ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "ดินถล่ม" ในจังหวัด "เลย"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 42012012 520468 คอนสาวิทยา 17.88084 101.9765 เชียงกลม ปากชม เลย
2 42010059 520001 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร 17.53321 101.72906 เมือง เมืองเลย เลย
3 42020015 520076 ชุมชนบ้านทรายขาว 17.23896 101.694 ทรายขาว วังสะพุง เลย
4 42010072 520384 ชุมชนบ้านท่าสะอาด 17.49541 101.91977 ท่าสะอาด นาด้วง เลย
5 42010074 520379 ชุมชนบ้านนาด้วง 17.48219 101.98981 นาด้วง นาด้วง เลย
6 42010101 520204 ชุมชนบ้านนาบอน 17.84511 101.65949 นาซ่าว เชียงคาน เลย
7 42010214 520362 ชุมชนบ้านนาพึง 17.41128 101.04707 นาพึง นาแห้ว เลย
8 42010039 520015 ชุมชนบ้านนาอ้อ 17.57308 101.72627 นาอ้อ เมืองเลย เลย
9 42020059 520276 ชุมชนบ้านผานกเค้า 16.84855 101.93879 ผานกเค้า ภูกระดึง เลย
10 42020114 520389 ชุมชนบ้านหนองคัน 17.13434 101.6963 หนองคัน ภูหลวง เลย
11 42010125 520315 ชุมชนบ้านเชียงกลม 17.79755 101.94609 เชียงกลม ปากชม เลย
12 42010080 520210 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร 17.82813 101.70279 เขาแก้ว เชียงคาน เลย
13 42010258 520342 ชุมชนภูเรือ 17.45079 101.36073 หนองบัว ภูเรือ เลย
14 42020038 520074 ชุมชนวังสะพุง 17.31435 101.76261 วังสะพุง วังสะพุง เลย
15 42020087 520300 ชุมชนหนองหิน 17.12133 101.85878 หนองหิน หนองหิน เลย
16 42010165 520129 ด่านซ้าย 17.28624 101.14648 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย
17 42012018 520474 ท่าลี่วิทยา 17.62494 101.43451 ท่าลี่ ท่าลี่ เลย
18 42012008 520463 ธาตุพิทยาคม 17.7508 101.70438 ธาตุ เชียงคาน เลย
19 42012005 520460 นาด้วงวิทยา 17.47832 101.97371 นาด้วง นาด้วง เลย
20 42012003 520458 นาอ้อวิทยา 17.60515 101.71137 ศรีสองรัก เมืองเลย เลย
21 42012016 520472 นาแห้ววิทยา 17.4902 101.06703 นาแห้ว นาแห้ว เลย
22 42012004 520459 น้ำสวยพิทยาสรรพ์ 17.54917 101.83925 น้ำสวย เมืองเลย เลย
23 42010185 520188 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ 17.13261 101.17417 โป่ง ด่านซ้าย เลย
24 42010149 520171 บ้านกกจาน 17.10935 101.11964 กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
25 42010036 520028 บ้านกกชุมแสง 17.40507 101.65788 นาโป่ง เมืองเลย เลย
26 42020019 520081 บ้านกกซ้อ 17.26966 101.64667 ทรายขาว วังสะพุง เลย
27 42010008 520057 บ้านกกดู่ 17.61249 101.62995 กกดู่ เมืองเลย เลย
28 42010010 520051 บ้านกกทอง 17.5211 101.561 กกทอง เมืองเลย เลย
29 42020046 520124 บ้านกกบก 17.38932 101.57938 หนองงิ้ว วังสะพุง เลย
30 42010199 520150 บ้านกกสะตี 17.21096 101.32653 วังยาว ด่านซ้าย เลย
31 42020036 520113 บ้านกกเกลี้ยง 17.25068 101.74364 ผาบิ้ง วังสะพุง เลย
32 42010193 520134 บ้านกกเหี่ยน 17.26719 101.19834 โพนสูง ด่านซ้าย เลย
33 42010197 520167 บ้านกกโพธิ์วังกำ 17.28947 101.31031 โพนสูง ด่านซ้าย เลย
34 42010244 520344 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 17.42049 101.30316 ร่องจิก ภูเรือ เลย
35 42010115 520225 บ้านกลาง 17.79829 101.62665 ปากตม เชียงคาน เลย
36 42010215 520363 บ้านกลาง 17.44141 101.05486 นาพึง นาแห้ว เลย
37 42010237 520350 บ้านกลาง 17.32105 101.43074 ปลาบ่า ภูเรือ เลย
38 42010069 520046 บ้านกอไร่ใหญ่ 17.48122 101.65923 เสี้ยว เมืองเลย เลย
39 42010007 520070 บ้านกำพี้ 17.57211 101.59148 กกดู่ เมืองเลย เลย
40 42020012 520120 บ้านกุดลันน้อยคีรี 17.15053 101.8528 โคกขมิ้น วังสะพุง เลย
41 42020031 520087 บ้านกุดแกศรีสงคราม 17.35602 101.82521 ผาน้อย วังสะพุง เลย
42 42020024 520075 บ้านกุดโง้งวังเดื่อ 17.37732 101.76201 ปากปวน วังสะพุง เลย
43 42010017 520002 บ้านก้างปลา 17.52991 101.73828 ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย
44 42020007 520103 บ้านขอนยาง 17.21145 101.84299 โคกขมิ้น วังสะพุง เลย
45 42010280 520257 บ้านขอนแก่น 17.68023 101.42769 หนองผือ ท่าลี่ เลย
46 42010032 520024 บ้านขอนแก่นหนองบอน 17.42215 101.72447 นาโป่ง เมืองเลย เลย
47 42020004 520093 บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 17.29916 101.6074 เขาหลวง วังสะพุง เลย
48 42010111 520199 บ้านคกเลา 17.99102 101.75316 บุฮม เชียงคาน เลย
49 42010128 520318 บ้านคอนสา 17.87872 101.98127 เชียงกลม ปากชม เลย
50 42010123 520326 บ้านชมน้อย 17.73528 101.90538 ชมเจริญ ปากชม เลย
51 42010161 520158 บ้านชั่งสี่ 17.42232 101.23884 โคกงาม ด่านซ้าย เลย
52 42020133 520414 บ้านซำกกค้อ 17.10005 101.98254 โนนปอแดง ผาขาว เลย
53 42010218 520375 บ้านซำทอง 17.35632 101.04028 นามาลา นาแห้ว เลย
54 42020014 520122 บ้านซำนกจิบ 17.16851 101.95282 โคกขมิ้น วังสะพุง เลย
55 42020150 520452 บ้านซำบุ่น 17.17912 101.99742 ทรัพย์ไพวัลย์ เอราวัณ เลย
56 42020098 520285 บ้านซำบ่าง 16.90984 101.92025 ห้วยส้ม ภูกระดึง เลย
57 42020143 520420 บ้านซำพร้าว 17.08561 101.95739 บ้านเพิ่ม ผาขาว เลย
58 42020155 520451 บ้านซำม่วง 17.18375 102.07171 ผาสามยอด เอราวัณ เลย
59 42020135 520416 บ้านซำไคร้ 16.9577 101.9892 โนนปอแดง ผาขาว เลย
60 42020066 520283 บ้านซำไฮ 16.90332 102.01859 ผานกเค้า ภูกระดึง เลย
61 42020149 520418 บ้านดงน้อย 17.04124 101.96584 ผาขาว ผาขาว เลย
62 42020044 520117 บ้านดงน้อยโคกหนองแก 17.21061 101.80671 ศรีสงคราม วังสะพุง เลย
63 42010190 520193 บ้านด่านดู่ 17.06851 101.17278 โป่ง ด่านซ้าย เลย
64 42020080 520287 บ้านตาดข่า 17.00798 101.89043 หนองหิน หนองหิน เลย
65 42010082 520212 บ้านตาดซ้อ 17.80922 101.72598 เขาแก้ว เชียงคาน เลย
66 42010204 520177 บ้านตาดเสี้ยว 17.1665 101.23919 อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย
67 42010033 520025 บ้านติ้วน้อย 17.39333 101.70817 นาโป่ง เมืองเลย เลย
68 42010005 520068 บ้านตูบโกบ 17.57958 101.6503 กกดู่ เมืองเลย เลย
69 42010210 520183 บ้านถ้ำพระ 17.19346 101.18695 อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย
70 42010253 520335 บ้านถ้ำมูล 17.43999 101.50961 สานตม ภูเรือ เลย
71 42020118 520394 บ้านทรัพย์เจริญ 17.10339 101.66438 ห้วยสีเสียด ภูหลวง เลย
72 42010205 520178 บ้านทับกี่ 17.16146 101.23476 อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย
73 42010186 520189 บ้านทุ่งน้ำใส 17.16884 101.20137 โป่ง ด่านซ้าย เลย
74 42010187 520190 บ้านทุ่งเทิง 17.10052 101.19101 โป่ง ด่านซ้าย เลย
75 42020074 520264 บ้านทุ่งใหญ่ 16.8697 101.88316 ภูกระดึง ภูกระดึง เลย
76 42010233 520337 บ้านท่อน 17.40912 101.43372 ท่าศาลา ภูเรือ เลย
77 42010019 520006 บ้านท่าข้าม 17.53189 101.73655 ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย
78 42020127 520412 บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 17.04954 102.05806 ท่าช้างคล้อง ผาขาว เลย
79 42010116 520226 บ้านท่าดีหมี 17.81103 101.55973 ปากตม เชียงคาน เลย
80 42010083 520213 บ้านท่าบม 17.78029 101.77507 เขาแก้ว เชียงคาน เลย
81 42010040 520017 บ้านท่ามะนาว 17.58879 101.74099 นาอ้อ เมืองเลย เลย
82 42010268 520235 บ้านท่าลี่ 17.63043 101.42507 ท่าลี่ ท่าลี่ เลย
83 42010232 520336 บ้านท่าศาลา 17.42059 101.45687 ท่าศาลา ภูเรือ เลย
84 42010070 520385 บ้านท่าสวรรค์ 17.4207 101.94011 ท่าสวรรค์ นาด้วง เลย
85 42010001 520063 บ้านท่าเปิบ 17.57916 101.62869 กกดู่ เมืองเลย เลย
86 42010097 520217 บ้านธาตุวิทยา 17.72328 101.71512 ธาตุ เชียงคาน เลย
87 42010242 520360 บ้านนาขามป้อม 17.33009 101.2437 ร่องจิก ภูเรือ เลย
88 42010179 520138 บ้านนาข่า 17.45949 101.23477 ปากหมัน ด่านซ้าย เลย
89 42010243 520361 บ้านนาคูณ 17.3515 101.31407 ร่องจิก ภูเรือ เลย
90 42010133 520306 บ้านนาค้อ 17.96687 101.88437 ปากชม ปากชม เลย
91 42020001 520090 บ้านนาซำแซง 17.32811 101.63845 เขาหลวง วังสะพุง เลย
92 42010106 520208 บ้านนาซ่าว 17.82849 101.66843 นาซ่าว เชียงคาน เลย
93 42010076 520380 บ้านนาดอกคำ 17.53645 101.98071 นาดอกคำ นาด้วง เลย
94 42020056 520096 บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120ฯ 17.29944 101.87232 หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย
95 42020103 520396 บ้านนาดินดำ 17.07166 101.68675 แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย
96 42010025 520030 บ้านนาดินดำ 17.45172 101.83307 นาดินดำ เมืองเลย เลย
97 42010173 520147 บ้านนาดี 17.38402 101.15519 นาดี ด่านซ้าย เลย
98 42020122 520433 บ้านนาตาดสมสะอาด 17.01241 102.14018 ท่าช้างคล้อง ผาขาว เลย
99 42010178 520137 บ้านนาทอง 17.43581 101.19043 ปากหมัน ด่านซ้าย เลย
100 42010167 520131 บ้านนาทุ่ม 17.29019 101.13232 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย
101 42020093 520271 บ้านนาน้อยแสนสุข 16.81892 101.81438 ศรีฐาน ภูกระดึง เลย
102 42010081 520211 บ้านนาป่าหนาด 17.79887 101.73237 เขาแก้ว เชียงคาน เลย
103 42010229 520366 บ้านนาผักก้าม 17.51836 100.88374 เหล่ากอหก นาแห้ว เลย
104 42020108 520402 บ้านนาฝายนาโพธิ์ 17.15456 101.64296 ภูหอ ภูหลวง เลย
105 42010216 520373 บ้านนามาลา 17.38527 101.04467 นามาลา นาแห้ว เลย
106 42020116 520392 บ้านนามูลตุ่น 17.18052 101.72738 ห้วยสีเสียด ภูหลวง เลย
107 42020077 520267 บ้านนายาง 16.83362 101.87861 ภูกระดึง ภูกระดึง เลย
108 42010195 520164 บ้านนาลานข้าว 17.27313 101.34932 โพนสูง ด่านซ้าย เลย
109 42010228 520365 บ้านนาลึ่ง 17.50086 100.90749 เหล่ากอหก นาแห้ว เลย
110 42020130 520409 บ้านนาล้อม 17.07788 102.02232 โนนปอแดง ผาขาว เลย
111 42020016 520078 บ้านนาวัวโพนงาม 17.22119 101.67184 ทรายขาว วังสะพุง เลย
112 42010086 520229 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 17.76228 101.73628 จอมศรี เชียงคาน เลย
113 42010172 520146 บ้านนาหมูม่น 17.36325 101.15044 นาดี ด่านซ้าย เลย
114 42020003 520092 บ้านนาหลวงยางเดี่ยว 17.31071 101.58249 เขาหลวง วังสะพุง เลย
115 42010156 520170 บ้านนาหว้าน้อย 17.14134 101.12973 กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
116 42020037 520115 บ้านนาอีเลิศ 17.29548 101.73954 วังสะพุง วังสะพุง เลย
117 42020154 520450 บ้านนาอุดม 17.22713 102.02837 ผาสามยอด เอราวัณ เลย
118 42020151 520453 บ้านนาอ่างคำ 17.23537 101.99422 ทรัพย์ไพวัลย์ เอราวัณ เลย
119 42010227 520367 บ้านนาเจริญ 17.55329 100.8827 เหล่ากอหก นาแห้ว เลย
120 42010159 520156 บ้านนาเจียง 17.37511 101.23063 โคกงาม ด่านซ้าย เลย
121 42010084 520214 บ้านนาเบน 17.80639 101.72335 เขาแก้ว เชียงคาน เลย
122 42020126 520437 บ้านนาเหมือดแอ่ 17.02629 102.0841 ท่าช้างคล้อง ผาขาว เลย
123 42020035 520077 บ้านนาแก 17.22833 101.7193 ผาบิ้ง วังสะพุง เลย
124 42010023 520058 บ้านนาแขม 17.68508 101.68372 นาแขม เมืองเลย เลย
125 42020091 520269 บ้านนาแปน 16.90219 101.86883 ศรีฐาน ภูกระดึง เลย
126 42010222 520370 บ้านนาแห้ว 17.47784 101.06978 นาแห้ว นาแห้ว เลย
127 42020092 520270 บ้านนาโก 16.82855 101.84516 ศรีฐาน ภูกระดึง เลย
128 42010060 520016 บ้านนาโคก 17.59334 101.72003 ศรีสองรัก เมืองเลย เลย
129 42010031 520023 บ้านนาโป่ง 17.42096 101.71174 นาโป่ง เมืองเลย เลย
130 42010146 520312 บ้านนาโม้ 18.10124 102.02459 หาดคัมภีร์ ปากชม เลย
131 42010267 520246 บ้านน้ำกระโทม 17.51442 101.42293 ท่าลี่ ท่าลี่ เลย
132 42010067 520054 บ้านน้ำคิว 17.44885 101.62155 เสี้ยว เมืองเลย เลย
133 42020022 520084 บ้านน้ำค้อ 17.24554 101.68845 ทรายขาว วังสะพุง เลย
134 42020047 520125 บ้านน้ำจันทร์ 17.34898 101.5815 หนองงิ้ว วังสะพุง เลย
135 42020005 520094 บ้านน้ำทบ 17.26789 101.59977 เขาหลวง วังสะพุง เลย
136 42010113 520224 บ้านน้ำพร 17.76144 101.59229 ปากตม เชียงคาน เลย
137 42010168 520132 บ้านน้ำพุ 17.21695 101.25418 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย
138 42010188 520191 บ้านน้ำพุง 17.09919 101.17029 โป่ง ด่านซ้าย เลย
139 42010058 520005 บ้านน้ำภู 17.56035 101.70869 เมือง เมืองเลย เลย
140 42010275 520247 บ้านน้ำมี 17.52113 101.37237 น้ำทูน ท่าลี่ เลย
141 42010071 520386 บ้านน้ำสวยภักดี 17.52204 101.93109 ท่าสะอาด นาด้วง เลย
142 42010077 520383 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 17.62995 101.95803 นาดอกคำ นาด้วง เลย
143 42010150 520172 บ้านน้ำหมัน 17.10198 101.12589 กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
144 42020040 520111 บ้านน้ำอ้อมเล้า 17.25373 101.73601 วังสะพุง วังสะพุง เลย
145 42010154 520168 บ้านน้ำเย็น 17.16339 101.09458 กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
146 42010271 520261 บ้านน้ำแคม 17.69301 101.52217 น้ำแคม ท่าลี่ เลย
147 42010234 520340 บ้านบง 17.41211 101.41466 ท่าศาลา ภูเรือ เลย
148 42010262 520238 บ้านบวกอ่าง 17.54643 101.48252 โคกใหญ่ ท่าลี่ เลย
149 42020055 520108 บ้านบึงสวรรค์ 17.24336 101.95414 หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย
150 42020018 520080 บ้านบุ่งค้อ 17.24744 101.7196 ทรายขาว วังสะพุง เลย
151 42020023 520073 บ้านบุ่งตาข่าย 17.38647 101.76237 ปากปวน วังสะพุง เลย
152 42010225 520371 บ้านบ่อเหมืองน้อย 17.55032 101.00268 แสงภา นาแห้ว เลย
153 42010235 520348 บ้านปลาบ่า 17.38602 101.35865 ปลาบ่า ภูเรือ เลย
154 42020067 520291 บ้านปวนพุ 17.04037 101.76291 ปวนพุ หนองหิน เลย
155 42020025 520071 บ้านปากปวน 17.35891 101.74788 ปากปวน วังสะพุง เลย
156 42010141 520330 บ้านปากปัด 18.03372 101.96447 ห้วยพิชัย ปากชม เลย
157 42010272 520262 บ้านปากยาง 17.68024 101.55107 น้ำแคม ท่าลี่ เลย
158 42010177 520136 บ้านปากหมัน 17.49298 101.18473 ปากหมัน ด่านซ้าย เลย
159 42010061 520018 บ้านปากหมาก 17.63843 101.75347 ศรีสองรัก เมืองเลย เลย
160 42010201 520152 บ้านปากแดง 17.25288 101.49342 วังยาว ด่านซ้าย เลย
161 42010181 520140 บ้านปากโป่ง 17.19102 101.20052 ปากหมัน ด่านซ้าย เลย
162 42010189 520192 บ้านปางคอม 17.08142 101.16577 โป่ง ด่านซ้าย เลย
163 42010126 520316 บ้านปางคอม 17.84682 101.93385 เชียงกลม ปากชม เลย
164 42010037 520029 บ้านป่าข้าวหลาม 17.4273 101.62383 นาโป่ง เมืองเลย เลย
165 42020008 520106 บ้านป่าบง 17.20912 101.85433 โคกขมิ้น วังสะพุง เลย
166 42010212 520165 บ้านป่าม่วง 17.22975 101.26842 อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย
167 42010208 520181 บ้านป่าสะแข 17.21527 101.22752 อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย
168 42010095 520222 บ้านผากลางดง 17.68471 101.81115 ธาตุ เชียงคาน เลย
169 42020148 520417 บ้านผาขาว 17.03266 101.96889 ผาขาว ผาขาว เลย
170 42020099 520286 บ้านผาฆ้อง 16.89905 101.95042 ห้วยส้ม ภูกระดึง เลย
171 42020028 520086 บ้านผาน้อย 17.35001 101.83193 ผาน้อย วังสะพุง เลย
172 42010100 520220 บ้านผาพอด 17.72485 101.76258 ธาตุ เชียงคาน เลย
173 42020153 520455 บ้านผาสะนา 17.20372 101.94844 ทรัพย์ไพวัลย์ เอราวัณ เลย
174 42020152 520454 บ้านผาสามยอด 17.16334 102.01698 ทรัพย์ไพวัลย์ เอราวัณ เลย
175 42020065 520282 บ้านผาสามยอด 16.83558 101.93826 ผานกเค้า ภูกระดึง เลย
176 42020070 520294 บ้านผาหวาย 17.02988 101.71903 ปวนพุ หนองหิน เลย
177 42010200 520151 บ้านผึ้ง 17.22894 101.32321 วังยาว ด่านซ้าย เลย
178 42020120 520431 บ้านพวยเด้งสันติสุข 17.04158 102.08672 ท่าช้างคล้อง ผาขาว เลย
179 42020094 520275 บ้านพองหนีบ 16.945 101.689 ศรีฐาน ภูกระดึง เลย
180 42020086 520298 บ้านภูทองลานมันหลัก 160 17.07671 101.86585 หนองหิน หนองหิน เลย
181 42010068 520055 บ้านภูสวรรค์ 17.47333 101.5737 เสี้ยว เมืองเลย เลย
182 42010264 520242 บ้านยาง 17.56774 101.4167 ท่าลี่ ท่าลี่ เลย
183 42010241 520359 บ้านร่องจิก 17.3501 101.31351 ร่องจิก ภูเรือ เลย
184 42020079 520304 บ้านร่องป่าไผ่ 17.11331 101.84017 หนองหิน หนองหิน เลย
185 42020011 520119 บ้านลาด 17.15619 101.91018 โคกขมิ้น วังสะพุง เลย
186 42010248 520354 บ้านลาดค่าง 17.43052 101.26961 ลาดค่าง ภูเรือ เลย
187 42010006 520069 บ้านลาดค้อ 17.57553 101.58396 กกดู่ เมืองเลย เลย
188 42020058 520104 บ้านวังกกเดื่อ 17.2611 101.87023 หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย
189 42010265 520243 บ้านวังขาม 17.54133 101.42127 ท่าลี่ ท่าลี่ เลย
190 42010203 520176 บ้านวังบอน 17.28552 101.14756 อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย
191 42010137 520324 บ้านวังผา 17.7772 101.97844 ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย
192 42020165 520438 บ้านวังม่วง 17.36909 101.89302 เอราวัณ เอราวัณ เลย
193 42020096 520273 บ้านวังยาง 16.97555 101.77369 ศรีฐาน ภูกระดึง เลย
194 42010024 520059 บ้านวังยาว 17.70302 101.64795 นาแขม เมืองเลย เลย
195 42010198 520149 บ้านวังยาว 17.21238 101.33095 วังยาว ด่านซ้าย เลย
196 42020063 520280 บ้านวังลานวังทอง 16.86841 102.02296 ผานกเค้า ภูกระดึง เลย
197 42020039 520109 บ้านวังสะพุง 17.29441 101.76554 วังสะพุง วังสะพุง เลย
198 42010207 520180 บ้านวังเป่ง 17.17319 101.26365 อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย
199 42010277 520253 บ้านวังเป่ง 17.61808 101.30057 น้ำทูน ท่าลี่ เลย
200 42020167 520440 บ้านวังเลาหัวฝาย 17.38361 101.93891 เอราวัณ เอราวัณ เลย
201 42010202 520153 บ้านวังเวิน 17.238 101.35828 วังยาว ด่านซ้าย เลย
202 42010049 520040 บ้านวังแคน 17.57508 101.82274 น้ำสวย เมืองเลย เลย
203 42020027 520085 บ้านวังแท่น 17.33927 101.78652 ผาน้อย วังสะพุง เลย
204 42010063 520020 บ้านวังโป่งท่าวังแคน 17.61305 101.75419 ศรีสองรัก เมืองเลย เลย
205 42020051 520099 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 17.28947 101.84203 หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย
206 42020062 520279 บ้านศรีรักษา 16.8548 101.99532 ผานกเค้า ภูกระดึง เลย
207 42020134 520415 บ้านศรีวิไลท่าสวนยา 17.05291 102.02406 โนนปอแดง ผาขาว เลย
208 42020054 520107 บ้านศรีอุบลพัฒนา 17.24159 101.89673 หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย
209 42010164 520135 บ้านศาลาน้อย 17.23145 101.19489 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย
210 42020072 520274 บ้านสงป่าเปลือย 16.83659 101.86543 ภูกระดึง ภูกระดึง เลย
211 42010094 520221 บ้านสงเปือย 17.7306 101.80075 ธาตุ เชียงคาน เลย
212 42010012 520056 บ้านสวนกล้วย 17.5274 101.53262 กกทอง เมืองเลย เลย
213 42020104 520397 บ้านสวนปอ 17.05937 101.66503 แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย
214 42020071 520295 บ้านสวนห้อมผางาม 17.0437 101.7557 ปวนพุ หนองหิน เลย
215 42010236 520349 บ้านสองคอน 17.35926 101.39936 ปลาบ่า ภูเรือ เลย
216 42010051 520042 บ้านสะอาดลายเหนือ 17.66529 101.83737 น้ำสวย เมืองเลย เลย
217 42010256 520341 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 17.4417 101.47074 สานตม ภูเรือ เลย
218 42010047 520038 บ้านสูบ 17.62811 101.83655 น้ำสวย เมืองเลย เลย
219 42010056 520065 บ้านส้าน 17.54367 101.63012 น้ำหมาน เมืองเลย เลย
220 42020029 520098 บ้านหนองขาม 17.31614 101.84595 ผาน้อย วังสะพุง เลย
221 42020050 520128 บ้านหนองงิ้วเหล่าแปน 17.33614 101.62608 หนองงิ้ว วังสะพุง เลย
222 42010050 520041 บ้านหนองดอกบัว 17.59346 101.81917 น้ำสวย เมืองเลย เลย
223 42020121 520432 บ้านหนองตานา 17.00749 102.08657 ท่าช้างคล้อง ผาขาว เลย
224 42020157 520448 บ้านหนองตูม 17.24713 102.05529 ผาสามยอด เอราวัณ เลย
225 42020075 520265 บ้านหนองตูมท่ายาง 16.90536 101.90753 ภูกระดึง ภูกระดึง เลย
226 42020052 520100 บ้านหนองนอ 17.3091 101.84841 หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย
227 42010276 520248 บ้านหนองบง 17.54021 101.32997 น้ำทูน ท่าลี่ เลย
228 42010259 520343 บ้านหนองบง 17.45672 101.39403 หนองบัว ภูเรือ เลย
229 42020105 520399 บ้านหนองบัว 17.13161 101.63778 ภูหอ ภูหลวง เลย
230 42020053 520105 บ้านหนองปาดฟาน 17.22189 101.86155 หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย
231 42010030 520036 บ้านหนองผำ 17.3918 101.80441 นาดินดำ เมืองเลย เลย
232 42010176 520145 บ้านหนองผือ 17.34042 101.14595 นาหอ ด่านซ้าย เลย
233 42010162 520159 บ้านหนองสนุ่น 17.37191 101.24797 โคกงาม ด่านซ้าย เลย
234 42010026 520031 บ้านหนองหญ้าไซ 17.41909 101.81908 นาดินดำ เมืองเลย เลย
235 42020069 520293 บ้านหนองหมากแก้ว 17.1071 101.80793 ปวนพุ หนองหิน เลย
236 42010160 520157 บ้านหนองหลวง 17.39118 101.23266 โคกงาม ด่านซ้าย เลย
237 42010220 520377 บ้านหนองหวาย 17.3557 101.06266 นามาลา นาแห้ว เลย
238 42020107 520401 บ้านหนองอีเก้ง 17.15858 101.66436 ภูหอ ภูหลวง เลย
239 42010192 520162 บ้านหนองอุมลัว 17.32685 101.25416 โพนสูง ด่านซ้าย เลย
240 42020106 520400 บ้านหนองเขียด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ 12) 17.14686 101.654 ภูหอ ภูหลวง เลย
241 42010254 520338 บ้านหนองแซง 17.45085 101.45831 สานตม ภูเรือ เลย
242 42020123 520434 บ้านหนองแต้หนองโก 16.98044 102.0744 ท่าช้างคล้อง ผาขาว เลย
243 42020159 520442 บ้านหนองใหญ่ 17.34844 101.9614 ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย
244 42020049 520127 บ้านหมากแข้งกกกอก 17.42302 101.5502 หนองงิ้ว วังสะพุง เลย
245 42020125 520436 บ้านหัวขัว 17.04428 102.11755 ท่าช้างคล้อง ผาขาว เลย
246 42010221 520378 บ้านหัวด่านนาปูน 17.37562 101.03847 นามาลา นาแห้ว เลย
247 42010174 520143 บ้านหัวนาแหลม 17.32875 101.15199 นาหอ ด่านซ้าย เลย
248 42010020 520007 บ้านหัวฝาย 17.52337 101.74816 ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย
249 42020146 520419 บ้านหัวฝาย 17.05576 101.9954 ผาขาว ผาขาว เลย
250 42010196 520166 บ้านหัวฝาย 17.32226 101.2721 โพนสูง ด่านซ้าย เลย
251 42010118 520232 บ้านหาดทรายขาวผามุม 17.75326 101.66934 หาดทรายขาว เชียงคาน เลย
252 42010087 520230 บ้านหินตั้ง 17.77364 101.75039 จอมศรี เชียงคาน เลย
253 42010238 520351 บ้านหินสอ 17.28241 101.40034 ปลาบ่า ภูเรือ เลย
254 42020010 520118 บ้านหินเกิ้ง 17.1935 101.88548 โคกขมิ้น วังสะพุง เลย
255 42010206 520179 บ้านหินแลบ 17.19567 101.25008 อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย
256 42010011 520053 บ้านห้วยกระทิง 17.50613 101.60191 กกทอง เมืองเลย เลย
257 42020137 520429 บ้านห้วยกาบเปลือย 17.07751 102.0762 โนนป่าซาง ผาขาว เลย
258 42020078 520268 บ้านห้วยคะมะ 16.87068 101.90861 ภูกระดึง ภูกระดึง เลย
259 42010285 520252 บ้านห้วยคัง 17.62305 101.31991 อาฮี ท่าลี่ เลย
260 42010270 520241 บ้านห้วยด้าย 17.63995 101.53784 น้ำแคม ท่าลี่ เลย
261 42010158 520155 บ้านห้วยตาด 17.31231 101.20847 โคกงาม ด่านซ้าย เลย
262 42010079 520388 บ้านห้วยตาด 17.57963 101.90873 นาดอกคำ นาด้วง เลย
263 42010249 520355 บ้านห้วยติ้ว 17.52511 101.25936 ลาดค่าง ภูเรือ เลย
264 42010021 520060 บ้านห้วยทราย 17.66006 101.64458 นาแขม เมืองเลย เลย
265 42020042 520112 บ้านห้วยทรายคำ 17.26693 101.76578 ศรีสงคราม วังสะพุง เลย
266 42010194 520163 บ้านห้วยทอง 17.25255 101.29069 โพนสูง ด่านซ้าย เลย
267 42010129 520319 บ้านห้วยนา 17.90147 101.97329 เชียงกลม ปากชม เลย
268 42010226 520372 บ้านห้วยน้ำผัก 17.5597 100.94723 แสงภา นาแห้ว เลย
269 42010182 520160 บ้านห้วยน้ำเมย 17.4589 101.23508 ปากหมัน ด่านซ้าย เลย
270 42010136 520322 บ้านห้วยบ่อซืน 17.74317 101.97462 ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย
271 42010169 520148 บ้านห้วยปลาฝา 17.40416 101.17229 นาดี ด่านซ้าย เลย
272 42020156 520447 บ้านห้วยป่าน 17.26525 102.02183 ผาสามยอด เอราวัณ เลย
273 42010130 520321 บ้านห้วยผักกูด 17.87864 101.91497 เชียงกลม ปากชม เลย
274 42010250 520356 บ้านห้วยผักเน่า 17.46878 101.26724 ลาดค่าง ภูเรือ เลย
275 42020002 520091 บ้านห้วยผุก 17.34676 101.67153 เขาหลวง วังสะพุง เลย
276 42010099 520219 บ้านห้วยพอด 17.73005 101.73281 ธาตุ เชียงคาน เลย
277 42010142 520331 บ้านห้วยพิชัย 17.98469 101.95743 ห้วยพิชัย ปากชม เลย
278 42010151 520173 บ้านห้วยมุ่น 17.10124 101.09923 กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
279 42010027 520032 บ้านห้วยม่วง 17.46894 101.84257 นาดินดำ เมืองเลย เลย
280 42020139 520425 บ้านห้วยยาง 17.08121 102.09795 โนนป่าซาง ผาขาว เลย
281 42010053 520047 บ้านห้วยลวงไซ 17.49611 101.65554 น้ำหมาน เมืองเลย เลย
282 42010213 520187 บ้านห้วยลาด 17.22566 101.23124 อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย
283 42010252 520347 บ้านห้วยลาด 17.44696 101.41926 สานตม ภูเรือ เลย
284 42020117 520393 บ้านห้วยสีเสียด 17.14239 101.74014 ห้วยสีเสียด ภูหลวง เลย
285 42010055 520049 บ้านห้วยสีเสียด 17.53616 101.64491 น้ำหมาน เมืองเลย เลย
286 42020100 520284 บ้านห้วยส้ม 16.95576 101.92418 ห้วยส้ม ภูกระดึง เลย
287 42020060 520277 บ้านห้วยส้มใต้ 16.88755 101.99053 ผานกเค้า ภูกระดึง เลย
288 42020064 520281 บ้านห้วยหมาก 16.87035 102.04819 ผานกเค้า ภูกระดึง เลย
289 42010009 520061 บ้านห้วยหวาย 17.61761 101.61108 กกดู่ เมืองเลย เลย
290 42010143 520332 บ้านห้วยหินขาว 17.9472 101.96851 ห้วยพิชัย ปากชม เลย
291 42010098 520218 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ 17.74008 101.70641 ธาตุ เชียงคาน เลย
292 42010122 520323 บ้านห้วยอาลัย 17.7777 101.88285 ชมเจริญ ปากชม เลย
293 42010274 520255 บ้านห้วยเดื่อ 17.56319 101.29051 น้ำทูน ท่าลี่ เลย
294 42020085 520299 บ้านห้วยเดื่อน้อย 17.07053 101.83948 ปวนพุ หนองหิน เลย
295 42020138 520430 บ้านห้วยเดื่อเหนือ 17.08544 102.0391 โนนป่าซาง ผาขาว เลย
296 42020089 520302 บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 17.09342 101.83799 หนองหิน หนองหิน เลย
297 42020084 520297 บ้านห้วยเป้าเหนือ 17.14128 101.78961 ปวนพุ หนองหิน เลย
298 42010004 520067 บ้านห้วยเหล็ก 17.59859 101.61558 กกดู่ เมืองเลย เลย
299 42010035 520027 บ้านห้วยโตก 17.42681 101.7425 นาโป่ง เมืองเลย เลย
300 42020132 520411 บ้านห้วยไคร้ 16.99719 102.00767 โนนปอแดง ผาขาว เลย
301 42010263 520245 บ้านห้วยไค้ 17.5461 101.4909 โคกใหญ่ ท่าลี่ เลย
302 42020097 520288 บ้านห้วยไผ่ 16.99012 101.90316 ห้วยส้ม ภูกระดึง เลย
303 42020083 520296 บ้านห้วยไผ่เหนือ 17.07451 101.80042 ปวนพุ หนองหิน เลย
304 42020088 520301 บ้านห้วยไผ่ใต้ 17.09879 101.85425 หนองหิน หนองหิน เลย
305 42020095 520272 บ้านอีเลิศ 16.94996 101.82416 ศรีฐาน ภูกระดึง เลย
306 42010109 520201 บ้านอุมุง 17.88656 101.76133 บุฮม เชียงคาน เลย
307 42020115 520390 บ้านอุ่ม 17.13079 101.6775 หนองคัน ภูหลวง เลย
308 42010180 520139 บ้านเครือคู้ 17.46678 101.19621 ปากหมัน ด่านซ้าย เลย
309 42020144 520421 บ้านเพิ่ม 17.1175 101.92174 บ้านเพิ่ม ผาขาว เลย
310 42010046 520037 บ้านเพียซำพุวิทยา 17.53416 101.84342 น้ำสวย เมืองเลย เลย
311 42010278 520239 บ้านเมี่ยง 17.64415 101.43173 หนองผือ ท่าลี่ เลย
312 42020112 520405 บ้านเลยวังไสย์ 17.05868 101.52014 เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย
313 42010138 520325 บ้านเลิง 17.74278 101.97469 ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย
314 42020045 520123 บ้านเล้า 17.34445 101.6235 หนองงิ้ว วังสะพุง เลย
315 42010066 520052 บ้านเสี้ยว 17.48479 101.62267 เสี้ยว เมืองเลย เลย
316 42020057 520102 บ้านเหมืองแบ่ง 17.24247 101.87104 หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย
317 42010223 520368 บ้านเหมืองแพร่ 17.50195 101.07605 นาแห้ว นาแห้ว เลย
318 42010230 520364 บ้านเหล่ากอหก 17.49591 100.87919 เหล่ากอหก นาแห้ว เลย
319 42020068 520292 บ้านเหล่าใหญ่ 17.08916 101.79952 ปวนพุ หนองหิน เลย
320 42020020 520082 บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ 17.20602 101.67282 ทรายขาว วังสะพุง เลย
321 42020160 520443 บ้านเอราวัณ 17.30469 101.94945 ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย
322 42010240 520358 บ้านแก่ง 17.35167 101.34857 ร่องจิก ภูเรือ เลย
323 42010155 520169 บ้านแก่งครก 17.16486 101.12197 กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
324 42010121 520320 บ้านแก่งปลาปก 17.8458 101.88523 ชมเจริญ ปากชม เลย
325 42010105 520207 บ้านแก่งมี้ 17.78068 101.6589 นาซ่าว เชียงคาน เลย
326 42010231 520333 บ้านแก่งม่วง 17.38525 101.48901 ท่าศาลา ภูเรือ เลย
327 42010170 520141 บ้านแก่งม่วง 17.46612 101.1666 นาดี ด่านซ้าย เลย
328 42020101 520391 บ้านแก่งศรีภูมิ 17.09919 101.69384 แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย
329 42020006 520095 บ้านแก่งหินกกสะทอน 17.3323 101.66417 เขาหลวง วังสะพุง เลย
330 42010247 520353 บ้านแก่งเกลี้ยง 17.43718 101.2794 ลาดค่าง ภูเรือ เลย
331 42010245 520346 บ้านแก่งแล่น 17.3977 101.28825 ร่องจิก ภูเรือ เลย
332 42010257 520345 บ้านแก่งไฮ 17.43962 101.32699 หนองบัว ภูเรือ เลย
333 42010171 520142 บ้านแก่วตาว 17.43307 101.13987 นาดี ด่านซ้าย เลย
334 42010211 520184 บ้านแก่วตาว 17.1306 101.27557 อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย
335 42010075 520381 บ้านแก้วเมธี 17.47355 101.99715 นาด้วง นาด้วง เลย
336 42010224 520369 บ้านแสงภา 17.49163 100.99989 แสงภา นาแห้ว เลย
337 42010088 520231 บ้านแสนสำราญ 17.76052 101.69849 จอมศรี เชียงคาน เลย
338 42020147 520422 บ้านแสนสุข 17.0159 101.9277 ผาขาว ผาขาว เลย
339 42010041 520014 บ้านแหล่งควาย 17.45804 101.74444 นาอาน เมืองเลย เลย
340 42010217 520374 บ้านโคก 17.31535 101.05876 นามาลา นาแห้ว เลย
341 42020009 520116 บ้านโคกขมิ้น 17.16498 101.84092 โคกขมิ้น วังสะพุง เลย
342 42010157 520154 บ้านโคกงาม 17.35656 101.23739 โคกงาม ด่านซ้าย เลย
343 42020145 520423 บ้านโคกผักหวาน 17.04454 101.92462 ผาขาว ผาขาว เลย
344 42020034 520097 บ้านโคกมน 17.34581 101.87018 ผาน้อย วังสะพุง เลย
345 42020111 520404 บ้านโคกศรีเจริญ 17.06703 101.54658 เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย
346 42020013 520121 บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 17.17937 101.90671 โคกขมิ้น วังสะพุง เลย
347 42020030 520101 บ้านโคกแฝก 17.3233 101.86171 ผาน้อย วังสะพุง เลย
348 42010260 520236 บ้านโคกใหญ่ 17.57772 101.49576 โคกใหญ่ ท่าลี่ เลย
349 42010251 520334 บ้านโคนผง 17.47623 101.49914 สานตม ภูเรือ เลย
350 42020032 520088 บ้านโนน 17.33599 101.77763 ผาน้อย วังสะพุง เลย
351 42020131 520410 บ้านโนนกกข่า 17.0644 102.01578 โนนปอแดง ผาขาว เลย
352 42020033 520089 บ้านโนนกกจาน 17.37464 101.83347 ผาน้อย วังสะพุง เลย
353 42020129 520408 บ้านโนนปอแดง 17.06528 102.02855 โนนปอแดง ผาขาว เลย
354 42020136 520424 บ้านโนนป่าซาง 17.10929 102.0595 โนนป่าซาง ผาขาว เลย
355 42020128 520413 บ้านโนนภูทอง 17.03578 102.06272 ท่าช้างคล้อง ผาขาว เลย
356 42010255 520339 บ้านโนนสมบูรณ์ 17.45824 101.50553 สานตม ภูเรือ เลย
357 42020124 520435 บ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 17.0034 102.11113 ท่าช้างคล้อง ผาขาว เลย
358 42020158 520449 บ้านโนนสวรรค์ 17.21579 102.05924 ผาสามยอด เอราวัณ เลย
359 42020043 520114 บ้านโนนสว่าง 17.28878 101.77582 ศรีสงคราม วังสะพุง เลย
360 42020140 520426 บ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา 17.12038 102.04932 โนนป่าซาง ผาขาว เลย
361 42010022 520062 บ้านโป่ง 17.70763 101.70817 นาแขม เมืองเลย เลย
362 42010184 520186 บ้านโป่ง 17.17721 101.16011 โป่ง ด่านซ้าย เลย
363 42010239 520352 บ้านโป่งกวาง 17.30973 101.387 ปลาบ่า ภูเรือ เลย
364 42010183 520185 บ้านโป่งชี 17.20344 101.15865 โป่ง ด่านซ้าย เลย
365 42020166 520439 บ้านโป่งศรีโทน 17.35833 101.90976 เอราวัณ เอราวัณ เลย
366 42010038 520022 บ้านโพน 17.5969 101.7334 นาอ้อ เมืองเลย เลย
367 42010103 520205 บ้านโพน 17.84522 101.68818 นาซ่าว เชียงคาน เลย
368 42010127 520317 บ้านโพนทอง 17.83147 101.98276 เชียงกลม ปากชม เลย
369 42020021 520083 บ้านโพนทอง 17.26126 101.66651 ทรายขาว วังสะพุง เลย
370 42010065 520050 บ้านโพนป่าแดง 17.47715 101.60275 เสี้ยว เมืองเลย เลย
371 42010078 520387 บ้านโพนสว่างวังเย็น 17.54117 101.93968 นาดอกคำ นาด้วง เลย
372 42010191 520161 บ้านโพนสูง 17.29168 101.24572 โพนสูง ด่านซ้าย เลย
373 42010175 520144 บ้านโพนหนอง 17.30324 101.14783 นาหอ ด่านซ้าย เลย
374 42010104 520206 บ้านใหม่ 17.78122 101.67774 นาซ่าว เชียงคาน เลย
375 42010003 520066 บ้านไผ่โทน 17.56451 101.55332 กกดู่ เมืองเลย เลย
376 42010042 520035 บ้านไร่ทาม 17.46755 101.79289 นาอาน เมืองเลย เลย
377 42020081 520289 บ้านไร่พวย มิตรภาพที่ 18 17.04283 101.86674 ตาดข่า หนองหิน เลย
378 42020090 520303 บ้านไร่ศรีอุบล 17.12192 101.88934 หนองหิน หนองหิน เลย
379 42020110 520403 บ้านไร่สุขสันต์ 17.0602 101.58168 เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย
380 42010246 520357 บ้านไฮตาก 17.48131 101.27781 ลาดค่าง ภูเรือ เลย
381 42020162 520444 ผานาง-ผาเกิ้ง 17.34164 101.99574 ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย
382 42022014 520480 ผาน้อยวิทยาคม 17.3815 101.8172 ผาน้อย วังสะพุง เลย
383 42022011 520488 ผาสามยอดวิทยาคม 17.25068 102.02552 ผาสามยอด เอราวัณ เลย
384 42022009 520487 ผาอินทร์แปลงวิทยา 17.30802 101.94463 ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย
385 42012014 520471 พระแก้วอาสาวิทยา 17.49362 101.1856 ปากหมัน ด่านซ้าย เลย
386 42010117 520227 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา 17.73376 101.6219 หาดทรายขาว เชียงคาน เลย
387 42022004 520483 ภูกระดึงวิทยาคม 16.88687 101.90816 ผานกเค้า ภูกระดึง เลย
388 42022005 520484 ภูหลวงวิทยา 17.16786 101.65386 ภูหอ ภูหลวง เลย
389 42012017 520473 ภูเรือวิทยา 17.44904 101.35395 หนองบัว ภูเรือ เลย
390 42010052 520044 มโนบุเรศรบำรุงการ 17.48976 101.68426 น้ำหมาน เมืองเลย เลย
391 42022001 520482 ราชประชานุเคราะห์ 52 17.3036 101.801 ศรีสงคราม วังสะพุง เลย
392 42010124 520327 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 17.70838 101.90892 ชมเจริญ ปากชม เลย
393 42022010 520477 วังทรายขาววิทยา 17.241 101.70829 ทรายขาว วังสะพุง เลย
394 42020119 520398 วังน้ำพุ 17.10672 101.74115 ห้วยสีเสียด ภูหลวง เลย
395 42012013 520470 วังโพนงามวิทยา 17.359 101.2519 โคกงาม ด่านซ้าย เลย
396 42012009 520465 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 17.72656 101.72995 ธาตุ เชียงคาน เลย
397 42022002 520475 ศรีสงครามวิทยา 17.29962 101.7909 วังสะพุง วังสะพุง เลย
398 42012015 520469 ศรีสองรักษ์วิทยา 17.27358 101.13809 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย
399 42022006 520485 สันติวิทยาสรรพ์ 17.04418 102.08501 ท่าช้างคล้อง ผาขาว เลย
400 42022016 520489 หนองหินวิทยาคม 17.1052 101.8672 หนองหิน หนองหิน เลย
401 42010108 520200 ห้วยซวกคกเลาใต้ 17.97776 101.7798 บุฮม เชียงคาน เลย
402 42020073 520263 อนุบาลชุมชนภูกระดึง 16.88272 101.87585 ภูกระดึง ภูกระดึง เลย
403 42010166 520130 อนุบาลด่านซ้าย 17.28014 101.14591 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย
404 42010091 520194 อนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' 17.89169 101.64874 เชียงคาน เชียงคาน เลย
405 42010015 520009 อนุบาลเลย 17.49041 101.72599 กุดป่อง เมืองเลย เลย
406 42022012 520478 เขาหลวงวิทยา 17.32744 101.64404 เขาหลวง วังสะพุง เลย
407 42012007 520462 เขาแก้ววิทยาสรรพ์ 17.7996 101.72867 เขาแก้ว เชียงคาน เลย
408 42020142 520428 เจียรวนนท์อุทิศ 3 17.14028 102.00769 โนนป่าซาง ผาขาว เลย
409 42020048 520126 เจียรวนนท์อุทิศ 4 (บ้านหนองหญ้าปล้อง) 17.35552 101.6077 หนองงิ้ว วังสะพุง เลย
410 42012011 520467 เชียงกลมวิทยา 17.803 101.942 เชียงกลม ปากชม เลย
411 42022013 520479 เซไลวิทยาคม 17.20154 101.81622 ศรีสงคราม วังสะพุง เลย
412 42010112 520223 เพียงหลวง 18 17.78343 101.57949 ปากตม เชียงคาน เลย
413 42010013 520043 เมืองเลย 17.48928 101.71948 กุดป่อง เมืองเลย เลย
414 42010152 520174 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง 17.00681 101.10834 กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
415 42020113 520406 เลยตาดโนนพัฒนา 17.08761 101.48515 เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย
416 42012001 520456 เลยพิทยาคม 17.49068 101.71419 กุดป่อง เมืองเลย เลย
417 42022015 520481 เลยสว่างวิทยาคม 17.18123 101.90452 โคกขมิ้น วังสะพุง เลย
418 42012002 520457 เลยอนุกูลวิทยา 17.45924 101.71485 นาอาน เมืองเลย เลย
419 42022007 520486 เอราวัณวิทยาคม 17.36954 101.89301 เอราวัณ เอราวัณ เลย
420 42020163 520445 โคกสง่า 17.37338 101.98347 ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย
421 42020076 520266 ไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน) 16.89138 101.89079 ภูกระดึง ภูกระดึง เลย
422 42010096 520216 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) 17.70686 101.71379 ธาตุ เชียงคาน เลย
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด