ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม" ในจังหวัด "เพชรบูรณ์"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 67010059 380062 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) 16.32956 101.0795 บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
2 67010095 380094 คลองห้วยนาพัฒนาการ 16.13084 100.87344 ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์
3 67010156 380559 ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 16.31778 100.7249 ท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์
4 67010036 380049 ตาดหมอกวิทยา 16.39653 101.2698 นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
5 67010143 380112 ธาราคีรี 15.92832 100.82919 ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์
6 67010172 380557 น้ำอ้อมประชาสรรค์ 16.34693 100.70725 วังหิน วังโป่ง เพชรบูรณ์
7 67010136 380102 บ้านกกจั่น 16.31533 100.87634 พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์
8 67010034 380046 บ้านกกไทร 16.38227 101.2075 นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
9 67010053 380028 บ้านกงกะยาง 16.5091 101.23769 บ้านโคก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
10 67030168 380309 บ้านกลาง 15.99845 101.19075 วังท่าดี หนองไผ่ เพชรบูรณ์
11 67010124 380143 บ้านกล้วย 16.01039 100.77117 บ้านกล้วย ชนแดน เพชรบูรณ์
12 67010002 380066 บ้านคลองสำโรง 16.32501 101.15577 ชอนไพร เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
13 67010072 380078 บ้านคลองห้วยนา 16.27121 101.0571 วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
14 67020071 380460 บ้านจางวาง 16.68478 101.21466 ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
15 67010001 380064 บ้านชอนไพร 16.36872 101.13821 ชอนไพร เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
16 67030143 380292 บ้านซับกระถินทอง 16.1101 101.21695 บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์
17 67010098 380092 บ้านซับเจริญ 16.05562 100.91696 ซับพุทรา ชนแดน เพชรบูรณ์
18 67030156 380330 บ้านซับเดื่อ 15.93272 100.93255 บ้านโภชน์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
19 67010154 380547 บ้านซับเปิบ 16.34887 100.92695 ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
20 67020019 380448 บ้านดงขวาง 16.66132 101.16438 น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์
21 67020003 380421 บ้านดงน้ำเดื่อ 16.54758 101.23348 ช้างตะลูด หล่มสัก เพชรบูรณ์
22 67010148 380150 บ้านดงลาน 15.95338 100.79674 ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์
23 67010167 380550 บ้านดงลึก 16.28452 100.81668 วังศาล วังโป่ง เพชรบูรณ์
24 67030140 380286 บ้านตีบใต้ 16.0773 101.19133 บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์
25 67010043 380051 บ้านทุ่งหินปูน 16.30088 101.16417 น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
26 67010010 380025 บ้านท่ากกตาล 16.53323 101.21361 ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
27 67020143 380345 บ้านท่าผู 16.96735 101.22273 หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์
28 67030134 380306 บ้านท่าเยี่ยม 15.99661 101.16333 ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
29 67010028 380011 บ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) 16.52283 101.15594 นางั่ว เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
30 67010035 380047 บ้านนาป่า 16.38811 101.21797 นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
31 67010037 380068 บ้านนายม 16.25923 101.09613 นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
32 67030141 380289 บ้านนาวังแหน 16.13575 101.21525 บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์
33 67020106 380355 บ้านน้ำสร้าง 17.01057 101.20001 นาซำ หล่มเก่า เพชรบูรณ์
34 67010041 380052 บ้านบุฉนวน 16.31619 101.20742 น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
35 67020047 380475 บ้านบุ่งคล้า 16.64092 101.16526 บุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
36 67030139 380284 บ้านบ่อไทย 16.09779 101.21053 บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์
37 67010031 380043 บ้านปากน้ำ 16.39196 101.17514 นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
38 67030125 380315 บ้านปางยาง 15.96069 101.35575 ท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
39 67030144 380311 บ้านป่าคาย 16.05093 101.21647 บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์
40 67020033 380420 บ้านป่าบง 16.64576 101.24222 บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์
41 67010018 380024 บ้านป่าม่วง 16.57615 101.14154 ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
42 67010062 380007 บ้านป่าเลา 16.44047 101.12972 ป่าเลา เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
43 67010060 380008 บ้านป่าแดง 16.4465 101.10016 ป่าเลา เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
44 67010138 380104 บ้านผาทอง 16.24782 100.81202 พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์
45 67020111 380368 บ้านพร้าว 16.86337 101.17591 บ้านเนิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์
46 67010061 380009 บ้านพลำ 16.42024 101.10863 ป่าเลา เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
47 67010058 380061 บ้านพี้ 16.36926 101.11244 บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
48 67020144 380357 บ้านภูผักไซ่ 16.97887 101.22382 หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์
49 67010068 380074 บ้านยางหัวลม 16.25917 101.07023 วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
50 67010070 380076 บ้านยาวี-ห้วยโป่ง 16.29797 101.06643 วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
51 67010067 380087 บ้านระวิง 16.1354 101.11211 ระวิง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
52 67010140 380105 บ้านลาดแค 16.03468 100.80869 ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์
53 67020070 380459 บ้านลานบ่า 16.68071 101.21392 ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
54 67010157 380560 บ้านวังขอน 16.30901 100.71945 ท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์
55 67010064 380083 บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 16.17395 101.11951 ระวิง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
56 67010021 380018 บ้านวังซอง 16.54913 101.21141 ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
57 67030169 380308 บ้านวังท่าดี 16.00078 101.20963 วังท่าดี หนองไผ่ เพชรบูรณ์
58 67020116 380358 บ้านวังบาล 16.91074 101.19009 วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์
59 67030203 380519 บ้านวังปลา 15.87131 100.88992 พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
60 67010123 380120 บ้านวังปลาช่อน 16.26555 100.77461 ท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์
61 67010166 380551 บ้านวังศาล 16.27819 100.78393 วังศาล วังโป่ง เพชรบูรณ์
62 67010168 380552 บ้านวังหิน 16.38536 100.7816 วังหิน วังโป่ง เพชรบูรณ์
63 67020136 380338 บ้านวังเวิน 16.8796 101.22231 หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
64 67020123 380374 บ้านศิลา 17.02568 101.31649 ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
65 67030172 380288 บ้านสระหมื่นเชียง 16.06606 101.15602 วังโบสถ์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
66 67010045 380002 บ้านสะเดียง 16.42052 101.14058 ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
67 67010004 380048 บ้านสักแห้ง 16.36546 101.1603 ชอนไพร เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
68 67010115 380132 บ้านหนองกลอย 16.23463 100.72708 ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
69 67020050 380478 บ้านหนองคัน 16.6227 101.17935 บุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
70 67010134 380099 บ้านหนองตาด 16.2466 100.86374 พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์
71 67020142 380344 บ้านหนองยาว 16.93341 101.24368 หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์
72 67020127 380378 บ้านหนองเขียว 17.06767 101.25716 ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
73 67020145 380346 บ้านหนองเล 16.9263 101.22434 หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์
74 67010039 380070 บ้านหัวนา 16.2701 101.09199 นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
75 67020048 380476 บ้านหัวนา 16.63073 101.15851 บุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
76 67030135 380277 บ้านหัวโตก 16.115 101.0681 นาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
77 67020068 380437 บ้านห้วยกอก 16.81211 101.21614 ฝายนาแซง หล่มสัก เพชรบูรณ์
78 67020052 380455 บ้านห้วยคนทา 16.69015 101.16597 บุ่งน้ำเต้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
79 67010130 380137 บ้านห้วยงาช้าง 16.20772 100.94703 พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์
80 67030124 380314 บ้านห้วยตลาด 16.02921 101.30949 ท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
81 67010081 380084 บ้านห้วยนาค 16.18672 101.06465 ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
82 67020020 380449 บ้านห้วยลาน 16.71421 101.15834 น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์
83 67010080 380082 บ้านห้วยสะแก 16.17729 101.08432 ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
84 67030181 380271 บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 16.13642 101.04794 ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
85 67010014 380056 บ้านห้วยไคร้ 16.32223 101.24912 ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
86 67010016 380022 บ้านอมกง 16.60194 101.15872 ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
87 67020132 380383 บ้านอุ่มกะทาด 17.02478 101.31508 ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
88 67010015 380057 บ้านเขาขาด 16.27148 101.25399 ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
89 67010128 380126 บ้านเขาคณฑา 16.05868 100.74259 บ้านกล้วย ชนแดน เพชรบูรณ์
90 67010125 380144 บ้านเขาชะโงก 16.03975 100.78533 บ้านกล้วย ชนแดน เพชรบูรณ์
91 67010111 380136 บ้านเขาสัก 16.20965 100.72374 ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
92 67030127 380317 บ้านเฉลียงทอง 15.99919 101.3324 ท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
93 67010030 380042 บ้านเฉลียงลับ 16.39669 101.25667 นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
94 67010083 380089 บ้านเนินสง่า 16.16383 101.07028 ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
95 67030155 380329 บ้านเนินสวรรค์ 15.90513 100.9058 บ้านโภชน์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
96 67010141 380106 บ้านโคกยาว 16.03462 100.85452 ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์
97 67010126 380149 บ้านโคกสำราญ 16.02782 100.74016 บ้านกล้วย ชนแดน เพชรบูรณ์
98 67010119 380116 บ้านโคกสูง 16.22637 100.77105 ท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์
99 67010144 380145 บ้านโคกหนองจอก 15.99375 100.80306 ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์
100 67010096 380100 บ้านโคกเจริญ 16.18775 100.87685 ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์
101 67030142 380312 บ้านโคกเจริญ 16.0369 101.1909 บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์
102 67010056 380059 บ้านโตก 16.35407 101.09944 บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
103 67010057 380060 บ้านโตกใต้ 16.35025 101.11714 บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
104 67010009 380010 บ้านโนนตะแบก 16.41835 101.19161 ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
105 67010163 380553 บ้านโนนตูม 16.35989 100.82451 วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์
106 67010017 380023 บ้านโพธิ์งาม 16.5865 101.1362 ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
107 67010023 380020 บ้านโพธิ์ทอง 16.57985 101.20297 ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
108 67010169 380554 บ้านใหม่วังตะเคียน 16.41753 100.75888 วังหิน วังโป่ง เพชรบูรณ์
109 67030174 380291 บ้านไทรทอง 16.09571 101.18631 วังโบสถ์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
110 67030131 380310 บ้านไร่ขอนยางขวาง 15.99457 101.17871 ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
111 67020039 380463 บ้านไร่นางาม 16.63143 101.21201 บ้านไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
112 67010162 380549 บ้านไร่ฝาย 16.33793 100.81342 วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์
113 67012007 380585 พัชรพิทยาคม 16.40035 101.23245 นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
114 67012008 380586 ราชประชานุเคราะห์ 57 16.3176 101.121 บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
115 67012012 380617 วังโป่งพิทยาคม 16.33262 100.73867 ท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์
116 67020140 380342 วัดทุ่งธงไชย 16.89126 101.21766 หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
117 67012002 380580 วิทยานุกูลนารี 16.4301 101.1537 ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
118 67012004 380582 สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 16.58669 101.15554 ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
119 67010149 380151 สายสมร 15.91685 100.77523 ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์
120 67010094 380091 อนุบาลชนแดน 16.18529 100.85485 ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์
121 67010161 380544 อนุบาลวังโป่ง 16.32922 100.80056 วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์
122 67010048 380058 อนุบาลเพชรบูรณ์ 16.4182 101.15741 สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
123 67012006 380584 เพชรบูรณ์วิทยา 16.32298 101.18549 น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
124 67012001 380579 เพชรพิทยาคม 16.43325 101.15278 ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
125 67010044 380001 เมืองเพชรบูรณ์ 16.41497 101.15167 ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
126 67012009 380587 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 16.3207 101.119 บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด