ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำท่วมซ้ำซาก" ในจังหวัด "แพร่"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 54010062 390107 ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์) 18.31094 100.32506 ทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่
2 54020052 390100 ชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 18.03903 100.0986 น้ำชำ สูงเม่น แพร่
3 54020097 390273 บ้านดงสุระ 17.99177 100.08414 แม่จั๊วะ เด่นชัย แพร่
4 54020078 390072 บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) 18.03813 100.11883 หัวฝาย สูงเม่น แพร่
5 54010002 390023 บ้านดอนดี(ประชานุกูล) 18.11223 100.18559 กาญจนา เมืองแพร่ แพร่
6 54020020 390193 บ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 18.11077 99.86206 บ้านปิน ลอง แพร่
7 54020079 390095 บ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์) 18.03025 100.12927 หัวฝาย สูงเม่น แพร่
8 54010018 390019 บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) 18.11247 100.17369 นาจักร เมืองแพร่ แพร่
9 54020013 390200 บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) 18.05263 99.77931 บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่
10 54010073 390120 บ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์) 18.2155 100.27623 บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่
11 54020015 390194 บ้านบ่อ 18.10381 99.878 บ้านปิน ลอง แพร่
12 54010071 390118 บ้านป่ากล้วย 18.21544 100.27605 บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่
13 54020056 390078 บ้านม่วง(ม่วงเกษมวิทยาคาร) 18.05416 100.09225 บ้านกาศ สูงเม่น แพร่
14 54020066 390093 บ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ) 18.1048 100.13269 ร่องกาศ สูงเม่น แพร่
15 54020048 390096 บ้านร่องแค(ป่าผึ้งสามัคคี) 18.02592 100.1073 น้ำชำ สูงเม่น แพร่
16 54020114 390246 บ้านสบป้าก 17.95484 99.64172 แม่เกิ๋ง วังชิ้น แพร่
17 54020039 390202 บ้านหัวทุ่ง(สามัคคีวิทยาคาร) 18.07194 99.80993 หัวทุ่ง ลอง แพร่
18 54010001 390020 บ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์) 18.11892 100.18167 กาญจนา เมืองแพร่ แพร่
19 54010056 390053 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) 18.21221 100.24713 ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่
20 54010069 390116 บ้านอ้อยวิทยาคาร 18.21544 100.27604 บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่
21 54010070 390117 บ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง) 18.21546 100.27604 บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่
22 54020060 390062 บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) 18.06709 100.14256 บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
23 54020116 390247 บ้านแช่ฟ้า 17.96269 99.65023 แม่ป้าก วังชิ้น แพร่
24 54010042 390026 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) 18.22366 100.20625 แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่
25 54010041 390027 บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) 18.22395 100.2069 แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่
26 54010084 390114 บ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ) 18.3119 100.27114 แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่
27 54020042 390207 บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46) 18.06706 99.80095 หัวทุ่ง ลอง แพร่
28 54010003 390024 วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) 18.11898 100.18111 กาญจนา เมืองแพร่ แพร่
29 54010054 390054 วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) 18.21682 100.23836 ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่
30 54020076 390068 วัดสร่างโศก 18.06092 100.09764 สูงเม่น สูงเม่น แพร่
31 54010060 390049 วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) 18.14258 100.16345 เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่
32 54012003 390303 เมืองแพร่ 18.09387 100.20162 ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด