ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "แผ่นดินไหว" ในจังหวัด "แพร่"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 54010115 390158 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 18.47119 100.18148 บ้านกลาง สอง แพร่
2 54010062 390107 ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์) 18.31094 100.32506 ทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่
3 54020052 390100 ชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 18.03903 100.0986 น้ำชำ สูงเม่น แพร่
4 54020093 390287 ชุมชนบ้านปงป่าหวาย 18.01497 100.05243 ปงป่าหวาย เด่นชัย แพร่
5 54020065 390092 ชุมชนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร) 18.10386 100.13536 ร่องกาศ สูงเม่น แพร่
6 54010097 390139 ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) 18.30396 100.29471 ร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่
7 54010119 390162 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา) 18.47607 100.16294 บ้านหนุน สอง แพร่
8 54010058 390047 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) 18.14389 100.18534 เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่
9 54020119 390240 ชุมชนบ้านแม่ป้าก 17.98536 99.65192 แม่ป้าก วังชิ้น แพร่
10 54020146 390231 ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย 17.7777 99.45843 สรอย วังชิ้น แพร่
11 54020080 390073 ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 18.04165 100.12184 หัวฝาย สูงเม่น แพร่
12 54020043 390081 ดอนมูลวิทยาคาร 18.06169 100.12324 สูงเม่น สูงเม่น แพร่
13 54020051 390099 ดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์) 18.04382 100.10005 น้ำชำ สูงเม่น แพร่
14 54012004 390304 ถิ่นโอภาสวิทยา 18.14005 100.2014 บ้านถิ่น เมืองแพร่ แพร่
15 54012005 390305 ท่าข้ามวิทยาคม 18.23487 100.13472 ท่าข้าม เมืองแพร่ แพร่
16 54012001 390301 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 18.14297 100.13941 ในเวียง เมืองแพร่ แพร่
17 54020053 390065 บ้านกวาง(ลือราษฏร์วัฒนา) 18.07387 100.18481 บ้านกวาง สูงเม่น แพร่
18 54010057 390050 บ้านกาซ้อง 18.14073 100.17714 เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่
19 54020055 390079 บ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล) 18.09305 100.16589 บ้านกาศ สูงเม่น แพร่
20 54022003 390312 บ้านกาศประชานุเคราะห์ 18.0834 100.17277 บ้านกาศ สูงเม่น แพร่
21 54020126 390260 บ้านขุนห้วย 17.54137 99.32301 แม่พุง วังชิ้น แพร่
22 54010118 390157 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) 18.47756 100.19109 บ้านกลาง สอง แพร่
23 54020047 390086 บ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง) 18.07867 100.13631 ดอนมูล สูงเม่น แพร่
24 54020125 390259 บ้านค้างคำปัน 17.8932 99.5639 แม่พุง วังชิ้น แพร่
25 54020012 390204 บ้านค้างตะนะวิทยา 18.01607 99.71209 บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่
26 54020124 390258 บ้านค้างปินใจ 17.88034 99.53733 แม่พุง วังชิ้น แพร่
27 54020112 390244 บ้านค้างใจ 17.94413 99.60382 แม่เกิ๋ง วังชิ้น แพร่
28 54010052 390018 บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) 18.12764 100.20101 สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่
29 54020097 390273 บ้านดงสุระ 17.99177 100.08414 แม่จั๊วะ เด่นชัย แพร่
30 54010141 390174 บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) 18.31229 100.18975 หัวเมือง สอง แพร่
31 54020078 390072 บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) 18.03813 100.11883 หัวฝาย สูงเม่น แพร่
32 54010126 390146 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 18.74097 100.23831 สะเอียบ สอง แพร่
33 54010087 390112 บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) 18.34486 100.23957 แม่ยางร้อง ร้องกวาง แพร่
34 54010002 390023 บ้านดอนดี(ประชานุกูล) 18.11223 100.18559 กาญจนา เมืองแพร่ แพร่
35 54020032 390186 บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 18.06578 99.83057 ห้วยอ้อ ลอง แพร่
36 54010135 390180 บ้านดอนแก้ว(อาสาพัฒนาอินทรราษฎร์วิทยา) 18.44005 100.17365 ห้วยหม้าย สอง แพร่
37 54010137 390182 บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) 18.40306 100.15417 ห้วยหม้าย สอง แพร่
38 54010022 390011 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) 18.14543 100.20671 บ้านถิ่น เมืองแพร่ แพร่
39 54010080 390132 บ้านทุ่งคัวะ 18.31695 100.42696 ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่
40 54020020 390193 บ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 18.11077 99.86206 บ้านปิน ลอง แพร่
41 54020079 390095 บ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์) 18.03025 100.12927 หัวฝาย สูงเม่น แพร่
42 54010048 390014 บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี) 18.12808 100.22474 สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่
43 54010147 390297 บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) 18.30449 100.15838 ทุ่งแค้ว หนองม่วงไข่ แพร่
44 54010013 390033 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) 18.17082 100.17225 ทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่ แพร่
45 54010009 390061 บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง) 18.21636 100.15776 ท่าข้าม เมืองแพร่ แพร่
46 54010124 390150 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) 18.68202 100.3285 สะเอียบ สอง แพร่
47 54010039 390060 บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) 18.21034 100.17223 แม่ยม เมืองแพร่ แพร่
48 54010050 390016 บ้านนาคูหา 18.12582 100.31554 สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่
49 54010018 390019 บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) 18.11247 100.17369 นาจักร เมืองแพร่ แพร่
50 54010008 390008 บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) 18.08261 100.20646 ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่
51 54020013 390200 บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) 18.05263 99.77931 บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่
52 54020103 390268 บ้านนาปลากั้ง 17.79226 99.78032 นาพูน วังชิ้น แพร่
53 54010128 390148 บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์) 18.76951 100.30126 สะเอียบ สอง แพร่
54 54020107 390267 บ้านนาพูน 17.82904 99.76479 นาพูน วังชิ้น แพร่
55 54010129 390149 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 18.74319 100.30916 สะเอียบ สอง แพร่
56 54020033 390187 บ้านนาหลวง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์387) 18.08475 99.82829 ห้วยอ้อ ลอง แพร่
57 54020038 390201 บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 18.06376 99.7772 หัวทุ่ง ลอง แพร่
58 54020034 390188 บ้านนาแก 18.09915 99.83004 ห้วยอ้อ ลอง แพร่
59 54010011 390038 บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) 18.15 100.16295 ทุ่งกวาว เมืองแพร่ แพร่
60 54020141 390228 บ้านนาใหม่ 17.88642 99.60278 วังชิ้น วังชิ้น แพร่
61 54010029 390042 บ้านน้ำชำ(ประชาราษฎร์สามัคคี) 18.13603 100.12394 ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
62 54010019 390052 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) 18.1685 100.18471 น้ำชำ เมืองแพร่ แพร่
63 54020001 390223 บ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 18.15764 99.94536 ต้าผามอก ลอง แพร่
64 54020059 390064 บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) 18.0512 100.1537 บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
65 54010063 390136 บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร) 18.25274 100.304 น้ำเลา ร้องกวาง แพร่
66 54010064 390137 บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) 18.25984 100.31024 น้ำเลา ร้องกวาง แพร่
67 54020101 390276 บ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์) 17.9202 100.06447 ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
68 54020086 390288 บ้านน้ำโค้ง 17.99901 100.02265 เด่นชัย เด่นชัย แพร่
69 54010099 390141 บ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร) 18.27235 100.28834 ร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่
70 54010073 390120 บ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์) 18.2155 100.27623 บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่
71 54010065 390138 บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี) 18.25238 100.32688 น้ำเลา ร้องกวาง แพร่
72 54020015 390194 บ้านบ่อ 18.10381 99.878 บ้านปิน ลอง แพร่
73 54020087 390278 บ้านบ่อแก้ว 17.91794 99.89494 ไทรย้อย เด่นชัย แพร่
74 54010053 390056 บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) 18.22368 100.26073 ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่
75 54020003 390225 บ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) 18.14134 99.93563 ต้าผามอก ลอง แพร่
76 54020057 390070 บ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล) 18.06155 100.07511 บ้านปง สูงเม่น แพร่
77 54020063 390090 บ้านปงพร้าว(ประชารัฐวิทยา) 18.09412 100.11412 ร่องกาศ สูงเม่น แพร่
78 54020058 390071 บ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บำรุง) 18.04993 100.06897 บ้านปง สูงเม่น แพร่
79 54010059 390048 บ้านปทุม(ถาวรราษฎร์ศึกษา) 18.15075 100.17621 เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่
80 54020021 390214 บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 18.05681 99.81259 ปากกาง ลอง แพร่
81 54020091 390282 บ้านปากปาน(สีมารัตน์วิทยานุสรณ์) 17.98711 100.00119 ไทรย้อย เด่นชัย แพร่
82 54010045 390059 บ้านปากห้วย 18.18483 100.13027 วังธง เมืองแพร่ แพร่
83 54020128 390265 บ้านปางมะโอ 17.84039 99.59408 แม่พุง วังชิ้น แพร่
84 54010075 390125 บ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 18.37443 100.40998 ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่
85 54020089 390280 บ้านปางเคาะ 17.95086 99.96201 ไทรย้อย เด่นชัย แพร่
86 54020133 390264 บ้านปางไฮ 17.83608 99.57682 แม่พุง วังชิ้น แพร่
87 54020019 390192 บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) 18.09895 99.86182 บ้านปิน ลอง แพร่
88 54010071 390118 บ้านป่ากล้วย 18.21544 100.27605 บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่
89 54020132 390263 บ้านป่าคาป่าม่วง 17.82705 99.55352 แม่พุง วังชิ้น แพร่
90 54020137 390252 บ้านป่ายุบ 17.88611 99.66078 วังชิ้น วังชิ้น แพร่
91 54020108 390232 บ้านป่าสักปางไม้ 17.80034 99.49652 ป่าสัก วังชิ้น แพร่
92 54010130 390144 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) 18.63722 100.24063 สะเอียบ สอง แพร่
93 54010110 390153 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 18.50605 100.19819 เตาปูน สอง แพร่
94 54010028 390002 บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) 18.09356 100.20104 ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่
95 54020088 390279 บ้านป่าไผ่ 17.94361 99.91943 ไทรย้อย เด่นชัย แพร่
96 54020002 390224 บ้านผามอก(ประชานุเคราะห์) 18.18311 99.94717 ต้าผามอก ลอง แพร่
97 54010061 390106 บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) 18.31665 100.32393 ทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่
98 54020070 390076 บ้านผาสุก(ราษฎร์บำรุง) 18.11684 100.11974 เวียงทอง สูงเม่น แพร่
99 54010004 390001 บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) 18.08433 100.19704 ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่
100 54020056 390078 บ้านม่วง(ม่วงเกษมวิทยาคาร) 18.05416 100.09225 บ้านกาศ สูงเม่น แพร่
101 54020145 390234 บ้านม่วงคำ 17.74689 99.41936 สรอย วังชิ้น แพร่
102 54020028 390220 บ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล) 18.25941 99.99865 เวียงต้า ลอง แพร่
103 54010149 390300 บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์) 18.2606 100.17176 หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ แพร่
104 54020066 390093 บ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ) 18.1048 100.13269 ร่องกาศ สูงเม่น แพร่
105 54010043 390035 บ้านร่องฟอง 18.16207 100.18149 ร่องฟอง เมืองแพร่ แพร่
106 54020050 390098 บ้านร่องเสี้ยว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 18.03464 100.08189 น้ำชำ สูงเม่น แพร่
107 54020048 390096 บ้านร่องแค(ป่าผึ้งสามัคคี) 18.02592 100.1073 น้ำชำ สูงเม่น แพร่
108 54010095 390101 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 18.34176 100.31762 ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
109 54010122 390165 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 18.46028 100.17816 บ้านหนุน สอง แพร่
110 54010132 390177 บ้านลู(คัมภีร์ราษฎร์บำรุง) 18.40451 100.16595 ห้วยหม้าย สอง แพร่
111 54020123 390257 บ้านวังกวาง 17.87516 99.5498 แม่พุง วังชิ้น แพร่
112 54020122 390256 บ้านวังขอนป่าไผ่ 17.53255 99.34141 แม่พุง วังชิ้น แพร่
113 54020134 390249 บ้านวังชิ้น 17.88397 99.60911 วังชิ้น วังชิ้น แพร่
114 54010036 390030 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) 18.24358 100.20053 แม่คำมี เมืองแพร่ แพร่
115 54010113 390183 บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง) 18.47064 100.18416 บ้านกลาง สอง แพร่
116 54010079 390131 บ้านวังปึ้ง 18.38261 100.38878 ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่
117 54010140 390173 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) 18.31193 100.17007 หัวเมือง สอง แพร่
118 54020104 390269 บ้านวังลึก 17.76222 99.7631 นาพูน วังชิ้น แพร่
119 54020072 390089 บ้านวังวน(ราษฎร์พิทยา) 18.0856 100.09473 สบสาย สูงเม่น แพร่
120 54010046 390057 บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) 18.23156 100.17445 วังหงษ์ เมืองแพร่ แพร่
121 54010151 390298 บ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี) 18.29023 100.16401 วังหลวง หนองม่วงไข่ แพร่
122 54020135 390250 บ้านวังเบอะ 17.87899 99.62018 วังชิ้น วังชิ้น แพร่
123 54020007 390210 บ้านวังเลียง 17.93061 99.68792 ทุ่งแล้ง ลอง แพร่
124 54020136 390251 บ้านวังแฟน 17.84599 99.63092 วังชิ้น วังชิ้น แพร่
125 54010093 390104 บ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง) 18.3521 100.29733 ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
126 54020005 390208 บ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล) 17.99094 99.76815 ทุ่งแล้ง ลอง แพร่
127 54010121 390164 บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) 18.46015 100.18416 บ้านหนุน สอง แพร่
128 54010055 390055 บ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์) 18.21922 100.25113 ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่
129 54020114 390246 บ้านสบป้าก 17.95484 99.64172 แม่เกิ๋ง วังชิ้น แพร่
130 54020073 390088 บ้านสบสาย(จันทรพัฒน์ประชาสรรค์) 18.08377 100.10852 สบสาย สูงเม่น แพร่
131 54020115 390229 บ้านสลก 17.93125 99.57537 แม่เกิ๋ง วังชิ้น แพร่
132 54020095 390291 บ้านสวนหลวง(สวนหลวงวิทยายน) 18.00738 100.03225 ปงป่าหวาย เด่นชัย แพร่
133 54010047 390013 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) 18.12857 100.2119 สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่
134 54020110 390238 บ้านสองแคว 17.4953 99.31298 ป่าสัก วังชิ้น แพร่
135 54010145 390295 บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) 18.27602 100.2634 ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่ แพร่
136 54010138 390171 บ้านสันปู่สี(ราษฎร์วิทยากุล) 18.34419 100.17788 หัวเมือง สอง แพร่
137 54010038 390032 บ้านสันป่าสัก 18.23487 100.19214 แม่คำมี เมืองแพร่ แพร่
138 54010030 390043 บ้านสุพรรณ (คุรุราษฎร์วิทยา) 18.14483 100.12278 ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
139 54010148 390299 บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) 18.27899 100.17719 น้ำรัด หนองม่วงไข่ แพร่
140 54010152 390292 บ้านหนองม่วงไข่(ม่วงไข่วิทยาคาร) 18.26509 100.18779 หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ แพร่
141 54010085 390115 บ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) 18.29958 100.23654 แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่
142 54010139 390172 บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) 18.34441 100.17757 หัวเมือง สอง แพร่
143 54010027 390003 บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) 18.1113 100.20205 ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่
144 54020046 390084 บ้านหัวดง 18.06317 100.11775 ดอนมูล สูงเม่น แพร่
145 54020039 390202 บ้านหัวทุ่ง(สามัคคีวิทยาคาร) 18.07194 99.80993 หัวทุ่ง ลอง แพร่
146 54010001 390020 บ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์) 18.11892 100.18167 กาญจนา เมืองแพร่ แพร่
147 54010142 390175 บ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบำรุง) 18.3048 100.17376 หัวเมือง สอง แพร่
148 54020138 390253 บ้านหาดรั่ว 17.79088 99.67593 วังชิ้น วังชิ้น แพร่
149 54010136 390181 บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 18.37629 100.10716 ห้วยหม้าย สอง แพร่
150 54020083 390283 บ้านห้วยกูด 17.9834 100.04431 เด่นชัย เด่นชัย แพร่
151 54010134 390179 บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) 18.41211 100.14479 ห้วยหม้าย สอง แพร่
152 54010056 390053 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) 18.21221 100.24713 ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่
153 54020100 390275 บ้านห้วยลากปืน 17.88181 100.07249 ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
154 54010072 390119 บ้านห้วยอ้อย 18.22498 100.41401 บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่
155 54010068 390123 บ้านห้วยฮ่อม 18.20162 100.42775 บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่
156 54020018 390197 บ้านห้วยแม่ต้า(ราษฎร์รัฐพัฒนา) 18.0419 99.55137 บ้านปิน ลอง แพร่
157 54010125 390151 บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์) 18.68026 100.32673 สะเอียบ สอง แพร่
158 54010100 390134 บ้านห้วยโรงนอก 18.41922 100.47677 ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่
159 54020098 390274 บ้านห้วยไร่ (รัฐราษฎร์อนุกูล) 17.88638 100.04161 ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
160 54010069 390116 บ้านอ้อยวิทยาคาร 18.21544 100.27604 บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่
161 54020008 390211 บ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี) 17.95019 99.70549 ทุ่งแล้ง ลอง แพร่
162 54020069 390075 บ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา) 18.11764 100.11841 เวียงทอง สูงเม่น แพร่
163 54020040 390205 บ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง) 18.11213 99.79234 หัวทุ่ง ลอง แพร่
164 54020092 390286 บ้านเด่นชุมพล 18.00244 100.06274 ปงป่าหวาย เด่นชัย แพร่
165 54010107 390154 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 18.49416 100.20678 เตาปูน สอง แพร่
166 54020105 390270 บ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155) 17.84784 99.87471 นาพูน วังชิ้น แพร่
167 54010070 390117 บ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง) 18.21546 100.27604 บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่
168 54010044 390058 บ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) 18.2027 100.14478 วังธง เมืองแพร่ แพร่
169 54020071 390074 บ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร) 18.11384 100.12516 เวียงทอง สูงเม่น แพร่
170 54020060 390062 บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) 18.06709 100.14256 บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
171 54020026 390218 บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง ) 18.26595 99.99004 เวียงต้า ลอง แพร่
172 54020025 390199 บ้านแก่งหลวง(รถไฟรัฐราษฎร์บพิธ) 18.02418 99.94556 แม่ปาน ลอง แพร่
173 54020116 390247 บ้านแช่ฟ้า 17.96269 99.65023 แม่ป้าก วังชิ้น แพร่
174 54010105 390169 บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล) 18.37575 100.20231 แดนชุมพล สอง แพร่
175 54020029 390222 บ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา) 18.2954 100.02416 เวียงต้า ลอง แพร่
176 54020142 390237 บ้านแพะทุ่งเจริญ 17.77066 99.44838 สรอย วังชิ้น แพร่
177 54020109 390233 บ้านแม่กระต๋อม 17.79341 99.48296 ป่าสัก วังชิ้น แพร่
178 54010078 390130 บ้านแม่กะทิง 18.3726 100.39664 ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่
179 54020143 390235 บ้านแม่ขมิง 17.78964 99.46803 สรอย วังชิ้น แพร่
180 54010150 390293 บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) 18.26078 100.21075 แม่คำมี หนองม่วงไข่ แพร่
181 54020120 390241 บ้านแม่จอก 17.97878 99.63638 แม่ป้าก วังชิ้น แพร่
182 54020031 390191 บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 18.13404 99.80356 ห้วยอ้อ ลอง แพร่
183 54020096 390272 บ้านแม่จั๊วะ 17.98329 100.09179 แม่จั๊วะ เด่นชัย แพร่
184 54020131 390262 บ้านแม่ตื้ด 17.84273 99.50942 แม่พุง วังชิ้น แพร่
185 54010082 390102 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) 18.38873 100.31755 แม่ทราย ร้องกวาง แพร่
186 54020118 390243 บ้านแม่บงเหนือ 17.99365 99.68159 แม่ป้าก วังชิ้น แพร่
187 54020121 390242 บ้านแม่บงใต้ 17.97825 99.67569 แม่ป้าก วังชิ้น แพร่
188 54020024 390217 บ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์) 18.01128 99.84961 แม่ปาน ลอง แพร่
189 54010123 390152 บ้านแม่พร้าว 18.78249 100.17137 สะเอียบ สอง แพร่
190 54010083 390143 บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ ๑๓) 18.28996 100.25627 แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่
191 54010090 390109 บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) 18.33152 100.23168 แม่ยางร้อง ร้องกวาง แพร่
192 54010088 390110 บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) 18.35022 100.2229 แม่ยางร้อง ร้องกวาง แพร่
193 54010091 390108 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) 18.33175 100.27412 แม่ยางฮ่อ ร้องกวาง แพร่
194 54010092 390103 บ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์) 18.3521 100.29732 ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
195 54020094 390290 บ้านแม่ยุ้น (ประชารัฐรังสฤษฏ์) 18.02344 100.03106 ปงป่าหวาย เด่นชัย แพร่
196 54020011 390203 บ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) 18.00068 99.70148 บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่
197 54010024 390009 บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฏร์สงเคราะห์) 18.09681 100.32382 ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่
198 54020064 390091 บ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ) 18.09509 100.12745 ร่องกาศ สูงเม่น แพร่
199 54020113 390245 บ้านแม่สิน 17.94867 99.61366 แม่เกิ๋ง วังชิ้น แพร่
200 54020014 390198 บ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 18.04117 99.90845 บ้านปิน ลอง แพร่
201 54010042 390026 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) 18.22366 100.20625 แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่
202 54010041 390027 บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) 18.22395 100.2069 แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่
203 54010049 390015 บ้านแม่แคม 18.13445 100.2502 สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่
204 54020102 390254 บ้านแม่แปง 17.85923 99.68731 นาพูน วังชิ้น แพร่
205 54010109 390160 บ้านแม่แรม 18.47007 100.39979 เตาปูน สอง แพร่
206 54020130 390261 บ้านแม่แฮด 17.85902 99.52772 แม่พุง วังชิ้น แพร่
207 54020027 390219 บ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี) 18.25622 99.98103 เวียงต้า ลอง แพร่
208 54010106 390170 บ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง) 18.36242 100.20375 แดนชุมพล สอง แพร่
209 54010084 390114 บ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ) 18.3119 100.27114 แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่
210 54010006 390005 บ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) 18.08458 100.20498 ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่
211 54010021 390046 บ้านในเวียง 18.13733 100.13376 ในเวียง เมืองแพร่ แพร่
212 54020140 390227 บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) 17.89906 99.60338 วังชิ้น วังชิ้น แพร่
213 54010098 390140 บ้านใหม่จัดสรร 18.3044 100.29126 ร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่
214 54020090 390281 บ้านไทรย้อย(ราษฎร์รังสรรค์) 17.97197 99.99822 ไทรย้อย เด่นชัย แพร่
215 54020042 390207 บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46) 18.06706 99.80095 หัวทุ่ง ลอง แพร่
216 54010074 390124 บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) 18.38457 100.43278 ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่
217 54020106 390271 บ้านไร่หลวง 17.84784 99.87471 นาพูน วังชิ้น แพร่
218 54020010 390213 ประชารัฐวิทยาคาร 17.98675 99.76095 ทุ่งแล้ง ลอง แพร่
219 54020006 390209 ปากจอกวิทยา 17.98292 99.76816 ทุ่งแล้ง ลอง แพร่
220 54012002 390302 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 18.14218 100.14816 ในเวียง เมืองแพร่ แพร่
221 54012012 390318 ม่วงไข่พิทยาคม 18.26245 100.19458 หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ แพร่
222 54020030 390190 รักเมืองไทย 2 18.15553 99.82547 ห้วยอ้อ ลอง แพร่
223 54010010 390037 รัฐราษฎร์บำรุง 18.15298 100.15939 ทุ่งกวาว เมืองแพร่ แพร่
224 54012009 390309 ราชประชานุเคราะห์ 25 18.3286 100.258 แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่
225 54012008 390308 ร้องกวางอนุสรณ์ 18.30369 100.2903 ร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่
226 54022001 390310 ลองวิทยา 18.09056 99.84721 ห้วยอ้อ ลอง แพร่
227 54022005 390316 วังชิ้นวิทยา 17.89317 99.59186 วังชิ้น วังชิ้น แพร่
228 54010003 390024 วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) 18.11898 100.18111 กาญจนา เมืองแพร่ แพร่
229 54020067 390080 วัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์) 18.09842 100.15097 ร่องกาศ สูงเม่น แพร่
230 54010005 390004 วัดต้นไคร้ 18.0826 100.20644 ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่
231 54010054 390054 วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) 18.21682 100.23836 ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่
232 54010033 390040 วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) 18.13048 100.1239 ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
233 54020062 390085 วัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์) 18.06217 100.10986 พระหลวง สูงเม่น แพร่
234 54020054 390066 วัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์) 18.07322 100.17547 บ้านกวาง สูงเม่น แพร่
235 54010031 390044 วัดมณีวรรณ(ประชารัฐวิทยาคาร) 18.14951 100.11834 ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
236 54010111 390167 วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) 18.39203 100.17774 ทุ่งน้าว สอง แพร่
237 54020081 390094 วัดศรีดอก(ประชาพัฒนา) 18.03214 100.11981 หัวฝาย สูงเม่น แพร่
238 54010035 390029 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) 18.25766 100.23312 แม่คำมี เมืองแพร่ แพร่
239 54020076 390068 วัดสร่างโศก 18.06092 100.09764 สูงเม่น สูงเม่น แพร่
240 54020061 390063 วัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) 18.07768 100.15989 บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
241 54010133 390178 วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) 18.40364 100.15378 ห้วยหม้าย สอง แพร่
242 54010020 390051 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 18.13797 100.14361 ในเวียง เมืองแพร่ แพร่
243 54010060 390049 วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) 18.14258 100.16345 เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่
244 54010143 390176 วัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์) 18.33714 100.19323 หัวเมือง สอง แพร่
245 54020077 390069 วัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง) 18.05861 100.09172 สูงเม่น สูงเม่น แพร่
246 54022004 390313 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ 17.98782 100.06017 เด่นชัย เด่นชัย แพร่
247 54022006 390317 สรอยเสรีวิทยา 17.78884 99.46526 สรอย วังชิ้น แพร่
248 54020129 390266 สวนป่าแม่สรอย 17.87394 99.54799 แม่พุง วังชิ้น แพร่
249 54012010 390314 สองพิทยาคม 18.45089 100.18453 บ้านหนุน สอง แพร่
250 54022002 390311 สูงเม่นชนูปถัมภ์ 18.07246 100.1215 ดอนมูล สูงเม่น แพร่
251 54020075 390067 สูงเม่นวิทยาคาร 18.05305 100.11251 สูงเม่น สูงเม่น แพร่
252 54012006 390306 ห้วยม้าวิทยาคม 18.20626 100.25323 ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่
253 54020036 390184 อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 18.07674 99.83271 ห้วยอ้อ ลอง แพร่
254 54010116 390159 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ 18.46829 100.18193 บ้านกลาง สอง แพร่
255 54010015 390025 อนุบาลแพร่ 18.13032 100.15834 นาจักร เมืองแพร่ แพร่
256 54020017 390196 อนุสรณ์รัฐประชา 18.19959 99.853 บ้านปิน ลอง แพร่
257 54020004 390226 อิมอรัญ 18.0662 99.566 ต้าผามอก ลอง แพร่
258 54020084 390284 เด่นทัพชัย 17.97333 100.0576 เด่นชัย เด่นชัย แพร่
259 54020085 390285 เด่นไชยประชานุกูล 17.98493 100.05153 เด่นชัย เด่นชัย แพร่
260 54012003 390303 เมืองแพร่ 18.09387 100.20162 ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่
261 54012011 390315 เวียงเทพวิทยา 18.42102 100.1405 ห้วยหม้าย สอง แพร่
262 54012007 390307 แพร่ปัญญานุกูล 18.1121 100.177 นาจักร เมืองแพร่ แพร่
263 54010144 390294 แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) 18.27033 100.23921 ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่ แพร่
264 54010086 390113 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 18.30419 100.2445 แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่
265 54010112 390166 ไทยรัฐวิทยา 31(ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) 18.39877 100.18994 ทุ่งน้าว สอง แพร่
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด