ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม" ในจังหวัด "แม่ฮ่องสอน"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 58020042 420210 ชุมชนบ้านน้ำดิบ 18.14324 97.92457 แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
2 58010001 420090 ชุมชนบ้านปางหมู 19.35354 97.96026 ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
3 58010018 420098 ชุมชนบ้านผาบ่อง 19.21021 97.98111 ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
4 58020143 420265 ชุมชนบ้านผาผ่า 18.05167 97.93326 แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน
5 58010029 420081 ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 19.43474 97.96237 หมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
6 58020110 420180 ชุมชนแม่ลาศึกษา 18.5233 97.93205 แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
7 58010074 420012 ต.ช.ด.บำรุงที่ 60 18.87181 97.80275 แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
8 58020046 420199 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร 18.15768 97.93152 แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
9 58020126 420273 บ้านกองก๋อย 18.09956 98.2026 กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน
10 58010002 420091 บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 19.38679 97.94859 ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
11 58010054 420134 บ้านคาหาน 19.54343 98.00279 ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
12 58010143 420333 บ้านซอแบะ 19.71667 98.0952 นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
13 58010120 420070 บ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ 19.5171 98.39024 แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน
14 58020138 420282 บ้านต้นงิ้ว 18.1426 98.1186 ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน
15 58010091 420044 บ้านทุ่งยาว 19.32117 98.44758 ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
16 58020038 420212 บ้านทุ่งแพม 18.1135 97.92306 แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
17 58010092 420045 บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 19.32057 98.44701 ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
18 58020108 420138 บ้านท่าสองแคว 18.34314 97.91612 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
19 58020099 420139 บ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง 18.33346 97.91723 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
20 58010052 420132 บ้านนาปลาจาด 19.51085 98.00129 ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
21 58010142 420331 บ้านน้ำฮูผาเสื่อ 19.63004 98.15097 นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
22 58010015 420116 บ้านน้ำเพียงดิน 19.22816 97.86902 ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
23 58010148 420326 บ้านปางคาม 19.68596 98.21002 ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
24 58010099 420052 บ้านปางปึงราษฎร์บำรุง 19.31001 98.27466 ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
25 58010044 420123 บ้านป่าลาน 19.08661 97.93159 ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
26 58020103 420144 บ้านป่าหมากวิทยา 18.38194 97.94513 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
27 58020013 420205 บ้านพะมอลอ 18.18194 97.92128 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
28 58010139 420344 บ้านวนาหลวง 19.52469 98.27117 ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
29 58020033 420209 บ้านศรีมูลเมือง 18.16636 97.92239 แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
30 58010004 420093 บ้านสบสอย 19.33239 97.94052 ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
31 58020002 420218 บ้านสบหาร 18.20342 97.92948 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
32 58010096 420049 บ้านสบแพม 19.32057 98.44701 ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
33 58020027 420257 บ้านสันติสุข 18.2579 98.06135 ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
34 58010066 420031 บ้านหนองแห้ง 18.64867 97.94037 เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
35 58010081 420025 บ้านหว่าโน 18.76562 98.00923 แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
36 58020086 420160 บ้านหัวแม่โถ 18.64843 98.06788 แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
37 58020161 420317 บ้านห้วยกองก้าด 17.99552 97.78543 แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน
38 58020039 420213 บ้านห้วยทราย 18.08628 97.92439 แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
39 58010073 420005 บ้านห้วยนา 18.84968 97.80648 แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
40 58010035 420104 บ้านห้วยปูลิง 19.15706 98.12167 ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
41 58010050 420130 บ้านห้วยผา 19.42213 97.99462 ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
42 58010053 420133 บ้านห้วยผึ้ง 19.56095 98.00595 ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
43 58020040 420214 บ้านห้วยสิงห์ 18.05951 97.91685 แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
44 58020031 420236 บ้านห้วยหมูพิทยา 18.17454 97.70558 แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
45 58020034 420233 บ้านห้วยห้อม 18.14266 97.80731 แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
46 58010016 420117 บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) 19.25974 97.909 ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
47 58010040 420119 บ้านห้วยโป่ง 19.03447 97.98544 ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
48 58010028 420086 บ้านห้วยโป่งอ่อน 19.42649 97.9185 หมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
49 58020109 420186 บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 18.51161 97.89592 แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
50 58020085 420159 บ้านห้วยไม้ซาง 18.61168 97.98234 แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
51 58010110 420056 บ้านเมืองแปง 19.21366 98.3686 เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน
52 58020182 420308 บ้านเลโคะ 17.84265 97.84617 สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
53 58010132 420039 บ้านเวียงเหนือ 19.37654 98.44384 เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน
54 58010106 420060 บ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง 19.18447 98.19828 เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน
55 58010043 420122 บ้านแก่นฟ้า 19.05633 97.91714 ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
56 58020041 420230 บ้านแม่กองแป 18.03593 97.91039 แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
57 58020057 420249 บ้านแม่กะไน 18.13786 97.98867 แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
58 58020175 420299 บ้านแม่คะตวน 17.95705 97.92753 สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
59 58020088 420162 บ้านแม่จอ 18.64101 98.02815 แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
60 58020166 420315 บ้านแม่ตอละ 17.82234 97.77145 แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน
61 58020179 420303 บ้านแม่ทะลุ 17.98869 97.92571 สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
62 58020082 420153 บ้านแม่ปอถ่า 18.28962 98.03458 ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
63 58010128 420053 บ้านแม่ปิง 19.28914 98.4709 แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน
64 58020024 420254 บ้านแม่ละ 18.22605 98.12277 ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
65 58010146 420324 บ้านแม่ละนา 19.59255 98.2146 ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
66 58010067 420032 บ้านแม่ลาก๊ะ 18.68231 97.9978 เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
67 58020148 420287 บ้านแม่สวด 17.94724 97.94122 แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
68 58010061 420009 บ้านแม่สะเป่ใต้ 18.93274 97.86916 ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
69 58010059 420006 บ้านแม่สุริน 18.91243 97.94488 ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
70 58010079 420021 บ้านแม่หาด 18.79183 98.03387 แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
71 58010097 420050 บ้านแม่อีแลบ 19.33192 98.30959 ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
72 58020097 420193 บ้านแม่ฮุ 18.38472 97.93739 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
73 58020009 420225 บ้านแม่เกาะ 18.3296 97.86573 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
74 58020146 420268 บ้านแม่เกาะวิทยา 17.99016 97.92201 แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน
75 58020165 420307 บ้านแม่แคะ 17.92624 97.80899 แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน
76 58020064 420227 บ้านโพซอ 18.34036 97.6883 เสาหิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
77 58010005 420094 บ้านในสอย 19.38019 97.87879 ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
78 58010008 420097 บ้านใหม่ 19.30126 97.98496 ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
79 58010118 420068 บ้านไทรงาม 19.47222 98.38576 แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน
80 58010047 420126 บ้านไม้ซางหนาม 19.06509 97.96676 ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
81 58020048 420203 บ้านไร่วิทยา 18.12535 97.93883 แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
82 58012004 420350 ปายวิทยาคาร 19.35584 98.44239 เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน
83 58012005 420351 ราชประชานุเคราะห์ 22 19.3886 98.4079 แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน
84 58020101 420142 ลุ่มน้ำวิทยา 18.40543 97.9052 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
85 58010154 420340 ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 19.53462 98.20686 สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
86 58010133 420040 สังวาลย์วิทย์ 3 19.51187 98.51289 เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน
87 58010072 420007 ห้วยต้นนุ่นวิทยา 18.75223 97.83286 แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
88 58010129 420036 อนุบาลปาย (เวียงใต้) 19.36175 98.44105 เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน
89 58020144 420266 อนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 18.05205 97.93375 แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน
90 58020107 420136 อนุบาลแม่ลาน้อย 18.38223 97.93648 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
91 58020011 420200 อนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง) 18.1682 97.93174 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
92 58020012 420202 อนุบาลแม่สะเรียงฯส.บ้านท่าข้าม 18.18564 97.92948 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
93 58010160 420364 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 18.99951 97.87595 ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
94 58020018 420242 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 18.2828 98.0562 ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
95 58020066 420229 เพียงหลวง ๑๑ 18.34077 97.68868 เสาหิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
96 58022001 420353 แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) 18.18084 97.92844 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
97 58020044 420204 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 18.14607 97.93958 แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด