ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม" ในจังหวัด "เชียงใหม่"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 50012004 130987 กาวิละวิทยาลัย 18.7649 99.024 ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
2 50012008 130990 กาวิละอนุกูล 18.7816 99.0137 วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
3 50040026 130647 กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา 18.6364 98.85218 บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
4 50010007 130032 คำเที่ยงอนุสสรณ์ 18.78832 99.00232 ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
5 50020238 130608 ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ 18.91572 99.08342 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่
6 50050064 130335 ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 18.50087 98.3618 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
7 50050167 130864 ชุมชนบ้านดอยเต่า 17.89062 98.73447 ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่
8 50010030 130004 ชุมชนบ้านบวกครกน้อย 18.78576 99.03202 หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
9 50050071 130323 ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 18.50188 98.35831 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
10 50030091 130183 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 19.82993 99.16861 แม่สูน ฝาง เชียงใหม่
11 50020011 130409 ชุมชนวัดช่อแล 19.14322 99.01301 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่
12 50010019 130024 ชุมชนวัดท่าเดื่อ 18.84235 98.99093 สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
13 50040115 130691 ชุมชนวัดปากกอง 18.66965 99.03661 สารภี สารภี เชียงใหม่
14 50040106 130711 ชุมชนวัดศรีคำชมภู 18.73825 99.05244 ป่าบง สารภี เชียงใหม่
15 50030182 130881 ชุมชนวัดศรีดงเย็น 19.70485 99.14449 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
16 50040003 130666 ดอนชัยวิทยาคาร 18.54406 98.85646 ท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่
17 50052005 131015 ดอยเต่าวิทยาคม 17.94787 98.69446 ท่าเดื่อ ดอยเต่า เชียงใหม่
18 50040001 130664 ต้นแหนหลวงประสิทธิ์วิทยา 18.54149 98.86166 ท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่
19 50020138 130520 ทรายทองราษฎร์อุทิศ 18.83689 98.73286 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
20 50050208 130771 ทุ่งต้นงิ้ว 17.2588 98.40671 แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่
21 50010008 130001 ท่าศาลา 18.76915 99.04325 ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
22 50022005 131002 นวมินทราชูทิศ พายัพ 18.84346 98.96009 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
23 50010089 130583 บ้านกอสะเลียม 18.70008 99.1037 บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
24 50050217 130794 บ้านขุนตื่น 17.75877 98.26611 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
25 50050203 130764 บ้านขุนแม่ตื่นน้อย 17.322 98.37323 แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่
26 50050182 130862 บ้านงิ้วสูง 17.84663 98.74776 โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่
27 50050168 130865 บ้านฉิมพลี 17.88831 98.74311 ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่
28 50040154 130979 บ้านดงป่าหวาย 18.45535 98.75576 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
29 50010018 130011 บ้านดอนปิน 18.73755 98.95524 แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
30 50010079 130561 บ้านดอนปีน 18.72769 99.12583 แช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่
31 50040152 130977 บ้านดอยหล่อ 18.48098 98.79985 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
32 50040077 130751 บ้านตองกาย 18.73967 98.92915 หนองควาย หางดง เชียงใหม่
33 50050148 130836 บ้านตาลเหนือ 18.09717 98.6901 บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่
34 50030050 130201 บ้านต้นผึ้ง 19.93563 99.16012 โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่
35 50020114 130437 บ้านต้นผึ้ง 18.9095 98.97578 เหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
36 50030193 130897 บ้านต้นโชค 19.71754 99.11314 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่
37 50050164 130840 บ้านถิ่นสำราญ 17.92344 98.70992 ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่
38 50030185 130884 บ้านถ้ำตับเตา 19.6635 99.11873 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
39 50050077 130322 บ้านทัพ 18.486 98.3673 ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
40 50020086 130428 บ้านทุ่งโป่ง 18.91507 98.90884 แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่
41 50050149 130835 บ้านทุ่งโป่ง 18.13015 98.64619 บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่
42 50050048 130053 บ้านท่าหลุก 18.39644 98.7003 สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
43 50010022 130026 บ้านท่าหลุกสันทราย 18.82711 98.99928 สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
44 50020228 130635 บ้านท่าเกวียน 18.86801 99.02148 หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่
45 50040066 130756 บ้านท้าวบุญเรือง 18.70514 98.93321 บ้านแหวน หางดง เชียงใหม่
46 50020188 130269 บ้านนาบุญโหล่งขอด 19.10985 99.18116 โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่
47 50050120 130303 บ้านนาฮ่อง 18.68151 98.33883 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่
48 50050173 130852 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา 18.02692 98.66225 บงตัน ดอยเต่า เชียงใหม่
49 50050018 130038 บ้านน้ำตกแม่กลาง 18.48889 98.67422 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
50 50020073 130443 บ้านน้ำริน 18.98156 98.94542 ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่
51 50010086 130580 บ้านบวกค้าง 18.71667 99.12239 บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
52 50020004 130397 บ้านบวกหมื้อ 19.09248 98.92887 ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่
53 50020236 130594 บ้านบวกเปา 18.87578 99.09743 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่
54 50010082 130549 บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 18.77172 99.08544 ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
55 50010037 130139 บ้านบ่อหิน 18.84655 99.0814 ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
56 50020121 130531 บ้านบ่อแก้ว 18.82793 98.57117 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่
57 50020065 130354 บ้านปง 19.14798 98.97891 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
58 50040058 130746 บ้านปง 18.75206 98.88841 บ้านปง หางดง เชียงใหม่
59 50030170 130889 บ้านปงตำ 19.74922 99.14631 ปงตำ ไชยปราการ เชียงใหม่
60 50010094 130574 บ้านปงป่าเอื้อง 18.78009 99.12976 แม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่
61 50030194 130898 บ้านปงวิทยาสรรค์ 19.73545 99.12168 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่
62 50050015 130042 บ้านปากทางท่าลี่ 18.45082 98.74647 ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
63 50030087 130184 บ้านปางสัก 19.84414 99.17273 แม่สูน ฝาง เชียงใหม่
64 50050084 130307 บ้านปางหินฝน 18.48644 98.22352 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่
65 50020046 130385 บ้านปางฮ่าง 19.10983 98.79918 สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่
66 50020220 130593 บ้านป่าก้าง 18.862 99.08735 สันป่าเปา สันทราย เชียงใหม่
67 50010069 130134 บ้านป่าขุย 18.81566 99.05608 สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
68 50010066 130170 บ้านป่างิ้ว 18.82911 99.12548 สง่าบ้าน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
69 50030177 130906 บ้านป่างิ้ว 19.73496 99.1702 แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่
70 50040069 130760 บ้านป่าตาล 18.72538 98.95649 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่
71 50020107 130464 บ้านป่าติ้ว 18.94533 98.9434 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่
72 50020160 130238 บ้านป่าตุ้ม 19.35102 99.21052 ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่
73 50030052 130204 บ้านป่าบง 19.932 99.17222 โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่
74 50020234 130621 บ้านป่าบง 18.9293 98.99004 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่
75 50010047 130168 บ้านป่าป้อง 18.84012 99.12914 ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
76 50010073 130138 บ้านป่าเสร้า 18.80774 99.07914 สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
77 50010074 130165 บ้านป่าเหมือด 18.80064 99.09155 สำราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
78 50020192 130599 บ้านป่าเหมือด 18.87446 99.05222 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่
79 50010046 130167 บ้านป่าไม้แดง 18.8354 99.15564 ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
80 50020161 130239 บ้านป่าไหน่ 19.40867 99.22006 ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่
81 50030191 130901 บ้านผาแดง 19.76211 99.01316 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่
82 50020044 130374 บ้านผึ้ง 19.11203 99.01664 แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่
83 50040131 130919 บ้านพันตน 18.58936 98.79597 ทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่
84 50010099 130552 บ้านมอญ 18.79622 99.04625 สันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่
85 50030057 130210 บ้านม่วงชุม สาขาบ้านสวนชา 19.94044 99.11009 ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
86 50040034 130643 บ้านม่วงพี่น้อง 17.81146 98.96484 มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่
87 50030060 130200 บ้านม่อนปิ่น 19.91313 99.16804 ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
88 50020202 130611 บ้านร่มหลวง 19.03739 98.96881 แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่
89 50010036 130158 บ้านร้องขี้เหล็ก 18.8669 99.10844 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
90 50010063 130152 บ้านลวงเหนือ 18.87867 99.12358 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
91 50030056 130209 บ้านลาน 19.96753 99.10121 ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
92 50050034 130070 บ้านวังน้ำหยาด 18.29491 98.64355 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่
93 50040068 130737 บ้านวังศรี 18.69151 98.98622 สบแม่ข่า หางดง เชียงใหม่
94 50050179 130849 บ้านวังหม้อ 18.06121 98.61967 บ้านแอ่น ดอยเต่า เชียงใหม่
95 50020194 130601 บ้านศรีบุญเรือง 18.90006 99.04024 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่
96 50050082 130306 บ้านสองธาร 18.4688 98.26898 บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่
97 50010103 130556 บ้านสันกำแพง 18.74547 99.11738 สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
98 50020072 130442 บ้านสันคะยอม 19.00445 98.94431 ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่
99 50050162 130866 บ้านสันติสุข 17.91455 98.72881 ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่
100 50030103 130215 บ้านสันต้นดู่ 19.87727 99.21323 สันทราย ฝาง เชียงใหม่
101 50010075 130164 บ้านสันต้นม่วงเหนือ 18.81612 99.1003 สำราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
102 50030067 130222 บ้านสันต้นเปา 19.76942 99.15549 แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่
103 50010061 130153 บ้านสันทราย 18.89452 99.13455 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
104 50030106 130213 บ้านสันทราย 19.88302 99.19432 สันทราย ฝาง เชียงใหม่
105 50030149 130516 บ้านสันป่าข่า 19.96889 99.22892 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
106 50020012 130410 บ้านสันป่าสัก 19.13392 99.01115 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่
107 50040076 130754 บ้านสันป่าสัก 18.71004 98.93643 หนองควาย หางดง เชียงใหม่
108 50020223 130589 บ้านสันพระเนตร 18.80509 99.04507 สันพระเนตร สันทราย เชียงใหม่
109 50030063 130218 บ้านสันม่วง 19.78104 99.14796 แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่
110 50020224 130587 บ้านสันศรี 18.82017 99.04415 สันพระเนตร สันทราย เชียงใหม่
111 50040164 130971 บ้านสามหลัง 18.51684 98.84446 สองแคว ดอยหล่อ เชียงใหม่
112 50030190 130900 บ้านสินชัย 19.72286 99.03829 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่
113 50030079 130196 บ้านหนองขวาง 19.80559 99.13833 แม่งอน ฝาง เชียงใหม่
114 50050037 130073 บ้านหนองคัน 18.27762 98.63736 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่
115 50020200 130609 บ้านหนองมะจับ 19.07572 98.95309 แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่
116 50030090 130187 บ้านหนองยาว 19.86063 99.17652 แม่สูน ฝาง เชียงใหม่
117 50020235 130626 บ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) 18.9505 98.98355 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่
118 50010081 130548 บ้านหนองโค้ง 18.7668 99.07459 ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
119 50020225 130637 บ้านหนองไคร้ 18.848 99.02147 หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่
120 50020185 130272 บ้านหลวง 19.08052 99.17577 โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่
121 50030080 130197 บ้านหลวง (อ.ฝาง) 19.87032 99.04212 แม่งอน ฝาง เชียงใหม่
122 50020218 130591 บ้านหลักปัน 18.8323 99.05889 สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่
123 50040166 130970 บ้านหัวข่วง 18.49098 98.84021 สองแคว ดอยหล่อ เชียงใหม่
124 50030054 130207 บ้านหัวนา 19.92366 99.13656 ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
125 50030051 130202 บ้านหัวฝาย 19.92074 99.15376 โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่
126 50020197 130603 บ้านหัวฝาย 18.8654 99.06488 เมืองเล็น สันทราย เชียงใหม่
127 50040013 130683 บ้านหัวริน 18.597 98.84178 ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
128 50050043 130079 บ้านหาดนาค 18.34773 98.69469 สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
129 50050191 130793 บ้านห่างหลวง 17.85072 98.16312 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
130 50030104 130216 บ้านห้วยงูกลาง 19.89077 99.17275 สันทราย ฝาง เชียงใหม่
131 50010028 130013 บ้านห้วยทราย 18.76194 98.9495 สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
132 50050029 130056 บ้านห้วยน้ำดิบ 18.45222 98.7177 ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
133 50030171 130890 บ้านห้วยบง 19.75778 99.11952 ปงตำ ไชยปราการ เชียงใหม่
134 50050198 130766 บ้านห้วยปูลิง 17.50818 98.49172 ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่
135 50030078 130195 บ้านห้วยห้อม 19.81218 99.12929 แม่งอน ฝาง เชียงใหม่
136 50020231 130622 บ้านห้วยเกี๋ยง 18.91342 98.99989 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่
137 50030072 130225 บ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 19.81302 99.21603 แม่คะ ฝาง เชียงใหม่
138 50030196 130894 บ้านห้วยไผ่ 19.72917 99.1393 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่
139 50010133 130947 บ้านออนกลาง 18.76922 99.25759 ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่
140 50010137 130946 บ้านออนหลวย 18.79082 99.2574 ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
141 50030183 130882 บ้านอ่าย 19.68125 99.1491 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
142 50050180 130856 บ้านเกาะหลวง 17.87682 98.73745 โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่
143 50020210 130627 บ้านเจดีย์แม่ครัว 18.97416 98.98147 แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่
144 50040150 130975 บ้านเจริญสามัคคี 18.48259 98.80958 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
145 50010035 130156 บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) 18.87116 99.13538 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
146 50010025 130007 บ้านเชิงดอยสุเทพ 18.79393 98.9489 สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
147 50040028 130649 บ้านเปียง 18.61309 98.8563 บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
148 50020103 130461 บ้านเมืองก๊ะ 19.00785 98.81168 สะลวง แม่ริม เชียงใหม่
149 50020190 130597 บ้านเมืองขอน 18.8793 99.06117 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่
150 50030099 130178 บ้านเวียงฝาง 19.91799 99.21463 เวียง ฝาง เชียงใหม่
151 50030074 130227 บ้านเหมืองแร่ 19.80473 99.25021 แม่คะ ฝาง เชียงใหม่
152 50040126 130914 บ้านเหล่าป่าฝาง 18.62744 98.82557 ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่
153 50040149 130974 บ้านเหล่าเป้า 18.49072 98.80953 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
154 50020056 130420 บ้านเอียก 19.04061 98.80342 สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่
155 50010080 130562 บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 18.73116 99.12727 แช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่
156 50050188 130842 บ้านแปลง 2 17.92465 98.72378 มืดกา ดอยเต่า เชียงใหม่
157 50040167 130967 บ้านแม่ขาน 18.52858 98.85584 สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่
158 50030181 130880 บ้านแม่ขิ 19.71826 99.14495 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
159 50030064 130219 บ้านแม่ข่า 19.78591 99.16322 แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่
160 50030073 130226 บ้านแม่คะ 19.84977 99.20387 แม่คะ ฝาง เชียงใหม่
161 50030083 130190 บ้านแม่งอนกลาง 19.8021 99.15083 แม่งอน ฝาง เชียงใหม่
162 50010039 130172 บ้านแม่จ้อง 18.80918 99.12774 ตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
163 50050108 130294 บ้านแม่ซา 18.81543 98.33462 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่
164 50050202 130761 บ้านแม่ตื่น 17.41318 98.46528 แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่
165 50030175 130904 บ้านแม่ทะลบ 19.7232 99.17802 แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่
166 50010106 130575 บ้านแม่ปูคา 18.76749 99.11096 แม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่
167 50050101 130299 บ้านแม่มะลอ 18.61746 98.43625 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่
168 50020213 130631 บ้านแม่ย่อย(เจียร-สมศรี วังทองคำ) 18.83141 99.04632 สันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่
169 50030088 130185 บ้านแม่สูนน้อย 19.85807 99.13672 แม่สูน ฝาง เชียงใหม่
170 50010059 130176 บ้านแม่ฮ้อยเงิน 18.81176 99.15599 แม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
171 50010017 130010 บ้านแม่เหียะสามัคคี 18.7461 98.94272 แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
172 50020204 130613 บ้านแม่แต 19.00502 98.96955 แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่
173 50020212 130616 บ้านแม่แฝก 18.99836 98.97862 แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่
174 50020232 130623 บ้านแม่โจ้ 18.89984 99.00537 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่
175 50020122 130533 บ้านแม่โต๋ 18.8266 98.6212 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่
176 50030093 130233 บ้านแม่ใจ 19.91898 99.19427 เวียง ฝาง เชียงใหม่
177 50050178 130851 บ้านแอ่นจัดสรร 18.04783 98.64092 บ้านแอ่น ดอยเต่า เชียงใหม่
178 50050181 130857 บ้านโปง 17.88205 98.74352 ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่
179 50020201 130610 บ้านโป่ง 19.04959 98.96092 แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่
180 50030071 130224 บ้านโป่งนก 19.81709 99.18044 แม่คะ ฝาง เชียงใหม่
181 50010027 130009 บ้านโป่งน้อย 18.77044 98.9423 สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
182 50030053 130206 บ้านโป่งน้ำร้อน 19.94686 99.1653 โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่
183 50030154 130490 บ้านโละ 19.9351 99.25645 สันต้นหมื้อ แม่อาย เชียงใหม่
184 50020013 130411 บ้านใหม่ 19.15398 99.03719 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่
185 50040127 130915 บ้านใหม่สวรรค์ 18.62278 98.79387 ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่
186 50030197 130895 บ้านใหม่หนองบัว 19.71994 99.09775 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่
187 50050166 130863 บ้านไร่ 17.90506 98.72357 ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่
188 50040065 130755 บ้านไร่ 18.70713 98.93188 บ้านแหวน หางดง เชียงใหม่
189 50050163 130867 บ้านไร่ สาขาทุ่งคอกช้าง 17.90506 98.72357 ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่
190 50020166 130263 ประดู่วิทยา 19.23486 99.18654 แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่
191 50030137 130478 ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) 19.97808 99.38839 แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
192 50032004 131005 ฝางชนูปถัมภ์ 19.86367 99.17926 สันทราย ฝาง เชียงใหม่
193 50022008 131008 พร้าววิทยาคม 19.34008 99.19369 เขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่
194 50010013 130031 พุทธิโศภน 18.78619 98.98892 พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
195 50012001 130984 ยุพราชวิทยาลัย 18.79092 98.98811 ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
196 50020007 130400 ร่ำเปิงวิทยา 19.05568 98.93987 ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่
197 50012002 130985 วัฒโนทัยพายัพ 18.78506 98.97739 หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
198 50040121 130699 วัดกองทราย 18.7319 99.02003 หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่
199 50040041 130650 วัดกู่คำ 18.60837 98.88658 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
200 50010015 130025 วัดขะจาว 18.81449 99.00416 ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
201 50010004 130019 วัดข่วงสิงห์ 18.81312 98.98265 ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
202 50040059 130747 วัดคีรีเขต 18.76298 98.87356 บ้านปง หางดง เชียงใหม่
203 50010002 130017 วัดช่างเคี่ยน 18.8073 98.96065 ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
204 50010009 130002 วัดดอนจั่น 18.7598 99.03272 ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
205 50040157 130973 วัดดอนชื่น 18.50252 98.82404 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
206 50040100 130719 วัดตำหนัก 18.71034 98.98401 ดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่
207 50020095 130448 วัดทรายมูล 18.91963 98.959 ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่
208 50010085 130564 วัดทรายมูลรัตนศึกษา 18.74135 99.12885 ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่
209 50040002 130665 วัดทุ่งหลุก 18.5228 98.85925 ท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่
210 50020048 130387 วัดท่าข้าม 19.0846 98.85264 สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่
211 50040023 130644 วัดท่าโป่ง 18.63924 98.82907 บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
212 50040018 130659 วัดท้องฝาย 18.57695 98.86526 บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
213 50030105 130212 วัดนันทาราม 19.90428 99.20121 สันทราย ฝาง เชียงใหม่
214 50040098 130715 วัดนันทาราม 18.74197 99.04416 ไชยสถาน สารภี เชียงใหม่
215 50040105 130701 วัดบวกครกเหนือ 18.71667 99.00323 ท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่
216 50030174 130893 วัดบ้านท่า 19.73765 99.14232 ปงตำ ไชยปราการ เชียงใหม่
217 50010104 130557 วัดบ้านน้อย 18.73948 99.10597 สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
218 50010005 130020 วัดป่าตัน 18.81061 99.00151 ป่าตัน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
219 50010087 130581 วัดป่าตาล 18.72 99.10598 บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
220 50010011 130028 วัดป่าแดด 18.75102 98.98619 ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
221 50040093 130692 วัดพญาชมภู 18.71271 99.06014 ชมภู สารภี เชียงใหม่
222 50040119 130697 วัดพระนอนหนองผึ้ง 18.73831 99.01265 หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่
223 50040132 130920 วัดมะกับตองหลวง 18.57711 98.81545 ทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่
224 50010096 130565 วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร 18.74332 99.17068 ร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่
225 50010021 130023 วัดร้องอ้อ 18.85139 98.99241 สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
226 50010108 130577 วัดล้านตอง 18.78875 99.16777 ห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่
227 50040153 130978 วัดวังขามป้อม 18.45521 98.76894 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
228 50010012 130029 วัดวังสิงห์คำ 18.70368 98.98188 ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
229 50040160 130961 วัดศรีดอนชัย 18.55354 98.83447 ยางคราม ดอยหล่อ เชียงใหม่
230 50030107 130214 วัดศรีบุญเรือง 19.87073 99.18521 สันทราย ฝาง เชียงใหม่
231 50040109 130690 วัดศรีโพธาราม 18.70576 99.04048 ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่
232 50040138 130909 วัดศิริชัยนิมิตร 18.6022 98.80468 บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่
233 50010026 130008 วัดสวนดอก 18.78872 98.96868 สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
234 50040012 130682 วัดสว่างอารมณ์ 18.56458 98.8614 ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
235 50010100 130553 วัดสันกลางเหนือ 18.77228 99.05482 สันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่
236 50020214 130632 วัดสันคะยอม 18.83154 99.03509 สันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่
237 50020215 130596 วัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา) 18.81869 99.03047 สันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่
238 50010084 130551 วัดสันป่าค่า 18.75288 99.0757 ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
239 50010083 130550 วัดสันมะฮกฟ้า 18.7589 99.08404 ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
240 50010105 130563 วัดสันโค้ง 18.73789 99.14146 ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่
241 50040022 130663 วัดสามหลัง 18.54455 98.8901 บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
242 50040134 130922 วัดสารภีวิทยาคาร 18.58935 98.82234 ทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่
243 50010029 130003 วัดหนองป่าครั่ง 18.78915 99.02238 หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
244 50040159 130960 วัดหนองหลั้ว 18.53952 98.83055 ยางคราม ดอยหล่อ เชียงใหม่
245 50010125 130952 วัดห้วยทราย 18.6018 99.27023 แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่
246 50010130 130941 วัดห้วยแก้ว 18.85674 99.27409 ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่
247 50040129 130917 วัดห้วยแก้ว 18.67255 98.81374 ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่
248 50030173 130892 วัดอรัญญวาสี 19.75565 99.14967 ปงตำ ไชยปราการ เชียงใหม่
249 50040048 130655 วัดอุเม็ง 18.62433 98.87021 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
250 50010003 130018 วัดเจ็ดยอด 18.80978 98.97152 ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
251 50040107 130712 วัดเทพาราม 18.73163 99.05888 ป่าบง สารภี เชียงใหม่
252 50010032 130006 วัดเมืองสาตร 18.76524 99.01546 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
253 50040108 130689 วัดเวฬุวัน 18.71672 99.02994 ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่
254 50010031 130005 วัดเสาหิน 18.75378 99.00217 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
255 50020037 130384 วัดแม่กะ 19.14168 98.92827 แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่
256 50010114 130571 วัดแม่ผาแหน 18.72416 99.20588 ออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่
257 50040096 130695 วัดแม่สะลาบ 18.68105 99.06194 ชมภู สารภี เชียงใหม่
258 50020193 130600 วัดแม่แก้ดน้อย 18.87872 99.03565 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่
259 50030082 130223 วิรุณเทพ 19.775 99.09937 แม่งอน ฝาง เชียงใหม่
260 50022010 131025 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 18.9168 98.9976 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่
261 50010016 130012 ศิริมังคลาจารย์ 18.74752 98.95691 แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
262 50022006 131003 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 18.8542 98.9656 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
263 50012007 130989 สอนคนตาบอดภาคเหนือ 18.7875 98.9785 พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
264 50022007 131004 สะเมิงพิทยาคม 18.84676 98.73392 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
265 50012010 131011 สันกำแพง 18.74008 99.12439 ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่
266 50010102 130555 สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 18.75383 99.12769 สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
267 50042007 131024 สันติสุข 18.54095 98.79852 สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่
268 50022009 131012 สันทรายวิทยาคม 18.92009 98.99809 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่
269 50020216 130630 สันทรายหลวง 18.84593 99.04294 สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่
270 50020053 130417 สันป่ายางวิทยาคาร 19.05047 98.86574 สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่
271 50020005 130398 สันป่าสักวิทยา 19.0877 98.93757 ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่
272 50020059 130380 สันมหาพนวิทยา 19.11985 98.94178 สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่
273 50042004 131018 สารภีพิทยาคม 18.71207 99.03335 ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่
274 50040170 131060 สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ 18.62957 98.65298 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
275 50010122 130934 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 18.79002 99.24357 บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่
276 50012003 130986 หอพระ 18.79137 98.98168 ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
277 50010006 130021 อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 18.82755 98.99432 ป่าตัน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
278 50010014 130030 อนุบาลเชียงใหม่ 18.78561 98.98594 พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
279 50010023 130014 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 18.81646 98.88266 สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
280 50010042 130145 เทพเสด็จวิทยา 18.94762 99.35601 เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
281 50010053 130161 แม่คือวิทยา 18.78876 99.10938 แม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
282 50012006 130988 โสตศึกษาอนุสารสุนทร 18.8037 98.98 ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
283 50032008 131020 ไชยปราการ 19.72494 99.14024 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่
284 50040133 130921 ไตรมิตรวิทยา 18.6554 98.67829 ทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่
285 50050045 130081 ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) 18.33579 98.67505 สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด