ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "ดินถล่ม" ในจังหวัด "เพชรบุรี"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 76020132 370237 บ้านด่านโง 12.80175 99.57547 ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี
2 76020118 370229 บ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์) 12.98315 99.44824 แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด