ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "ดินถล่ม" ในจังหวัด "เพชรบูรณ์"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 67032013 380611 ท่าด้วงพิทยาคม 15.95893 101.30597 ท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
2 67020173 380574 ธรรมนูญกองช่างวิทยา 16.56957 101.00965 ริมสีม่วง เขาค้อ เพชรบูรณ์
3 67022010 380616 น้ำหนาววิทยาคม 16.76523 101.6711 น้ำหนาว น้ำหนาว เพชรบูรณ์
4 67020149 380530 บ้านกกกะบก 16.72802 101.72756 โคกมน น้ำหนาว เพชรบูรณ์
5 67010136 380102 บ้านกกจั่น 16.31533 100.87634 พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์
6 67010098 380092 บ้านซับเจริญ 16.05562 100.91696 ซับพุทรา ชนแดน เพชรบูรณ์
7 67030156 380330 บ้านซับเดื่อ 15.93272 100.93255 บ้านโภชน์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
8 67020005 380423 บ้านซำภู 16.60495 101.34161 ช้างตะลูด หล่มสัก เพชรบูรณ์
9 67020154 380538 บ้านซำม่วง 16.91843 101.58618 วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์
10 67020155 380539 บ้านดงคล้อ 16.97934 101.61768 วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์
11 67020114 380366 บ้านดอยน้ำเพียงดิน 16.88108 101.11139 บ้านเนิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์
12 67020097 380379 บ้านตาดกลอย 17.00468 101.36941 ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์
13 67020099 380389 บ้านตาดข่าพัฒนา 17.04655 101.46285 ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์
14 67020098 380388 บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน 17.04105 101.44734 ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์
15 67020150 380531 บ้านทรัพย์สว่าง 16.79044 101.648 น้ำหนาว น้ำหนาว เพชรบูรณ์
16 67020122 380365 บ้านทับเบิกร่วมใจ 16.92766 101.12344 วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์
17 67020172 380569 บ้านทุ่งสมอ 16.70595 101.04273 ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์
18 67020171 380568 บ้านนายาว 16.72952 101.01631 ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์
19 67020106 380355 บ้านน้ำสร้าง 17.01057 101.20001 นาซำ หล่มเก่า เพชรบูรณ์
20 67030063 380229 บ้านน้ำอ้อม 15.81019 101.32144 ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
21 67010087 380035 บ้านน้ำเดื่อ 16.55394 101.31269 ห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
22 67020064 380427 บ้านปากออก 16.6689 101.34083 ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์
23 67030125 380315 บ้านปางยาง 15.96069 101.35575 ท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
24 67020167 380577 บ้านป่าแดง(เขาค้อ) 16.62476 100.9392 เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์
25 67020157 380541 บ้านฟองใต้ 16.95904 101.66721 วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์
26 67020156 380540 บ้านวังกวาง 16.90637 101.64292 วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์
27 67020134 380385 บ้านวังก้นหวด 17.084 101.37342 ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
28 67020056 380429 บ้านวังยาว 16.74702 101.43405 ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์
29 67020093 380381 บ้านวังเวินพัฒนา 17.0237 101.37086 ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์
30 67020124 380375 บ้านสงเปลือย 17.03375 101.28111 ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
31 67030220 380512 บ้านสระแก้ว 15.90169 101.25119 สระแก้ว บึงสามพัน เพชรบูรณ์
32 67020174 380575 บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 16.56804 100.99017 สะเดาะพง เขาค้อ เพชรบูรณ์
33 67030126 380316 บ้านสันเจริญโป่งสะทอน 15.95727 101.27305 ท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
34 67020127 380378 บ้านหนองเขียว 17.06767 101.25716 ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
35 67020175 380576 บ้านหนองแม่นา 16.56636 100.90182 หนองแม่นา เขาค้อ เพชรบูรณ์
36 67020161 380535 บ้านหลักด่าน 16.96409 101.48043 หลักด่าน น้ำหนาว เพชรบูรณ์
37 67020129 380386 บ้านหินโง่น 17.08374 101.37445 ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
38 67020130 380387 บ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า 17.13999 101.35944 ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
39 67020163 380537 บ้านห้วยกะโปะ 16.99747 101.54782 หลักด่าน น้ำหนาว เพชรบูรณ์
40 67020170 380567 บ้านห้วยขอนหาด 16.74681 101.01656 แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
41 67020125 380376 บ้านห้วยข่อย 17.04293 101.29837 ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
42 67030124 380314 บ้านห้วยตลาด 16.02921 101.30949 ท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
43 67010131 380138 บ้านห้วยตูม 16.18934 100.92184 พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์
44 67020165 380571 บ้านห้วยน้ำขาว 16.85359 101.00783 เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์
45 67020133 380384 บ้านห้วยผักกูด 17.089 101.4174 ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
46 67020055 380428 บ้านห้วยระหงส์ 16.76994 101.47687 ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์
47 67020162 380536 บ้านห้วยลาด 16.96333 101.50724 หลักด่าน น้ำหนาว เพชรบูรณ์
48 67020147 380528 บ้านห้วยสนามทราย 16.66877 101.73999 โคกมน น้ำหนาว เพชรบูรณ์
49 67020151 380532 บ้านห้วยหญ้าเครือ 16.83405 101.62378 น้ำหนาว น้ำหนาว เพชรบูรณ์
50 67020160 380533 บ้านห้วยหินลับ 16.87898 101.63378 วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์
51 67020096 380350 บ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ 16.9416 101.3998 ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์
52 67010015 380057 บ้านเขาขาด 16.27148 101.25399 ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
53 67030219 380511 บ้านเขาพลวง 15.87349 101.27433 สระแก้ว บึงสามพัน เพชรบูรณ์
54 67020164 380570 บ้านเข็กน้อย 16.81453 100.9692 เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์
55 67030155 380329 บ้านเนินสวรรค์ 15.90513 100.9058 บ้านโภชน์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
56 67020120 380363 บ้านเหมืองแบ่ง 16.91461 101.17597 วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์
57 67020169 380566 บ้านเหล่าหญ้า 16.76845 101.03045 แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
58 67020104 380353 บ้านแก่งโตน 17.03608 101.20263 นาซำ หล่มเก่า เพชรบูรณ์
59 67020148 380529 บ้านโคกมน 16.72784 101.74935 โคกมน น้ำหนาว เพชรบูรณ์
60 67010093 380142 บ้านโป่งตาเบ้า 16.16937 100.96384 ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์
61 67020126 380377 บ้านโป่งสามขา 17.0867 101.24297 ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
62 67022012 380620 ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 16.64295 101.00031 เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์
63 67020153 380527 อนุบาลน้ำหนาว 16.76473 101.67771 น้ำหนาว น้ำหนาว เพชรบูรณ์
64 67020166 380573 อนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) 16.65813 101.01802 เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์
65 67022011 380619 แคมป์สนวิทยาคม 16.76791 101.02855 แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด