ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "ดินถล่ม" ในจังหวัด "แพร่"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 54010080 390132 บ้านทุ่งคัวะ 18.31695 100.42696 ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่
2 54010124 390150 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) 18.68202 100.3285 สะเอียบ สอง แพร่
3 54010050 390016 บ้านนาคูหา 18.12582 100.31554 สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่
4 54010128 390148 บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์) 18.76951 100.30126 สะเอียบ สอง แพร่
5 54010129 390149 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 18.74319 100.30916 สะเอียบ สอง แพร่
6 54020087 390278 บ้านบ่อแก้ว 17.91794 99.89494 ไทรย้อย เด่นชัย แพร่
7 54010075 390125 บ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 18.37443 100.40998 ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่
8 54010130 390144 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) 18.63722 100.24063 สะเอียบ สอง แพร่
9 54020088 390279 บ้านป่าไผ่ 17.94361 99.91943 ไทรย้อย เด่นชัย แพร่
10 54010079 390131 บ้านวังปึ้ง 18.38261 100.38878 ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่
11 54010072 390119 บ้านห้วยอ้อย 18.22498 100.41401 บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่
12 54010068 390123 บ้านห้วยฮ่อม 18.20162 100.42775 บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่
13 54010125 390151 บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์) 18.68026 100.32673 สะเอียบ สอง แพร่
14 54010100 390134 บ้านห้วยโรงนอก 18.41922 100.47677 ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่
15 54020105 390270 บ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155) 17.84784 99.87471 นาพูน วังชิ้น แพร่
16 54010123 390152 บ้านแม่พร้าว 18.78249 100.17137 สะเอียบ สอง แพร่
17 54010024 390009 บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฏร์สงเคราะห์) 18.09681 100.32382 ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่
18 54010049 390015 บ้านแม่แคม 18.13445 100.2502 สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่
19 54010109 390160 บ้านแม่แรม 18.47007 100.39979 เตาปูน สอง แพร่
20 54010074 390124 บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) 18.38457 100.43278 ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่
21 54020106 390271 บ้านไร่หลวง 17.84784 99.87471 นาพูน วังชิ้น แพร่
22 54020017 390196 อนุสรณ์รัฐประชา 18.19959 99.853 บ้านปิน ลอง แพร่
23 54020004 390226 อิมอรัญ 18.0662 99.566 ต้าผามอก ลอง แพร่
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด