การเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย

ภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย

การเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย

แผ่นดินไหวเกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดิน อันเนื่องมาจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อลดความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ การเกิดแผ่นไหวในประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก (Plate Tectonics) ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกันดังนี้ คือ แผ่นเปลือกโลกชนิดแผ่นทวีปที่เรียกว่าแผ่นยูเรเซียน (Eurasian plate) และแผ่นเปลือกโลกชนิดแผ่นมหาสมุทรอีก 3 แผ่น คือ แผ่นอินเดียน (Indian plate) แผ่นฟิลิปปินส์ (Philippine plate) และแผ่นมหาสมุทรแปซิฟิก (Pacific plate) ดังรูป โดยแผ่นยูเรเซียน ซึ่งมีแนวโน้มหยุดนิ่งอยู่กับที่ถูกแผ่นอินเดียนเคลื่อนชนแล้วมุดตัวลง (Subduction) มีลักษณะการเคลื่อนขึ้นไปทางด้านทิศเหนือตามเข็มนาฬิกา (clockwise component) สำหรับบริเวณขอบด้านที่ตะวันออกเฉียงใต้ของแผ่นยูเรเซียนถูกแผ่นฟิลิปปินส์เคลื่อนชนแล้วมุดตัวลงร่วมกับแผ่นมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีการเคลื่อนที่ไปทางด้านตะวันตก การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกได้ส่งผลให้เกิดรอยเลื่อน (Fault) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นจำนวนมาก