มาตรฐานการปฏิบัติกรณีสึนามิ

เอกสารเผยแพร่

มาตรฐานการปฏิบัติกรณีสึนามิ

ลักษณะภัย กลุ่มของคลื่นขนาดใหญ่ที่สร้างความเสียหายรุนแรงต่อพื้นที่ บริเวณชายฝั่ง และอาจเกิด ขึ้นได้โดยไม่มีสิ่งบอกเหตุล่วงหน้า
ข้อควรจำ
• คลื่นสึนามิจะไม่เกิดเพียงระลอกเดียว เกิดขึ้นได้หลายระลอก และคลื่นลูกหลังอาจใหญ่กว่าคลื่นลูกแรก
• เมื่อน้ำทะเลลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วผิดปกติให้คาดว่าอาจเกิดสึนามิ
• สึนามิมักเกิดหลังแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในทะเล และหากอยู่บริเวณชายฝั่งจะเป็นอันตราย

 

ก่อนเกิดสึนามิ

ขณะเกิดสึนามิ

หลังเกิดสึนามิ

ตรวจสอบดูว่าที่อาคารเรียน
อยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิหรือไม่

ติดตามข้อมูลทางวิทยุ โทรทัศน์ ถ้ามีประกาศเกิดสึนามิให้อพยพทันที

กลับสู่สถานศึกษา หรือส่งนักเรียนกลับบ้านเมื่อมีประกาศจากทางราชการว่าปลอดภัยเท่านั้น

จัดทำแผนเตือนภัย อพยพหนีภัย ตรวจสอบข้อมูลเพื่อระบุพื้นที่ปลอดภัยที่ใกล้ที่สุด

อพยพตามแผนที่วางไว้ และหากต้องหนีภัยไปนอกสถานศึกษา ควรเดินเท้าเพื่อหลีกเลี่ยง จราจรติดขัด

สำรวจดูความเสียหายของอาคารเรียน อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค

ซ้อมแผนและตรวจสอบความสามารถในการอพยพนักเรียนไปยังที่ปลอดภัย

 

ดำเนินการซ่อมแซมอาคาร สิ่งของ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์

สอนนักเรียนให้ทำความคุ้นเคยกับ
สัญญาณเตือนภัยสึนามิและป้าย

 

 

สอนทักษะในการสังเกตสถานการณ์ การเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุ

 

 

 

เตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ในห้องเรียน

 

 

แจ้งผู้ปกครองให้ทราบถึงแผนของสถานศึกษาและจุดปลอดภัยที่จะไปรับบุตรหลาน