ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม" ในจังหวัด "เลย"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 42010131 520309 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน 18.03033 101.87153 ปากชม ปากชม เลย
2 42010080 520210 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร 17.82813 101.70279 เขาแก้ว เชียงคาน เลย
3 42010165 520129 ด่านซ้าย 17.28624 101.14648 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย
4 42010197 520167 บ้านกกโพธิ์วังกำ 17.28947 101.31031 โพนสูง ด่านซ้าย เลย
5 42010215 520363 บ้านกลาง 17.44141 101.05486 นาพึง นาแห้ว เลย
6 42010032 520024 บ้านขอนแก่นหนองบอน 17.42215 101.72447 นาโป่ง เมืองเลย เลย
7 42010128 520318 บ้านคอนสา 17.87872 101.98127 เชียงกลม ปากชม เลย
8 42010218 520375 บ้านซำทอง 17.35632 101.04028 นามาลา นาแห้ว เลย
9 42010082 520212 บ้านตาดซ้อ 17.80922 101.72598 เขาแก้ว เชียงคาน เลย
10 42010033 520025 บ้านติ้วน้อย 17.39333 101.70817 นาโป่ง เมืองเลย เลย
11 42010186 520189 บ้านทุ่งน้ำใส 17.16884 101.20137 โป่ง ด่านซ้าย เลย
12 42010268 520235 บ้านท่าลี่ 17.63043 101.42507 ท่าลี่ ท่าลี่ เลย
13 42010133 520306 บ้านนาค้อ 17.96687 101.88437 ปากชม ปากชม เลย
14 42020001 520090 บ้านนาซำแซง 17.32811 101.63845 เขาหลวง วังสะพุง เลย
15 42010195 520164 บ้านนาลานข้าว 17.27313 101.34932 โพนสูง ด่านซ้าย เลย
16 42010159 520156 บ้านนาเจียง 17.37511 101.23063 โคกงาม ด่านซ้าย เลย
17 42010067 520054 บ้านน้ำคิว 17.44885 101.62155 เสี้ยว เมืองเลย เลย
18 42010113 520224 บ้านน้ำพร 17.76144 101.59229 ปากตม เชียงคาน เลย
19 42010275 520247 บ้านน้ำมี 17.52113 101.37237 น้ำทูน ท่าลี่ เลย
20 42010150 520172 บ้านน้ำหมัน 17.10198 101.12589 กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
21 42010110 520198 บ้านบุฮม 17.92817 101.73655 บุฮม เชียงคาน เลย
22 42010225 520371 บ้านบ่อเหมืองน้อย 17.55032 101.00268 แสงภา นาแห้ว เลย
23 42010177 520136 บ้านปากหมัน 17.49298 101.18473 ปากหมัน ด่านซ้าย เลย
24 42010140 520329 บ้านปากเนียม 18.05737 101.92874 ห้วยพิชัย ปากชม เลย
25 42010265 520243 บ้านวังขาม 17.54133 101.42127 ท่าลี่ ท่าลี่ เลย
26 42010203 520176 บ้านวังบอน 17.28552 101.14756 อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย
27 42010137 520324 บ้านวังผา 17.7772 101.97844 ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย
28 42010139 520328 บ้านสงาว 18.07759 101.94398 ห้วยพิชัย ปากชม เลย
29 42010176 520145 บ้านหนองผือ 17.34042 101.14595 นาหอ ด่านซ้าย เลย
30 42010026 520031 บ้านหนองหญ้าไซ 17.41909 101.81908 นาดินดำ เมืองเลย เลย
31 42020069 520293 บ้านหนองหมากแก้ว 17.1071 101.80793 ปวนพุ หนองหิน เลย
32 42010220 520377 บ้านหนองหวาย 17.3557 101.06266 นามาลา นาแห้ว เลย
33 42020049 520127 บ้านหมากแข้งกกกอก 17.42302 101.5502 หนองงิ้ว วังสะพุง เลย
34 42010174 520143 บ้านหัวนาแหลม 17.32875 101.15199 นาหอ ด่านซ้าย เลย
35 42010134 520307 บ้านหาดเบี้ย 18.05435 101.8131 ปากชม ปากชม เลย
36 42010285 520252 บ้านห้วยคัง 17.62305 101.31991 อาฮี ท่าลี่ เลย
37 42010169 520148 บ้านห้วยปลาฝา 17.40416 101.17229 นาดี ด่านซ้าย เลย
38 42010142 520331 บ้านห้วยพิชัย 17.98469 101.95743 ห้วยพิชัย ปากชม เลย
39 42010027 520032 บ้านห้วยม่วง 17.46894 101.84257 นาดินดำ เมืองเลย เลย
40 42010035 520027 บ้านห้วยโตก 17.42681 101.7425 นาโป่ง เมืองเลย เลย
41 42020088 520301 บ้านห้วยไผ่ใต้ 17.09879 101.85425 หนองหิน หนองหิน เลย
42 42010180 520139 บ้านเครือคู้ 17.46678 101.19621 ปากหมัน ด่านซ้าย เลย
43 42010278 520239 บ้านเมี่ยง 17.64415 101.43173 หนองผือ ท่าลี่ เลย
44 42020045 520123 บ้านเล้า 17.34445 101.6235 หนองงิ้ว วังสะพุง เลย
45 42020068 520292 บ้านเหล่าใหญ่ 17.08916 101.79952 ปวนพุ หนองหิน เลย
46 42010170 520141 บ้านแก่งม่วง 17.46612 101.1666 นาดี ด่านซ้าย เลย
47 42020006 520095 บ้านแก่งหินกกสะทอน 17.3323 101.66417 เขาหลวง วังสะพุง เลย
48 42010211 520184 บ้านแก่วตาว 17.1306 101.27557 อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย
49 42010191 520161 บ้านโพนสูง 17.29168 101.24572 โพนสูง ด่านซ้าย เลย
50 42010175 520144 บ้านโพนหนอง 17.30324 101.14783 นาหอ ด่านซ้าย เลย
51 42020090 520303 บ้านไร่ศรีอุบล 17.12192 101.88934 หนองหิน หนองหิน เลย
52 42012014 520471 พระแก้วอาสาวิทยา 17.49362 101.1856 ปากหมัน ด่านซ้าย เลย
53 42010052 520044 มโนบุเรศรบำรุงการ 17.48976 101.68426 น้ำหมาน เมืองเลย เลย
54 42010166 520130 อนุบาลด่านซ้าย 17.28014 101.14591 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย
55 42020113 520406 เลยตาดโนนพัฒนา 17.08761 101.48515 เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด