หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดการภัยพิบัติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

เมื่อเกิดเหตุการณ์คับขันจากภัยธรรมชาติ สถานศึกษาในพื้นที่จะต้องประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ข้อมูลความเดือดร้อนเสียหาย และขอรับความช่วยเหลือ  แต่ก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายให้สนับสนุนการดำเนินการด้านการจัดการภัยพิบัติอีกด้วย หน่วยงานสำคัญๆที่สถานศึกษาสามารถประสานงานเพื่อขอรับการสนับสนุนในด้านต่างๆตาม พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้แก่

  • กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (http://www.disaster.go.th/th/index.php)  เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนะนำ ให้คำปรึกษา อบรม สนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดภัยผ่านหน่วยงาน ปภ.ในพื้นที่ เช่น ปภ. เขต ปภ. จังหวัด 
  • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (https://www.m-society.go.th/main.php?filename=index) มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแล สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เด็กกำพร้า คนพิการ ผู้สูงอายุในพื้นที่ประสบภัย
  • กระทรวงสาธารณสุข (https://www.moph.go.th/)  มีหน้าที่จัดเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยผ่านศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในระดับต่างๆ การจัดให้มีการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ทีมปฎิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับต่างๆ
  • สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย (http://www.rtrc.in.th/main.php?filename=index)ทำหน้าที่ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภากาชาดไทย อาสาสมัครและประชาชนทั่วไปเพื่อเตรียมความพร้อม และดำเนินการด้านบรรเทาทุกข์ รักษาพยาบาลผู้ประสบภัยเมื่อเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ ผ่านกาชาดจังหวัดต่างๆ
  • มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (http://www.rajk.org/demo/index.php) ทำหน้าที่สงเคราะห์ผู้ประสบภัย สงเคราะห์ด้านการศึกษา ทุนการศึกษาและเด็กกำพร้าที่ครอบครัวประสบภัย

องค์กรการกุศล มูลนิธิ ภาคเอกชน ทำหน้าที่สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น มูลนิธิเพื่อนพึ่งภายามยาก (http://www.friendsofpa.or.th/TH/home

นอกจากหน่วยงานหลักตาม พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้ว สถานศึกษาควรพิจารณาหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆที่สามารถให้ความช่วยเหลือในการดำเนินกิจกรรมลดความเสี่ยงภัยพิบัติในระยะต่างๆ เช่น ภาคธุรกิจในพื้นที่ องค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ สำนักงานเขตการศึกษาที่มีสถานศึกษาต้นแบบในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติที่มีบริบทใกล้เคียงกัน คณะกรรมการฯ ควรเริ่มสร้างความสัมพันธ์เพื่อการประสานงานในอนาคต