ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม" ในจังหวัด "แพร่"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 54010062 390107 ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์) 18.31094 100.32506 ทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่
2 54010097 390139 ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) 18.30396 100.29471 ร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่
3 54020080 390073 ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 18.04165 100.12184 หัวฝาย สูงเม่น แพร่
4 54020043 390081 ดอนมูลวิทยาคาร 18.06169 100.12324 สูงเม่น สูงเม่น แพร่
5 54020047 390086 บ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง) 18.07867 100.13631 ดอนมูล สูงเม่น แพร่
6 54020078 390072 บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) 18.03813 100.11883 หัวฝาย สูงเม่น แพร่
7 54010135 390180 บ้านดอนแก้ว(อาสาพัฒนาอินทรราษฎร์วิทยา) 18.44005 100.17365 ห้วยหม้าย สอง แพร่
8 54010137 390182 บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) 18.40306 100.15417 ห้วยหม้าย สอง แพร่
9 54020103 390268 บ้านนาปลากั้ง 17.79226 99.78032 นาพูน วังชิ้น แพร่
10 54020033 390187 บ้านนาหลวง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์387) 18.08475 99.82829 ห้วยอ้อ ลอง แพร่
11 54020063 390090 บ้านปงพร้าว(ประชารัฐวิทยา) 18.09412 100.11412 ร่องกาศ สูงเม่น แพร่
12 54020058 390071 บ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บำรุง) 18.04993 100.06897 บ้านปง สูงเม่น แพร่
13 54020021 390214 บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 18.05681 99.81259 ปากกาง ลอง แพร่
14 54020091 390282 บ้านปากปาน(สีมารัตน์วิทยานุสรณ์) 17.98711 100.00119 ไทรย้อย เด่นชัย แพร่
15 54010075 390125 บ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 18.37443 100.40998 ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่
16 54020089 390280 บ้านปางเคาะ 17.95086 99.96201 ไทรย้อย เด่นชัย แพร่
17 54020132 390263 บ้านป่าคาป่าม่วง 17.82705 99.55352 แม่พุง วังชิ้น แพร่
18 54010110 390153 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 18.50605 100.19819 เตาปูน สอง แพร่
19 54020056 390078 บ้านม่วง(ม่วงเกษมวิทยาคาร) 18.05416 100.09225 บ้านกาศ สูงเม่น แพร่
20 54020066 390093 บ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ) 18.1048 100.13269 ร่องกาศ สูงเม่น แพร่
21 54020050 390098 บ้านร่องเสี้ยว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 18.03464 100.08189 น้ำชำ สูงเม่น แพร่
22 54020048 390096 บ้านร่องแค(ป่าผึ้งสามัคคี) 18.02592 100.1073 น้ำชำ สูงเม่น แพร่
23 54020104 390269 บ้านวังลึก 17.76222 99.7631 นาพูน วังชิ้น แพร่
24 54020073 390088 บ้านสบสาย(จันทรพัฒน์ประชาสรรค์) 18.08377 100.10852 สบสาย สูงเม่น แพร่
25 54020110 390238 บ้านสองแคว 17.4953 99.31298 ป่าสัก วังชิ้น แพร่
26 54010138 390171 บ้านสันปู่สี(ราษฎร์วิทยากุล) 18.34419 100.17788 หัวเมือง สอง แพร่
27 54010139 390172 บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) 18.34441 100.17757 หัวเมือง สอง แพร่
28 54020046 390084 บ้านหัวดง 18.06317 100.11775 ดอนมูล สูงเม่น แพร่
29 54020083 390283 บ้านห้วยกูด 17.9834 100.04431 เด่นชัย เด่นชัย แพร่
30 54010134 390179 บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) 18.41211 100.14479 ห้วยหม้าย สอง แพร่
31 54020098 390274 บ้านห้วยไร่ (รัฐราษฎร์อนุกูล) 17.88638 100.04161 ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
32 54020092 390286 บ้านเด่นชุมพล 18.00244 100.06274 ปงป่าหวาย เด่นชัย แพร่
33 54020060 390062 บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) 18.06709 100.14256 บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
34 54020121 390242 บ้านแม่บงใต้ 17.97825 99.67569 แม่ป้าก วังชิ้น แพร่
35 54010090 390109 บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) 18.33152 100.23168 แม่ยางร้อง ร้องกวาง แพร่
36 54020011 390203 บ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) 18.00068 99.70148 บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่
37 54020064 390091 บ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ) 18.09509 100.12745 ร่องกาศ สูงเม่น แพร่
38 54020102 390254 บ้านแม่แปง 17.85923 99.68731 นาพูน วังชิ้น แพร่
39 54010106 390170 บ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง) 18.36242 100.20375 แดนชุมพล สอง แพร่
40 54020006 390209 ปากจอกวิทยา 17.98292 99.76816 ทุ่งแล้ง ลอง แพร่
41 54012002 390302 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 18.14218 100.14816 ในเวียง เมืองแพร่ แพร่
42 54012009 390309 ราชประชานุเคราะห์ 25 18.3286 100.258 แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่
43 54020067 390080 วัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์) 18.09842 100.15097 ร่องกาศ สูงเม่น แพร่
44 54020062 390085 วัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์) 18.06217 100.10986 พระหลวง สูงเม่น แพร่
45 54010031 390044 วัดมณีวรรณ(ประชารัฐวิทยาคาร) 18.14951 100.11834 ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
46 54020061 390063 วัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) 18.07768 100.15989 บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
47 54010133 390178 วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) 18.40364 100.15378 ห้วยหม้าย สอง แพร่
48 54010020 390051 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 18.13797 100.14361 ในเวียง เมืองแพร่ แพร่
49 54020077 390069 วัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง) 18.05861 100.09172 สูงเม่น สูงเม่น แพร่
50 54020129 390266 สวนป่าแม่สรอย 17.87394 99.54799 แม่พุง วังชิ้น แพร่
51 54022002 390311 สูงเม่นชนูปถัมภ์ 18.07246 100.1215 ดอนมูล สูงเม่น แพร่
52 54020075 390067 สูงเม่นวิทยาคาร 18.05305 100.11251 สูงเม่น สูงเม่น แพร่
53 54010112 390166 ไทยรัฐวิทยา 31(ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) 18.39877 100.18994 ทุ่งน้าว สอง แพร่
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด