ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำท่วมซ้ำซาก" ในจังหวัด "แม่ฮ่องสอน"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 58020042 420210 ชุมชนบ้านน้ำดิบ 18.14324 97.92457 แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
2 58020040 420214 บ้านห้วยสิงห์ 18.05951 97.91685 แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด