บ้านผาลาด

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ที่ตั้ง : ตำบล นาทราย อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน

ระดับความเสี่ยงภัย

พื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวง


- บริเวณที่ 2 บริเวณที่อยู่ใกล้รอยเลื่อนที่อาจรับได้ผลกระทบจากแผ่นดินไหว

พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก


- ไม่มีความเสี่ยง

ระดับความรุนแรงพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ


- ไม่มีความเสี่ยง

น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม


- พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม

ระดับความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม


- อันดับ 2 ปริมาณน้ำฝน 200 มิลลิเมตรต่อวัน พื้นที่หน้าดินหนาขาดรากไม้ยึดเหนี่ยว และความลาดเอียงของพื้นที่มากกว่า 30 องศา

การนำเข้าข้อมูลแผนที่ KML ลงใน Google Earth

2. นำเข้าข้อมูลแผนที่ KML ลงใน Google Earth

คลิกดาวน์โหลดภูมิศาสตร์ Keyhole Markup Language (KML) ลงบนคอมพิวเตอร์ จากนั้นเปิดไฟล์ด้วยโปรแกรม Google Earth เพื่อดูข้อมูล