ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "ดินถล่ม" ในจังหวัด "เชียงใหม่"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 50030118 130474 กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) 20.04883 99.51856 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
2 50050075 130285 ชุมชนตำบลท่าผา 18.45817 98.37891 ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
3 50050227 130772 ชุมชนบ้านอมก๋อย 17.79808 98.35676 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
4 50050220 130778 ชุมชนบ้านอมก๋อย สาขาบ้านสบอมแฮด 17.80267 98.33445 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
5 50020140 130517 ชุมชนบ้านแม่สาบ 18.85261 98.69892 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
6 50020125 130523 ชุมชนบ้านแม่สาบสาขาวัดแม่ขาน 18.86583 98.63855 แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่
7 50030198 131066 ชุมชนบ้านแม่สูนหลวงสาขาบ้านเด่นเวียงไชย (ไร่ส้ม) 19.77011 99.19688 แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่
8 50030025 130126 ดอยสามหมื่น 19.41687 98.59408 เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่
9 50030120 130476 ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 20.08949 99.48027 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
10 50010116 130955 ทาเหนือวิทยา 18.6738 99.29444 ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
11 50050208 130771 ทุ่งต้นงิ้ว 17.2588 98.40671 แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่
12 50050016 130036 นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ 18.5399 98.52833 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
13 50030165 130869 บ้านกองลม 19.58007 98.61999 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่
14 50050131 130800 บ้านกองลอย 18.1506 98.24425 บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่
15 50050052 130287 บ้านกองแขก 18.43938 98.39016 กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่
16 50050057 130292 บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ 18.4458 98.44675 กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่
17 50020085 130423 บ้านกองแหะ 18.85964 98.81063 โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่
18 50050141 130811 บ้านกิ่วลม 18.1403 98.36858 บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่
19 50020135 130547 บ้านกิ่วเสือ 18.99745 98.60793 ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่
20 50020032 130389 บ้านก๋ายน้อย 19.2203 98.77284 เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่
21 50030059 130199 บ้านขอบด้ง 19.92608 99.05179 ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
22 50050138 130808 บ้านขุน 18.1052 98.37381 บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่
23 50050033 130035 บ้านขุนกลาง 18.54053 98.52358 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
24 50050023 130045 บ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย 18.46521 98.53313 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
25 50050217 130794 บ้านขุนตื่น 17.75877 98.26611 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
26 50050032 130034 บ้านขุนยะ 18.42897 98.50339 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
27 50020174 130279 บ้านขุนแจ๋ 19.33231 99.31843 แม่แวน พร้าว เชียงใหม่
28 50050031 130058 บ้านขุนแตะ 18.39454 98.50318 ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่
29 50050007 130065 บ้านขุนแปะ 18.32245 98.47757 บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
30 50050009 130069 บ้านขุนแปะ สาขาแม่จร 18.26509 98.48086 บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
31 50050203 130764 บ้านขุนแม่ตื่นน้อย 17.322 98.37323 แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่
32 50050113 130315 บ้านขุนแม่นาย 18.63816 98.1577 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่
33 50050061 130327 บ้านขุนแม่รวม 18.91708 98.19799 แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
34 50050116 130326 บ้านขุนแม่หยอด 18.84371 98.15581 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่
35 50030159 130875 บ้านจอง 19.64412 98.63919 เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่
36 50050079 130341 บ้านจันทร์ 19.07491 98.3037 บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
37 50050080 130350 บ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย 19.02724 98.34273 บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
38 50050206 130770 บ้านซิแบร 17.44567 98.3593 แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่
39 50030066 130221 บ้านดงป่าลัน 19.77972 99.12592 แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่
40 50050130 130799 บ้านดอกแดง 18.19697 98.20676 บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่
41 50050152 130824 บ้านดอยคำ 18.17108 98.50136 หางดง ฮอด เชียงใหม่
42 50050224 130783 บ้านตุงติง 17.92216 98.30947 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
43 50050223 130782 บ้านตุงลอย 17.96016 98.35666 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
44 50050063 130334 บ้านต่อเรือ 18.52324 98.36326 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
45 50030089 130186 บ้านต้นส้าน 19.83126 99.13939 แม่สูน ฝาง เชียงใหม่
46 50030193 130897 บ้านต้นโชค 19.71754 99.11314 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่
47 50030185 130884 บ้านถ้ำตับเตา 19.6635 99.11873 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
48 50050132 130801 บ้านทุ่ง 18.09806 98.2068 บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่
49 50050221 130780 บ้านทุ่งจำเริง 17.90651 98.40233 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
50 50050062 130333 บ้านทุ่งยาว 18.55458 98.39836 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
51 50040139 130923 บ้านทุ่งหลวง 18.71807 98.56945 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
52 50030075 130192 บ้านทุ่งหลุก 19.79833 99.11621 แม่งอน ฝาง เชียงใหม่
53 50050083 130313 บ้านทุ่งแก 18.40762 98.24454 บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่
54 50050229 131062 บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ 18.26258 98.16817 บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่
55 50050119 130302 บ้านนากลาง 18.75456 98.26231 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่
56 50050121 130305 บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด 18.74864 98.21498 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่
57 50020130 130542 บ้านนากู่ 19.00787 98.6471 แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่
58 50050139 130809 บ้านนาฟ่อน 18.08869 98.36047 บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่
59 50030167 130871 บ้านนามน 19.60602 98.59215 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่
60 50030035 130104 บ้านนาหวาย 19.6296 98.96137 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
61 50050120 130303 บ้านนาฮ่อง 18.68151 98.33883 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่
62 50050190 130791 บ้านนาเกียน 17.8071 98.15323 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
63 50050211 130789 บ้านนาไคร้ 17.60852 98.48167 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
64 50050006 130064 บ้านบนนา 18.30544 98.49584 บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
65 50020080 130424 บ้านบวกจั่น 18.8538 98.79309 โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่
66 50050133 130802 บ้านบ่อสลี 18.10159 98.22545 บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่
67 50050136 130806 บ้านบ่อหลวง 18.15325 98.35458 บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่
68 50020121 130531 บ้านบ่อแก้ว 18.82793 98.57117 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่
69 50030194 130898 บ้านปงวิทยาสรรค์ 19.73545 99.12168 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่
70 50020131 130543 บ้านปางขุม 19.04201 98.65286 ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่
71 50010049 130140 บ้านปางน้ำถุ 19.04307 99.33592 ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
72 50030069 130228 บ้านปางปอย 19.80177 99.30125 แม่คะ ฝาง เชียงใหม่
73 50030168 130878 บ้านปางป๋อ 19.60688 98.62374 แสนไห เวียงแหง เชียงใหม่
74 50050084 130307 บ้านปางหินฝน 18.48644 98.22352 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่
75 50020070 130359 บ้านปางห้วยตาด 19.26812 98.91885 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
76 50050115 130325 บ้านปางอุ๋ง 18.79772 98.11134 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่
77 50050117 130331 บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ 18.76896 98.14383 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่
78 50050118 130332 บ้านปางเกี๊ยะ 18.79081 98.15169 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่
79 50030017 130118 บ้านปางเฟือง 19.4821 99.01793 ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่
80 50010048 130147 บ้านปางแดง 18.99838 99.2785 ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
81 50020089 130431 บ้านปางไฮ 18.95789 98.82306 แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่
82 50030177 130906 บ้านป่างิ้ว 19.73496 99.1702 แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่
83 50020146 130527 บ้านป่าลาน 18.96783 98.72532 สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่
84 50010064 130150 บ้านป่าสักงาม 18.98668 99.12541 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
85 50050073 130283 บ้านผานัง 18.49995 98.40962 ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
86 50050219 130774 บ้านผาปูน 17.87668 98.28946 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
87 50050114 130324 บ้านผาละปิ 18.80277 98.23033 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่
88 50020049 130388 บ้านผาหมอน 19.1651 98.80565 สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่
89 50030191 130901 บ้านผาแดง 19.76211 99.01316 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่
90 50050194 130982 บ้านผีปานเหนือ 17.90956 98.14136 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
91 50050085 130308 บ้านพุย 18.5412 98.23814 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่
92 50050144 130814 บ้านพุย 18.09019 98.36447 บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่
93 50050091 130316 บ้านพุย สาขาพุยใต้ 18.52765 98.2453 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่
94 50050197 130788 บ้านมูเซอ 17.57986 98.52971 ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่
95 50030055 130208 บ้านม่วงชุม 19.9363 99.10777 ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
96 50030057 130210 บ้านม่วงชุม สาขาบ้านสวนชา 19.94044 99.11009 ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
97 50030169 130877 บ้านม่วงป็อก 19.62863 98.63005 แสนไห เวียงแหง เชียงใหม่
98 50040034 130643 บ้านม่วงพี่น้อง 17.81146 98.96484 มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่
99 50030076 130193 บ้านยาง 19.79625 99.10025 แม่งอน ฝาง เชียงใหม่
100 50050210 130787 บ้านยางครก 17.79414 98.46378 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
101 50050228 130773 บ้านยางเปา 17.82451 98.31941 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
102 50050209 130786 บ้านยางเปียง 17.77721 98.49094 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
103 50050222 130781 บ้านยางแก้ว 17.85905 98.41295 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
104 50030034 130132 บ้านรินหลวง 19.68179 98.959 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
105 50030056 130209 บ้านลาน 19.96753 99.10121 ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
106 50050137 130807 บ้านวังกอง 18.12366 98.35389 บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่
107 50030023 130124 บ้านวังมะริว 19.3765 98.72413 เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่
108 50050212 130775 บ้านสบลาน 17.62963 98.41119 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
109 50050103 130301 บ้านสบวาก 18.63982 98.37705 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่
110 50050106 130328 บ้านสบแม่รวม 18.8964 98.32277 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่
111 50050082 130306 บ้านสองธาร 18.4688 98.26898 บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่
112 50030040 130092 บ้านสันป่าเกี๊ยะ 19.33047 98.8189 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่
113 50030086 130189 บ้านสันป่าแดง 19.84478 99.14098 แม่สูน ฝาง เชียงใหม่
114 50050072 130282 บ้านสามสบ 18.50179 98.46526 ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
115 50030190 130900 บ้านสินชัย 19.72286 99.03829 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่
116 50030119 130475 บ้านสุขฤทัย 20.09637 99.53115 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
117 50030024 130125 บ้านหนองบัว 19.37322 98.70852 เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่
118 50030032 130130 บ้านหนองเขียว 19.7158 98.95106 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
119 50040140 130924 บ้านหนองเต่า 18.68093 98.55103 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
120 50050213 130776 บ้านหลวง 17.78933 98.36274 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
121 50030080 130197 บ้านหลวง (อ.ฝาง) 19.87032 99.04212 แม่งอน ฝาง เชียงใหม่
122 50030054 130207 บ้านหัวนา 19.92366 99.13656 ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
123 50030187 130886 บ้านหัวฝาย 19.60799 99.16789 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
124 50050191 130793 บ้านห่างหลวง 17.85072 98.16312 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
125 50040148 130931 บ้านห้วยข้าวลีบ 18.74109 98.54007 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
126 50030021 130122 บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ 19.60307 99.07058 ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่
127 50040143 130927 บ้านห้วยตอง 18.70864 98.55263 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
128 50030178 130907 บ้านห้วยต้นตอง 19.69798 99.25713 แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่
129 50020118 130537 บ้านห้วยน้ำจาง 18.79168 98.56175 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่
130 50030171 130890 บ้านห้วยบง 19.75778 99.11952 ปงตำ ไชยปราการ เชียงใหม่
131 50050094 130343 บ้านห้วยปู 18.94025 98.3702 แม่แดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
132 50050096 130329 บ้านห้วยปู สาขาแม่ตะละใต้ 18.89061 98.36691 แม่แดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
133 50050198 130766 บ้านห้วยปูลิง 17.50818 98.49172 ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่
134 50050107 130330 บ้านห้วยผา 18.86429 98.22097 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่
135 50050060 130347 บ้านห้วยยา 18.99853 98.26953 แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
136 50050027 130049 บ้านห้วยส้มป่อย 18.36998 98.52974 ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่
137 50030058 130211 บ้านห้วยหมากเลี่ยม 19.90714 99.12656 ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
138 50030078 130195 บ้านห้วยห้อม 19.81218 99.12929 แม่งอน ฝาง เชียงใหม่
139 50030092 130235 บ้านห้วยเฮี่ยน 19.95328 99.18898 เวียง ฝาง เชียงใหม่
140 50050216 130981 บ้านห้วยโค้ง 17.6244 98.31313 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
141 50030160 130876 บ้านห้วยไคร้ 19.64747 98.64653 เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่
142 50030030 130128 บ้านอรุโณทัย 19.73882 98.9652 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
143 50050193 130796 บ้านอูตูม 17.86428 98.21091 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
144 50030183 130882 บ้านอ่าย 19.68125 99.1491 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
145 50050145 130815 บ้านเตียนอาง 18.03059 98.4035 บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่
146 50030158 130874 บ้านเปียงหลวง 19.68325 98.62718 เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่
147 50020103 130461 บ้านเมืองก๊ะ 19.00785 98.81168 สะลวง แม่ริม เชียงใหม่
148 50030022 130123 บ้านเมืองคอง 19.3844 98.71684 เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่
149 50030029 130127 บ้านเมืองนะ 19.73125 98.89461 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
150 50050017 130037 บ้านเมืองอาง 18.58461 98.62325 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
151 50030179 130888 บ้านเวียงผาพัฒนา 19.5677 99.18657 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
152 50030061 130203 บ้านเวียงหวาย 19.91469 99.15102 ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่
153 50030166 130870 บ้านเวียงแหง 19.55686 98.64104 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่
154 50030074 130227 บ้านเหมืองแร่ 19.80473 99.25021 แม่คะ ฝาง เชียงใหม่
155 50020056 130420 บ้านเอียก 19.04061 98.80342 สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่
156 50050087 130310 บ้านเฮาะวิทยา 18.45493 98.18117 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่
157 50050059 130344 บ้านแจ่มหลวง 19.02821 98.28783 แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
158 50050088 130311 บ้านแปะสามัคคี 18.481 98.12519 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่
159 50020117 130536 บ้านแมโต๋ สาขาบ้านห้วยเต่า 18.9455 98.51263 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่
160 50030014 130109 บ้านแม่กอนใน 19.57052 98.92129 ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่
161 50020119 130529 บ้านแม่ขะปู 18.79383 98.58709 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่
162 50050108 130294 บ้านแม่ซา 18.81543 98.33462 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่
163 50020136 130534 บ้านแม่ตะละ 18.93491 98.45839 ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่
164 50050095 130346 บ้านแม่ตะละเหนือ 18.90951 98.42695 แม่แดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
165 50050086 130309 บ้านแม่ตูม 18.50222 98.19185 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่
166 50050225 130784 บ้านแม่ต๋อม 17.99494 98.34821 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
167 50030175 130904 บ้านแม่ทะลบ 19.7232 99.17802 แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่
168 50050100 130298 บ้านแม่นาจร 18.68915 98.37749 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่
169 50050022 130044 บ้านแม่ปอน 18.47886 98.57098 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
170 50020170 130267 บ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง 19.17893 99.28591 แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่
171 50020181 130261 บ้านแม่ปาคี 19.51336 99.17182 สันทราย พร้าว เชียงใหม่
172 50050066 130337 บ้านแม่ปาน 18.51887 98.39732 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
173 50050101 130299 บ้านแม่มะลอ 18.61746 98.43625 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่
174 50050099 130296 บ้านแม่มุ 18.72574 98.39793 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่
175 50020120 130530 บ้านแม่ยางห้า 18.86168 98.55981 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่
176 50020123 130535 บ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม 18.88459 98.55215 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่
177 50020139 130521 บ้านแม่ลานคำ 18.77883 98.70021 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
178 50020137 130522 บ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก 18.76819 98.65985 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
179 50050214 130777 บ้านแม่ลานหลวง 17.685 98.35219 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
180 50050215 130779 บ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง 17.73568 98.35591 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
181 50050140 130810 บ้านแม่ลาย 18.08973 98.36587 บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่
182 50050143 130813 บ้านแม่ลายเหนือ 18.07183 98.34358 บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่
183 50050102 130300 บ้านแม่วาก 18.63774 98.39471 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่
184 50050112 130318 บ้านแม่ศึก 18.55275 98.33982 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่
185 50050142 130812 บ้านแม่สะนาม 18.14422 98.31791 บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่
186 50050195 130983 บ้านแม่สะเต 17.71777 98.15689 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
187 50030088 130185 บ้านแม่สูนน้อย 19.85807 99.13672 แม่สูน ฝาง เชียงใหม่
188 50050090 130314 บ้านแม่หงานหลวง 18.53806 98.23856 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่
189 50050218 130792 บ้านแม่หลองน้อย 17.69685 98.24282 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
190 50050109 130295 บ้านแม่หอย 18.46502 98.19418 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่
191 50050129 130798 บ้านแม่อมลอง 18.11143 98.2277 บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่
192 50050226 130785 บ้านแม่อ่างขาง 17.97467 98.29108 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
193 50020025 130365 บ้านแม่เลา 19.20441 98.67243 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่
194 50050110 130297 บ้านแม่เอาะ 18.82348 98.40429 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่
195 50050093 130342 บ้านแม่แดดน้อย 18.96085 98.41346 แม่แดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
196 50050097 130348 บ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น 19.02939 98.41529 แม่แดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
197 50020029 130369 บ้านแม่แมม 19.18731 98.73439 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่
198 50030039 130091 บ้านแม่แมะ 19.32226 98.88376 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่
199 50020132 130544 บ้านแม่แว 19.02905 98.60555 ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่
200 50020028 130368 บ้านแม่แสะ 19.2443 98.6537 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่
201 50050105 130345 บ้านแม่แฮเหนือ 18.79118 98.52958 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่
202 50050098 130349 บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ 18.88125 98.51176 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่
203 50050089 130312 บ้านแม่แฮใต้ 18.42872 98.13823 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่
204 50050196 130790 บ้านแม่โขง 17.76033 98.18005 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
205 50020122 130533 บ้านแม่โต๋ 18.8266 98.6212 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่
206 50020027 130367 บ้านแม่ไคร้ 19.08061 98.68379 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่
207 50030095 130181 บ้านโป่งถืบ 19.83661 99.28624 เวียง ฝาง เชียงใหม่
208 50020083 130421 บ้านโป่งแยงใน 18.88461 98.82018 โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่
209 50030145 130512 บ้านโป่งไฮ 20.02454 99.23141 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
210 50050055 130290 บ้านโม่งหลวง 18.36287 98.43092 กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่
211 50050058 130293 บ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน 18.37143 98.44201 กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่
212 50050192 130795 บ้านใบหนา 17.86219 98.13823 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
213 50030197 130895 บ้านใหม่หนองบัว 19.71994 99.09775 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่
214 50050040 130083 ป่ากล้วยพัฒนา 18.34482 98.57034 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่
215 50020024 130364 ป่าแป๋วิทยา 19.12673 98.70913 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่
216 50030012 130116 พัฒนาต้นน้ำขุนคอง 19.51544 98.80234 ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่
217 50040146 130929 พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 18.64276 98.52175 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
218 50052008 131065 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 19.06064 98.26466 บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
219 50030020 130121 มิตรมวลชนเชียงใหม่ 19.53068 99.05744 ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่
220 50030161 130879 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 19.68908 98.62407 เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่
221 50020245 131064 รัปปาปอร์ต (ตชด. บำรุงที่ ๙๒) 18.85446 98.5506 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่
222 50032006 131007 ราชประชานุเคราะห์ 30 20.0326 99.2692 แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่
223 50052003 130993 ราชประชานุเคราะห์ 31 18.524 98.3939 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
224 50020126 130538 วัดงิ้วเฒ่า 18.94429 98.66466 แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่
225 50020147 130528 วัดบ้านป้อก 18.93026 98.75554 สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่
226 50020035 130392 วัดบ้านเหล่า 19.1797 98.80148 เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่
227 50040060 130748 วัดประชาเกษม 18.79463 98.83721 บ้านปง หางดง เชียงใหม่
228 50020022 130362 วัดปางมะกล้วย 19.11251 98.71046 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่
229 50030049 130090 วัดปางมะโอ 19.27542 98.90358 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่
230 50020127 130539 วัดปางเติม 18.95281 98.68202 แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่
231 50020129 130541 วัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ 19.01306 98.67418 แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่
232 50030176 130905 วัดป่าแดง 19.73442 99.18096 แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่
233 50020133 130545 วัดยั้งเมิน 18.98642 98.57461 ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่
234 50040142 130926 วัดวังผาปูน 18.67617 98.638 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
235 50010130 130941 วัดห้วยแก้ว 18.85674 99.27409 ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่
236 50020124 130532 วัดอมลอง 18.91424 98.60331 แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่
237 50020143 130524 วัดแม่เลย 19.05613 98.70793 สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่
238 50020084 130422 วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 18.89125 98.83212 โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่
239 50030082 130223 วิรุณเทพ 19.775 99.09937 แม่งอน ฝาง เชียงใหม่
240 50010001 130016 ศรีเนห์รู 18.84095 98.90478 ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
241 50022007 131004 สะเมิงพิทยาคม 18.84676 98.73392 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
242 50010024 130015 สังวาลย์วิทยา 18.80869 98.91353 สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
243 50030195 130899 สันติวนา 19.74103 99.03431 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่
244 50050078 130340 สามัคคีสันม่วง 19.10993 98.30311 บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
245 50040170 131060 สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ 18.62957 98.65298 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
246 50040145 130928 หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง 18.62227 98.52069 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
247 50052006 131016 อมก๋อยวิทยาคม 17.80094 98.3569 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
248 50050054 130289 ออป.13 18.30903 98.36427 กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่
249 50050067 130338 อินทนนท์วิทยา 18.54594 98.41722 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
250 50010023 130014 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 18.81646 98.88266 สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
251 50020082 130426 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 18.868 98.8552 โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่
252 50030077 130194 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 19.81558 99.10447 แม่งอน ฝาง เชียงใหม่
253 50020093 130427 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 18.93234 98.82344 แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่
254 50030081 130198 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ 19.89931 99.04034 แม่งอน ฝาง เชียงใหม่
255 50010042 130145 เทพเสด็จวิทยา 18.94762 99.35601 เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
256 50030038 130107 เบญจม 2 บ้านน้ำรู 19.62907 98.9912 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
257 50032007 131019 เวียงแหงวิทยาคม 19.57532 98.62441 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่
258 50030031 130129 แกน้อยศึกษา 19.67658 98.78653 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
259 50010115 130954 แม่ตะไคร้ 18.72844 99.3023 ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
260 50040147 130930 แม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย 18.60291 98.60805 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
261 50052002 130992 แม่แจ่ม 18.50433 98.36852 ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
262 50050128 130797 แม่โถวิทยาคม 18.24914 98.19652 บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่
263 50030033 130131 โครงการหลวงแกน้อย 19.66398 98.79409 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
264 50030117 130473 โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม 20.06839 99.49808 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด