ระดับความรุนแรงแผ่นไหวตามมาตราเมอร์คัลรี่

ภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย

ระดับความรุนแรงแผ่นไหวตามมาตราเมอร์คัลรี่

ความรุนแรงของแผ่นดินไหว (Earthquake Intensity) เป็นหน่วยมาตราวัดความรุนแรงแผ่นดินไหวที่ส่งผลกระทบหรือความเสียหายบนผิวโลก ที่เกิดขึ้นขณะเกิดแผ่นดินไหวและหลังเกิดแผ่นดินไหวของแต่ละพื้นที่ เช่น ความรู้สึกของผู้คน ลักษณะการสั่นไหวของวัตถุ ความเสียหายของสิ่งก่อสร้าง ลักษณะทางกายภาพของพื้นดินที่เปลี่ยนแปลง เป็นต้น สำหรับประเทศไทยนิยมใช้มาตราเมอร์คัลรี่ (Mercalli Scale, MMI) ซึ่งถูกพัฒนาโดย Harry Wood และ Frank Neumann (1931) และได้รับการปรับปรุงในภายหลังโดยชาร์ลส์ เอฟ ริกเตอร์ มีทั้งหมด 12 ระดับ (I-XII)