77011 99.19688 แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่
28 50030148 130515 ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 19.97807 99.24665 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
29 50020156 130244 ชุมชนบ้านโป่ง 19.38041 99.1781 บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่
30 50050207 130767 ชุมชนบ้านใหม่ 17.4022 98.45644 แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่
31 50020011 130409 ชุมชนวัดช่อแล 19.14322 99.01301 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่
32 50010019 130024 ชุมชนวัดท่าเดื่อ 18.84235 98.99093 สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
33 50040115 130691 ชุมชนวัดปากกอง 18.66965 99.03661 สารภี สารภี เชียงใหม่
34 50040106 130711 ชุมชนวัดศรีคำชมภู 18.73825 99.05244 ป่าบง สารภี เชียงใหม่
35 50030182 130881 ชุมชนวัดศรีดงเย็น 19.70485 99.14449 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
36 50050189 130843 ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 17.93897 98.71289 มืดกา ดอยเต่า เชียงใหม่
37 50020151 130255 ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 19.33286 99.21222 เขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่
38 50040003 130666 ดอนชัยวิทยาคาร 18.54406 98.85646 ท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่
39 50012009 130997 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 18.88409 99.16077 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
40 50030025 130126 ดอยสามหมื่น 19.41687 98.59408 เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่
41 50052005 131015 ดอยเต่าวิทยาคม 17.94787 98.69446 ท่าเดื่อ ดอยเต่า เชียงใหม่
42 50030114 130509 ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 20.06503 99.36398 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
43 50030120 130476 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 20.08949 99.48027 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
44 50050200 130762 ตรีมิตรวิทยา 17.39228 98.46536 ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่
45 50040001 130664 ต้นแหนหลวงประสิทธิ์วิทยา 18.54149 98.86166 ท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่
46 50020138 130520 ทรายทองราษฎร์อุทิศ 18.83689 98.73286 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
47 50010116 130955 ทาเหนือวิทยา 18.6738 99.29444 ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
48 50050208 130771 ทุ่งต้นงิ้ว 17.2588 98.40671 แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่
49 50010008 130001 ท่าศาลา 18.76915 99.04325 ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
50 50022005 131002 นวมินทราชูทิศ พายัพ 18.84346 98.96009 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
51 50050016 130036 นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ 18.5399 98.52833 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
52 50030165 130869 บ้านกองลม 19.58007 98.61999 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่
53 50050131 130800 บ้านกองลอย 18.1506 98.24425 บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่
54 50050184 130859 บ้านกองวะ 17.80421 98.79883 โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่
55 50050157 130821 บ้านกองหิน 18.17952 98.61937 หางดง ฮอด เชียงใหม่
56 50050052 130287 บ้านกองแขก 18.43938 98.39016 กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่
57 50050057 130292 บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ 18.4458 98.44675 กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่
58 50020085 130423 บ้านกองแหะ 18.85964 98.81063 โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่
59 50010089 130583 บ้านกอสะเลียม 18.70008 99.1037 บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
60 50040136 130910 บ้านกาด (เขมวังส์ฯ) 18.59936 98.81831 บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่
61 50042005 131021 บ้านกาดวิทยาคม 18.60797 98.81425 ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่
62 50020102 130460 บ้านกาดฮาว 19.02169 98.87427 สะลวง แม่ริม เชียงใหม่
63 50050141 130811 บ้านกิ่วลม 18.1403 98.36858 บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่
64 50020135 130547 บ้านกิ่วเสือ 18.99745 98.60793 ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่
65 50020032 130389 บ้านก๋ายน้อย 19.2203 98.77284 เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่
66 50030059 130199 บ้านขอบด้ง 19.92608 99.05179 ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
67 50050138 130808 บ้านขุน 18.1052 98.37381 บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่
68 50050033 130035 บ้านขุนกลาง 18.54053 98.52358 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
69 50050023 130045 บ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย 18.46521 98.53313 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
70 50050217 130794 บ้านขุนตื่น 17.75877 98.26611 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
71 50050032 130034 บ้านขุนยะ 18.42897 98.50339 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
72 50020174 130279 บ้านขุนแจ๋ 19.33231 99.31843 แม่แวน พร้าว เชียงใหม่
73 50050031 130058 บ้านขุนแตะ 18.39454 98.50318 ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่
74 50050007 130065 บ้านขุนแปะ 18.32245 98.47757 บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
75 50050009 130069 บ้านขุนแปะ สาขาแม่จร 18.26509 98.48086 บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
76 50050203 130764 บ้านขุนแม่ตื่นน้อย 17.322 98.37323 แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่
77 50050113 130315 บ้านขุนแม่นาย 18.63816 98.1577 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่
78 50050061 130327 บ้านขุนแม่รวม 18.91708 98.19799 แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
79 50050116 130326 บ้านขุนแม่หยอด 18.84371 98.15581 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่
80 50050004 130062 บ้านข่วงเปาใต้ 18.2221 98.62567 บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
81 50050182 130862 บ้านงิ้วสูง 17.84663 98.74776 โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่
82 50030159 130875 บ้านจอง 19.64412 98.63919 เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่
83 50050079 130341 บ้านจันทร์ 19.07491 98.3037 บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
84 50050080 130350 บ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย 19.02724 98.34273 บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
85 50050168 130865 บ้านฉิมพลี 17.88831 98.74311 ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่
86 50020015 130407 บ้านช้างใน 19.17528 98.85599 บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่
87 50050206 130770 บ้านซิแบร 17.44567 98.3593 แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่
88 50030147 130514 บ้านดง 19.99114 99.24808 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
89 50040086 130731 บ้านดง 18.69662 98.91603 หางดง หางดง เชียงใหม่
90 50050161 130828 บ้านดงดำ 18.08469 98.59869 ฮอด ฮอด เชียงใหม่
91 50030066 130221 บ้านดงป่าลัน 19.77972 99.12592 แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่
92 50040154 130979 บ้านดงป่าหวาย 18.45535 98.75576 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
93 50050130 130799 บ้านดอกแดง 18.19697 98.20676 บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่
94 50030007 130096 บ้านดอน 19.39486 98.96995 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
95 50030151 130500 บ้านดอนชัย 20.02316 99.27753 แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่
96 50010018 130011 บ้านดอนปิน 18.73755 98.95524 แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
97 50010079 130561 บ้านดอนปีน 18.72769 99.12583 แช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่
98 50050152 130824 บ้านดอยคำ 18.17108 98.50136 หางดง ฮอด เชียงใหม่
99 50040152 130977 บ้านดอยหล่อ 18.48098 98.79985 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
100 50010056 130173 บ้านตลาดขี้เหล็ก 18.83979 99.20576 แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
101 50040077 130751 บ้านตองกาย 18.73967 98.92915 หนองควาย หางดง เชียงใหม่
102 50050148 130836 บ้านตาลเหนือ 18.09717 98.6901 บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่
103 50050147 130834 บ้านตาลใต้ 18.09648 98.68312 บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่
104 50050127 130839 บ้านตีนตก 18.06677 98.49441 นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่
105 50050224 130783 บ้านตุงติง 17.92216 98.30947 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
106 50050223 130782 บ้านตุงลอย 17.96016 98.35666 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
107 50050063 130334 บ้านต่อเรือ 18.52324 98.36326 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
108 50020003 130406 บ้านต้นขาม 19.22845 98.8765 กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่
109 50030050 130201 บ้านต้นผึ้ง 19.93563 99.16012 โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่
110 50020114 130437 บ้านต้นผึ้ง 18.9095 98.97578 เหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
111 50020159 130237 บ้านต้นรุง 19.371 99.2265 ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่
112 50030089 130186 บ้านต้นส้าน 19.83126 99.13939 แม่สูน ฝาง เชียงใหม่
113 50030193 130897 บ้านต้นโชค 19.71754 99.11314 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่
114 50050164 130840 บ้านถิ่นสำราญ 17.92344 98.70992 ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่
115 50030001 130099 บ้านถ้ำ 19.39318 98.92969 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
116 50030185 130884 บ้านถ้ำตับเตา 19.6635 99.11873 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
117 50040085 130729 บ้านทรายมูล 18.68345 98.91892 หางดง หางดง เชียงใหม่
118 50020067 130356 บ้านทับเดื่อ 19.21865 98.97138 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
119 50050077 130322 บ้านทัพ 18.486 98.3673 ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
120 50050132 130801 บ้านทุ่ง 18.09806 98.2068 บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่
121 50030015 130110 บ้านทุ่งข้าวพวง 19.55487 98.95756 ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่
122 50050221 130780 บ้านทุ่งจำเริง 17.90651 98.40233 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
123 50050062 130333 บ้านทุ่งยาว 18.55458 98.39836 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
124 50030006 130095 บ้านทุ่งละคร 19.41092 98.95557 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
125 50040139 130923 บ้านทุ่งหลวง 18.71807 98.56945 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
126 50030075 130192 บ้านทุ่งหลุก 19.79833 99.11621 แม่งอน ฝาง เชียงใหม่
127 50030004 130102 บ้านทุ่งหลุก 19.3542 98.97266 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
128 50040019 130660 บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) 18.56628 98.87267 บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
129 50050083 130313 บ้านทุ่งแก 18.40762 98.24454 บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่
130 50050229 131062 บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ 18.26258 98.16817 บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่
131 50020086 130428 บ้านทุ่งโป่ง 18.91507 98.90884 แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่
132 50050149 130835 บ้านทุ่งโป่ง 18.13015 98.64619 บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่
133 50040054 130736 บ้านท่าขุนคง 18.65833 98.96388 ขุนคง หางดง เชียงใหม่
134 50050005 130063 บ้านท่าข้าม 18.20616 98.61581 บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
135 50020183 130257 บ้านท่ามะเกี๋ยง 19.41948 99.19868 สันทราย พร้าว เชียงใหม่
136 50030111 130470 บ้านท่ามะแกง 20.06867 99.44481 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
137 50050048 130053 บ้านท่าหลุก 18.39644 98.7003 สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
138 50010022 130026 บ้านท่าหลุกสันทราย 18.82711 98.99928 สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
139 50020228 130635 บ้านท่าเกวียน 18.86801 99.02148 หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่
140 50040066 130756 บ้านท้าวบุญเรือง 18.70514 98.93321 บ้านแหวน หางดง เชียงใหม่
141 50050119 130302 บ้านนากลาง 18.75456 98.26231 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่
142 50050121 130305 บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด 18.74864 98.21498 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่
143 50020130 130542 บ้านนากู่ 19.00787 98.6471 แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่
144 50050123 130831 บ้านนาคอเรือ 18.0689 98.54819 นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่
145 50020188 130269 บ้านนาบุญโหล่งขอด 19.10985 99.18116 โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่
146 50050139 130809 บ้านนาฟ่อน 18.08869 98.36047 บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่
147 50030167 130871 บ้านนามน 19.60602 98.59215 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่
148 50030035 130104 บ้านนาหวาย 19.6296 98.96137 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
149 50050120 130303 บ้านนาฮ่อง 18.68151 98.33883 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่
150 50050190 130791 บ้านนาเกียน 17.8071 98.15323 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
151 50050211 130789 บ้านนาไคร้ 17.60852 98.48167 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
152 50050173 130852 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา 18.02692 98.66225 บงตัน ดอยเต่า เชียงใหม่
153 50050018 130038 บ้านน้ำตกแม่กลาง 18.48889 98.67422 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
154 50020073 130443 บ้านน้ำริน 18.98156 98.94542 ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่
155 50040056 130732 บ้านน้ำแพร่ 18.68702 98.89399 น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่
156 50050176 130855 บ้านบงตัน 18.0273 98.6702 บงตัน ดอยเต่า เชียงใหม่
157 50050006 130064 บ้านบนนา 18.30544 98.49584 บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
158 50010086 130580 บ้านบวกค้าง 18.71667 99.12239 บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
159 50020080 130424 บ้านบวกจั่น 18.8538 98.79309 โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่
160 50020004 130397 บ้านบวกหมื้อ 19.09248 98.92887 ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่
161 50020236 130594 บ้านบวกเปา 18.87578 99.09743 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่
162 50010082 130549 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 18.77172 99.08544 ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
163 50050133 130802 บ้านบ่อสลี 18.10159 98.22545 บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่
164 50050136 130806 บ้านบ่อหลวง 18.15325 98.35458 บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่
165 50010037 130139 บ้านบ่อหิน 18.84655 99.0814 ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
166 50020121 130531 บ้านบ่อแก้ว 18.82793 98.57117 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่
167 50020065 130354 บ้านปง 19.14798 98.97891 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
168 50040058 130746 บ้านปง 18.75206 98.88841 บ้านปง หางดง เชียงใหม่
169 50030170 130889 บ้านปงตำ 19.74922 99.14631 ปงตำ ไชยปราการ เชียงใหม่
170 50010094 130574 บ้านปงป่าเอื้อง 18.78009 99.12976 แม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่
171 50030194 130898 บ้านปงวิทยาสรรค์ 19.73545 99.12168 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่
172 50050015 130042 บ้านปากทางท่าลี่ 18.45082 98.74647 ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
173 50040090 130703 บ้านปากเหมือง 18.68254 98.98972 ขัวมุง สารภี เชียงใหม่
174 50020061 130360 บ้านปางกว้าง 19.18291 98.95098 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
175 50020131 130543 บ้านปางขุม 19.04201 98.65286 ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่
176 50010049 130140 บ้านปางน้ำถุ 19.04307 99.33592 ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
177 50030069 130228 บ้านปางปอย 19.80177 99.30125 แม่คะ ฝาง เชียงใหม่
178 50030168 130878 บ้านปางป๋อ 19.60688 98.62374 แสนไห เวียงแหง เชียงใหม่
179 50030019 130120 บ้านปางมะเยา 19.42991 99.07787 ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่
180 50030087 130184 บ้านปางสัก 19.84414 99.17273 แม่สูน ฝาง เชียงใหม่
181 50050084 130307 บ้านปางหินฝน 18.48644 98.22352 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่
182 50020070 130359 บ้านปางห้วยตาด 19.26812 98.91885 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
183 50050115 130325 บ้านปางอุ๋ง 18.79772 98.11134 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่
184 50050117 130331 บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ 18.76896 98.14383 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่
185 50020046 130385 บ้านปางฮ่าง 19.10983 98.79918 สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่
186 50050118 130332 บ้านปางเกี๊ยะ 18.79081 98.15169 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่
187 50030017 130118 บ้านปางเฟือง 19.4821 99.01793 ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่
188 50010048 130147 บ้านปางแดง 18.99838 99.2785 ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
189 50030005 130103 บ้านปางแดง 19.34759 99.02531 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
190 50020014 130408 บ้านปางไม้แดง 19.14275 98.86687 บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่
191 50020089 130431 บ้านปางไฮ 18.95789 98.82306 แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่
192 50020220 130593 บ้านป่าก้าง 18.862 99.08735 สันป่าเปา สันทราย เชียงใหม่
193 50030122 130495 บ้านป่าก๊อ 19.91583 99.30657 บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่
194 50010069 130134 บ้านป่าขุย 18.81566 99.05608 สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
195 50010066 130170 บ้านป่างิ้ว 18.82911 99.12548 สง่าบ้าน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
196 50030177 130906 บ้านป่างิ้ว 19.73496 99.1702 แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่
197 50040069 130760 บ้านป่าตาล 18.72538 98.95649 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่
198 50020107 130464 บ้านป่าติ้ว 18.94533 98.9434 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่
199 50020160 130238 บ้านป่าตุ้ม 19.35102 99.21052 ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่
200 50030043 130084 บ้านป่าบง 19.33579 98.95496 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่
201 50030052 130204 บ้านป่าบง 19.932 99.17222 โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่
202 50020234 130621 บ้านป่าบง 18.9293 98.99004 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่
203 50010047 130168 บ้านป่าป้อง 18.84012 99.12914 ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
204 50020146 130527 บ้านป่าลาน 18.96783 98.72532 สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่
205 50010064 130150 บ้านป่าสักงาม 18.98668 99.12541 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
206 50010073 130138 บ้านป่าเสร้า 18.80774 99.07914 สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
207 50010074 130165 บ้านป่าเหมือด 18.80064 99.09155 สำราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
208 50020192 130599 บ้านป่าเหมือด 18.87446 99.05222 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่
209 50030123 130496 บ้านป่าแดง 19.90466 99.29014 บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่
210 50010046 130167 บ้านป่าไม้แดง 18.8354 99.15564 ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
211 50020161 130239 บ้านป่าไหน่ 19.40867 99.22006 ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่
212 50050165 130841 บ้านผาจุก 17.93148 98.6992 ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่
213 50050073 130283 บ้านผานัง 18.49995 98.40962 ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
214 50050219 130774 บ้านผาปูน 17.87668 98.28946 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
215 50050114 130324 บ้านผาละปิ 18.80277 98.23033 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่
216 50020049 130388 บ้านผาหมอน 19.1651 98.80565 สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่
217 50030191 130901 บ้านผาแดง 19.76211 99.01316 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่
218 50050150 130829 บ้านผาแตน 18.14333 98.62075 หางดง ฮอด เชียงใหม่
219 50050194 130982 บ้านผีปานเหนือ 17.90956 98.14136 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
220 50020044 130374 บ้านผึ้ง 19.11203 99.01664 แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่
221 50020079 130451 บ้านพระนอน 18.84236 98.97408 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
222 50040131 130919 บ้านพันตน 18.58936 98.79597 ทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่
223 50050085 130308 บ้านพุย 18.5412 98.23814 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่
224 50050144 130814 บ้านพุย 18.09019 98.36447 บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่
225 50050091 130316 บ้านพุย สาขาพุยใต้ 18.52765 98.2453 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่
226 50040078 130752 บ้านฟ่อน 18.7269 98.91047 หนองควาย หางดง เชียงใหม่
227 50010099 130552 บ้านมอญ 18.79622 99.04625 สันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่
228 50050197 130788 บ้านมูเซอ 17.57986 98.52971 ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่
229 50030055 130208 บ้านม่วงชุม 19.9363 99.10777 ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
230 50030057 130210 บ้านม่วงชุม สาขาบ้านสวนชา 19.94044 99.11009 ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
231 50030169 130877 บ้านม่วงป็อก 19.62863 98.63005 แสนไห เวียงแหง เชียงใหม่
232 50040034 130643 บ้านม่วงพี่น้อง 17.81146 98.96484 มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่
233 50030060 130200 บ้านม่อนปิ่น 19.91313 99.16804 ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
234 50030076 130193 บ้านยาง 19.79625 99.10025 แม่งอน ฝาง เชียงใหม่
235 50050210 130787 บ้านยางครก 17.79414 98.46378 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
236 50050228 130773 บ้านยางเปา 17.82451 98.31941 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
237 50050209 130786 บ้านยางเปียง 17.77721 98.49094 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
238 50050222 130781 บ้านยางแก้ว 17.85905 98.41295 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
239 50030034 130132 บ้านรินหลวง 19.68179 98.959 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
240 50020096 130447 บ้านริมใต้ 18.91058 98.94651 ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่
241 50020202 130611 บ้านร่มหลวง 19.03739 98.96881 แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่
242 50040031 130640 บ้านร่องน้ำ 18.57773 98.92016 มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
243 50010036 130158 บ้านร้องขี้เหล็ก 18.8669 99.10844 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
244 50010063 130152 บ้านลวงเหนือ 18.87867 99.12358 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
245 50030056 130209 บ้านลาน 19.96753 99.10121 ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
246 50050137 130807 บ้านวังกอง 18.12366 98.35389 บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่
247 50050034 130070 บ้านวังน้ำหยาด 18.29491 98.64355 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่
248 50030023 130124 บ้านวังมะริว 19.3765 98.72413 เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่
249 50050158 130822 บ้านวังลุง 18.17667 98.61155 หางดง ฮอด เชียงใหม่
250 50040068 130737 บ้านวังศรี 18.69151 98.98622 สบแม่ข่า หางดง เชียงใหม่
251 50050179 130849 บ้านวังหม้อ 18.06121 98.61967 บ้านแอ่น ดอยเต่า เชียงใหม่
252 50050169 130844 บ้านวังหลวง 17.98371 98.68977 ท่าเดื่อ ดอยเต่า เชียงใหม่
253 50020203 130612 บ้านศรีงาม 19.02794 98.96622 แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่
254 50030098 130232 บ้านศรีดอนชัย 19.92392 99.20344 เวียง ฝาง เชียงใหม่
255 50020194 130601 บ้านศรีบุญเรือง 18.90006 99.04024 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่
256 50030046 130087 บ้านสบคาบ 19.30701 98.95642 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่
257 50050212 130775 บ้านสบลาน 17.62963 98.41119 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
258 50050103 130301 บ้านสบวาก 18.63982 98.37705 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่
259 50050051 130051 บ้านสบเตี๊ยะ 18.39694 98.67964 สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
260 50050008 130066 บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 18.19942 98.64588 บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
261 50050012 130076 บ้านสบแปะ 18.25578 98.63568 บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
262 50050106 130328 บ้านสบแม่รวม 18.8964 98.32277 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่
263 50050082 130306 บ้านสองธาร 18.4688 98.26898 บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่
264 50020101 130459 บ้านสะลวงนอก 19.01581 98.8846 สะลวง แม่ริม เชียงใหม่
265 50020163 130242 บ้านสันกลาง 19.4247 99.21152 ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่
266 50010103 130556 บ้านสันกำแพง 18.74547 99.11738 สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
267 50020072 130442 บ้านสันคะยอม 19.00445 98.94431 ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่
268 50050162 130866 บ้านสันติสุข 17.91455 98.72881 ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่
269 50030103 130215 บ้านสันต้นดู่ 19.87727 99.21323 สันทราย ฝาง เชียงใหม่
270 50010075 130164 บ้านสันต้นม่วงเหนือ 18.81612 99.1003 สำราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
271 50030157 130493 บ้านสันต้นหมื้อ 19.96293 99.27563 สันต้นหมื้อ แม่อาย เชียงใหม่
272 50030067 130222 บ้านสันต้นเปา 19.76942 99.15549 แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่
273 50010061 130153 บ้านสันทราย 18.89452 99.13455 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
274 50030106 130213 บ้านสันทราย 19.88302 99.19432 สันทราย ฝาง เชียงใหม่
275 50040074 130742 บ้านสันทราย 18.68583 98.93383 หนองแก๋ว หางดง เชียงใหม่
276 50040112 130709 บ้านสันทราย 18.63567 98.96351 สันทราย สารภี เชียงใหม่
277 50030100 130179 บ้านสันทรายคองน้อย 19.89747 99.2308 เวียง ฝาง เชียงใหม่
278 50020178 130258 บ้านสันปง 19.41972 99.18118 สันทราย พร้าว เชียงใหม่
279 50030155 130491 บ้านสันปอธง 19.93923 99.27348 สันต้นหมื้อ แม่อาย เชียงใหม่
280 50030149 130516 บ้านสันป่าข่า 19.96889 99.22892 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
281 50020069 130358 บ้านสันป่าตอง 19.18954 98.98038 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
282 50020012 130410 บ้านสันป่าสัก 19.13392 99.01115 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่
283 50040076 130754 บ้านสันป่าสัก 18.71004 98.93643 หนองควาย หางดง เชียงใหม่
284 50030040 130092 บ้านสันป่าเกี๊ยะ 19.33047 98.8189 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่
285 50030128 130504 บ้านสันป่าเหียว 20.03765 99.31876 มะลิกา แม่อาย เชียงใหม่
286 50030086 130189 บ้านสันป่าแดง 19.84478 99.14098 แม่สูน ฝาง เชียงใหม่
287 50040070 130757 บ้านสันผักหวาน 18.70926 98.94894 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่
288 50020223 130589 บ้านสันพระเนตร 18.80509 99.04507 สันพระเนตร สันทราย เชียงใหม่
289 50030063 130218 บ้านสันม่วง 19.78104 99.14796 แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่
290 50020224 130587 บ้านสันศรี 18.82017 99.04415 สันพระเนตร สันทราย เชียงใหม่
291 50050072 130282 บ้านสามสบ 18.50179 98.46526 ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
292 50040164 130971 บ้านสามหลัง 18.51684 98.84446 สองแคว ดอยหล่อ เชียงใหม่
293 50030190 130900 บ้านสินชัย 19.72286 99.03829 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่
294 50030119 130475 บ้านสุขฤทัย 20.09637 99.53115 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
295 50020055 130419 บ้านหนองก๋าย 19.02976 98.86604 สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่
296 50030079 130196 บ้านหนองขวาง 19.80559 99.13833 แม่งอน ฝาง เชียงใหม่
297 50030130 130479 บ้านหนองขี้นกยาง 20.02208 99.37549 แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
298 50050037 130073 บ้านหนองคัน 18.27762 98.63736 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่
299 50040082 130725 บ้านหนองตอง 18.61748 98.94977 หนองตอง หางดง เชียงใหม่
300 50030097 130231 บ้านหนองตุ้ม 19.94297 99.23336 เวียง ฝาง เชียงใหม่
301 50030024 130125 บ้านหนองบัว 19.37322 98.70852 เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่
302 50050172 130847 บ้านหนองบัวคำ 17.98193 98.62608 ท่าเดื่อ ดอยเต่า เชียงใหม่
303 50020110 130454 บ้านหนองปลามัน 18.95901 98.91894 ห้วยทราย แม่ริม เชียงใหม่
304 50020182 130256 บ้านหนองปิด 19.4266 99.16387 สันทราย พร้าว เชียงใหม่
305 50050175 130854 บ้านหนองผักบุ้ง 18.00827 98.67561 บงตัน ดอยเต่า เชียงใหม่
306 50020200 130609 บ้านหนองมะจับ 19.07572 98.95309 แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่
307 50030090 130187 บ้านหนองยาว 19.86063 99.17652 แม่สูน ฝาง เชียงใหม่
308 50020235 130626 บ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) 18.9505 98.98355 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่
309 50030032 130130 บ้านหนองเขียว 19.7158 98.95106 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
310 50030144 130511 บ้านหนองเต็ง 19.99941 99.26653 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
311 50040140 130924 บ้านหนองเต่า 18.68093 98.55103 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
312 50010081 130548 บ้านหนองโค้ง 18.7668 99.07459 ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
313 50020225 130637 บ้านหนองไคร้ 18.848 99.02147 หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่
314 50050213 130776 บ้านหลวง 17.78933 98.36274 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
315 50030121 130494 บ้านหลวง 19.92025 99.28262 บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่
316 50020185 130272 บ้านหลวง 19.08052 99.17577 โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่
317 50030080 130197 บ้านหลวง (อ.ฝาง) 19.87032 99.04212 แม่งอน ฝาง เชียงใหม่
318 50020218 130591 บ้านหลักปัน 18.8323 99.05889 สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่
319 50040166 130970 บ้านหัวข่วง 18.49098 98.84021 สองแคว ดอยหล่อ เชียงใหม่
320 50030054 130207 บ้านหัวนา 19.92366 99.13656 ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
321 50030051 130202 บ้านหัวฝาย 19.92074 99.15376 โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่
322 50030187 130886 บ้านหัวฝาย 19.60799 99.16789 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
323 50020197 130603 บ้านหัวฝาย 18.8654 99.06488 เมืองเล็น สันทราย เชียงใหม่
324 50040013 130683 บ้านหัวริน 18.597 98.84178 ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
325 50050155 130819 บ้านหางดง 18.16724 98.60794 หางดง ฮอด เชียงใหม่
326 50050043 130079 บ้านหาดนาค 18.34773 98.69469 สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
327 50040088 130743 บ้านหารแก้ว 18.64914 98.92454 หารแก้ว หางดง เชียงใหม่
328 50050191 130793 บ้านห่างหลวง 17.85072 98.16312 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
329 50040148 130931 บ้านห้วยข้าวลีบ 18.74109 98.54007 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
330 50030135 130488 บ้านห้วยคอกหมู 20.03197 99.41276 แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
331 50030104 130216 บ้านห้วยงูกลาง 19.89077 99.17275 สันทราย ฝาง เชียงใหม่
332 50030021 130122 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ 19.60307 99.07058 ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่
333 50040143 130927 บ้านห้วยตอง 18.70864 98.55263 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
334 50030178 130907 บ้านห้วยต้นตอง 19.69798 99.25713 แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่
335 50010028 130013 บ้านห้วยทราย 18.76194 98.9495 สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
336 50050003 130061 บ้านห้วยทราย 18.22575 98.6119 บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
337 50030011 130115 บ้านห้วยทรายขาว 19.48884 98.97649 ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่
338 50050201 130763 บ้านห้วยน้ำขาว 17.37703 98.4839 ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่
339 50040162 130963 บ้านห้วยน้ำขาว 18.57972 98.79706 ยางคราม ดอยหล่อ เชียงใหม่
340 50020118 130537 บ้านห้วยน้ำจาง 18.79168 98.56175 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่
341 50050029 130056 บ้านห้วยน้ำดิบ 18.45222 98.7177 ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
342 50030171 130890 บ้านห้วยบง 19.75778 99.11952 ปงตำ ไชยปราการ เชียงใหม่
343 50020149 130253 บ้านห้วยบง 19.31513 99.17689 เขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่
344 50030094 130234 บ้านห้วยบอน 19.95345 99.19984 เวียง ฝาง เชียงใหม่
345 50030112 130505 บ้านห้วยปู 20.04764 99.33404 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
346 50050094 130343 บ้านห้วยปู 18.94025 98.3702 แม่แดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
347 50050096 130329 บ้านห้วยปู สาขาแม่ตะละใต้ 18.89061 98.36691 แม่แดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
348 50050198 130766 บ้านห้วยปูลิง 17.50818 98.49172 ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่
349 50030146 130513 บ้านห้วยป่าซาง 19.99971 99.25647 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
350 50050107 130330 บ้านห้วยผา 18.86429 98.22097 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่
351 50030138 130480 บ้านห้วยม่วง 19.97439 99.31591 แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
352 50050046 130082 บ้านห้วยม่วง 18.30921 98.65114 สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
353 50050038 130075 บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 18.24745 98.71751 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่
354 50050060 130347 บ้านห้วยยา 18.99853 98.26953 แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
355 50030116 130472 บ้านห้วยศาลา 20.07562 99.47017 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
356 50050041 130067 บ้านห้วยสะแพด 18.18945 98.70066 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่
357 50040049 130678 บ้านห้วยส้ม 18.65905 98.86822 สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
358 50050027 130049 บ้านห้วยส้มป่อย 18.36998 98.52974 ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่
359 50030058 130211 บ้านห้วยหมากเลี่ยม 19.90714 99.12656 ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
360 50050204 130765 บ้านห้วยหล่อดูก 17.4185 98.45722 แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่
361 50030078 130195 บ้านห้วยห้อม 19.81218 99.12929 แม่งอน ฝาง เชียงใหม่
362 50020231 130622 บ้านห้วยเกี๋ยง 18.91342 98.99989 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่
363 50030092 130235 บ้านห้วยเฮี่ยน 19.95328 99.18898 เวียง ฝาง เชียงใหม่
364 50050216 130981 บ้านห้วยโค้ง 17.6244 98.31313 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
365 50030160 130876 บ้านห้วยไคร้ 19.64747 98.64653 เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่
366 50030072 130225 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 19.81302 99.21603 แม่คะ ฝาง เชียงใหม่
367 50030196 130894 บ้านห้วยไผ่ 19.72917 99.1393 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่
368 50050199 130768 บ้านห้วยไม้หก 17.42585 98.45953 ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่
369 50050056 130291 บ้านอมขูด 18.2738 98.38802 กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่
370 50050053 130288 บ้านอมเม็ง 18.41449 98.39205 กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่
371 50030030 130128 บ้านอรุโณทัย 19.73882 98.9652 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
372 50030016 130117 บ้านออน 19.5118 99.09049 ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่
373 50010133 130947 บ้านออนกลาง 18.76922 99.25759 ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่
374 50010137 130946 บ้านออนหลวย 18.79082 99.2574 ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
375 50050193 130796 บ้านอูตูม 17.86428 98.21091 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
376 50030183 130882 บ้านอ่าย 19.68125 99.1491 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
377 50030139 130481 บ้านฮ่างต่ำ 19.98847 99.3244 แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
378 50050180 130856 บ้านเกาะหลวง 17.87682 98.73745 โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่
379 50020210 130627 บ้านเจดีย์แม่ครัว 18.97416 98.98147 แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่
380 50040150 130975 บ้านเจริญสามัคคี 18.48259 98.80958 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
381 50010035 130156 บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) 18.87116 99.13538 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
382 50010025 130007 บ้านเชิงดอยสุเทพ 18.79393 98.9489 สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
383 50030002 130100 บ้านเชียงดาว 19.36409 98.96423 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
384 50050124 130832 บ้านเด่นวิทยา 18.07005 98.58077 นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่
385 50050145 130815 บ้านเตียนอาง 18.03059 98.4035 บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่
386 50050068 130339 บ้านเนินวิทยา 18.50267 98.36758 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
387 50040028 130649 บ้านเปียง 18.61309 98.8563 บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
388 50030158 130874 บ้านเปียงหลวง 19.68325 98.62718 เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่
389 50020017 130415 บ้านเป้าวิทยาคาร 19.18811 98.99754 บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่
390 50050019 130039 บ้านเมืองกลาง 18.44755 98.624 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
391 50020001 130404 บ้านเมืองกื้ด 19.21555 98.85449 กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่
392 50020103 130461 บ้านเมืองก๊ะ 19.00785 98.81168 สะลวง แม่ริม เชียงใหม่
393 50020190 130597 บ้านเมืองขอน 18.8793 99.06117 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่
394 50030022 130123 บ้านเมืองคอง 19.3844 98.71684 เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่
395 50030029 130127 บ้านเมืองนะ 19.73125 98.89461 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
396 50050017 130037 บ้านเมืองอาง 18.58461 98.62325 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
397 50030179 130888 บ้านเวียงผาพัฒนา 19.5677 99.18657 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
398 50030099 130178 บ้านเวียงฝาง 19.91799 99.21463 เวียง ฝาง เชียงใหม่
399 50030061 130203 บ้านเวียงหวาย 19.91469 99.15102 ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
400 50030166 130870 บ้านเวียงแหง 19.55686 98.64104 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่
401 50030074 130227 บ้านเหมืองแร่ 19.80473 99.25021 แม่คะ ฝาง เชียงใหม่
402 50040126 130914 บ้านเหล่าป่าฝาง 18.62744 98.82557 ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่
403 50040149 130974 บ้านเหล่าเป้า 18.49072 98.80953 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
404 50020056 130420 บ้านเอียก 19.04061 98.80342 สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่
405 50050087 130310 บ้านเฮาะวิทยา 18.45493 98.18117 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่
406 50050159 130826 บ้านแควมะกอก 18.11118 98.60403 ฮอด ฮอด เชียงใหม่
407 50020177 130247 บ้านแจ่งกู่เรือง 19.36705 99.20164 เวียง พร้าว เชียงใหม่
408 50050059 130344 บ้านแจ่มหลวง 19.02821 98.28783 แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
409 50010080 130562 บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 18.73116 99.12727 แช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่
410 50050188 130842 บ้านแปลง 2 17.92465 98.72378 มืดกา ดอยเต่า เชียงใหม่
411 50050170 130845 บ้านแปลง 5 17.95464 98.68377 ท่าเดื่อ ดอยเต่า เชียงใหม่
412 50050002 130060 บ้านแปะ 18.24563 98.59488 บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
413 50050088 130311 บ้านแปะสามัคคี 18.481 98.12519 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่
414 50020117 130536 บ้านแมโต๋ สาขาบ้านห้วยเต่า 18.9455 98.51263 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่
415 50030014 130109 บ้านแม่กอนใน 19.57052 98.92129 ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่
416 50040007 130687 บ้านแม่กุ้งหลวง 18.6075 98.92009 ทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่
417 50020119 130529 บ้านแม่ขะปู 18.79383 98.58709 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่
418 50040167 130967 บ้านแม่ขาน 18.52858 98.85584 สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่
419 50030181 130880 บ้านแม่ขิ 19.71826 99.14495 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
420 50030064 130219 บ้านแม่ข่า 19.78591 99.16322 แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่
421 50030073 130226 บ้านแม่คะ 19.84977 99.20387 แม่คะ ฝาง เชียงใหม่
422 50030083 130190 บ้านแม่งอนกลาง 19.8021 99.15083 แม่งอน ฝาง เชียงใหม่
423 50050126 130838 บ้านแม่งูด 18.03626 98.55864 นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่
424 50010039 130172 บ้านแม่จ้อง 18.80918 99.12774 ตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
425 50050108 130294 บ้านแม่ซา 18.81543 98.33462 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่
426 50010033 130154 บ้านแม่ดอกแดง 18.88118 99.16166 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
427 50020002 130405 บ้านแม่ตะมาน 19.20424 98.88735 กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่
428 50020136 130534 บ้านแม่ตะละ 18.93491 98.45839 ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่
429 50050095 130346 บ้านแม่ตะละเหนือ 18.90951 98.42695 แม่แดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
430 50050202 130761 บ้านแม่ตื่น 17.41318 98.46528 แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่
431 50050186 130861 บ้านแม่ตูบ 17.94864 98.81093 โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่
432 50050086 130309 บ้านแม่ตูม 18.50222 98.19185 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่
433 50050225 130784 บ้านแม่ต๋อม 17.99494 98.34821 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
434 50030175 130904 บ้านแม่ทะลบ 19.7232 99.17802 แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่
435 50030045 130086 บ้านแม่นะ 19.32516 98.95326 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่
436 50050100 130298 บ้านแม่นาจร 18.68915 98.37749 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่
437 50050185 130860 บ้านแม่บวน 17.89397 98.80642 โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่
438 50050022 130044 บ้านแม่ปอน 18.47886 98.57098 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
439 50020168 130265 บ้านแม่ปั๋ง 19.22011 99.18636 แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่
440 50020170 130267 บ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง 19.17893 99.28591 แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่
441 50020181 130261 บ้านแม่ปาคี 19.51336 99.17182 สันทราย พร้าว เชียงใหม่
442 50050066 130337 บ้านแม่ปาน 18.51887 98.39732 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
443 50010106 130575 บ้านแม่ปูคา 18.76749 99.11096 แม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่
444 50030018 130119 บ้านแม่ป๋าม 19.45409 99.0408 ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่
445 50050101 130299 บ้านแม่มะลอ 18.61746 98.43625 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่
446 50050099 130296 บ้านแม่มุ 18.72574 98.39793 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่
447 50020120 130530 บ้านแม่ยางห้า 18.86168 98.55981 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่
448 50020123 130535 บ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม 18.88459 98.55215 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่
449 50020213 130631 บ้านแม่ย่อย(เจียร-สมศรี วังทองคำ) 18.83141 99.04632 สันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่
450 50050153 130817 บ้านแม่ลอง 18.20329 98.60252 หางดง ฮอด เชียงใหม่
451 50020139 130521 บ้านแม่ลานคำ 18.77883 98.70021 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
452 50020137 130522 บ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก 18.76819 98.65985 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
453 50050214 130777 บ้านแม่ลานหลวง 17.685 98.35219 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
454 50050215 130779 บ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง 17.73568 98.35591 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
455 50050140 130810 บ้านแม่ลาย 18.08973 98.36587 บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่
456 50050143 130813 บ้านแม่ลายเหนือ 18.07183 98.34358 บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่
457 50050102 130300 บ้านแม่วาก 18.63774 98.39471 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่
458 50050112 130318 บ้านแม่ศึก 18.55275 98.33982 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่
459 50050035 130071 บ้านแม่สอย 18.28707 98.64884 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่
460 50050142 130812 บ้านแม่สะนาม 18.14422 98.31791 บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่
461 50050195 130983 บ้านแม่สะเต 17.71777 98.15689 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
462 50020094 130452 บ้านแม่สา 18.89313 98.95358 แม่สา แม่ริม เชียงใหม่
463 50030143 130510 บ้านแม่สาว 20.01009 99.26315 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
464 50030088 130185 บ้านแม่สูนน้อย 19.85807 99.13672 แม่สูน ฝาง เชียงใหม่
465 50050090 130314 บ้านแม่หงานหลวง 18.53806 98.23856 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่
466 50050218 130792 บ้านแม่หลองน้อย 17.69685 98.24282 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
467 50010050 130141 บ้านแม่หวาน 18.95469 99.23503 ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
468 50050109 130295 บ้านแม่หอย 18.46502 98.19418 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่
469 50050129 130798 บ้านแม่อมลอง 18.11143 98.2277 บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่
470 50050226 130785 บ้านแม่อ่างขาง 17.97467 98.29108 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
471 50030048 130089 บ้านแม่อ้อใน 19.29723 98.99691 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่
472 50010059 130176 บ้านแม่ฮ้อยเงิน 18.81176 99.15599 แม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
473 50020025 130365 บ้านแม่เลา 19.20441 98.67243 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่
474 50020171 130275 บ้านแม่เหียะ 19.3149 99.20697 แม่แวน พร้าว เชียงใหม่
475 50010017 130010 บ้านแม่เหียะสามัคคี 18.7461 98.94272 แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
476 50050110 130297 บ้านแม่เอาะ 18.82348 98.40429 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่
477 50050093 130342 บ้านแม่แดดน้อย 18.96085 98.41346 แม่แดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
478 50050097 130348 บ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น 19.02939 98.41529 แม่แดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
479 50020204 130613 บ้านแม่แต 19.00502 98.96955 แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่
480 50020212 130616 บ้านแม่แฝก 18.99836 98.97862 แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่
481 50020029 130369 บ้านแม่แมม 19.18731 98.73439 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่
482 50030039 130091 บ้านแม่แมะ 19.32226 98.88376 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่
483 50020132 130544 บ้านแม่แว 19.02905 98.60555 ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่
484 50020028 130368 บ้านแม่แสะ 19.2443 98.6537 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่
485 50050105 130345 บ้านแม่แฮเหนือ 18.79118 98.52958 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่
486 50050098 130349 บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ 18.88125 98.51176 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่
487 50050089 130312 บ้านแม่แฮใต้ 18.42872 98.13823 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่
488 50050196 130790 บ้านแม่โขง 17.76033 98.18005 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
489 50020232 130623 บ้านแม่โจ้ 18.89984 99.00537 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่
490 50020122 130533 บ้านแม่โต๋ 18.8266 98.6212 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่
491 50030093 130233 บ้านแม่ใจ 19.91898 99.19427 เวียง ฝาง เชียงใหม่
492 50020027 130367 บ้านแม่ไคร้ 19.08061 98.68379 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่
493 50040055 130730 บ้านแสนตอ 18.66905 98.90035 น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่
494 50050178 130851 บ้านแอ่นจัดสรร 18.04783 98.64092 บ้านแอ่น ดอยเต่า เชียงใหม่
495 50050177 130850 บ้านแอ่นใหม่ 18.04004 98.63216 บ้านแอ่น ดอยเต่า เชียงใหม่
496 50050151 130823 บ้านโค้งงาม 18.18196 98.61315 หางดง ฮอด เชียงใหม่
497 50050174 130853 บ้านโท้งวิทยา 18.01822 98.67125 บงตัน ดอยเต่า เชียงใหม่
498 50050181 130857 บ้านโปง 17.88205 98.74352 ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่
499 50020196 130629 บ้านโปง 18.92237 99.02838 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่
500 50050183 130858 บ้านโปงทุ่ง 17.85313 98.75058 โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่
501 50020201 130610 บ้านโป่ง 19.04959 98.96092 แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่
502 50010051 130142 บ้านโป่งกุ่ม 18.90888 99.24184 ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
503 50030095 130181 บ้านโป่งถืบ 19.83661 99.28624 เวียง ฝาง เชียงใหม่
504 50030071 130224 บ้านโป่งนก 19.81709 99.18044 แม่คะ ฝาง เชียงใหม่
505 50010027 130009 บ้านโป่งน้อย 18.77044 98.9423 สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
506 50030053 130206 บ้านโป่งน้ำร้อน 19.94686 99.1653 โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่
507 50020083 130421 บ้านโป่งแยงใน 18.88461 98.82018 โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่
508 50030145 130512 บ้านโป่งไฮ 20.02454 99.23141 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
509 50050055 130290 บ้านโม่งหลวง 18.36287 98.43092 กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่
510 50050058 130293 บ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน 18.37143 98.44201 กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่
511 50050036 130072 บ้านโรงวัว 18.29202 98.65207 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่
512 50030154 130490 บ้านโละ 19.9351 99.25645 สันต้นหมื้อ แม่อาย เชียงใหม่
513 50050192 130795 บ้านใบหนา 17.86219 98.13823 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
514 50020013 130411 บ้านใหม่ 19.15398 99.03719 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่
515 50030027 130112 บ้านใหม่ 19.45599 98.95657 เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่
516 50040137 130908 บ้านใหม่ปางเติม 18.6179 98.76958 บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่
517 50040127 130915 บ้านใหม่สวรรค์ 18.62278 98.79387 ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่
518 50050039 130077 บ้านใหม่สารภี 18.28261 98.66042 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่
519 50030197 130895 บ้านใหม่หนองบัว 19.71994 99.09775 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่
520 50040169 130966 บ้านใหม่หนองหอย 18.53562 98.79862 สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่
521 50050166 130863 บ้านไร่ 17.90506 98.72357 ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่
522 50040065 130755 บ้านไร่ 18.70713 98.93188 บ้านแหวน หางดง เชียงใหม่
523 50050163 130867 บ้านไร่ สาขาทุ่งคอกช้าง 17.90506 98.72357 ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่
524 50020164 130243 ประชาสามัคคีวิทยา 19.40588 99.20986 ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่
525 50020166 130263 ประดู่วิทยา 19.23486 99.18654 แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่
526 50030137 130478 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) 19.97808 99.38839 แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
527 50050040 130083 ป่ากล้วยพัฒนา 18.34482 98.57034 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่
528 50020062 130351 ป่าจี้วังแดงวิทยา 19.18147 98.98994 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
529 50020024 130364 ป่าแป๋วิทยา 19.12673 98.70913 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่
530 50032004 131005 ฝางชนูปถัมภ์ 19.86367 99.17926 สันทราย ฝาง เชียงใหม่
531 50020158 130236 พร้าวบูรพา 19.38406 99.23187 ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่
532 50022008 131008 พร้าววิทยาคม 19.34008 99.19369 เขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่
533 50030012 130116 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง 19.51544 98.80234 ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่
534 50040146 130929 พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 18.64276 98.52175 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
535 50010013 130031 พุทธิโศภน 18.78619 98.98892 พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
536 50020038 130378 ภูดินวิทยา 19.13117 99.05865 แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่
537 50052008 131065 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 19.06064 98.26466 บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
538 50030020 130121 มิตรมวลชนเชียงใหม่ 19.53068 99.05744 ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่
539 50020098 130453 มูลนิธิมหาราช ๕ 18.93178 98.93845 ริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่
540 50012001 130984 ยุพราชวิทยาลัย 18.79092 98.98811 ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
541 50030161 130879 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 19.68908 98.62407 เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่
542 50020245 131064 รัปปาปอร์ต (ตชด. บำรุงที่ ๙๒) 18.85446 98.5506 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่
543 50032006 131007 ราชประชานุเคราะห์ 30 20.0326 99.2692 แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่
544 50052003 130993 ราชประชานุเคราะห์ 31 18.524 98.3939 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
545 50020007 130400 ร่ำเปิงวิทยา 19.05568 98.93987 ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่
546 50012002 130985 วัฒโนทัยพายัพ 18.78506 98.97739 หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
547 50040121 130699 วัดกองทราย 18.7319 99.02003 หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่
548 50040041 130650 วัดกู่คำ 18.60837 98.88658 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
549 50010015 130025 วัดขะจาว 18.81449 99.00416 ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
550 50040053 130735 วัดขุนคง 18.72983 98.87609 ขุนคง หางดง เชียงใหม่
551 50010004 130019 วัดข่วงสิงห์ 18.81312 98.98265 ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
552 50040059 130747 วัดคีรีเขต 18.76298 98.87356 บ้านปง หางดง เชียงใหม่
553 50020126 130538 วัดงิ้วเฒ่า 18.94429 98.66466 แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่
554 50030044 130085 วัดจอมคีรี 19.3297 98.94784 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่
555 50040064 130739 วัดจอมทอง 18.6905 98.96753 บ้านแหวน หางดง เชียงใหม่
556 50020016 130412 วัดช่อแลสาขาบ้านดง 19.14991 99.01434 บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่
557 50040004 130684 วัดช่างกระดาษ 18.62874 98.90122 ทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่
558 50040063 130759 วัดช่างคำ 18.69439 98.93293 บ้านแหวน หางดง เชียงใหม่
559 50010002 130017 วัดช่างเคี่ยน 18.8073 98.96065 ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
560 50040032 130641 วัดดงป่างิ้ว 18.57609 98.9103 มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่
561 50010009 130002 วัดดอนจั่น 18.7598 99.03272 ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
562 50010126 130953 วัดดอนชัย 18.58703 99.2617 แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่
563 50040157 130973 วัดดอนชื่น 18.50252 98.82404 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
564 50040100 130719 วัดตำหนัก 18.71034 98.98401 ดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่
565 50020095 130448 วัดทรายมูล 18.91963 98.959 ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่
566 50010085 130564 วัดทรายมูลรัตนศึกษา 18.74135 99.12885 ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่
567 50040128 130916 วัดทุ่งศาลา 18.66086 98.81775 ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่
568 50020039 130383 วัดทุ่งหลวง 19.14984 98.93735 แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่
569 50040002 130665 วัดทุ่งหลุก 18.5228 98.85925 ท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่
570 50040020 130661 วัดท่ากาน 18.55296 98.87933 บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
571 50020048 130387 วัดท่าข้าม 19.0846 98.85264 สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่
572 50040094 130693 วัดท่าต้นกวาว 18.71916 99.07114 ชมภู สารภี เชียงใหม่
573 50040023 130644 วัดท่าโป่ง 18.63924 98.82907 บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
574 50040018 130659 วัดท้องฝาย 18.57695 98.86526 บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
575 50030105 130212 วัดนันทาราม 19.90428 99.20121 สันทราย ฝาง เชียงใหม่
576 50040098 130715 วัดนันทาราม 18.74197 99.04416 ไชยสถาน สารภี เชียงใหม่
577 50020041 130377 วัดนาเม็ง 19.10512 99.04629 แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่
578 50040014 130675 วัดน้ำบ่อหลวง 18.64677 98.84888 น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
579 50040105 130701 วัดบวกครกเหนือ 18.71667 99.00323 ท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่
580 50030174 130893 วัดบ้านท่า 19.73765 99.14232 ปงตำ ไชยปราการ เชียงใหม่
581 50010104 130557 วัดบ้านน้อย 18.73948 99.10597 สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
582 50020147 130528 วัดบ้านป้อก 18.93026 98.75554 สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่
583 50020035 130392 วัดบ้านเหล่า 19.1797 98.80148 เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่
584 50010112 130569 วัดบ้านโห้ง 18.73643 99.21908 ออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่
585 50040060 130748 วัดประชาเกษม 18.79463 98.83721 บ้านปง หางดง เชียงใหม่
586 50020022 130362 วัดปางมะกล้วย 19.11251 98.71046 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่
587 50030049 130090 วัดปางมะโอ 19.27542 98.90358 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่
588 50020127 130539 วัดปางเติม 18.95281 98.68202 แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่
589 50020129 130541 วัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ 19.01306 98.67418 แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่
590 50010020 130022 วัดป่าข่อยใต้ 18.86445 98.98361 สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
591 50010005 130020 วัดป่าตัน 18.81061 99.00151 ป่าตัน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
592 50010087 130581 วัดป่าตาล 18.72 99.10598 บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
593 50030176 130905 วัดป่าแดง 19.73442 99.18096 แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่
594 50010011 130028 วัดป่าแดด 18.75102 98.98619 ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
595 50040093 130692 วัดพญาชมภู 18.71271 99.06014 ชมภู สารภี เชียงใหม่
596 50040119 130697 วัดพระนอนหนองผึ้ง 18.73831 99.01265 หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่
597 50050020 130040 วัดพระบาท 18.4564 98.6376 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
598 50040081 130724 วัดพระเจ้าเหลื้อม 18.61305 98.94149 หนองตอง หางดง เชียงใหม่
599 50050042 130078 วัดพุทธนิมิตร 18.36383 98.67992 สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
600 50040132 130920 วัดมะกับตองหลวง 18.57711 98.81545 ทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่
601 50020133 130545 วัดยั้งเมิน 18.98642 98.57461 ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่
602 50040008 130688 วัดรัตนาราม 18.59069 98.934 ทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่
603 50010096 130565 วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร 18.74332 99.17068 ร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่
604 50010021 130023 วัดร้องอ้อ 18.85139 98.99241 สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
605 50010108 130577 วัดล้านตอง 18.78875 99.16777 ห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่
606 50040153 130978 วัดวังขามป้อม 18.45521 98.76894 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
607 50040142 130926 วัดวังผาปูน 18.67617 98.638 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
608 50010012 130029 วัดวังสิงห์คำ 18.70368 98.98188 ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
609 50040113 130707 วัดศรีดอนชัย 18.64932 98.96808 สันทราย สารภี เชียงใหม่
610 50040160 130961 วัดศรีดอนชัย 18.55354 98.83447 ยางคราม ดอยหล่อ เชียงใหม่
611 50030107 130214 วัดศรีบุญเรือง 19.87073 99.18521 สันทราย ฝาง เชียงใหม่
612 50040087 130745 วัดศรีล้อม 18.65549 98.90612 หารแก้ว หางดง เชียงใหม่
613 50040089 130744 วัดศรีสว่าง 18.69577 98.94379 หารแก้ว หางดง เชียงใหม่
614 50040072 130740 วัดศรีสุพรรณ์ 18.66963 98.92278 หนองแก๋ว หางดง เชียงใหม่
615 50040015 130676 วัดศรีอุดม 18.67072 98.83314 น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
616 50040109 130690 วัดศรีโพธาราม 18.70576 99.04048 ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่
617 50040138 130909 วัดศิริชัยนิมิตร 18.6022 98.80468 บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่
618 50010026 130008 วัดสวนดอก 18.78872 98.96868 สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
619 50040012 130682 วัดสว่างอารมณ์ 18.56458 98.8614 ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
620 50010100 130553 วัดสันกลางเหนือ 18.77228 99.05482 สันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่
621 50020214 130632 วัดสันคะยอม 18.83154 99.03509 สันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่
622 50040117 130721 วัดสันดอนมูล 18.6554 98.99784 ท่ากว้าง สารภี เชียงใหม่
623 50020215 130596 วัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา) 18.81869 99.03047 สันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่
624 50010084 130551 วัดสันป่าค่า 18.75288 99.0757 ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
625 50010083 130550 วัดสันมะฮกฟ้า 18.7589 99.08404 ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
626 50010105 130563 วัดสันโค้ง 18.73789 99.14146 ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่
627 50040022 130663 วัดสามหลัง 18.54455 98.8901 บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
628 50040134 130922 วัดสารภีวิทยาคาร 18.58935 98.82234 ทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่
629 50010029 130003 วัดหนองป่าครั่ง 18.78915 99.02238 หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
630 50040159 130960 วัดหนองหลั้ว 18.53952 98.83055 ยางคราม ดอยหล่อ เชียงใหม่
631 50020068 130357 วัดหนองออน 19.14267 99.00442 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
632 50010125 130952 วัดห้วยทราย 18.6018 99.27023 แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่
633 50030108 130467 วัดห้วยน้ำเย็น 20.05978 99.38561 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
634 50010130 130941 วัดห้วยแก้ว 18.85674 99.27409 ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่
635 50040129 130917 วัดห้วยแก้ว 18.67255 98.81374 ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่
636 50020010 130403 วัดห้วยไร่ 19.08799 98.89838 ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่
637 50020124 130532 วัดอมลอง 18.91424 98.60331 แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่
638 50030173 130892 วัดอรัญญวาสี 19.75565 99.14967 ปงตำ ไชยปราการ เชียงใหม่
639 50040048 130655 วัดอุเม็ง 18.62433 98.87021 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
640 50010003 130018 วัดเจ็ดยอด 18.80978 98.97152 ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
641 50040107 130712 วัดเทพาราม 18.73163 99.05888 ป่าบง สารภี เชียงใหม่
642 50010135 130948 วัดเปาสามขา 18.75773 99.2452 ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่
643 50010032 130006 วัดเมืองสาตร 18.76524 99.01546 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
644 50040108 130689 วัดเวฬุวัน 18.71672 99.02994 ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่
645 50010031 130005 วัดเสาหิน 18.75378 99.00217 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
646 50020037 130384 วัดแม่กะ 19.14168 98.92827 แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่
647 50010114 130571 วัดแม่ผาแหน 18.72416 99.20588 ออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่
648 50040096 130695 วัดแม่สะลาบ 18.68105 99.06194 ชมภู สารภี เชียงใหม่
649 50020143 130524 วัดแม่เลย 19.05613 98.70793 สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่
650 50020193 130600 วัดแม่แก้ดน้อย 18.87872 99.03565 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่
651 50020084 130422 วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 18.89125 98.83212 โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่
652 50040036 130668 วัดโรงวัว 18.53464 98.90999 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
653 50030082 130223 วิรุณเทพ 19.775 99.09937 แม่งอน ฝาง เชียงใหม่
654 50050026 130048 ศรีจอมทอง 18.41657 98.67562 ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่
655 50022010 131025 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 18.9168 98.9976 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่
656 50010001 130016 ศรีเนห์รู 18.84095 98.90478 ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
657 50010016 130012 ศิริมังคลาจารย์ 18.74752 98.95691 แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
658 50030133 130484 ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย 20.04805 99.42791 แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
659 50030134 130485 ศึกษานารีอนุสรณ์ 2 20.04254 99.47092 แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
660 50032003 130996 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 19.4208 98.9904 ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่
661 50022006 131003 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 18.8542 98.9656 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
662 50050171 130846 ศูนย์อพยพแปลง 8 17.9462 98.69804 ท่าเดื่อ ดอยเต่า เชียงใหม่
663 50020047 130386 สบเปิงวิทยา 19.10655 98.83313 สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่
664 50020154 130250 สหกรณ์ดำริ 19.34499 99.16987 น้ำแพร่ พร้าว เชียงใหม่
665 50042006 131023 สองแคววิทยาคม 18.46131 98.78192 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
666 50012007 130989 สอนคนตาบอดภาคเหนือ 18.7875 98.9785 พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
667 50022007 131004 สะเมิงพิทยาคม 18.84676 98.73392 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
668 50010024 130015 สังวาลย์วิทยา 18.80869 98.91353 สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
669 50012010 131011 สันกำแพง 18.74008 99.12439 ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่
670 50010102 130555 สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 18.75383 99.12769 สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
671 50030195 130899 สันติวนา 19.74103 99.03431 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่
672 50042007 131024 สันติสุข 18.54095 98.79852 สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่
673 50022009 131012 สันทรายวิทยาคม 18.92009 98.99809 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่
674 50020216 130630 สันทรายหลวง 18.84593 99.04294 สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่
675 50040045 130652 สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 18.62166 98.89541 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
676 50042001 131009 สันป่าตองวิทยาคม 18.59637 98.87763 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
677 50020054 130418 สันป่าตึงวิทยาคาร 19.03306 98.87034 สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่
678 50022003 131000 สันป่ายางวิทยาคม 19.04981 98.87179 สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่
679 50020053 130417 สันป่ายางวิทยาคาร 19.05047 98.86574 สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่
680 50020005 130398 สันป่าสักวิทยา 19.0877 98.93757 ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่
681 50020059 130380 สันมหาพนวิทยา 19.11985 98.94178 สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่
682 50050078 130340 สามัคคีสันม่วง 19.10993 98.30311 บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
683 50042004 131018 สารภีพิทยาคม 18.71207 99.03335 ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่
684 50040170 131060 สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ 18.62957 98.65298 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
685 50010122 130934 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 18.79002 99.24357 บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่
686 50040145 130928 หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง 18.62227 98.52069 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
687 50012003 130986 หอพระ 18.79137 98.98168 ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
688 50042003 131013 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 18.68023 98.9194 หางดง หางดง เชียงใหม่
689 50010006 130021 อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 18.82755 98.99432 ป่าตัน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
690 50010014 130030 อนุบาลเชียงใหม่ 18.78561 98.98594 พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
691 50052006 131016 อมก๋อยวิทยาคม 17.80094 98.3569 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
692 50050054 130289 ออป.13 18.30903 98.36427 กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่
693 50050067 130338 อินทนนท์วิทยา 18.54594 98.41722 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
694 50052004 131014 ฮอดพิทยาคม 18.17337 98.60556 หางดง ฮอด เชียงใหม่
695 50010023 130014 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 18.81646 98.88266 สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
696 50020082 130426 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 18.868 98.8552 โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่
697 50030115 130471 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ 20.05331 99.46119 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
698 50030077 130194 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 19.81558 99.10447 แม่งอน ฝาง เชียงใหม่
699 50020093 130427 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 18.93234 98.82344 แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่
700 50032001 130994 เชียงดาววิทยาคม 19.40791 98.97367 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
701 50042002 131010 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 18.64773 98.84974 น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
702 50030081 130198 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ 19.89931 99.04034 แม่งอน ฝาง เชียงใหม่
703 50010042 130145 เทพเสด็จวิทยา 18.94762 99.35601 เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
704 50030038 130107 เบญจม 2 บ้านน้ำรู 19.62907 98.9912 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
705 50030113 130506 เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 20.05578 99.35929 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
706 50040123 130717 เวียงเศรษฐีวิทยา 18.6794 99.03 หนองแฝก สารภี เชียงใหม่
707 50032007 131019 เวียงแหงวิทยาคม 19.57532 98.62441 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่
708 50030031 130129 แกน้อยศึกษา 19.67658 98.78653 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
709 50010053 130161 แม่คือวิทยา 18.78876 99.10938 แม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
710 50010115 130954 แม่ตะไคร้ 18.72844 99.3023 ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
711 50052007 131017 แม่ตื่นวิทยาคม 17.40474 98.45531 แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่
712 50022004 131001 แม่ริมวิทยาคม 18.91571 98.93629 ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่
713 50040141 130925 แม่วินสามัคคี 18.65939 98.66791 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
714 50040147 130930 แม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย 18.60291 98.60805 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
715 50022002 130999 แม่หอพระวิทยาคม 19.1114 99.02688 แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่
716 50012011 131022 แม่ออนวิทยาลัย 18.7474 99.23114 ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่
717 50052002 130992 แม่แจ่ม 18.50433 98.36852 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
718 50022001 130998 แม่แตง 19.10962 98.93089 สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่
719 50050128 130797 แม่โถวิทยาคม 18.24914 98.19652 บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่
720 50010058 130175 แม่โป่งประชาสามัคคี 18.82015 99.17666 แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
721 50030033 130131 โครงการหลวงแกน้อย 19.66398 98.79409 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
722 50030117 130473 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม 20.06839 99.49808 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
723 50012006 130988 โสตศึกษาอนุสารสุนทร 18.8037 98.98 ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
724 50032008 131020 ไชยปราการ 19.72494 99.14024 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่
725 50040133 130921 ไตรมิตรวิทยา 18.6554 98.67829 ทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่
726 50030110 130469 ไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 20.06585 99.43171 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
727 50030126 130502 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) 20.03516 99.30091 มะลิกา แม่อาย เชียงใหม่
728 50050045 130081 ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) 18.33579 98.67505 สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด