ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "แผ่นดินไหว" ในจังหวัด "แม่ฮ่องสอน"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 58010057 420001 ขุนยวม 18.83157 97.93638 ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
2 58012003 420349 ขุนยวมวิทยา 18.83643 97.94115 ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
3 58010076 420003 ชุมชนต่อแพวิทยา 18.80597 97.90479 แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
4 58020042 420210 ชุมชนบ้านน้ำดิบ 18.14324 97.92457 แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
5 58010001 420090 ชุมชนบ้านปางหมู 19.35354 97.96026 ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
6 58010018 420098 ชุมชนบ้านผาบ่อง 19.21021 97.98111 ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
7 58020143 420265 ชุมชนบ้านผาผ่า 18.05167 97.93326 แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน
8 58010029 420081 ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 19.43474 97.96237 หมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
9 58010063 420023 ชุมชนบ้านเมืองปอน 18.74619 97.92974 เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
10 58010127 420043 ชุมชนบ้านแม่ฮี้ 19.34641 98.45241 แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน
11 58020110 420180 ชุมชนแม่ลาศึกษา 18.5233 97.93205 แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
12 58020001 420217 ดอนชัยวิทยา 18.1955 97.92428 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
13 58010074 420012 ต.ช.ด.บำรุงที่ 60 18.87181 97.80275 แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
14 58020046 420199 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร 18.15768 97.93152 แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
15 58020063 420263 บ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย 18.0721 98.06248 แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
16 58020164 420320 บ้านกลอเซโล 17.89296 97.71813 แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน
17 58010042 420121 บ้านกลาง 19.06041 97.88432 ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
18 58020096 420192 บ้านกอกหลวง 18.5327 98.13956 แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
19 58020126 420273 บ้านกองก๋อย 18.09956 98.2026 กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน
20 58020135 420278 บ้านกองแปใต้ 18.10282 98.14251 ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน
21 58020163 420319 บ้านกอมูเดอ 17.89936 97.76038 แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน
22 58020117 420195 บ้านกะริคี 18.4636 98.06496 สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
23 58010156 420341 บ้านกึ้ดสามสิบ 19.44239 98.17383 สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
24 58010002 420091 บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 19.38679 97.94859 ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
25 58020060 420252 บ้านขุนวง 18.06843 98.01407 แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
26 58020062 420262 บ้านขุนวงเหนือ 18.07901 98.00181 แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
27 58010105 420078 บ้านขุนสาใน 19.09683 98.64187 โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน
28 58020010 420226 บ้านขุนแม่ต้อบ 18.259 97.887 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
29 58020072 420164 บ้านขุนแม่ลา 18.61849 98.11587 ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
30 58020043 420211 บ้านคะปวง 18.13086 97.91617 แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
31 58010054 420134 บ้านคาหาน 19.54343 98.00279 ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
32 58010090 420015 บ้านคำสุข 18.8199 98.0451 แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
33 58020029 420216 บ้านจอซิเดอเหนือ 18.42162 97.54828 แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
34 58020047 420201 บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 18.16171 97.94042 แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
35 58010147 420325 บ้านจ่าโบ่ 19.58652 98.20549 ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
36 58020026 420256 บ้านช่างหม้อ 18.31846 98.16749 ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
37 58010143 420333 บ้านซอแบะ 19.71667 98.0952 นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
38 58020162 420318 บ้านซิวาเดอ 17.92432 97.76661 แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน
39 58020061 420258 บ้านดงกู่ 18.16451 98.08387 แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
40 58020120 420178 บ้านดงใหม่ 18.34471 98.11773 ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
41 58020181 420306 บ้านดอยงาม 17.91106 97.87787 สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
42 58010119 420069 บ้านดอยผีลู 19.51726 98.38991 แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน
43 58010120 420070 บ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ 19.5171 98.39024 แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน
44 58020052 420259 บ้านดอยเลี่ยม 18.11613 98.10464 แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
45 58020118 420176 บ้านดูลาเปอร์ 18.40649 98.0798 ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
46 58020138 420282 บ้านต้นงิ้ว 18.1426 98.1186 ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน
47 58020139 420283 บ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ 18.0677 98.14961 ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน
48 58010136 420339 บ้านถ้ำลอด 19.57667 98.27926 ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
49 58020130 420284 บ้านทะโลงเหนือ 18.00907 98.13286 กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน
50 58020173 420313 บ้านทิยาเพอ 17.83695 97.88097 สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
51 58020172 420312 บ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์ 17.83695 97.88097 สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
52 58020174 420314 บ้านทีฮือลือ 17.84396 97.82044 สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
53 58010003 420092 บ้านทุ่งกองมู 19.32975 97.95731 ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
54 58010091 420044 บ้านทุ่งยาว 19.32117 98.44758 ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
55 58010145 420335 บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร 19.68265 98.08249 นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
56 58020038 420212 บ้านทุ่งแพม 18.1135 97.92306 แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
57 58010092 420045 บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 19.32057 98.44701 ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
58 58020035 420234 บ้านท่าตาฝั่ง 18.07542 97.69145 แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
59 58020075 420137 บ้านท่าผาปุ้ม 18.30387 97.90843 ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
60 58020108 420138 บ้านท่าสองแคว 18.34314 97.91612 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
61 58020099 420139 บ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง 18.33346 97.91723 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
62 58010065 420030 บ้านท่าหินส้ม 18.66368 97.9271 เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
63 58010009 420109 บ้านท่าโป่งแดง 19.27572 97.95433 ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
64 58010089 420016 บ้านนางิ้ว 18.82976 98.02892 แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
65 58020152 420291 บ้านนาดอย 17.70675 98.03268 แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
66 58010052 420132 บ้านนาปลาจาด 19.51085 98.00129 ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
67 58010140 420327 บ้านนาปู่ป้อม 19.68559 98.09624 นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
68 58010141 420328 บ้านนาปู่ป้อม สาขาทุ่งสาแล 19.62393 98.10246 นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
69 58010026 420084 บ้านนาป่าแปก 19.53352 97.92752 หมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
70 58010125 420042 บ้านน้ำปลามุง 19.58438 98.44553 แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน
71 58010153 420338 บ้านน้ำริน 19.46328 98.2948 สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
72 58010020 420108 บ้านน้ำส่อม 19.04344 98.13175 ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
73 58010130 420037 บ้านน้ำฮู 19.36368 98.41188 เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน
74 58010142 420331 บ้านน้ำฮูผาเสื่อ 19.63004 98.15097 นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
75 58010015 420116 บ้านน้ำเพียงดิน 19.22816 97.86902 ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
76 58020169 420323 บ้านบุญเลอ 17.87236 97.72337 แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน
77 58010148 420326 บ้านปางคาม 19.68596 98.21002 ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
78 58010084 420020 บ้านปางตอง 18.84235 98.06343 แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
79 58010144 420334 บ้านปางบอนวัฒนาคาร 19.68612 98.136 นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
80 58010099 420052 บ้านปางปึงราษฎร์บำรุง 19.31001 98.27466 ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
81 58010117 420067 บ้านปางแปก 19.43484 98.34742 แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน
82 58020180 420304 บ้านปู่แก้ว 17.91273 97.89693 สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
83 58010123 420073 บ้านป่ายาง 19.3958 98.38705 แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน
84 58010044 420123 บ้านป่าลาน 19.08661 97.93159 ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
85 58020008 420224 บ้านป่าหมาก 18.18248 97.90201 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
86 58020103 420144 บ้านป่าหมากวิทยา 18.38194 97.94513 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
87 58020070 420168 บ้านป่าแก่ 18.57592 98.17268 ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
88 58020136 420279 บ้านป่าโปง 18.1397 98.1608 ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน
89 58020137 420280 บ้านป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ 18.1037 98.1544 ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน
90 58010137 420342 บ้านผามอน 19.53019 98.29877 ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
91 58010111 420057 บ้านผาสำราญ 19.22678 98.33189 เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน
92 58020129 420281 บ้านผาเยอ 18.01581 98.15319 กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน
93 58020090 420188 บ้านผาแดงหลวง 18.35579 98.1563 แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
94 58020098 420198 บ้านพระบาทห้วยผึ้ง 18.4699 98.03482 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
95 58020013 420205 บ้านพะมอลอ 18.18194 97.92128 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
96 58010088 420014 บ้านพัฒนา 18.84245 97.99694 แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
97 58020069 420167 บ้านฟักทอง 18.56769 98.19499 ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
98 58010069 420033 บ้านมะหินหลวง 18.6819 98.04162 เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
99 58010041 420120 บ้านยอดดอยวิทยา 19.09915 98.03523 ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
100 58010149 420329 บ้านยาป่าแหน 19.60057 98.23913 ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
101 58010027 420085 บ้านรักไทย 19.58591 97.94725 หมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
102 58020121 420179 บ้านละอูบ 18.34241 98.0573 ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
103 58010155 420055 บ้านลุกป่าก๊อ 19.4216 98.05692 สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
104 58010139 420344 บ้านวนาหลวง 19.52469 98.27117 ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
105 58020033 420209 บ้านศรีมูลเมือง 18.16636 97.92239 แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
106 58010007 420096 บ้านสบป่อง 19.29018 97.94112 ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
107 58010004 420093 บ้านสบสอย 19.33239 97.94052 ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
108 58010109 420063 บ้านสบสา 19.22133 98.41897 เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน
109 58020002 420218 บ้านสบหาร 18.20342 97.92948 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
110 58020167 420321 บ้านสบเมย 17.83062 97.69584 แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน
111 58010096 420049 บ้านสบแพม 19.32057 98.44701 ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
112 58020027 420257 บ้านสันติสุข 18.2579 98.06135 ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
113 58020125 420175 บ้านสาม 18.38321 98.12712 ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
114 58020054 420261 บ้านสุดห้วยนา 18.16895 98.14767 แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
115 58020067 420165 บ้านส้มป่อย 18.60167 98.16691 ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
116 58010033 420102 บ้านหนองขาวกลาง 19.15464 98.12 ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
117 58020094 420190 บ้านหนองม่วน 18.48034 98.09426 แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
118 58010049 420128 บ้านหนองเขียว 19.02213 98.0643 ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
119 58010066 420031 บ้านหนองแห้ง 18.64867 97.94037 เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
120 58010122 420072 บ้านหมอแปง 19.37982 98.39759 แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน
121 58010081 420025 บ้านหว่าโน 18.76562 98.00923 แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
122 58010039 420115 บ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน 19.27821 97.99633 ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
123 58010078 420013 บ้านหัวปอน 18.78615 98.05301 แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
124 58020114 420182 บ้านหัวลา 18.54415 97.95912 สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
125 58010087 420018 บ้านหัวแม่สุริน 18.92221 98.0863 แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
126 58020086 420160 บ้านหัวแม่โถ 18.64843 98.06788 แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
127 58020168 420322 บ้านห้วยกระต่าย 17.86169 97.7761 แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน
128 58020161 420317 บ้านห้วยกองก้าด 17.99552 97.78543 แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน
129 58020176 420300 บ้านห้วยกองมูล 17.91477 97.89228 สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
130 58020177 420301 บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านขุนแม่คะตวน 17.95812 97.87816 สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
131 58020178 420302 บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ 17.88961 97.89977 สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
132 58020112 420183 บ้านห้วยกองเป๊าะ 18.533 97.8468 แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
133 58020134 420277 บ้านห้วยกุ้ง 18.14844 98.13019 ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน
134 58020113 420184 บ้านห้วยกู่ป๊ะ 18.72479 97.88647 แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
135 58010025 420083 บ้านห้วยขาน 19.46679 97.96707 หมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
136 58010045 420124 บ้านห้วยช่างคำ 19.11286 97.88911 ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
137 58010021 420129 บ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก 19.15137 97.88588 ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
138 58010038 420107 บ้านห้วยตอง 19.0993 98.23253 ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
139 58020039 420213 บ้านห้วยทราย 18.08628 97.92439 แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
140 58010073 420005 บ้านห้วยนา 18.84968 97.80648 แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
141 58020171 420311 บ้านห้วยน้ำใส 17.87633 97.84919 สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
142 58010034 420103 บ้านห้วยปมฝาด 19.20672 98.24612 ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
143 58020059 420251 บ้านห้วยปลากั้ง 18.12942 97.99466 แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
144 58020056 420207 บ้านห้วยปางผาง 18.11331 98.01028 แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
145 58010035 420104 บ้านห้วยปูลิง 19.15706 98.12167 ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
146 58010037 420106 บ้านห้วยปูเลย 19.1475 98.20872 ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
147 58010050 420130 บ้านห้วยผา 19.42213 97.99462 ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
148 58010053 420133 บ้านห้วยผึ้ง 19.56095 98.00595 ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
149 58020073 420154 บ้านห้วยผึ้ง 18.30706 98.03479 ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
150 58020089 420163 บ้านห้วยผึ้งใหม่ 18.66706 98.09967 แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
151 58020116 420187 บ้านห้วยมะกอก 18.50871 98.01251 สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
152 58010024 420088 บ้านห้วยมะเขือส้ม 19.51326 97.92253 หมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
153 58020149 420288 บ้านห้วยม่วง 17.88913 98.00228 แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
154 58020131 420285 บ้านห้วยวอก 17.99316 98.0875 กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน
155 58020040 420214 บ้านห้วยสิงห์ 18.05951 97.91685 แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
156 58010071 420028 บ้านห้วยส้าน 18.68851 97.83308 แม่กิ๊ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
157 58020077 420147 บ้านห้วยหมากหนุน 18.33884 97.99525 ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
158 58010112 420058 บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ 19.17634 98.23611 เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน
159 58020031 420236 บ้านห้วยหมูพิทยา 18.17454 97.70558 แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
160 58020034 420233 บ้านห้วยห้อม 18.14266 97.80731 แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
161 58020123 420173 บ้านห้วยห้า 18.37189 98.07973 ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
162 58020020 420244 บ้านห้วยฮากไม้เหนือ 18.30085 98.0771 ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
163 58020019 420243 บ้านห้วยฮากไม้ใต้ 18.24195 98.06275 ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
164 58020021 420245 บ้านห้วยเดื่อ 18.25081 98.0921 ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
165 58010012 420112 บ้านห้วยเดื่อ 19.24133 97.94244 ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
166 58010016 420117 บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) 19.25974 97.909 ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
167 58010151 420332 บ้านห้วยเฮี๊ยะ 19.66204 98.23766 ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
168 58010138 420343 บ้านห้วยแห้ง 19.61655 98.27158 ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
169 58020030 420235 บ้านห้วยแห้ง 18.18862 97.69968 แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
170 58010040 420119 บ้านห้วยโป่ง 19.03447 97.98544 ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
171 58010014 420114 บ้านห้วยโป่งกาน 19.11322 97.98296 ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
172 58010028 420086 บ้านห้วยโป่งอ่อน 19.42649 97.9185 หมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
173 58020036 420231 บ้านห้วยโผ 18.03049 97.90319 แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
174 58020132 420286 บ้านห้วยไก่ป่า 17.97628 98.14 กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน
175 58020109 420186 บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 18.51161 97.89592 แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
176 58020085 420159 บ้านห้วยไม้ซาง 18.61168 97.98234 แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
177 58020025 420255 บ้านอมพาย 18.29639 98.17121 ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
178 58020142 420271 บ้านอุมดาเหนือ 17.99375 97.99216 แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน
179 58020140 420272 บ้านอุมดาใต้ 17.96978 98.00318 แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน
180 58020157 420296 บ้านอุมโละเหนือ 17.69287 98.07109 แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
181 58020170 420305 บ้านเครอะบอ 17.84406 97.94544 แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน
182 58010110 420056 บ้านเมืองแปง 19.21366 98.3686 เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน
183 58010135 420337 บ้านเมืองแพม 19.58306 98.3085 ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
184 58020182 420308 บ้านเลโคะ 17.84265 97.84617 สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
185 58020184 420310 บ้านเวฬุวัน 17.8044 97.84264 สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
186 58010132 420039 บ้านเวียงเหนือ 19.37654 98.44384 เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน
187 58020065 420228 บ้านเสาหิน 18.55076 97.66781 เสาหิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
188 58010113 420059 บ้านแกงหอม 19.19969 98.19568 เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน
189 58010106 420060 บ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง 19.18447 98.19828 เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน
190 58010043 420122 บ้านแก่นฟ้า 19.05633 97.91714 ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
191 58010094 420047 บ้านแพมบก 19.32529 98.39379 ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
192 58020003 420219 บ้านแพะพิทยา 18.21241 97.91377 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
193 58020080 420151 บ้านแม่กวางเหนือ 18.31883 98.01738 ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
194 58020074 420155 บ้านแม่กวางใต้ 18.29994 98.00057 ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
195 58020037 420232 บ้านแม่กองคา 18.16194 97.80692 แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
196 58020041 420230 บ้านแม่กองแป 18.03593 97.91039 แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
197 58020057 420249 บ้านแม่กะไน 18.13786 97.98867 แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
198 58010070 420026 บ้านแม่กิ๊ 18.64823 97.85026 แม่กิ๊ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
199 58020032 420237 บ้านแม่ก๋อน 18.29818 97.75099 แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
200 58020092 420194 บ้านแม่ขีด 18.57336 98.00903 แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
201 58020175 420299 บ้านแม่คะตวน 17.95705 97.92753 สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
202 58020104 420149 บ้านแม่งะ 18.38114 98.02961 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
203 58020088 420162 บ้านแม่จอ 18.64101 98.02815 แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
204 58020058 420250 บ้านแม่จ๊าง 18.3 98.13 แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
205 58010048 420127 บ้านแม่จ๋า 19.0062 97.97815 ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
206 58020166 420315 บ้านแม่ตอละ 17.82234 97.77145 แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน
207 58020007 420223 บ้านแม่ต้อบเหนือ 18.26432 97.89713 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
208 58020006 420222 บ้านแม่ต้อบใต้ 18.26159 97.90168 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
209 58020179 420303 บ้านแม่ทะลุ 17.98869 97.92571 สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
210 58020093 420196 บ้านแม่นาจาง 18.56269 98.08912 แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
211 58020091 420197 บ้านแม่นาจางเหนือ 18.57857 98.08306 แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
212 58010114 420064 บ้านแม่นาเติง 19.39308 98.42133 แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน
213 58020082 420153 บ้านแม่ปอถ่า 18.28962 98.03458 ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
214 58020115 420185 บ้านแม่ปาง 18.4627 97.94629 สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
215 58010128 420053 บ้านแม่ปิง 19.28914 98.4709 แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน
216 58020022 420246 บ้านแม่ปุ๋น 18.24996 98.12623 ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
217 58020024 420254 บ้านแม่ละ 18.22605 98.12277 ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
218 58010146 420324 บ้านแม่ละนา 19.59255 98.2146 ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
219 58010067 420032 บ้านแม่ลาก๊ะ 18.68231 97.9978 เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
220 58020071 420169 บ้านแม่ลาผาไหว 18.57123 98.14237 ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
221 58020183 420309 บ้านแม่ลามา 17.82887 97.83024 สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
222 58020133 420276 บ้านแม่ลาย 18.14064 98.11571 ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน
223 58020051 420253 บ้านแม่ลิด 18.18918 98.13621 แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
224 58020148 420287 บ้านแม่สวด 17.94724 97.94122 แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
225 58020053 420260 บ้านแม่สวรรค์น้อย 18.16951 98.07226 แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
226 58020055 420264 บ้านแม่สวรรค์หลวง 18.18644 98.08459 แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
227 58020078 420148 บ้านแม่สะกั๊วะ 18.34948 98.00508 ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
228 58020081 420152 บ้านแม่สะกึ๊ด 18.29693 98.01844 ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
229 58010030 420082 บ้านแม่สะงา 19.41541 97.95699 หมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
230 58020106 420189 บ้านแม่สะปึ๋ง 18.44039 98.0418 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
231 58020105 420156 บ้านแม่สะปึ๋งใต้ 18.39887 98.02354 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
232 58020028 420215 บ้านแม่สะลาบ 18.16361 97.89725 แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
233 58010061 420009 บ้านแม่สะเป่ใต้ 18.93274 97.86916 ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
234 58020045 420206 บ้านแม่สะเรียง 18.20509 98.00671 แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
235 58020095 420191 บ้านแม่สะแมง 18.44953 98.07232 แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
236 58020160 420316 บ้านแม่สามแลบ 17.9803 97.7398 แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน
237 58020111 420181 บ้านแม่สุ 18.44077 98.00281 แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
238 58010059 420006 บ้านแม่สุริน 18.91243 97.94488 ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
239 58020151 420290 บ้านแม่หลุย 17.7773 97.99856 แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
240 58010079 420021 บ้านแม่หาด 18.79183 98.03387 แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
241 58020153 420292 บ้านแม่หาด 17.70715 98.10536 แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
242 58020005 420221 บ้านแม่หาร 18.2098 97.89119 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
243 58020068 420166 บ้านแม่อมลาน 18.55302 98.11808 ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
244 58010080 420019 บ้านแม่ออ 18.77414 98.03697 แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
245 58020147 420269 บ้านแม่ออก 17.98762 98.01268 แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน
246 58020141 420270 บ้านแม่ออกเหนือ 18.01934 98.00394 แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน
247 58010097 420050 บ้านแม่อีแลบ 19.33192 98.30959 ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
248 58020016 420240 บ้านแม่อุมป๊อก 18.26457 98.07187 ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
249 58020087 420161 บ้านแม่อุมพาย 18.59905 98.02627 แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
250 58020015 420239 บ้านแม่อุมลอง 18.25048 98.0341 ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
251 58020017 420241 บ้านแม่อุมลองหลวง 18.25048 98.0341 ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
252 58010085 420017 บ้านแม่อูคอ 18.85637 98.07704 แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
253 58010086 420022 บ้านแม่อูคอหลวง 18.8784 98.08727 แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
254 58020097 420193 บ้านแม่ฮุ 18.38472 97.93739 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
255 58020009 420225 บ้านแม่เกาะ 18.3296 97.86573 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
256 58020146 420268 บ้านแม่เกาะวิทยา 17.99016 97.92201 แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน
257 58020159 420298 บ้านแม่เงา 17.8689 97.96543 แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
258 58020158 420297 บ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม 17.86891 97.96543 แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
259 58020076 420141 บ้านแม่เตี๋ย 18.2954 97.91245 ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
260 58010101 420080 บ้านแม่เหมืองหลวง 19.17128 98.55857 โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน
261 58020165 420307 บ้านแม่แคะ 17.92624 97.80899 แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน
262 58010082 420024 บ้านแม่แจ๊ะ 18.75184 98.0695 แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
263 58020127 420274 บ้านแม่แพ 18.07591 98.20834 กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน
264 58020128 420275 บ้านแม่แพน้อย 18.04284 98.1487 กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน
265 58020154 420293 บ้านแม่แพหลวง 17.73479 98.05254 แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
266 58020100 420140 บ้านแม่แลบ 18.37951 97.88057 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
267 58020119 420177 บ้านแม่และ 18.4014 98.11356 ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
268 58010083 420027 บ้านแม่โกปี่ 18.75198 98.06907 แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
269 58010068 420035 บ้านแม่โข่จู 18.66985 98.01398 เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
270 58020083 420157 บ้านแม่โถ 18.61864 98.02779 แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
271 58020084 420158 บ้านแม่โถใต้ 18.62943 97.99967 แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
272 58010102 420075 บ้านโป่งสา 19.09257 98.57058 โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน
273 58020064 420227 บ้านโพซอ 18.34036 97.6883 เสาหิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
274 58010005 420094 บ้านในสอย 19.38019 97.87879 ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
275 58010008 420097 บ้านใหม่ 19.30126 97.98496 ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
276 58010131 420038 บ้านใหม่สหสัมพันธ์ 19.37386 98.40676 เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน
277 58010158 420362 บ้านใหม่ห้วยหวาย 18.98675 98.13791 ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
278 58010118 420068 บ้านไทรงาม 19.47222 98.38576 แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน
279 58010047 420126 บ้านไม้ซางหนาม 19.06509 97.96676 ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
280 58010006 420095 บ้านไม้สะเป่ 19.431 97.85263 ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
281 58020048 420203 บ้านไร่วิทยา 18.12535 97.93883 แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
282 58010104 420077 ปางตองประชาสรรค์ 19.05494 98.60045 โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน
283 58012006 420357 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 19.52147 98.2475 สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
284 58012004 420350 ปายวิทยาคาร 19.35584 98.44239 เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน
285 58020014 420238 รัตนประทีปวิทยา 18.21223 98.03425 ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
286 58022005 420354 ราชประชานุเคราะห์ 21 18.3368 97.9235 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
287 58012005 420351 ราชประชานุเคราะห์ 22 19.3886 98.4079 แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน
288 58012007 420359 ราชประชานุเคราะห์ 34 19.5306 98.2682 ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
289 58010023 420087 ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ 19.50088 97.92265 หมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
290 58020101 420142 ลุ่มน้ำวิทยา 18.40543 97.9052 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
291 58020155 420294 ล่องแพวิทยา 17.94827 97.94308 แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
292 58020185 420360 ล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ 17.67674 98.0438 แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
293 58020122 420171 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 18.34107 98.08029 ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
294 58012002 420348 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 19.3649 97.9698 ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
295 58010154 420340 ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 19.53462 98.20686 สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
296 58022002 420355 สบเมยวิทยาคม 18.00056 97.9171 แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน
297 58020049 420247 สังวาลย์วิทยา 18.15387 98.07006 แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
298 58010133 420040 สังวาลย์วิทย์ 3 19.51187 98.51289 เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน
299 58010072 420007 ห้วยต้นนุ่นวิทยา 18.75223 97.83286 แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
300 58012001 420347 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 19.31143 97.96587 จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
301 58010058 420002 อนุบาลขุนยวม 18.82188 97.93171 ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
302 58010152 420336 อนุบาลปางมะผ้า 19.51906 98.25991 สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
303 58010129 420036 อนุบาลปาย (เวียงใต้) 19.36175 98.44105 เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน
304 58020144 420266 อนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 18.05205 97.93375 แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน
305 58010017 420118 อนุบาลเมือง (บ้านป่าปุ๊) สาขาบ้านห้วยแก้วล่าง 19.21103 97.91607 ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
306 58010013 420113 อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) 19.23273 97.97541 ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
307 58020107 420136 อนุบาลแม่ลาน้อย 18.38223 97.93648 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
308 58020011 420200 อนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง) 18.1682 97.93174 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
309 58020012 420202 อนุบาลแม่สะเรียงฯส.บ้านท่าข้าม 18.18564 97.92948 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
310 58010019 420099 อนุบาลแม่ฮ่องสอน 19.30997 97.96441 จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
311 58010160 420364 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 18.99951 97.87595 ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
312 58010162 420366 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 19.52296 98.24587 สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
313 58010161 420365 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย 19.39357 98.4418 แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน
314 58010159 420363 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 19.29781 97.96484 จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
315 58020018 420242 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 18.2828 98.0562 ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
316 58022003 420356 เฉลิมรัชวิทยาคม 18.08188 98.20445 กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน
317 58020066 420229 เพียงหลวง ๑๑ 18.34077 97.68868 เสาหิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
318 58010046 420125 เสรีวิทยา 18.97368 98.08755 ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
319 58022004 420358 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 18.38252 97.94058 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
320 58022001 420353 แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) 18.18084 97.92844 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
321 58020044 420204 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 18.14607 97.93958 แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
322 58010051 420131 ไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ) 19.51435 98.08159 ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด