ตำแหน่งแผ่นดินไหว

ภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย

ตำแหน่งแผ่นดินไหว

จากข้อมูลแผนที่รอยเลื่อนมีพลังและจุดเหนือศูนย์กลางแผ่นดินไหวในประเทศไทยของกรมทรัพยากรธรณี (2561)  พบว่าตำแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวกระจายตัวหนาแน่นอยู่ใกล้กับบริเวณที่มีพบการพาดผ่านของแนวรอยเลื่อนมีพลัง ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีรอยเลื่อนมีพลัง จำนวน 15 กลุ่มรอยเลื่อน ประกอบด้วย กลุ่มรอยเลื่อนแม่จัน กลุ่มรอยเลื่อนแม่อิง กลุ่มรอยเลื่อนแม่ฮ่องสอน กลุ่มรอยเลื่อนเมย กลุ่มรอยเลื่อนแม่ทา กลุ่มรอยเลื่อนเถิน กลุ่มรอยเลื่อนพะเยา กลุ่มรอยเลื่อนปัว กลุ่มรอยเลื่อนอุตรดิตถ์ กลุ่มรอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ กลุ่มรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ กลุ่มรอยเลื่อนระนอง กลุ่มรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย กลุ่มรอยเลื่อนเพชรบูรณ์ และกลุ่มรอยเลื่อนแม่ลาว