มาตรฐานการปฏิบัติในกรณีเกิดภัยแล้ง

เอกสารเผยแพร่

มาตรฐานการปฏิบัติในกรณีเกิดภัยแล้ง

ลักษณะภัย  สภาวะความแห้งแล้งผิดปกติของอากาศเป็นเหตุให้ความชื้นในอากาศ และในดินน้อยลง

ข้อควรจำ   ภัยแล้งมีผลต่อปริมาณน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตรขาดแคลน ภัยแล้งมีโอกาสเกิดไฟป่า

 

ก่อนเกิดภัยแล้ง

ขณะเกิดภัยแล้ง

หลังเกิดภัยแล้ง

เตรียมกักเก็บน้ำสะอาดเพื่อบริโภค
ให้เพียงพอ

ตรวจสอบและแก้ไขท่อน้ำเพื่อลดการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์

ตรวจสอบและประเมินความเสียหาย และความต้องการในเบื้องต้น

สำรวจระบบน้ำ ท่อน้ำ ระบบกักเก็บน้ำ ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน

ลดการใช้น้ำที่ไม่สมควรและไม่จำเป็น

เตรียมหลักฐานเพื่อขอรับความ ช่วยเหลือและฟื้นฟู

วางแผนใช้น้ำอย่างประหยัด
เพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดช่วงหน้าแล้ง

นำน้ำที่ใช้ชำระร่างกายไปใช้ต่อทาง การเกษตร

 

สอนให้นักเรียนรู้จักการดูแลสุขภาวะในช่วงฤดูแล้งเพื่อป้องกันโรคระบาดที่อาจจะมากับภาวะน้ำแล้งและน้ำปนเปื้อน

กำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบสถานศึกษาและนอกรั้วสถานศึกษาเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการลุกลาม

 

เตรียมหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
เพื่อการขอน้ำบริโภค และการดับไฟป่า

เมื่อพบเห็นไฟป่าให้แจ้งหน่วยรับผิดชอบดำเนินการดับไฟทันที